diari

LLEI 4/2002, de 18 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es modifica la Llei 3/1997, de 16 de juny, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius. [2002/6951]

(DOGV núm. 4279 de 26.06.2002) Ref. Base de dades 2788/2002

LLEI 4/2002, de 18 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es modifica la Llei 3/1997, de 16 de juny, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius. [2002/6951]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
L'article 43 de la Constitució reconeix el dret dels espanyols a la protecció de la salut, i atribueix als poders públics la possibilitat d'organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i dels serveis sanitaris.
L'article 148.1.21 de la Constitució espanyola permet a les comunitats autònomes l'assumpció de competències en matèria de sanitat i higiene. En aquest ordre de coses, l'article 149.1.16 de la Constitució espanyola encomana a l'estat les competències relatives a les bases i la coordinació general de la sanitat.
Per la seua banda, el títol III de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atribueix a la Generalitat Valenciana competències en matèria d'investigació, d'higiene, d'ordenació farmacèutica, d'institucions públiques de protecció i d'ajuda de menors, de joves, d'emigrants i de sectors socials requerits d'especial protecció, tot incloent-hi la creació de centres de protecció, de reinserció i de rehabilitació, d'espectacles i de publicitat.
En particular, l'article 31.29 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atribueix a la Generalitat Valenciana la competència en matèria de publicitat, mentre que l'article 38.1 li la confereix per al desplegament legislatiu i l'execució de la legislació bàsica de l'estat en matèria de sanitat interior.
En el marc normatiu amunt referenciat, es va promulgar la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, que va disposar un conjunt de mesures de caràcter preventiu així com destinades a l'assistència, inserció i protecció social de les persones afectades per trastorns addictius, limitant la publicitat o adquisició dels productes amb aquests efectes, i establint determinades prohibicions i infraccions, amb l'objectiu, entre altres, de reduir l'oferta de drogues socialment acceptades.
La Llei 3/1997 va constituir un referent nacional en aquesta matèria, tot aportant propostes pioneres que han permés situar la Comunitat Valenciana en una posició privilegiada en el marc de l'atenció i la prevenció de les addiccions. Transcorreguts quatre anys des de la seua aprovació, la realitat dinàmica i canviant de les drogodependències i la resta de trastorns addictius aconsella la seua revisió i adaptació a les noves necessitats.
D'una banda, sembla lògic ampliar l'objecte de la llei cap al desenvolupament d'actuacions dirigides als que sofreixen, indirectament, les conseqüències d'aquest tipus de patologies. Així, s'incorpora l'atenció que haurà de realitzar-se a les famílies de les persones que pateixen aquestes malalties.
En el terreny de l'assistència, s'inclouen noves mesures com la concessió de pròrrogues a les ajudes econòmiques concedides per la Generalitat Valenciana, com a instrument per a incrementar la motivació dels malalts i evitar el seu accés a vies irregulars d'obtenció d'ingressos econòmics. Una pròrroga que, en tot cas, quedarà condicionada al compliment del pla terapèutic proposat pel corresponent centre assistencial.
Igualment en el medi assistencial, cal destacar la ferma posició del Govern Valencià en la defensa de qualsevol fàrmac que és útil per a pal·liar els efectes d'aquestes malalties. El compromís de fomentar els tractaments amb agonistes, siguen aquests els que siguen, i encara que és necessari recórrer a l'ús compassiu previst en el Reial Decret 561/1993, de 16 d'abril, defineix clarament aquesta posició. En aquest aspecte, la controvèrsia sorgida en anys anteriors sembla estar superada gràcies a les actuacions de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues a favor de la investigació sobre aquest tipus de tractaments. En aquesta línia, la Generalitat Valenciana exigirà l'estricte compliment de la normativa científica com a fase prèvia al seu decidit suport en la posterior dispensació d'aquests fàrmacs.
En matèria preventiva, la modificació proposada aporta rellevants novetats. L'edat mínima per a la venda o dispensació de begudes alcohòliques, així com del tabac, se situa en 18 anys. Així, s'aconsegueix una necessària homogeneïtat amb la resta de les comunitats autònomes, al mateix temps que s'arreplega la recomanació unànime dels organismes internacionals, en aquest sentit.
Igualment, es pretén aconseguir una major implicació dels mitjans de comunicació públics, amb l'aportació d'espais gratuïts de publicitat, mesura que haurà d'afavorir un major grau d'informació per part de la població general.
Finalment, en matèria de publicitat i coincidint plenament amb la tendència de la Unió Europea cap a la prohibició absoluta de la publicitat del tabac, les limitacions competencials aconsellen esperar l'aprovació d'una normativa europea en aquest sentit, i la seua consegüent transposició a la legislació espanyola. Mentrestant, la limitació de la publicitat del tabac i de les begudes alcohòliques, distanciant-les de centres educatius i socials, destaca com a mesura defensiva davant la creixent pressió de la publicitat sobre els ciutadans.
