diari

DECRET 24/2007, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana (Bous al carrer). [2007/2564]

(DOGV núm. 5459 de 27.02.2007) Ref. Base de dades 2784/2007

El Decret 60/2002, de 23 d'abril, del Consell, aprovatori del Reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana (Bous al carrer), va suposar la incorporació de les exigències que, en matèria de seguretat de persones i béns i de benestar animal, calgueren perquè aquests festejos pogueren realitzar-se amb les adequades garanties per a públic i participants. Amb posterioritat, la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, ha incorporat nous requeriments de seguretat, tant activa com passiva, per al públic i assistents, com també de responsabilitat en tot tipus d'espectacles públics i activitats recreatives que necessàriament exigeixen una actualització del Reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana (Bous al carrer). Juntament amb aquesta tasca d'actualització, s'ha considerat oportú introduir la regulació de les places de bous portàtils i adaptar el règim sancionador existent en matèria d'espectacles i festejos taurins a les peculiaritats dels festejos taurins tradicionals de la Comunitat Valenciana.
El nou reglament té en compte les prescripcions de la Llei 10/1991, de 4 d'abril, sobre Potestats Administratives en Matèria d'Espectacles Taurins, com també del Reial Decret 145/1996, de 2 febrer, pel qual es modifica i dóna una nova redacció al Reglament d'Espectacles Taurins, sense perjudici que es tracta d'una competència exclusiva de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableix l'article 49.1.30 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
El reglament s'estructura, doncs, en quatre parts: els festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana, les places de bous portàtils, el règim disciplinari i la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al carrer) de la Comunitat Valenciana.
II
En el títol I es recull la regulació dels festejos taurins tradicionals de la Comunitat Valenciana, modalitats, condicions i requisits per a la seua autorització.
No pot esquivar-se que dits festejos, que gaudixen d'una gran implantació a la Comunitat Valenciana, comporten uns riscos específics que obliguen a introduir mesures específiques de seguretat, per a garantir al màxim la integritat de persones, animals i béns. Les adoptades fins a hores d'ara s'han evidenciat com adequades, sobretot les relatives a la seguretat passiva; no obstant això, s'introdueixen en aquest punt algunes novetats en relació amb l'estabilitat i resistència dels elements de protecció i tancament. Quant a les actives, el telèfon d'emergències 112 s'ha mostrat com un mitjà ràpid i eficaç de coordinació de les distintes administracions, a l'hora d'intervindre quan s'ha produït l'infortuni.
En fi, amb aquesta norma, com amb les anteriors, es tracta de compatibilitzar el principi de llibertat dels participants en aquests festejos, amb les necessàries condicions de seguretat que han de reunir els recintes i instal·lacions, i la determinació d'uns requisits mínims imprescindibles que garantisquen la seguretat dels actuants i espectadors. Amb independència de la responsabilitat personal d'aquells que lliurement participen en els festejos, els organitzadors hauran de tindre coberta la seua responsabilitat mitjançant la contractació de la preceptiva assegurança, en la quantia adequada per a cobrir els riscos o accidents que amb motiu de la festa taurina puguen produir-se. Tot això obliga, així mateix, a definir qui són mers espectadors i qui participen activament en la festa.
El desenvolupament i foment de modalitats previstes en el Decret 60/2002, de 23 d'abril, del Consell, obliga que s'incorporen i adapten les mesures pertinents perquè puguen desenvolupar-se aquestes manifestacions dels festejos taurins tradicionals, sense que es produïsca cap minva en les condicions de seguretat exigibles. Una d'aquestes modalitats és la "de bou lligat o en corda", que es caracteritza per la conducció de l'animal per mitjà d'una corda subjecta a aquest i sense tindre lloc, necessàriament, el tancament de la zona autoritzada per al recorregut. Les peculiaritats d'aquesta modalitat necessiten uns mitjans específics de subjecció del bou per a evitar-li danys, així com al públic o als participants.
III
En el títol II es regulen les places de bous portàtils, tant per albergar espectacles taurins com per donar cabuda als festejos taurins tradicionals. En ambdós casos, sembla convenient aproximar realitat i condicions de seguretat, tant activa com passiva. Es tracta de recintes que, pel seu caràcter de portàtil, estan subjectes a les particularitats pròpies de les instal·lacions desmuntables o eventuals. El caràcter eventual d'aquestes construccions no pot servir com a excusa per a disminuir els seus requisits i condicions de seguretat i comoditat, sinó que, altrament, precisament per això, han d'estar dotades de les mateixes o semblants característiques que les instal·lacions fixes, tal com disposa l'article 15 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. Alhora, s'ha volgut omplir els buits que en aquesta matèria es contenen en el Reglament d'Espectacles Taurins, i facilitar la tramitació de les preceptives llicències municipals.
IV
Quant al règim sancionador, el reglament recull la doctrina del Tribunal Constitucional establida, entre altres, en la Sentència 50/2003, de 17 de març, que va assenyalar que el dret fonamental, inclòs en l'article 25.1 de la Constitució Espanyola, incorpora a l'ordenament punitiu i, per tant, al sancionador administratiu, una doble garantia: "La primera, d'orde material i abast absolut, reflecteix l'especial transcendència del principi de seguretat en els esmentats àmbits limitadors de la llibertat individual i es tradueix en la imperiosa exigència de predeterminació normativa de les conductes il·lícites i de les sancions corresponents. La segona, és de caràcter formal, i es refereix al rang necessari de les normes tipificadores d'aquelles conductes i reguladores d'aquestes sancions, atés que, com aquest Tribunal ja ha assenyalat reiteradament, el terme "legislació vigent" contingut en l'esmentat article 25.1 CE és expressiu d'una reserva de llei en matèria sancionadora (SSTC 61/1990, de 29 de març, F.7; 60/2000, de 2 de març, F.3; 25/2002, d'11 de febrer, F.4 i 113/2002, de 9 de maig, F.3). A aquest respecte, cal reiterar que, en el context de les infraccions i sancions administratives, l'abast de la reserva de llei no pot ser tan rigorós com ho és per referència als tipus i sancions penals en sentit estricte, i això tant per raons que afecten el model constitucional de distribució de les potestats públiques com pel caràcter, en certa manera insuprimible, de la potestat reglamentària en determinades matèries, o bé, finalment, per exigències de prudència o d'oportunitat (STC 42/1987, de 7 d'abril, F.2). En tot cas, l'article 25.1 CE exigeix la necessària cobertura de la potestat sancionadora de l'administració en una norma de rang legal, tenint en compte el caràcter excepcional que presenten els poders sancionatoris en mans de l'administració (SSTC 3/1988, de 21 de gener, F.9 i 305/1993, de 25 d'octubre, F.3). D'ací que la reserva de Llei en aquest àmbit tindria una eficàcia relativa o limitada (STC 177/1992, de 2 de novembre, F.2), que no exclou la col·laboració reglamentària en la pròpia tasca de tipificació de les infraccions i atribució de les corresponents sancions, però sí que descarta que aquestes remissions feren possible una regulació independent i no clarament subordinada a la Llei (STC 83/1984, de 24 de juliol, F.4)".
Amb això, el reglament abunda en la doctrina del Tribunal Constitucional establida, entre altres, en la Sentència 219/1989, de 21 de desembre, quant a l'exigència de lex certa i la tipificació de les infraccions, de manera que la norma punitiva aplicable permeta predir, amb suficient grau de certesa, el tipus i el grau de sanció determinat del que pot fer-se mereixedor qui cometa una o més infraccions concretes.
Alhora, s'ha respectat de forma escrupolosa el criteri establit pel Tribunal Constitucional en la Sentència 341/1993, de 18 de novembre, que declarava que de cap manera pot la llei habilitar o remetre al reglament per a la configuració ex novo d'obligacions o prohibicions, la contravenció de la qual done origen a una infracció sancionable.
V
Finalment, en atenció que els festejos taurins tradicionals es troben presents en un gran nombre dels esdeveniments festius i populars que se celebren per tota la Comunitat Valenciana, la qual cosa s'evidencia pel gran nombre d'autoritzacions dels òrgans competents en aquesta matèria per a la celebració de "Bous al carrer", és convenient disposar d'un òrgan d'assessorament, dependent de la conselleria competent en la matèria, idoni per a proporcionar l'adequada informació per a la més eficaç presa de decisions en aquest particular àmbit.
Aquest òrgan, atesa la funció per a la qual es concep, ha de tindre un marcat caràcter tècnic i recollir, alhora, l'opinió de les distintes sensibilitats que hi concorren. Per tant, no sols hauran d'estar presents les administracions públiques implicades, la Generalitat i ajuntaments, sinó també professionals taurins, professionals sanitaris, veterinaris, ramaders, aficionats, penyes, etc. i aquelles persones que puguen aportar el seu específic i particular coneixement en la matèria.
Per tot això, oïts els representants dels sectors afectats, i la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 23 de febrer de 2007,
DECRETE
Article únic
S'aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals de la Comunitat Valenciana (Bous al carrer), que s'insereix a continuació.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Quant a les condicions del sacrifici dels braus i la destinació de la carn, caldrà ajustar-se a allò que disposa la normativa en matèria de sanitat animal i seguretat alimentària, que siguen d'aplicació en cada moment.
Segona
El moviment de caps, així com les restriccions i condicions que puguen establir-se en matèria de sanitat animal, epizoòties i identificació per les autoritats competents, seran exigibles, en tot moment, d'acord amb les normes que les continguen.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
El que disposa el capítol V del títol I i en el títol II d'aquest reglament, quant a les especificacions tècniques contingudes en aquest per a les places de bous portàtils, barreres i instal·lacions que tanquen els recintes per on transcorre la festa, serà exigible transcorreguts tres anys des de la seua entrada en vigor. Durant l'esmentat període transitori serà aplicable la normativa anterior.
Segona
Els procediments d'autorització de festejos taurins tradicionals, iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor del present reglament, seran regits per la normativa anterior, sense perjudici de la data en què aquests vagen a celebrar-se.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queden derogats el Decret 148/1998, de 22 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions d'autorització, celebració, desenvolupament i règim sancionador dels festejos taurins tradicionals (Bous al carrer); el Decret 155/1999, de 17 de setembre, del Consell, pel qual es defineixen a la Comunitat Valenciana determinades modalitats de festejos taurins tradicionals; com també el Decret 60/2002, de 23 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana (Bous al carrer).
