diari

ACORD de 20 de maig de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Umbría La Plana, al terme municipal d'Enguera. [2005/F5879]

(DOGV núm. 5013 de 25.05.2005) Ref. Base de dades 2770/2005

ACORD de 20 de maig de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Umbría La Plana, al terme municipal d'Enguera. [2005/F5879]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 20 de maig de 2005, va adoptar l'acord següent:
L'àmbit territorial del paratge denominat Umbría La Plana comprén terrenys pertanyents al municipi d'Enguera, a la comarca de la Canal de Navarrés.
La zona proposada, de 426,28 hectàrees d'extensió, té indubtables mèrits per a la seua declaració com a Paratge Natural Municipal, i reuneix valors ecològics, paisatgístics, científics i recreatius que justifiquen la seua declaració com a tal.
La protecció de l'Umbría La Plana es justifica no sols per la preservació dels ecosistemes i els valors naturals allí existents, sinó també pel sentiment de respecte i estima que els habitants d'Enguera senten per aquest paratge.
L'orografia del paratge es caracteritza per l'existència d'elevacions prominents, amb desnivells superiors als 200 metres i solcades per una xarxa de drenatge amb alt grau d'encaixament. Tot això fa que la zona presente un valor paisatgístic elevat.
La coberta vegetal presenta un alt interés, amb la presència de masses de pineda amb alt grau de naturalització i amb la vegetació en barrancs i zones ombrívoles caracteritzada per una alta cobertura i diversitat. Des del punt de vista faunístic, destaca la presència d'espècies classificades com a vulnerables en el Catàleg d'Espècies Amenaçades de Fauna, com són l'àguila de panxa blanca, la rata penada gran de ferradura i la salamandra.
Pel que fa al patrimoni històric presenta un enorme interés. Dins d'aquest, i visitables gràcies a la senda de petit recorregut que el vertebra, es pot gaudir de cinc recursos patrimonials de primer ordre: la penya del Tossal, poblat de l'edat del bronze, el turó Lucena i l'assagador de Lucena, poblat i camí ibèric respectivament, el castell d'Enguera, fortalesa medieval, catalogada com a Bé d'Interés Cultural (BIC) i, finalment, l'aqüeducte de La Mota, pertanyent a l'edat moderna-barroc.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament d'Enguera, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals de l'espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que es regula posteriorment pel Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, a la vista dels valors naturals i de l'interés d'aquest, de l'interés de l'Ajuntament d'Enguera, i una vegada complits els tràmits previstos en el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió, i en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara Paratge Natural Municipal la zona denominada Umbría La Plana, al terme municipal d'Enguera, i s'estableix per a aquest un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del Paratge Natural Municipal, aquest règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'hi admet cap ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que en motiven la declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El Paratge Natural Municipal es localitza al terme municipal d'Enguera, a la província de València, i la seua delimitació descriptiva i gràfica figura en els annexos I i II d'aquest acord, respectivament.
2. En cas de discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica, prevaldrà la primera d'aquestes.
3. Qualsevol modificació del que estableix aquest acord haurà de ser aprovat per acord del Consell de la Generalitat.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament d'Enguera.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels serveis territorials de València de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del Paratge Natural Municipal.
3. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial de València o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
1. Amb caràcter general, podran continuar desenvolupant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i allò que s'ha establit pel present acord i en el seu possible desenvolupament.
2. En l'àmbit del Paratge Natural Municipal regiran les mesures següents:
a) Les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del Paratge Natural Municipal, avaluant amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
b) En tant no s'aprove el Pla Especial de Protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte que, sent capaç d'afectar els valors naturals de l'espai, pretenga realitzar-se en l'àmbit d'aquest haurà de ser autoritzat per l'Ajuntament d'Enguera. El Pla Especial de Protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que hauran de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament d'Enguera.
Cinqué. Pla Especial de Protecció
1. La redacció i aprovació inicial del Pla Especial de Protecció es realitzarà en el termini d'un any des de la declaració del Paratge Natural Municipal d'Umbría La Plana. Transcorregut aquest termini, la Conselleria de Territori i Habitatge podrà subrogar-se en les competències municipals.
2. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal d'Umbría La Plana, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, contindrà, almenys, les determinacions següents, que, en conjunt, suposaran el marc d'actuació en què es desenvoluparan els pressupostos i les actuacions anuals del Paratge Natural Municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) Règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) Regulació d'usos i activitats, amb especial referència al règim de les activitats d'investigació científica.
d) Normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes: el Pla Especial de Protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal d'Umbría La Plana, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà compost per:
a) Dos representants elegits per l'Ajuntament d'Enguera, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal, diferent de l'ajuntament. En el cas que no n'hi haja, se sumarà aquest lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els serveis territorials de València de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal d'Umbría La Plana es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració.
Seran funcions d'aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si és el cas, establisca l'Ajuntament d'Enguera.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament d'Enguera entre els membres del consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, aquest elaborarà i aprovarà una reglament intern de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament d'Enguera habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del Paratge Natural Municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge participarà en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del Paratge Natural Municipal.
Vuité. Règim de sancions
El règim sancionador en la matèria regulada en el present acord serà l'establit en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què puga incórrer.
Nové. Règim transitori
1. En tant no s'aprove el Pla Especial de Protecció, la Conselleria de Territori i Habitatge i l'Ajuntament d'Enguera hauran de mantenir un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten l'objecte d'aquest acord.
2. En tant no s'aprove el Pla Especial de Protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal incorporarà les mesures de protecció establides en el present acord.
Deu. Execució i desenvolupament
S'autoritza al conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte el que és necessari per a l'execució i desenvolupament del present acord.
Onze. Efectes
Aquest acord produirà efectes a partir del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra aquest acord, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 20 de maig de 2005
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
ANNEX I
Delimitació del Paratge Natural Municipal d'Umbría La Plana
L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal d'Umbría La Plana queda definit per les següents parcel·les cadastrals del terme municipal d'Enguera, província de València:
– Polígon 9: parcel·les 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 271, 272 (excepte camp d'oliveres), 274, 275, 278 i 282 (excepte zona de bassa).
– Polígon 10: parcel·les 9, 11, 19, 24, 25, 26, 27, 28 i part de la 10.
La superfície total del paratge és de 426,28 hectàrees.
Els límits del Paratge Natural Municipal, tal com queda reflectit en la delimitació gràfica de l'annex II, són els següents:
– Nord: parcel·les particulars del terme municipal d'Enguera.
– Est: terme municipal d'Anna.
– Sud: terme municipal de Montesa.

linea