Article únic
Reforma de l'articulat de la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius
Els articles de la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, que a continuació s'indiquen, quedaran redactats com s'assenyala:
1. S'afegeix un nou apartat 2 a l'article 1, que queda redactat com s'indica, i passa a ser designat com a 3 l'actual apartat 2:
«2. Igualment és objecte d'aquesta llei definir i fomentar accions que protegisquen terceres persones, en especial les famílies dels que pateixen algun tipus de trastorn addictiu, del dany produït per aquestes patologies o dels problemes relacionats amb l'ús de drogues».
2. S'afegeix un nou apartat, 4, a l'article 5 de la Llei 3/1997, amb el text següent:
«4. Per a la difusió de campanyes informatives i de prevenció, l'ens públic Ràdio Televisió Valenciana posarà a disposició de la conselleria titular de les competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, espais gratuïts de publicitat, amb un màxim del 5% del temps dedicat a la publicitat en cada una de les franges horàries elegides per la conselleria i durant tot el temps que duren les campanyes».
3. S'afegeix un nou apartat, 7, a l'article 11 de la Llei 3/1997, amb el text següent:
«7. En aquells casos en què les accions previstes en l'apartat anterior no obtingueren efectes positius per al pacient, la Generalitat Valenciana, per mitjà de recursos assistencials propis, fomentarà l'ús compassiu de medicaments agonistes, tot incloent les mateixes substàncies que hagueren generat l'addicció, en les condicions i amb les garanties previstes en l'article 23 del Reial Decret 561/1993, de 16 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits per a la realització d'assajos clínics amb medicaments. Per a això serà imprescindible que existisca evidència científica de la seua utilitat terapèutica, constatada pels organismes internacionals competents, i assajos clínics favorables realitzats en mostres espanyoles, així com les altres autoritzacions que foren preceptives».
4. Es modifica l'apartat 2 de l'article 14 de la Llei 3/1997, i s'afegeixen dos nous apartats, 3 i 4, i queden redactat de la forma següent:
«2. Les Conselleries amb competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius i en matèria d'ocupació, i els organismes autònoms amb aquestes competències, promouran mesures encaminades a la reinserció social d'aquelles persones que hagueren sigut deshabituades de la seua addicció, és aquesta tòxica o no».
«3. A fi d'afavorir la integració social de les persones addictes que reben tractament, quan un drogodependent o jugador patològic estiguera percebent una prestació econòmica reglada o ajuda de semblant naturalesa concedida per la Generalitat Valenciana, la duració de la percepció podrà prorrogar-se durant un període addicional des de l'inici del tractament. Aquesta pròrroga única quedarà condicionada a l'efectiu compliment, tant de les normes pròpies de la prestació com de les pautes de tractament en qualsevol dels recursos assistencials de drogodependències i altres trastorns addictius, de tipus sanitari o social, que foren de titularitat pública o concertats amb la Generalitat Valenciana».
«4. La conselleria amb competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, en col·laboració amb els departaments de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria d'ocupació, impulsarà mecanismes d'acompanyament a persones drogodependents o amb altres tipus de trastorns addictius, que faciliten el desenvolupament de processos integrals d'incorporació social i laboral:
a) Promovent activitats que faciliten l'acostament a mercats de treball.
b) Potenciant el desenvolupament de les activitats necessàries per a la incorporació sociolaboral.
c) Implicant i col·laborant amb agents socials que puguen facilitar la integració social».
5. S'afegeix un nou article, 14 bis, a la Llei 3/1997, amb el text següent:
«Article 14 bis. De l'atenció a les famílies
1. La conselleria amb competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, en l'àmbit dels serveis socials generals i de l'atenció i prevenció de les drogodependències i la resta de trastorns addictius, oferirà serveis d'atenció especialitzada als cònjuges i parelles de fet de les persones drogodependents, així com als seus pares i altres familiars del nucli convivencial, dirigits tant al seu suport i tractament com a la prevenció i assistència dels danys associats que pogueren generar-se en la convivència familiar.
2. De la mateixa manera, es fomentarà la creació de programes específics de prevenció i atenció precoç en fills de drogodependents, com a oferta complementària al tractament dels seus progenitors. Cada província de la Comunitat Valenciana haurà de disposar, almenys, d'un d'aquests programes».
6. Es modifica l'article 16 de la Llei 3/1997, que queda redactat com s'indica:
«Article 16. Prohibicions
1. Es prohibeix expressament la publicitat directa o indirecta de begudes alcohòliques i tabac en:
a) Els centres i dependències de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.
b) Els centres i servicis sanitaris, sociosanitaris i de serveis socials.
c) Els centres d'ensenyança, tant públics com privats, que impartisquen ensenyances reglades o no reglades.
d) Els centres i espectacles destinats majoritàriament a públic menor de 18 anys.
e) Els mitjans de transport públic.
f) Tots els llocs en què estiga prohibida la seua venda, subministrament i consum.
g) La via pública, quan hi haguera una distància lineal inferior a 200 metres entre l'anunci publicitari i algun dels tipus de centres prevists en els apartats b), c) i d). La conselleria amb competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius disposarà d'un registre actualitzat dels centres afectats per aquesta limitació, a disposició de les empreses anunciants.
h) Altres centres i llocs semblants als esmentats i que es determinen reglamentàriament.