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el titular de la conselleria competent en matèria d'espectacles públics per a dictar totes les disposicions que calguen per al desplegament i aplicació del que disposa aquest reglament, així com per a procedir a la revisió i actualització dels capitals mínims assegurats a què es refereixen els articles 14.f) en relació amb l'annex IV i article 73, així com de les fiances contingudes en l'article 68 d'aquest reglament, d'acord amb la variació que marque l'Índex de Preus al Consum.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 23 de febrer de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques,
MIGUEL PERALTA VIÑES
Reglament de Festejos Taurins Tradicionals
de la Comunitat Valenciana (Bous al carrer)
TÍTOL I
Dels festejos taurins tradicionals de la Comunitat Valenciana
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
El present reglament té com a objecte regular les condicions de celebració i desenvolupament dels festejos taurins tradicionals que tinguen lloc al territori de la Comunitat Valenciana, per a garantir els drets, interessos legítims i la seguretat dels espectadors i participants, com també la integritat dels animals que hi intervenen.
Article 2. Festejos taurins tradicionals
A l'efecte d'aquest reglament, s'entenen per festejos taurins tradicionals (Bous al carrer) els espectacles en què, popularment, es conduïxen, corren o toregen vaques i bous braus, sense que hi haja toreig del brau, com ara tancaments, exhibició de bous salvatges, bou de vila, bou a la mar, bou embolat, bou lligat, toreig de vaquetes en llocs públics, concurs de retalladors i altres modalitats que acrediten el seu caràcter tradicional al territori de la Comunitat Valenciana.
Sense perjudici de l'aplicació dels requisits establits en aquest reglament amb caràcter general, les modalitats recollides en el capítol II d'aquest títol es regiran, de forma específica, pels requisits i condicions que per a cada una d'aquestes s'assenyalen.
Article 3. Espectadors i participants
A l'efecte d'aquest reglament, tenen la condició d'espectadors les persones que, sense participar-hi, assistixen als festejos taurins tradicionals des dels llocs a què el cap no pot accedir.
Tenen la condició de participants en els festejos taurins tradicionals, a l'efecte del que disposa aquest reglament, les persones que lliurement i voluntàriament hi prenen part, assumint el risc i responsabilitat que es deriva de la seua participació, o es troben al recinte de celebració de la festa pel qual pot circular el cap.
Article 4. Llocs de celebració de bous al carrer
Els festejos taurins tradicionals (Bous al carrer) podran celebrar-se en places de bous permanents, places de bous portàtils, vies públiques i la resta de recintes aptes per a la seua celebració, en les condicions i amb els requisits que s'assenyalen en aquest reglament, i si fa al cas, en el Reial Decret 145/1996, de 2 de febrer, pel qual es modifica i dóna una nova redacció al Reglament d'Espectacles Taurins.
CAPÍTOL II
Modalitats de festejos taurins tradicionals
Secció 1a
Bous salvatges
Article 5. Bous salvatges
1. A l'efecte d'aquest reglament, s'entén per bous salvatges els que no han sigut torejats o correguts en cap festa taurina tradicional o en espectacles taurins.
2. En les modalitats de bous salvatges s'escamparà una capa de terra, arena o semblant en la contornada del caixó o corral on es vaja a donar l'eixida, per tal d'evitar que es lesionen.
3. Els bous salvatges, que encara no hagen complit sis anys d'edat podran participar en els festejos taurins tradicionals amb les banyes íntegres en un únic festeig, llevat que en la mateixa autorització s'incloga la seua participació en un altre festeig com a bou embolat, quan aquest es produïsca dins de les vint-i-quatre hores següents al primer festeig.
Secció 2a
Bou lligat
Article 6. Bou lligat o en corda
S'entén per bou lligat o en corda l'espectacle taurí de caràcter popular de la Comunitat Valenciana, en què el brau és conduït pels carrers de la localitat mitjançant la utilització de sogues o cordes subjectes al brau a través d'eines o badanes, sense que, necessàriament, la zona autoritzada per al seu recorregut es trobe tancada.
Article 7. Condicions específiques per a la celebració de la festa
La celebració de la modalitat de bou lligat o en corda haurà de reunir els següents requisits, sense perjudici dels que, amb caràcter general, s'exigeixen en aquest reglament i s'apliquen:
1. Les eines i badanes que s'utilitzen per a la subjecció de la corda, i el sistema per a la seua col·locació, hauran de garantir la protecció de la integritat física de l'animal, i preservar-lo de fregades i tensions excessives, així com la seua adequada visió i mobilitat.
2. La corda o soga haurà de tindre un gruixut no inferior a 2,5 cm, una longitud mínima de 35 metres d'eixida i garantirà una adequada resistència a la tracció per al pes del brau.
3. La corda o soga s'utilitzarà exclusivament en un sol festeig i per a la conducció d'un únic animal.
4. Si durant el recorregut es procedeix al retall de la corda, la seua longitud en cap cas no podrà ser inferior a 14 metres.
Article 8. Comprovacions prèvies a la celebració de la festa de bou lligat
1. Amb anterioritat a la celebració de la festa de bou ensogat o de corda les persones a què es refereix l'article 16.b) hauran de verificar el compliment de la totalitat de les condicions establides en l'article anterior, a més dels requisits generals establits en el reglament que s'aplique en aquesta modalitat.
2. En particular, quan en la celebració de la festa s'utilitzen qualsevol dels elements constructius destinats al públic o al tancament de les vies públiques, a més de les comprovacions a què es refereixen els apartats anteriors, hauran de realitzar-se les establides en l'article 14.c) en relació amb l'annex II d'aquest reglament.
Article 9. Causes de suspensió de la festa
A més de les establides amb caràcter general en aquest reglament, seran causes de suspensió de la festa de bou lligat o de corda les següents:
1. Quan, durant el seu desenvolupament, la longitud de la corda utilitzada s'hi haja reduït a menys de 14 metres.
2. Quan el recorregut del brau excedisca del perímetre autoritzat.
Secció 3a
Tancaments
Article 10. Recorregut de la festa
El trasllat dels braus, entre dos punts determinats de començament i finalització, s'efectuarà amb el trajecte degudament protegit i tancat per barreres o cadafals.
Article 11. Tancaments amb cavalls
1. No obstant això, i de manera excepcional, a les poblacions on siga costum realitzar tancaments de braus amb cavalls, la protecció i fitació del trajecte podrà vindre donada únicament per l'agrupació dels caps pels genets des del punt de partida fins a arribar al punt final on es tanquen, sense que puguen desviar-se del seu recorregut durant el trajecte.
2. És responsabilitat dels organitzadors o promotors de la festa que el recorregut dels braus s'efectue sense cap pertorbació pels participants.
CAPÍTOL III
Autorització dels festejos taurins tradicionals
Secció 1a
Disposicions generals
Article 12. Celebració de festejos taurins tradicionals
Per a la celebració de festejos taurins tradicionals serà preceptiu obtindre autorització expressa de la direcció general competent en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives.
En cap cas no podran celebrar-se simultàniament dues modalitats diferents de festejos.
Article 13. Petició d'autorització de festejos taurins tradicionals
1. La sol·licitud d'autorització, que es realitzarà d'acord amb el model que consta com a annex I d'aquest reglament, podrà referir-se a un festeig o més, i serà presentada per l'organitzador o promotor amb una antelació mínima de quinze dies hàbils a la seua celebració. En el supòsit de sol·licitar-se autorització per a diversos espectacles, el termini anterior s'entendrà referit a l'espectacle que es realitze en primer lloc, d'entre els inclosos en la sol·licitud.
En la petició es faran constar els punts següents: dades personals del sol·licitant i de l'empresa o entitat organitzadora, dia i hora de començament i finalització dels festejos, i el seu itinerari.
Així mateix, en la sol·licitud d'autorització es farà constar el compromís exprés que els braus no seran torejats ni maltractats pels participants d'aquests espectacles, i serà responsabilitat de l'organitzador o promotor de la festa l'adopció de mesures preventives per tal d'evitar qualsevol tipus de maltractaments.
2. Presentada la sol·licitud amb els requisits establits en aquest reglament, l'òrgan competent haurà de resoldre el que procedisca i notificar-ho a l'interessat amb anterioritat a la data de celebració del festeig. En el supòsit de no recaure una resolució expressa amb anterioritat a la data de celebració del festeig s'entendrà autoritzat, llevat que l'autorització supose concedir al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic, al servei públic o la utilització de la via pública, i en aquest cas s'entendrà denegat sense que puga celebrar-se aquest.
La resolució que concedisca l'autorització inclourà els espectacles autoritzats, així com els condicionaments exigibles en matèria de festejos taurins tradicionals, seguretat alimentària, salut pública, benestar animal, i els altres que es consideren oportuns per a la bona marxa de festeig.
La resolució d'autorització o de denegació es notificarà a l'Ajuntament i a la Subdelegació del Govern a la província.
Article 14. Documentació que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud d'autorització
Sense perjudici de la documentació específica per a cada una de les modalitats, amb caràcter general, a la petició d'autorització s'acompanyaran preceptivament els documents següents:
a) Informe favorable de l'ajuntament de la localitat on pretenga celebrar-se la festa, que acredite, a més, el caràcter tradicional d'aquest.
b) Autorització o llicència de l'ajuntament, en els supòsits d'ocupació o utilització de la via pública.
c) Les instal·lacions de tancament, delimitació o protecció necessitaran d'informe subscrit pel tècnic municipal o, si no n'hi ha, pel tècnic competent, visat en aquest últim cas pel seu col·legi professional, en què es facen constar els aspectes a què es refereix l'annex II d'aquest reglament, d'acord amb el model contingut en aquest.
Quan les instal·lacions de tancament, delimitació o protecció patisquen modificacions sobre el seu estat inicial, el tècnic competent emetrà un informe en què ratificarà la seua idoneïtat. L'esmentat informe quedarà vinculat al visat inicial. L'informe de ratificació serà comunicat amb antelació a la celebració dels espectacles a l'Ajuntament i a l'òrgan competent per a la seua autorització, pels mitjans que permeten constatar el seu coneixement immediat.
d) Informe subscrit pel facultatiu encarregat del servei medicoquirúrgic, visat pel seu col·legi professional, en què es facen constar els aspectes a què es refereix l'annex III d'aquest reglament.
e) Declaració jurada de l'organitzador o promotor, en què es faça constar que es disposarà d'una ambulància per al trasllat de ferits o accidentats a un centre hospitalari prèviament concertat, d'acord amb el que disposa l'article 19 d'aquest reglament, des d'almenys una hora abans de l'inici de la festa i durant tot el temps de duració.
f) Certificat expedit per una companyia d'assegurances, segons model de l'annex IV, en què conste que l'organitzador ha subscrit una pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil, per a la cobertura dels sinistres que puguen produir-se com a conseqüència de la celebració de la festa, que haurà d'incloure, com a mínim, els riscos i les quanties següents:
1. Accidents:
- Assegurança col·lectiva d'accidents que cobrisca als participants, col·laboradors voluntaris i la resta d'intervinents, amb una quantia mínima per pòlissa de 300.500 euros, i les següents cobertures mínimes d'indemnització:
- Despeses d'estada hospitalària i curació: 6.000 euros.
