diari

Ordre de 6 de novembre de 1992, de la Conselleria de Treball i Afers Socials, per la qual es modifica l'Ordre de 19 de maig de 1992, per la qual es convoquen ajudes i subvencions per a 1992 destinades al foment d'activitats, programes i projectes de cooperació al desenvolupament que realitzen les organitzacions no governamentals.

(DOGV núm. 1913 de 27.11.1992) Ref. Base de dades 2785/1992

Ordre de 6 de novembre de 1992, de la Conselleria de Treball i Afers Socials, per la qual es modifica l'Ordre de 19 de maig de 1992, per la qual es convoquen ajudes i subvencions per a 1992 destinades al foment d'activitats, programes i projectes de cooperació al desenvolupament que realitzen les organitzacions no governamentals.
Mitjançant l’Ordre de 19 de maig de 1992, publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 1.796, de data 3 de juny de 1992, van ser convocades ajudes i subvencions per a la realització i el foment d'activitats de cooperació internacional al desenvolupament.
Dins del termini concedit en l’ordre esmentada per a la sol·licitud d'ajudes van ser presentats projectes de gran interès per al desenvolupament de la cooperació internacional, de manera que convé ampliar la dotació econòmica destinada a aquests programes a fi d'estendre l’àmbit de la seua aplicació.
Per això, i fent ús de les facultats que em confereix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià
ORDENE
Article únic
L'import màxim destinat a les ajudes i subvencions per a la realització i foment d'activitats de cooperació internacional al desenvolupament amb càrrec a la línia 701/000/92 s'amplia a la quantitat de 34.000.000 de pessetes, i s'incrementa, per tant, amb 16.000.000 de pessetes la dotació de l'ordre que es modifica.
València, 6 de novembre de 1992.
El Conseller de Treball i Afers Socials,
MARTIN SEVILLA JIMENEZ

linea