- Mort: 6.000 euros.
- Invalidesa permanent i total: 6.000 euros.
2. Responsabilitat civil:
Amb una quantia mínima per pòlissa de 300.500 euros, que cobrirà els danys als espectadors, terceres persones i béns que es puguen derivar de la celebració de l'espectacle, i amb una cobertura mínima d'indemnització per víctima de 60.100 euros. Quedarà inclosa la defensa criminal i fiances.
En cas d'insuficiència de l'assegurança contractada, respondrà l'organitzador o promotor del festeig.
g) Declaració subscrita pel ramader contractat, en què es faça constar que la seua ramaderia i tots els braus participants en la festa estan degudament inscrits en el Llibre Genealògic de la Raça Bovina de Toreig, i que el seu trasllat es realitzarà emparat per la documentació i en les condicions que establisca la normativa vigent en matèria sanitària per al transport animal.
h) Còpia del document oficial, que justifique la qualificació sanitària vigent de l'explotació d'origen dels braus expedit pel Servei Veterinari Oficial i, si fa al cas, la documentació que exigisquen les normes reguladores del moviment de les ramaderies de caps de toreig i altres que s'establisquen.
i) En el cas que després de finalitzar la festa es done mort a l'animal, haurà d'acompanyar-se, a més, declaració sobre la destinació del brau, així com de l'escorxador o local autoritzat per al seu sacrifici, i la resta d'aspectes exigits en cada moment per les normes d'aplicació en matèria de salut pública, seguretat alimentària o benestar de l'animal.
j) Declaració subscrita per persona amb amplis coneixements acreditats en l'organització i desenvolupament de festejos taurins tradicionals, en què es comprometa a garantir el normal desenvolupament de la festa i que disposarà, almenys, de deu col·laboradors voluntaris, prou capacitats i amb experiència, per a impedir o limitar els accidents, facilitar l'accés dels participants als elements de protecció i refugi, així com per a arbitrar les mesures de seguretat tendents al rescat i socors immediat dels participants, i també haurà de col·laborar amb els organitzadors en el compliment d'allò que s'ha assenyalat en l'article 35 d'aquest reglament.
k) En el cas que la festeig es realitze exclusivament en plaça de bous permanent, provisional o portàtil, a més de l'anteriorment assenyalat, s'aportarà el contracte subscrit amb un professional taurí inscrit en la secció I, II, o en la categoria primera de la secció V, del Registre General de Professionals Taurins, regulat en l'article 2 del Reial Decret 145/1996, de 2 de febrer, pel qual es va aprovar el Reglament d'Espectacles Taurins, que auxilie els qui prenguen part en la festa.
Secció 2a
Documentació complementària
per a l'exhibició de bous salvatges
Article 15. Documentació complementària per a l'exhibició de bous salvatges
En cas d'exhibició de bous salvatges, a la sol·licitud d'autorització haurà d'acompanyar-se, a més dels documents assenyalats en l'article 14 d'aquest reglament, els següents:
a) Contracte de compravenda dels caps, en què s'especifique el seu nombre i característiques.
b) Certificat de naixement de cada cap, expedit sobre la base de les dades que figuren en el Llibre Genealògic de la Raça Bovina de Toreig.
c) Declaració jurada del ramader propietari dels caps, acreditatiu que no han sigut torejats o correguts en altres espectacles taurins, així com de l'estat d'integritat de les banyes.
d) Altres que siguen exigibles en cada moment en matèria de moviment de caps, benestar animal, sanitat animal i de seguretat alimentària.
Secció 3a
Documentació complementària
per a la modalitat de bou lligat
Article 16. Documentació complementària per a la modalitat de bou lligat
A més de la documentació exigida en l'article 14 d'aquest reglament, l'organitzador o promotor del festeig, haurà d'acompanyar junt amb la sol·licitud d'autorització:
a) Pla parcial en què s'assenyale el perímetre urbà en què es desenvoluparà el festeig, així com un pla general del municipi, en què conste i quede definida amb claredat, dins del conjunt d'aquest, la zona concreta on aquest tindrà lloc.
b) Declaració en què es faça constar la identitat de la persona o persones encarregades de realitzar les comprovacions prèvies a què es referix l'article 8 d'aquest reglament.
c) Autorització de l'òrgan titular de la via urbana, interurbana o, si és el cas, via fèrria, per la qual passe el festeig de bou lligat o de corda.
Secció 4a
Documentació complementària per al concurs de retalladors
Article 17. Documentació complementària per al concurs de retalladors
En la modalitat de concurs de retalladors, a més de la documentació indicada en l'article 14, els organitzadors o promotors hauran d'aportar junt amb la sol·licitud d'autorització les bases per les quals el concurs ha de regir-se
CAPÍTOL IV
Condicions generals per a la celebració
de festejos taurins tradicionals
Secció 1a
Serveis i instal·lacions sanitàries
Article 18. Serveis mèdic i sanitari
1. Per a la celebració dels festejos taurins tradicionals (Bous al carrer) haurà de disposar-se, en tot cas, d'un servei medicoquirúrgic, atés per un metge que serà el cap del servei i un diplomat universitari en infermeria, que l'assistirà en les seues funcions, per a la immediata atenció dels ferits o accidentats que puguen produir-s'hi.
2. El servei medicoquirúrgic estarà proveït del material sanitari establit en els annexos II i III, del Decret 44/1993, de 22 de març, del Consell, pel qual es regula el transport sanitari terrestre a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a què s'afegirà:
- Fèrules d'immobilització de membres.
- Tubs de Guedel xiquet i adult.
- Ressuscitador manual de baló, amb màscara de xiquet i adult.
- Bala d'oxigen, amb humidificador, manòmetre i joc de màscara d'aplicació.
- Torniquets.
- Llençols i draps de camp estèrils
- Pinces de dissecció, amb i sense dents.
- Pinces hemostàtiques de mosquit corbes (6 unitats).
- Pinces hemostàtiques corbes de Krile (6 unitats).
- Separadors.
- Profilaxi antitetànica (gammagobulina i vacunes).
- Esfignomanòmetre i fonendoscopi.
Tot aquest mobiliari, aparellatge i material hauran d'estar en disposició de ser revisats i utilitzats des d'una hora abans de l'inici de la festa.
3. El servei medicoquirúrgic podrà prestar-se en un local permanent o provisional, per mitjà d'instal·lacions fixes o mòbils, habilitades amb aquest fi. Haurà de ser de fàcil accés i estar clarament senyalitzat. Quan la festa es desenvolupe en un recinte tancat, haurà d'haver una porta de fàcil accés al servei medicoquirúrgic.
Article 19. Ambulància
Al lloc més pròxim possible del servei medicoquirúrgic, i a total disposició del cap del servei, se situarà una unitat d'evacuació o ambulància, degudament equipada, que haurà d'estar disponible de forma permanent des d'una hora abans de començar la festa, i fins que aquesta finalitze.
L'absència de l'ambulància, encara que siga momentània, produirà la suspensió de la festa.
Article 20. Concert amb centre hospitalari
L'organitzador o promotor concertarà amb un centre hospitalari el trasllat dels possibles ferits, tenint en compte la proximitat i la dotació dels serveis especialitzats adequats i d'acord amb les indicacions del cap del servei medicoquirúrgic.
Secció 2a
Dels caps
Article 21. Característiques de les banyes dels caps als festejos taurins tradicionals
Sense perjudici d'allò establit per a l'exhibició de bous salvatges, per tal de millorar la seguretat de les persones que intervenen en aquests festejos, els caps hauran de tindre les banyes clarament despuntades i romes, de manera que oferisquen menys perill. Correspondrà al ramader l'adopció d'aquestes mesures, i amb aquesta finalitat emetrà una declaració jurada sobre tals aspectes, que serà aportada per l'organitzador de la festa en el moment de la sol·licitud d'autorització.
Article 22. Corrals
1. Els organitzadors o promotors de la festa habilitaran, com a mínim, dos corrals dotats de refugis, comunicats entre si per una porta interior, per tal de garantir la necessària mobilitat i condicions de seguretat durant el faenat.
2. Els organitzadors o promotors garantiran que els corrals reunixen les condicions necessàries per a assegurar el repòs i benestar dels animals, el subministrament d'aigua i aliments, en els supòsits en què calga, i la higiene, desinfecció i, si fa al cas, desparasitació, davant de l'entrada de bestiar de diferent origen i procedència.
CAPÍTOL V
Elements estructurals de protecció, tancament i delimitació
Article 23. Instal·lacions i elements estructurals de protecció
1. Els elements estructurals de protecció, tancament i delimitació poden ser:
a) Barrera de tancament del recinte on es desenvolupa la festa, que podrà ser de tisora o vertical.
b) Plataformes per al públic (cadafals).
c) Defenses individuals de recintes particulars.
2. Els anteriors elements impediran, en tot cas, el pas dels caps i serviran com a element de protecció i refugi a participants i espectadors. L'amplària entre barrots haurà de ser coneguda pels participants i espectadors, mitjançant cartells col·locats en el lloc o llocs de celebració de la festa.
3. El tècnic responsable certificarà la idoneïtat dels anteriors elements, en atenció a l'espectacle o festa taurina de què es tracte; la seua resistència i estabilitat a espentes i, si fa al cas, sobrecàrregues, així com de l'observança especifica de les condicions d'instal·lació.
Secció 1a
Barreres
Article 24. Barreres de tisora
Les barreres de tisora podran ser de fusta, metàl·liques o mixtes. En aquest últim cas, el cavallet o tisora serà metàl·lic i els elements horitzontals de taulers de fusta.
La separació entre els buits dels taulers horitzontals no superarà els 35 centímetres. Entre el sòl i el primer tauler, i entre aquest i el segon, la separació no podrà ser inferior a 30 centímetres.
Els elements de l'estructura no presentaran signe de cap desperfecte. Quan presenten signes de corrosió o abonyegament, en cas d'elements metàl·lics, o corcó, fissures o podridura, en el supòsit dels de fusta, hauran de ser substituïts.
Article 25. Ancoratge de les barreres de tisora
Per a assegurar l'estabilitat i resistència davant de l'acció dels caps, evitant que llisquen i alcen, l'estructura de les barreres de tisora disposarà d'un sistema d'ancoratge per mitjà de l'amarrament a argolles allotjades en la via pública de manera permanent, i hauran d'estar, així mateix, recolzades lateralment.
Article 26. Barreres verticals
Són barreres verticals els elements de protecció, tancament o delimitació íntegrament metàl·lics, ancorats a paraments horitzontals i verticals, de forma fixa o practicable, format per un bastidor o estructura rectangular i muntants o barrots verticals, de manera que impedisca el pas dels caps i servisca com a element de protecció i refugi a participants i espectadors.
Els barrots verticals o muntants disposaran d'una altura mínima de 190 centímetres, amidats a partir del nivell del terreny, i el travesser inferior estarà a una altura màxima de 10 centímetres.
La separació màxima entre els barrots verticals o muntants, en la seua cara interna, estarà compresa entre 28 i 32 centímetres.
L'estructura no presentarà elements amb signes de desperfectes, com ara abonyegaments o corrosió, i seran substituïdes, si fa al cas.
Secció 2a
Plataformes per al públic
Article 27. Plataformes per al públic o cadafals
Les plataformes per al públic o cadafals són estructures amb forma de paral·lelepípede hexaèdric, en què el tancament, almenys a la cara o cares que donen al recinte on es desenvolupa la festa o espectacle taurí, és mitjançant una barrera vertical de manera que impedisca el pas de les caps i servisca com a element de protecció i refugi als participants. La seua part superior serà apta per a la permanència de públic, i es disposarà a aquest efecte de barana o un altre element idoni de protecció horitzontal.
Article 28. Elements i característiques del cadafal
L'estructura del cadafal serà metàl·lica en la seua totalitat i no presentarà signes de desperfectes, corrosió o abonyegaments, que disminuïsquen la seua resistència o seguretat.
La part superior del cadafal, apta per a l'estada de públic, admetrà una sobrecàrrega mínima de 500 kg/m², i els seus elements de protecció horitzontal una espenta de 200 kg/m.
Els elements de protecció horitzontal tindran una altura mínima d'1 metre.
Els barrots verticals o muntants, que conformen el cadafal, compliran els requisits estructurals assenyalats per a les barreres verticals.
Les escales d'accés del públic a la part superior dels cadafals, se situaran en la seua part interior, de manera que no impedisquen ni obstaculitzen l'accés des del recinte taurí a l'interior d'aquests.
Article 29. Ancoratge de cadafals
L'ancoratge de les plataformes per al públic o cadafals assegurarà la seua estabilitat i resistència davant de l'acció dels braus, i evitaran que llisquen i s'alcen.
Secció 3a
Defenses individuals de recintes particulars
Article 30. Defenses individuals de recintes particulars
Les defenses individuals de recintes particulars són elements de protecció de béns particulars i refugi de participants. Estaran construïdes amb elements verticals de característiques idèntiques a les barreres verticals, i mancaran en tot cas d'elements punxants o tallants, sense que puguen obstaculitzar la funció refugi dels participants.
L'estructura no presentarà elements amb signes de desperfectes, com ara abonyegaments o corrosió, que seran substituïts quan suposen una minoració de les condicions de seguretat exigides.
CAPÍTOL VI
Celebració de la festa taurina tradicional
Article 31. Direcció i control de la festa
1. La direcció de la festa correspon a l'alcalde del municipi on se celebre, qui pot delegar tal atribució en un regidor de la corporació o designar un funcionari de la Policia Local.
Són funcions del director de la festa:
a) Vigilar el normal desenvolupament de la festa, per tal d'evitar la pertorbació de l'orde públic.
b) Protegir la integritat física de quants intervenen en la festa o hi assistisquen, i es requerirà, per a això, la intervenció dels voluntaris i dels professional taurins i, si fa al cas, dels funcionaris de la Policia Local.
c) Exigir l'exacte compliment d'aquest reglament i la resta de disposicions vigents en la matèria, i proposar a l'administració competent, si fa al cas, la incoació d'expedient sancionador per les infraccions que es cometen.
d) Suspendre o prohibir la celebració de la festa quan concórreguen les causes de prohibició o suspensió previstes en aquest reglament o en les normes reguladores dels espectacles públics.
e) Demanar l'assistència i col·laboració dels agents de l'autoritat, quan es produïsca resistència al compliment del que disposen els apartats anteriors.
2. El director de la festa podrà ser assistit, en l'exercici de les seues funcions, pel personal funcionari de l'ajuntament, al terme del qual se celebre l'espectacle.
Article 32. Prohibicions
1. No es permetrà la participació en cap classe de festejos taurins tradicionals als menors de 16 anys, que únicament podran acudir com a espectadors.
2. No es permetrà la participació de persones que mostren falta de condicions físiques per a intervindre en la festa.
3. Es respectarà la integritat física dels animals, i es prohibirà la crueltat i el maltractament dels braus, l'ús de pals, garrots, rostes, llançament d'objectes i coets contra aquests, així com qualsevol altra pràctica que supose la tortura per als animals.
4. Els organitzadors podran sol·licitar l'auxili del director de la festa quan es produïsca resistència al compliment del que disposen els apartats anteriors.
Article 33. Comprovacions prèvies a la celebració de la festa
1. El tècnic, encarregat de la supervisió i direcció del muntatge de les instal·lacions comprovarà la seua resistència i seguretat, i emetrà un certificat de muntatge que l'organitzador o promotor de la festa presentarà a l'autoritat municipal amb antelació suficient a la celebració d'esta, sense perjudici del que disposa el segon paràgraf de l'article 14.c) d'aquest reglament.
En l'esmentat certificat es farà constar, si fa al cas, que el tancament del recinte presenta una porta de fàcil accés al servei medicoquirúrgic.
2. Una hora abans del començament de la festa, el cap del servei medicoquirúrgic comprovarà que aquest reuneix els requisits i compta amb el material exigit, així com que l'ambulància es troba disponible i equipada amb els elements necessaris per a efectuar el trasllat de ferits i accidentats, i emetrà un informe per escrit que l'organitzador o promotor de la festa presentarà l'autoritat municipal amb antelació suficient a la celebració de la festa.
3. En el cas que la festa es desenvolupe o transcórrega per vies urbanes, els funcionaris de la Policia Local i, si no n'hi ha, altres funcionaris municipals comprovaran que no hi ha obstacles que dificulten el pas dels animals i dels participants, i que les vies es troben aïllades, de manera que els caps no puguen insubordinar-se, i haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la difusió de la celebració de la festa per part dels organitzadors o promotors i de l'ajuntament.
Article 34. Suspensió de la festa
Sense perjudici de les causes previstes en la legislació vigent en matèria d'espectacles, el director de la festa suspendrà la celebració d'esta en els casos següents:
a) Quan el tècnic encarregat de la supervisió i direcció del muntatge de les instal·lacions no haja emés el corresponent certificat de muntatge o aquest siga negatiu.
b) Quan el cap del servei medicoquirúrgic no haja emés el corresponent informe o aquest siga negatiu.
c) Quan no es troben presents els col·laboradors voluntaris i el professional taurí a què es refereix aquest reglament.
d) Quan, autoritzat l'espectacle, concórrega qualsevol altra circumstància sobrevinguda que disminuïsca de forma manifesta les condicions de seguretat establides en aquest reglament.
e) Quan es produïsca l'absència, tan sols momentània, de l'ambulància.
Article 35. Intervenció dels voluntaris i del professional taurí
Els col·laboradors voluntaris i, si fa al cas, el professional taurí, a què es refereix aquest reglament, portaran un braçalet o qualsevol altre element d'identificació, clarament visible, i estaran presents en el recinte durant el desenvolupament de tota la festa.
Per tal d'evitar qualsevol tipus de contratemps, els col·laboradors voluntaris retiraran del recinte els menors, així com als qui evidencien falta de condicions físiques per a intervindre en la festa, per minusvalideses físiques, psíquiques, embriaguesa, intoxicació per drogues o qualsevol altra causa que disminuïsca la seua capacitat. Així mateix, vetlaran per evitar el maltractament dels caps.
El director de la festa podrà impartir les instruccions que considere oportunes als col·laboradors voluntaris i, si fa al cas, al professional taurí, en relació amb les funcions que tenen encomanades, per tal de complir al que disposa aquest reglament.
Article 36. Començament i finalització de la festa
La festa començarà i finalitzarà el dia i l'hora que es determine en la resolució d'autorització.
No obstant això, es donarà per acabada quan hi haja evidents mostres d'esgotament dels caps, o es detecten lesions que minven les seues facultats físiques per al seu normal desenvolupament, i correspondrà als organitzadors o promotors la decisió de donar-la per finalitzada, i comunicar-ho immediatament al director de la festa, el qual traslladarà aquesta incidència a la direcció general competent per a autoritzar la celebració de la festa.
Article 37. Horaris
L'horari dels festejos taurins regulats en aquest reglament, serà l'establit en la resolució d'autorització, sense perjudici de la possibilitat de l'ajuntament de donar-los per finalitzats abans de l'hora fixada, pels motius continguts en aquest reglament, per l'existència d'ordenances reguladores d'horaris o per resolució motivada.
Article 38. Comunicació d'incidències
Els organitzadors o promotors, en el supòsit de produir-se incidències greus durant la celebració dels festejos taurins, hauran de comunicar-les al telèfon d'emergències 112, sense perjudici de l'adopció immediata de les mesures que es consideren oportunes.
Article 39. Sacrifici dels caps
1. En el supòsit que, després de finalitzar la festa, es done mort al brau, l'organitzador o promotor de la festa serà el responsable del trasllat de l'animal, viu i en condicions adequades, a l'escorxador o local autoritzat, declarat en la sol·licitud d'autorització de la festa, d'acord amb el que establixen les normes sobre sanitat i benestar animal.
2. El promotor o organitzador haurà de remetre a l'òrgan autonòmic competent, que ha concedit l'autorització, còpia del certificat, on conste la data en què l'animal ha estat sacrificat, per tal de remetre a l'entitat gestora el llibre genealògic corresponent.
Article 40. Estadística
1. El cap del servei medicoquirúrgic haurà d'emplenar el document que a efectes estadístics s'estableix en l'annex V del present reglament, en què s'assenyalaran les incidències sanitàries hagudes en el desenvolupament de la festa, i remetre'l tot seguit a l'òrgan que va concedir l'autorització.
2. Així mateix, el director de la festa omplirà i remetrà a la direcció general competent per a autoritzar aquest l'estadística de la festa, d'acord amb el model que es recull en l'annex VI d'aquest reglament.
TÍTOL II
De les places de bous portàtils
CAPÍTOL I
Característiques generals
Article 41. Concepte
A l'efecte d'aquest reglament, són places de bous portàtils les instal·lacions tancades, de caràcter eventual, construïdes per mitjà d'estructures desmuntables o portàtils, a partir d'elements metàl·lics, de fusta o sintètics, amb l'adequada solidesa i seguretat per a albergar la celebració d'espectacles i festejos taurins, que s'ubiquen en espais que no tinguen la condició de vies públiques.
Als municipis en què tradicionalment s'instal·len places de bous portàtils en vies públiques, l'ajuntament competent podrà acordar la seua tramitació conforme a allò previst en aquest títol.
Article 42. Autorització i requisits
De conformitat amb el que disposa l'article 15 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, la instal·lació de places de bous no permanents o portàtils haurà de comptar amb la prèvia llicència d'activitat i funcionament, atorgada per l'ajuntament al terme municipal del qual es pretenga ubicar, en la forma establida en aquest reglament.
Així mateix, hauran de complir les condicions tècniques recollides en aquest reglament, les exigides amb caràcter general per a les instal·lacions portàtils, desmuntables i eventuals no previstes en aquesta norma, i altres que se li apliquen.
Article 43. Situació
1. Les places de bous portàtils hauran de situar-se en llocs de fàcil accés. Les seues façanes recauran en vies públiques o espais oberts, aptes per a la circulació rodada.
2. El sòl del terreny sobre el qual pretenga instal·lar-se la plaça de bous portàtil haurà de tindre la suficient resistència al punçonament en relació amb les càrregues a suportar.
Article 44. Capacitat
La capacitat de les places de bous portàtils estarà en relació amb els amples de les vies públiques o espais oberts confrontants, el nombre de seients i el de les eixides disponibles, sense perjudici de la capacitat que es determine per a l'arena en el cas de la seua utilització per a festejos taurins tradicionals.
El nombre màxim d'espectadors, en tot cas, estarà en proporció de 200 espectadors o concurrents, o fracció, per cada metre d'amplària de les vies o espais oberts sobre els quals recaiguen.
Article 45. Serveis mèdics i sanitaris
La dotació sanitària de les places de bous portàtils serà la mateixa que l'establida en la secció 1a del capítol IV, del títol I d'aquest reglament, sense perjudici del que puguen exigir-se amb caràcter específic per a l'organització i celebració de determinats espectacles taurins.
Article 46. Arena
1. El diàmetre mínim de l'arena serà de 40 metres, o de 30 metres en aquelles destinades a la celebració de festejos taurins tradicionals (Bous al carrer) o toreig de mascles de menys de tres anys d'edat.
2. Les places portàtils que presenten perímetre rectangular o quadrangular hauran de permetre inscriure a l'interior un cercle amb un diàmetre mínim de 30 metres.
Article 47. Delimitació de l'arena
L'arena podrà delimitar-se per la construcció de barrera, carreró i refugis, o, si fa al cas, per barrots verticals i carreró, i podrà disposar, en aquest supòsit, de refugis.
Article 48. Barreres
1. La barrera tindrà una altura mínima d'1,60 metres, i disposarà d'estrep a l'altura corresponent. La contrabarrera tindrà una altura de 2,20 metres, considerada juntament amb el cable o cadena.
2. Els pals de subjecció de les barreres de les places de bous portàtils hauran d'instal·lar-se de forma fixa i independent respecte a la resta de l'estructura de la plaça.
3. Les barreres hauran de comptar amb dos portes grans de doble full, una de les quals podrà tindre un pal central fix i l'altra un pal central desmuntable.
4. Les barreres hauran de disposar, almenys, de tres refugis equidistants entre si, que permeten el pas al carreró amb suficient seguretat.
Article 49. Barrots verticals o muntants
Els barrots verticals o muntants disposaran d'una altura mínima d'1,90 metres, amidat a partir del nivell del terreny, i el travesser inferior estarà a una altura màxima de 10 cm. La separació dels barrots verticals o muntants, amidats en la seua cara interna, estarà compresa entre 28 i 32 cm.
Els muntants no presentaran signes de cap desperfecte. En el supòsit de presentar signes de corrosió o abonyegament, els muntants hauran de ser substituïts quan suposen una minoració de les condicions de seguretat exigides.
Article 50. Carreró
El carreró tindrà una amplària suficient que permeta el normal desenvolupament dels serveis propis de l'espectacle, sense que, en cap cas, la seua amplària puga ser inferior a 1,35 metres.
El carreró disposarà, si fa al cas, dels refugis necessaris per a la protecció de les persones que hagen de prestar servei durant la celebració dels espectacles o festejos taurins.
Article 51. Corrals
1. Les places de bous portàtils comptaran, com a element integrant d'aquesta o com a annex, almenys amb un corral per al reconeixement dels caps, que reunisca les dimensions, resistència mecànica i mesures de seguretat adequades al nombre i característiques dels espectacles o festejos que s'hi pretenguen celebrar, sense perjudici de la instal·lació d'altres elements o mesures que hagen d'adoptar-se per a previndre la difusió de malalties dels animals.
2. En els espectacles taurins, el reconeixement previ dels braus podrà realitzar-se, per compte de l'empresari, en un altre recinte situat fora de la plaça de bous portàtil, sempre que aquest estiga situat a una distància màxima de 25 quilòmetres de la localitat on es trobe ubicada la plaça, possibilite el desembarcament, embarcament i estada dels caps, i permeta realitzar el reconeixement amb les adequades condicions de seguretat.
3. Produït el desallotjament dels corrals, aquests hauran de ser desinfectats i, si fa el cas, desparasitats, per compte del promotor o organitzador.
Article 52. Corrals
1. Les places de bous portàtils hauran de disposar, així mateix, d'un nombre suficient de corrals en funció del nombre dels caps que intervinguen en l'espectacle o festa taurina.
2. Els corrals hauran de reunir les dimensions i la solidesa adequades per al tipus de caps que vagen a albergar i estaran comunicats, si fa al cas, el corral i l'arena.
Article 53. Espectacles taurins amb caps de menys de tres anys
Als espectacles taurins, en què intervinguen caps de menys de tres anys, aquests podran desembarcar-se directament a l'arena des dels caixons en què han sigut transportades, sense que calga, en aquest cas, disposar de corrals.
Article 54. Pati de cavalls
Les places de bous portàtils, que pretenguen albergar espectacles taurins, podran prescindir del pati de cavalls, sempre que es dispose a la contornada d'aquests d'un espai lliure en què es puga donar l'ús d'aquell.
Igualment, podrà prescindir-se de les quadres i albarderia per als cavalls que hagen d'intervindre als espectacles taurins, si ambdues instal·lacions poden ser substituïdes, en idèntics fins, per altres locals pròxims a la plaça de bous portàtil.
Article 55. Neteges i serveis higiènics
Les places de bous portàtils disposaran de serveis en condicions higièniques sanitàries de salubritat òptimes per a les persones, i independents per sexe, ubicats en zones accessibles.
Els serveis estaran dotats, almenys, de 4 inodors per cada cinc-cents espectadors, i es distribuiran per meitat per a cada sexe. La meitat dels inodors destinats a hòmens podran ser substituïts per urinaris.
Tots els serveis estaran proveïts de lavabos, el nombre dels quals serà, com a mínim, igual a la meitat de la suma d'inodors i urinaris.
CAPÍTOL II
Estructura
Article 56. Sobrecàrrega d'ús
Tots els elements horitzontals de la plaça hauran de resistir, en condicions normals d'ús, a més del seu pes propi, una sobrecàrrega mínima de 500 kg/m² Els seus elements de protecció horitzontal hauran de suportar un espenta mínima de 200 kg/m.
Article 57. Resistència dels elements de delimitació de l'arena
Les barreres, barrots, i la resta d'elements que delimiten la zona de l'arena, hauran de comptar amb la suficient resistència mecànica per a suportar les envestides dels braus.
Així mateix, el parament de sustentació de la graderia de les places portàtils que disposen de barreres haurà de reunir les mateixes característiques de resistència i solidesa que aquelles.
Article 58. Portes, vomitoris i escales
L'amplària de portes, vomitoris i escales d'accés i evacuació estaran en proporció d'1 metre per cada 200 espectadors o fracció.
En tot cas, l'ample mínim de vomitoris, portes d'eixida a l'exterior i escales sobre les quals recaiguen, serà d'1 metre.
Article 59. Localitats
1. Les places de bous portàtils disposaran de localitats amb seients senyalitzats i numerats, amb una dimensió mínima de 0,45 metres de fons i 0,50 metres d'amplària, amb un ample de pas entre files de 0,45 metres.
2. En cap cas, no s'admetran localitats de peu.
Article 60. Accés a les localitats
L'accés a les localitats haurà de disposar dels passos longitudinals o circulars i transversals o radials, que calguen per a facilitar l'accés dels espectadors a les seues localitats i el posterior desallotjament del recinte. Els referits passos d'accés a les localitats hauran de reunir els següents requisits mínims:
a) L'amplària mínima d'aquests ha de ser d'1 metre.
b) El nombre màxim de seients en cada fila, entre dos passos transversals o radials, serà de 14.
c) El nombre màxim de files, entre dos passos longitudinals o circulars, serà de 10.
d) En tot cas, haurà de disposar-se, almenys, d'un pas longitudinal o circular, situat al nivell de l'arrancada de les escales d'eixida de la graderia.
e) Els passos i llocs que presenten perill de caiguda disposaran de baranes de seguretat d'un metre d'altura mínima. En tot cas, en la primera fila de la graderia estarà ubicada una barana o element de protecció d'un metre d'altura mínima.
CAPÍTOL III
Llicència d'activitat i funcionament
Article 61. Petició de llicència
Els organitzadors o promotors dels espectacles o festejos, regulats pel present reglament que pretenguen realitzar aquests en una plaça de bous portàtil, hauran de formular la seua sol·licitud de llicència davant de l'ajuntament de la localitat on pretenguen celebrar-los, amb una antelació mínima de vint dies hàbils a la data prevista de la seua realització.
Article 62. Requisits de la petició
Juntament amb la sol·licitud de llicència, haurà d'acompanyar l'interessat la següent documentació, redactada per tècnic competent i visada pel seu col·legi professional, que es concreta en l'annex VII d'aquest reglament:
1. Memòria descriptiva de la festa o espectacle a què es destinarà, incloses les dades del titular, justificació de l'emplaçament proposat i anàlisi de la incidència de la instal·lació en l'entorn.
2. Memòria de la tècnica constructiva.
3. Memòria de mesures contra incendis.
4. Memòria del sistema i càlcul d'evacuació.
5. Memòria d'instal·lacions elèctriques.
6. Documentació gràfica.
7. Pla d'evacuació i emergència.
Article 63. Tramitació de la llicència d'activitat i funcionament
1. Rebuda la sol·licitud i la documentació establida en l'article anterior, l'autoritat municipal ordenarà la instrucció de l'expedient d'acord amb el procediment que s'establix en els articles següents, llevat que procedisca la denegació expressa de la llicència per raons basades en el planejament urbanístic o en les ordenances municipals.
2. L'autoritat municipal, a la vista de l'expedient, demanarà, si fa al cas, els informes pertinents a l'efecte de la seua resolució.
Article 64. Resolució de la llicència d'activitat i funcionament
1. L'Ajuntament, dins dels quinze dies següents a la recepció de la petició, resoldrà motivadament sobre la concessió o denegació de la llicència d'activitat i funcionament.
2. Quan l'òrgan competent per a resoldre estime que procedeix denegar la llicència sol·licitada a la vista del contingut dels informes emesos pels tècnics municipals, abans de resoldre, donarà tràmit d'audiència a l'interessat, per un termini de cinc dies.
3. Transcorregut el termini de quinze dies a què es refereix l'apartat 1 sense que l'autoritat municipal notifique cap resolució sobre l'atorgament de la llicència, s'entendrà que aquesta ha sigut concedida, llevat que l'autorització supose concedir al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic, al servei públic o la utilització de la via pública, i en aquest cas s'entendrà denegada. Tot això sense perjudici de l'obtenció de l'autorització expressa per a la celebració de l'activitat, festa o espectacle.
4. L'Ajuntament comunicarà a l'òrgan autonòmic competent per a autoritzar l'espectacle o festa taurina la concessió de la llicència, així com, si fa al cas, els condicionaments que figuren en aquesta.
Article 65. Certificat final d'instal·lació
Atorgada la llicència d'activitat i funcionament, l'interessat haurà d'aportar a l'Ajuntament, amb una antelació mínima de tres dies a la celebració del primer festeig o espectacle que es pretenga realitzar en la plaça de bous portàtil, el certificat final d'instal·lació subscrit pel tècnic director d'aquestes, sobre l'adequada seguretat i solidesa de tots els seus elements. L'esmentat certificat estarà vinculat, en tot cas, al projecte que l'origina.
La falta del certificat final d'instal·lació motivarà la prohibició de realitzar qualsevol activitat, festeig o espectacle a la plaça de bous portàtil, sense perjudici de la revocació de la llicència concedida.
Article 66. Termini de duració de la llicència
Les llicències que es concedisquen per a la instal·lació de places de bous portàtils tindran una duració màxima de trenta dies improrrogables.
CAPÍTOL IV
Garanties addicionals
Article 67. Assegurances i fiances
Juntament amb l'escrit de sol·licitud de llicència d'activitat i funcionament de places de bous portàtils, a què es referix el capítol III del títol II, haurà d'acompanyar l'interessat els documents acreditatius d'haver constituït la fiança i subscrit la pòlissa d'assegurança en els termes exigits en els articles següents, sense els quals no podrà realitzar-se cap activitat o espectacle.
Article 68. Fiances
Els sol·licitants de les llicències d'activitat i funcionament de places de bous portàtils hauran de constituir fiança a favor de la corporació municipal que tramite el procediment, per a respondre de les possibles obligacions econòmiques que pogueren derivar-se de l'organització i celebració dels espectacles o festejos de qualsevol tipus que s'hi celebren i, en tot cas, del compliment de les sancions que pogueren imposar-se, en atenció a la capacitat concedida, per les quantitats següents:
Capacitat fins a 700 persones: 60.101 euros.
Capacitat fins a 1.500 persones: 120.202 euros.
Capacitat fins a 5.000 persones: 180.303 euros.
Als locals, recintes o establiments de capacitat superior a 5.000 persones, i fins a 25.000 persones, s'incrementarà la quantia mínima establida en les normes anteriors, en 30.051 euros per cada 2.500 persones o fracció d'aforament.
Article 69. Constitució de la fiança
La fiança podrà constituir-se per mitjà de depòsit en metàl·lic o en valors públics o privats, que es depositaran en la caixa de la corporació. Així mateix, podrà constituir-se per mitjà d'aval o per contracte d'assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar en el ram de caució, i el certificat del contracte s'haurà de lliurar a l'Ajuntament. Quan s'opte per la seua constitució per mitjà d'aval o assegurança de caució, podran utilitzar-se els models que es recullen en l'annex VIII d'aquest reglament.
L'Ajuntament podrà dispensar, mitjançant una resolució motivada, de la constitució de la fiança, quan es tracte d'actes organitzats per associacions de veïns, culturals o benèfiques, comissions de festes i semblants, sense ànim de lucre, amb motiu de la celebració de festes patronals o locals.
Article 70. Devolució de la fiança
La quantitat finançada serà tornada per l'Ajuntament als interessats:
a) En el termini d'un mes, després de la comprovació de la no-existència de denúncies fundades, reclamacions o procediments sancionadors en tràmit o sancions pendents d'execució, per l'exercici de l'activitat; o,
b) A petició de l'organitzador o promotor, acompanyada de declaració jurada de la no-existència de denúncies o reclamacions formulades com a conseqüència de l'activitat i prèvia comprovació per l'administració de la no-existència de procediments sancionadors en tràmit.
Article 71. Fiança anual
1. Els titulars de places de bous portàtils, que de forma habitual desenvolupen la seua activitat de manera itinerant al territori de la Comunitat Valenciana, podran constituir les fiances establides en aquest reglament, en la quantia assenyalada amb caràcter únic i periodicitat anual, a favor de tots els municipis de la Comunitat Valenciana en què instal·len aquestes, en el període que comprenga la fiança.
2. La fiança constituïda, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, es depositarà en les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat que establisca la Tresoreria de la Generalitat, a favor de tots els ajuntaments que autoritzen les indicades activitats en el període a què es refereix la fiança. La fiança serà tornada o cancel·lada, si fa al cas, quan siga certificada pels ajuntaments en què s'haja celebrat alguna activitat inclosa en la fiança, que no hi ha denúncies fonamentades, reclamacions o procediments sancionadors en tràmit o sancions pendents d'execució. A aquest efecte, els ajuntaments remetran a la direcció general competent en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, una relació de les llicències que concedisquen a l'empara d'este reglament. Igualment, els interessats remetran a l'esmentada direcció general una relació de tots els municipis en què hagen instal·lat la plaça de bous portàtil.
Article 72. Retenció i constitució de fiança
En tot cas, la retenció de tot o part de la fiança obligarà a una nova constitució pel seu import total, d'acord amb el que estableixen els articles precedents.
Article 73. Assegurances
1. Els titulars de places de bous portàtils, que pretenguen instal·lar-les als municipis de la Comunitat Valenciana hauran d'acreditar tindre subscrit un contracte d'assegurança que cobrisca el risc de responsabilitat civil sobre aquestes instal·lacions, que done cobertura fins al seu desmuntatge total, per danys als espectadors, participants, públic assistent, terceres persones i als béns. Aquestes assegurances hauran de tindre les quanties mínimes següents, quant al capital assegurat:
Capacitat fins a 700 persones: 900.000 euros.
Capacitat fins a 1.500 persones: 1.200.000 euros.
Capacitat fins a 5.000 persones: 1.800.000 euros.
Als locals, recintes o establiments de capacitat superior a 5.000 persones i fins a 25.000 persones, s'incrementarà la quantia mínima establida en les normes anteriors, en 120.000 euros per cada 2.500 persones o fracció de capacitat.
2. La constitució de l'assegurança s'acreditarà mitjançant certificat de l'empresa asseguradora, d'acord amb el model que hi ha en l'annex IX d'aquest reglament.
TÍTOL III
Règim sancionador
Article 74. Règim sancionador
Les infraccions al que disposa aquest Decret seran sancionades de conformitat amb el que estableix el títol IV de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i s'aplicarà supletòriament el que disposa la Llei 10/1991, de 4 d'abril, sobre Potestats Administratives en matèria d'Espectacles Taurins.
Article 75. Procediment sancionador
La competència per a sancionar, així com el procediment sancionador, terminis de prescripció i caducitat, sancions, mesures provisionals, registre d'infraccions i sancions, serà l'establit en el capítol II del títol IV de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Article 76. Infraccions administratives
Són infraccions administratives en matèria de festejos taurins tradicionals i places de bous portàtils, les accions o omissions previstes en la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i en la Llei 10/1991, de 4 d'abril, sobre Potestats Administratives en matèria d'Espectacles Taurins, en relació amb el que disposa aquest reglament, que es concreten en les que s'assenyalen en els articles següents.
Article 77. Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
1. El mal estat de les instal·lacions que produïsca incomoditat manifesta.
2. L'accés del públic al lloc de desenvolupament de l'espectacle o festa taurina, quan per la naturalesa de l'activitat el públic no hi tinga accés.
3. La celebració d'espectacles o festejos taurins sense la prèvia presentació de cartells o programes, quan calga.
4. La utilització d'indicadors o rètols que induïsquen a error, quant a l'activitat per a la qual està autoritzat.
5. Qualsevol incompliment al que estableix la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, en la Llei 10/1991, de 4 d'abril, sobre Potestats Administratives en matèria d'espectacles taurins, o en aquest reglament, en relació amb l'exigència de la realització d'actuacions davant de l'administració competent sobre terminis, condicions o requisits per al desenvolupament de la festa o espectacle taurí, no tipificats com a infraccions molt greus o greus.
Article 78. Infraccions greus
Són infraccions greus:
1. La celebració de bous al carrer o l'obertura i utilització de places de bous portàtils, sense la corresponent llicència o autorització.
2. Realitzar, sense autorització, modificacions substancials a les places de bous portàtils, barreres, cadafals i la resta d'instal·lacions que es recullen en aquest reglament, que suposen alteració de les condicions de concessió de la llicència.
3. La dedicació de les places de bous portàtils a activitats diferents d'aquelles per a les quals estigueren autoritzades.
4. La instal·lació, dins de les places de bous portàtils, de qualsevol classe de llocs de venda o la realització d'altres activitats recreatives, sense obtindre l'autorització prèvia administrativa quan calga, o quan, havent-se obtingut, la instal·lació o el desenvolupament de tals activitats es realitze al marge de les condicions i requisits establits en l'autorització.
5. L'explosió de petards, traques o llums de bengala, durant la celebració d'espectacles o festejos taurins.
6. L'excés de capacitat permés a les places de bous portàtils, quan no supose un greu risc per a la seguretat de les persones i béns.
7. L'incompliment de les condicions de seguretat o sanitat establides en la normativa vigent i en les llicències o autoritzacions.
8. El mal estat en les instal·lacions o serveis que no suposen un greu risc per a la salut o seguretat del públic, participants o actuants.
9. La suspensió o alteració de l'espectacle o festa taurina, sense causa justificada.
10. L'incompliment de les mesures o serveis de vigilància obligatoris, d'acord amb el que preveu aquest reglament.
11. La continuació de la festa quan es produïsca l'absència, encara que siga momentània, de l'ambulància.
12. L'absència d'algun o alguns dels col·laboradors voluntaris i del professional taurí, si fa al cas, a què es refereixen els articles 14.j) i k) i 35 d'aquest reglament.
13. Les alteracions de l'orde que pertorben el normal desenvolupament de l'espectacle o festa taurina o puguen produir situacions de risc per al públic o participants, així com la seua permisivitat.
14. La participació de menors de 16 anys en festejos taurins.
15. La participació en festejos o espectacles taurins de persones que mostren falta de condicions físiques per intervindre-hi.
16. Permetre la participació en festejos taurins tradicionals (Bous al carrer) de menors de 16 anys o de persones que mostren falta de condicions físiques per a intervindre-hi.
17. L'incompliment de l'obligació de tenir subscrits els contractes d'assegurança exigits en aquest reglament.
18. l'incompliment de l'obligació de constituir fiança per a la instal·lació de places de bous portàtils, en els supòsits previstos en aquest reglament.
19. La participació de braus amb les banyes íntegres, fora dels supòsits previstos en aquest reglament.
20. L'administració als braus de productes tendents a modificar la seua força o integritat física, el seu comportament o aptituds.
21. La pràctica o la tolerància d'activitats que suposen crueltat i el maltractament dels braus, com ara l'ús de pals, garrots, rostes, llançament d'objectes i coets contra aquests, així com qualsevol altra pràctica que supose tortura per als animals.
22. Altres que s'apliquen, previstes en els articles 46 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i 15 de la Llei 10/1991, de 4 d'abril, sobre Potestats Administratives en matèria d'espectacles taurins.
Article 79. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
1. La celebració d'espectacles o festejos taurins o l'obertura i utilització de places de bous portàtils sense autorització, quan es deriven situacions de greu risc per a les persones o béns.
2. Permetre o tolerar activitats o accions penalment il·lícites, particularment en relació amb el consum o tràfic de drogues.
3. L'incompliment de les mesures de seguretat establides en la normativa vigent, o exigides en la llicència, autorització i inspeccions, quan això supose un greu risc per a les persones o béns.
4. La superació de la capacitat màxima autoritzada a les places de bous portàtils, quan supose un greu risc per a la seguretat de les persones o béns.
5. L'incompliment de les resolucions de prohibició o de denegació d'autorització per a la celebració d'espectacles o festejos taurins.
6. La reobertura de places de bous portàtils afectades per resolució ferma en via administrativa, de clausura o suspensió, mentre perdure la vigència de tals mesures.
7. La celebració dels espectacles i activitats expressament prohibits en l'article 3 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
8. L'incompliment de les mesures d'evacuació de les persones en les places de bous portàtils, que disminuïsquen greument el grau de seguretat exigible per a les persones i béns.
9. Negar l'accés a les places de bous portàtils o recintes, en què se celebren festejos o espectacles taurins, als agents de l'autoritat o funcionaris inspectors, autonòmics i locals, que es troben en l'exercici del seu càrrec, així com la negativa a col·laborar amb aquests en l'exercici de les seues funcions.
10. Obtindre les corresponents llicències d'obertura o autoritzacions per mitjà de l'aportació de documents o dades no conformes amb la realitat.
11. Altres que s'apliquen, previstes en els articles 47 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i 16 de la Llei 10/1991, de 4 d'abril, sobre Potestats Administratives en matèria d'espectacles taurins.
Títol IV
De la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals
(Bous al carrer) de la Comunitat Valenciana
Article 80. Creació de la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al carrer) de la Comunitat Valenciana
Sota la presidència del conseller competent en matèria d'espectacles públics, es crea la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al carrer) de la Comunitat Valenciana, que tindrà com a funció bàsica, sense perjudici d'aquelles que té encomanades la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, l'assessorament als òrgans de la Generalitat en matèria d'espectacles i festejos taurins.
Article 81. Funcions
La Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al carrer) de la Comunitat Valenciana té les funcions següents:
1. Informarà i assessorarà els òrgans de la Generalitat en aquells assumptes que siguen sotmesos a la seua consideració, en matèria de festejos taurins tradicionals. Així mateix, podrà proposar l'adopció de totes les mesures que estime oportunes per al foment i protecció d'aquests festejos.
2. Serà oïda en el procediment d'elaboració de les disposicions de caràcter general, que en matèria de festejos taurins tradicionals emanen dels òrgans de la Generalitat.
3. Coneixerà anualment sobre la memòria de festejos taurins tradicionals celebrats a la Comunitat Valenciana en l'exercici anterior, incloses les incidències produïdes en aquests, així com sobre les sancions fermes en via administrativa imposades pels òrgans de la Generalitat com a conseqüència d'infraccions comeses en aquesta matèria.
4. Coneixerà sobre les queixes i denúncies presentades com a motiu de la celebració de festejos taurins tradicionals.
Article 82. Composició
1. La Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al carrer) de la Comunitat Valenciana estarà composta pels membres següents:
a) President: el conseller competent en matèria d'espectacles públics, o per delegació, el secretari autonòmic que, igualment, la tinga atribuïda.
b) Vicepresident: el director general competent en matèria d'espectacles, o persona en qui delegue.
c) Vocals:
1. El cap de l'àrea competent en matèria d'espectacles públics.
2. El cap de servei competent en matèria d'espectacles.
3. Un representant de la conselleria competent en matèria de ramaderia, designat pel seu conseller.
4. Un representant de la conselleria competent en matèria de sanitat, designat pel seu conseller.
5. Dos representants de la conselleria competent en matèria d'espectacles, designats pel seu conseller.
6. Tres representants dels municipis de la Comunitat Valenciana, designats per la direcció general competent en matèria d'administració local.
7. Un metge, designat pel Consell de Col·legis de Metges de la Comunitat Valenciana.
8. Un diplomat universitari en Infermeria, designat pel Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana.
9. Un veterinari designat pel Consell Valencià de Col·legis Veterinaris de la Comunitat Valenciana.
10. Un arquitecte, designat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana.
11. Tres representants dels associacions més representatives del sector de Bous al carrer, a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, inscrites al Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, nomenats pel conseller competent en matèria d'espectacles.
12. Un representant dels ramaders, que tinguen la seu al territori de la Comunitat Valenciana, inscrits al corresponent Registre d'Empreses Ramaderes de Caps de Toreig, nomenats pel conseller competent en matèria d'espectacles.
d) Secretari: un funcionari de la direcció general, competent en matèria d'espectacles.
2. El president de la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al carrer) de la Comunitat Valenciana podrà nomenar un assessor expert, que s'incorporarà en qualitat de vocal al treball de la Comissió i realitzarà les tasques de documentació que li encomane.
Article 83. Substitucions
1. Per tal de garantir el funcionament de la Comissió, podran designar-se suplents dels membres representants de l'administració de la Generalitat per als casos de vacant, absència o malaltia.
2. En els mateixos supòsits, podran substituir la resta de membres per vocals suplents que seran designats o nomenats pel mateix procediment que aquells.
Article 84. Pèrdua de la condició de membre
Es perdrà la condició de membre de la Comissió per alguna de les causes següents:
a) Renúncia, que tindrà efectivitat en el moment en què es comunique a la conselleria competent en matèria d'espectacles.
b) Cessament dels representants de l'administració.
c) Revocació per part de qui va fer el nomenament.
d) Pèrdua sobrevinguda de les condicions que van motivar la designació per al càrrec o els requisits establits per a ser designats.
Article 85. Règim jurídic dels membres
Els membres de la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al carrer) de la Comunitat Valenciana, hauran d'exercir el seu càrrec atenent la finalitat per a la qual han estat designats, de conformitat amb la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, el present reglament i la resta de normes d'aplicació.
Article 86. Funcionament
El règim de funcionament de la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al carrer) de la Comunitat Valenciana serà el previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú per als òrgans col·legiats.
Article 87. Reunions
La Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al carrer) de la Comunitat Valenciana es reunirà a convocatòria del seu president, almenys, una vegada a l'any, i totes les vegades que es requerisca per al normal i correcte compliment de les seues funcions.


ANNEX II
Informes tècnics
A. Informe tècnic sobre instal·lacions de tancament, delimitació o protecció:
L'informe subscrit pel tècnic competent, a què es referix l'article 14.c) d'aquest reglament, farà constar, com a mínim, els punts següents:
- Que els materials i instal·lacions a emprar reuneixen les condicions tècniques de seguretat, solidesa, càlcul i disseny, exigides en el present reglament, d'acord amb el tipus de festa de què es tracte.
- Que la superfície on pretenen col·locar les instal·lacions presenten la resistència suficient per a la sobrecàrrega estimada.
- Que el tancament del recinte, si fa al cas, disposarà d'una porta de fàcil accés al servei medicoquirúrgic.
- Qui serà l'encarregat de la supervisió i direcció del muntatge de les instal·lacions necessàries per a la celebració de la festa.
B. Informe de seguretat d'instal·lacions per a festejos taurins tradicionals:
El tècnic que subscriu ..., amb la titulació de ... i número de col·legiat ... del Col·legi Oficial de ..., a petició de ... del municipi de ... i en relació amb la festa taurina tradicional de ..., a celebrar els dies ..., des de les ... hores fins a les ..., a les vies ..., i d'acord amb el que disposa la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i amb el Decret 24/2007, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el reglament de Festejos Taurins Tradicionals de la Comunitat Valenciana (Bous al carrer):
INFORMA:
1. Que els elements estructurals a instal·lar en l'esdeveniment que tracta d'autoritzar-se, d'acord amb el reglament de Festejos Taurins Tradicionals de la Comunitat Valenciana (Bous al carrer), són del tipus ....
2. Que inspeccionats els esmentats elements estructurals, prèviament a la seua instal·lació, el seu magatzematge i consegüent estat d'utilització és adequat.
3. Que el terreny on s'assenten els esmentats elements estructurals és adequat, i mostra una resistència suficient per a la sobrecàrrega estimada.
4. Que la unió entre elements estructurals és per mitjà de ..., i l'ancoratge d'aquests al sòl mitjançant ..., la qual cosa és adequada per a la festa a celebrar.
5. Que els elements estructurals (cadafals), que componen la instal·lació, permeten la sobrecàrrega superficial i horitzontal mínimes establides.
6. Que els elements de tancament i protecció tenen garantida la indeformalitat i resistència al caboteig, espenta i envestida del brau.
7. Que el dimensionat de les instal·lacions de tancament, protecció i delimitació s'ajusten a les prescripcions del reglament de Festejos Taurins Tradicionals de la Comunitat Valenciana (Bous al carrer).
8. Que el tancament del recinte disposarà d'una porta de fàcil accés al servei medicoquirúrgic.
9. Que el tècnic que subscriu estarà present en la instal·lació i muntatge dels elements estructurals, i haurà d'emetre el corresponent certificat de muntatge a la finalització d'aquest i prèviament a l'inici de l'activitat, de manera que aquests reunisquen les degudes condicions de seguretat per als festejos taurins més amunt ressenyats.
I perquè en conste als efectes oportuns, s'emet el present informe.
..., ... d .... de 200...
El tècnic
ANNEX III
Informe mèdic del facultatiu encarregat
del servici medicoquirúrgic
L'informe mèdic subscrit pel facultatiu encarregat del servei medicoquirúrgic, a què es referix l'article 14.d) d'aquest reglament, farà constar, com a mínim, els punts següents:
1. Que per a la celebració de la festa es disposarà d'un servei medicoquirúrgic en les condicions i amb el material que s'exigeix en l'article 18 del present reglament.
2. El nom i cognoms del diplomat universitari en infermeria, que actuarà com el seu ajudant, i s'haurà d'acreditar la seua titulació, mitjançant certificat oficial, expedit pel corresponent Col·legi Oficial d'Infermeria, en què conste inscrit aquest professional
ANNEX IV
Model normalitzat de certificat acreditatiu
de contractació d'assegurança
(Nom i cognoms) ..., en qualitat d..., de la companyia asseguradora ..., corredoria d'assegurances ...,
CERTIFICA:
Que el dia ..., per ... s'han contractat les pòlisses d'assegurança números ..., el contingut de les quals cobreix, en la quantia fixada reglamentàriament, els possibles sinistres que puguen produir-se durant la celebració dels festejos taurins tradicionals a la localitat de ..., durant els dies ... (1), de conformitat amb el que disposa l'article 14.f) del Reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana (Bous al carrer).
(1) Indiqueu el lloc, dia i hora de celebració.

ANNEX VII
Requisits de la petició de les places de bous portàtils
Juntament amb la sol·licitud d'autorització, a què es refereix l'article 62 d'aquest reglament, l'interessat acompanyarà la documentació següent:
I. Memòria tècnica constructiva i documentació gràfica on es justifique:
a) Sistema constructiu i materials emprats, amb expressa indicació, si fa al cas, de les patents i marques que avalen la instal·lació.
b) Dimensions i superfícies.
c) Càlcul d'estructura portant. Accions considerades.
d) Manteniment dels components estructurals.
II. Memòria de mesures contra incendis, d'acord amb el Codi Tècnic de l'Edificació (Reial Decret 314/2006, de 17 de març). En tot cas, hauran d'acreditar un grau de combustibilitat adequat en els materials de tancament i acabat i una estabilitat al foc mínima de 30 minuts en els elements estructurals.
a) Comportament davant del foc dels elements constructius. Els materials de cobriment, tancament i acabats garantiran, com a mínim, una reacció al foc "M2".
b) Instal·lacions de protecció contra incendis.
1. Extintors: es col·locarà, en un lloc clarament visible al públic, un extintor en cada eixida o vomitori. Independentment, hauran de dotar-se d'extintors exclusius les zones de risc especial. Els extintors seran del tipus i eficàcia adequats a la classe de foc que es puga generar, i en qualsevol cas no inferior a 21A-113B.
2. Quan la capacitat del recinte siga superior a 500 persones, haurà d'haver una boca d'incendis equipada de 25 metres. I si no és possible, se substituirà per una cisterna d'aigua amb motobomba, en espai annex al recinte.
c) Càlcul de la càrrega de foc ponderada.
III. Memòria del sistema i càlcul d'evacuació. Per al càlcul d'evacuació se seguirà el criteri d'aforament establit en aquest reglament i de forma supletòria en el Codi Tècnic de l'Edificació. Els recorreguts d'evacuació s'amidaran en longitud sobre l'eix i no seran majors de 25 m fins una de les eixides o vomitoris.
Els recorreguts d'evacuació i les eixides tindran un ample major de P/200, i serà P el nombre màxim de persones assignades a aqueix recorregut, i s'hauran de complir, en tot cas, les hipòtesis de bloqueig establides en el Codi Tècnic de l'Edificació.
L'ample mínim en corredors d'evacuació i eixides a l'exterior no serà inferior a 1 m.
Sempre que els materials d'acabat ho permeten, les portes o buits d'eixida seran abatibles en el sentit d'evacuació i, en tot cas, fàcilment operables.
IV. Memòria d'instal·lacions elèctriques, que contindrà, com a mínim:
a) Especificació i enumeració de la maquinària elèctrica a instal·lar, amb càlcul de potències parcials i totals, i coeficients de simultaneïtat; definició del quadre elèctric i les seues proteccions diferencials i magnetotèrmiques; possibles derivacions i quadres secundaris; així com bateries, acumuladors i grups electrògens, si procedeix.
b) Senyalització d'eixides i il·luminació d'ús. Es diferenciaran els rètols Eixida i Eixida d'emergència, que compliran la norma UNE 23.034. Hi haurà, a més, rètols interiors que indiquen les vies d'evacuació, associats en tot cas als blocs de senyalització i emergència. Aquest enllumenat de senyalització i emergència no serà inferior a 5 lux, amidats en un plànol a 1 m del sòl. Aquest quedarà associat a les vies d'evacuació, instal·lacions de protecció contra incendis i quadres de distribució elèctrica. L'enllumenat d'emergència haurà de funcionar durant un temps mínim d'un hora.
La il·luminació artificial del recinte, si fa al cas, tindrà un nivell superior a 15 lux en el plànol del sòl, i s'haurà de considerar el tipus de lluminària, altura de col·locació d'aquesta i superfície de càlcul i incloure's el càlcul de la posada a terra.
V. Documentació gràfica:
1. Plànol d'emplaçament.
2. Accessibilitat i entorn en què s'ubicarà la plaça de bous portàtil, els mitjans d'emergència amb què compte i centres assistencials, si procedeix.
3. Distribució i superfícies, amb indicació expressa d'amples de vies d'evacuació i els seients de la graderia.
4. Evacuació i instal·lacions.
5. Alçats i seccions.
VI. Pla d'evacuació i emergència. L'organitzador haurà de presentar i subscriure el Pla d'Evacuació i Emergència, amb descripció de les mesures a adoptar pel personal de seguretat en cas d'emergències, d'acord amb el que preveu la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
ANNEX VIII
Models d'aval i de certificat d'assegurança de caució
A. Model d'aval:
L'entitat ..., i en nom seu i representació, (Nom i cognoms) ..., amb DNI número ..., degudament facultat/ada per a aquest acte segons resulta de la validació efectuada per l'Àrea Jurídica de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, es constitueix com a fiador/a solidari/ària davant de l'esmentada Conselleria i a favor dels ajuntaments dels municipis de la Comunitat Valenciana, de l'Empresa ..., amb NIF ..., amb domicili a ..., carrer de ..., per la instal·lació de places de bous portàtils als municipis de la Comunitat Valenciana, per la suma de ... euros.
La fiança que es constitueix tindrà una vigència anual, i únicament podrà deixar-se sense efecte quan s'acredite davant de l'administració de la Generalitat la no-existència de denúncies o reclamacions formulades com a conseqüència de l'activitat, i la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació autoritze expressament la seua cancel·lació.
La fiança prestada quedarà afecta a les responsabilitats i al compliment de les obligacions que es deriven de les possibles responsabilitats econòmiques que pogueren derivar-se de l'organització i celebració de qualsevol tipus d'espectacles públics i activitats recreatives a la plaça portàtil de la seua titularitat i, en tot cas, del compliment de les sancions que pogueren imposar-se amb motiu de la celebració dels esmentats esdeveniments, d'acord amb el que disposa l'article 69 del Decret 24/2007, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana (Bous al carrer).
Per la present fiança, l'entitat prestadora de la fiança queda obligada a pagar a la Tresoreria de la Generalitat, en defecte de pagament per l'afiançat, les quantitats degudes pels conceptes indicats en el paràgraf anterior, més el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i costes que en cada cas siguen exigibles, segons el que disposa el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el reglament General de Recaptació.
L'entitat fiadora renúncia expressament a qualssevol beneficis i, en particular, al de prèvia excussió de béns.
València, ... d ... de ...
B. Model de certificat d'assegurança de caució:
L'entitat ..., amb CIF ..., amb domicili a ..., carrer ..., i, en nom seu i representació, (Nom i cognoms) ..., amb DNI número ..., amb poder suficient per a obligar-se en aquest acte, segons resulta de l'escriptura de poder atorgada davant del notari de ..., , (Nom i cognoms)..., que està en el número ... del seu protocol,
AVALA
Solidàriament (Nom i cognoms) ..., amb DNI/CIF ..., amb domicili a ..., carrer ..., representat/ada en aquest acte per (Nom i cognoms) ..., amb DNI número ..., segons consta acreditat en escriptura de poder atorgada davant del notari de ..., (Nom i cognoms) ..., que es troba en el número ... del seu protocol, en concepte de beneficiari de l'assegurança davant dels municipis de la Comunitat Valenciana, en què instal·le places de bous portàtils, fins a l'import màxim de ... euros, en els termes i condicions establits en la legislació vigent i en particular en l'article 69 del Decret 24/2007, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana (Bous al carrer).
La fiança prestada quedarà afecta a les responsabilitat i al compliment de les obligacions que es deriven de les possibles responsabilitats econòmiques, que pogueren sorgir de l'organització i celebració d'espectacles públics i activitats recreatives en la referida plaça de bous portàtil i, en tot cas, del compliment de les sancions que pogueren imposar-se amb motiu de la celebració dels dits esdeveniments, d'acord amb el que disposa l'article 69 del Decret 24/2007, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana (Bous al carrer).
La present garantia serà vàlida a partir de la data d'expedició i amb una duració inicial d'un any, des del moment de l'expedició.
La cancel·lació de la garantia només es produirà si, en el moment del seu venciment, una vegada sol·licitada la seua devolució a l'assegurat, la Generalitat certifique, prèvia comunicació dels ajuntaments en què s'haja realitzat activitat inclosa en la fiança, que no hi ha denúncies fonamentades, reclamacions o procediments sancionadors en tràmit o sancions pendents d'execució.
València, ... d ... de....
ANNEX IX
Model normalitzat de certificat acreditatiu
de contractació d'assegurança en les places de bous portàtils
(Nom i cognoms) ..., en qualitat de ..., de la companyia asseguradora ..., corredoria d'assegurances ...,
CERTIFICA
Que (dia) ..., (Nom i cognoms) ... ha contractat pòlisses d'assegurança el contingut de les quals cobreix, en la quantia fixada reglamentàriament, els possibles sinistres que puguen produir-se en la instal·lació i el funcionament de la plaça de bous portàtil a ubicar a ... de la localitat de ... durant els dies ... (1), de conformitat amb el que disposa l'article 73 del Decret 24/2007, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana (Bous al carrer).
(1) Identifiqueu el lloc, dia i hora de celebració.

linea