2. La publicitat de begudes alcohòliques i tabac en periòdics, revistes i qualsevol altre mitjà escrit no podrà realitzar-se en les pàgines dirigides preferentment a menors de 18 anys».
7. S'afegeix un nou apartat, 4, a l'article 17 de la Llei 3/1997, amb el text següent:
«4. Queden prohibits els actes que estimulen un consum immoderat d'alcohol o de tabac basant-se en la competitivitat en el consum d'aquestes substàncies».
8. Es modifica l'article 18 de la Llei 3/1997, que queda redactat com s'indica:
«Article 18. Prohibicions
1. No es permetrà en el territori de la Comunitat Valenciana la venda, la dispensació i el subministrament, gratuïts o no, per qualsevol mitjà, de qualsevol tipus de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.
2. El subministrament de begudes alcohòliques a través de màquines automàtiques en instal·lacions obertes al públic només podrà efectuar-se quan la ubicació de les màquines permeta el seu absolut control per les persones responsables de les dites instal·lacions o els seus representants, de manera que s'impedisca l'accés a aquests a menors de 18 anys. Amb aquesta finalitat, es prohibeix col·locar aquestes màquines en espais oberts al trànsit públic, com vials i parcs en general.
3. En tots els establiments, instal·lacions o llocs en què se subministren begudes alcohòliques, així com en les màquines expenedores automàtiques, hauran de col·locar-se, de forma visible per al públic, cartells que advertisquen de les prohibicions establides en l'apartat 1 de l'esmentat article. Aquest cartell haurà de col·locar-se en la zona de l'establiment, de la instal·lació o lloc a què calga dirigir-se per a adquirir la beguda alcohòlica.
4. No es permetrà la venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques en els llocs següents:
a) En els centres i dependències de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, excepte en els llocs habilitats a aquest efecte.
b) Els centres sanitaris, sociosanitaris i de serveis socials, excepte en els llocs habilitats a aquest efecte.
c) Els centres docents que impartisquen ensenyances de règim general en els nivells d'Educació Primària i Educació Secundària, així com els centres docents que imparteixen ensenyances de règim especial.
d) Els locals de treball de les empreses de transport públic, excepte en els llocs habilitats a aquest efecte.
e) En la via pública, excepte en els llocs d'aquesta en què estiga degudament autoritzat, o en dies de festes patronals o locals, regulats per la corresponent ordenança municipal.
f) En tot tipus d'establiment, des de les 22.00 hores a les 07.00 hores de l'endemà, excepte en aquells en què la venda de begudes alcohòliques estiga destinada al seu consum en l'interior del local. Queda inclosa, en aquesta prohibició, la venda realitzada en establiment comercial o per telèfon i seguida del repartiment a domicili dels productes comprats, quan el repartiment es realitzara dins de la franja horària indicada.
5. No es podrà vendre ni consumir begudes alcohòliques de més de 18 graus centesimals en:
a) Les universitats i la resta de centres d'ensenyança superior.
b) Les àrees de servei i de descans d'autopistes i d'autovies.
c) Les gasolineres.
d) Els centres d'ensenyança no reglada.
e) Els locals habilitats per a la venda de begudes alcohòliques en centres i dependències de l'administració, centres sanitaris, sociosanitaris, de serveis socials i de les empreses de transport públic.
f) Els centres de treball.
6. Es prohibeix estar davall la influència de begudes alcohòliques mentre s'està de servei o en disposició de prestar-lo a totes les persones l'activitat laboral de les quals, si es realitzara davall aquesta influència, poguera causar un dany contra la vida o la integritat física de les persones».
9. Es modifica l'article 20 de la Llei 3/1997, que queda redactat de la forma següent:
«Article 20. Limitacions a la venda
1. No es permetrà la venda ni el subministrament de tabac, ni de productes que l'imiten o induïsquen a l'hàbit de fumar i siguen nocius a la salut, als menors de 18 anys en el territori de la Comunitat Valenciana.
2. La venda i subministrament de tabac per màquines automàtiques només podrà realitzar-se en establiments tancats, fent-se constar en la seua superfície frontal la prohibició que tenen els menors de 18 anys d'adquirir tabac, i a la vista d'una persona encarregada perquè es complisca l'esmentada prohibició.
3. No estarà permesa la venda i el subministrament de tabac en els llocs que s'assenyalen en l'article 18 paràgraf 4, exceptuant l'apartat f) d'aquest article».
10. Es modifica l'apartat 1.k) i l'apartat 2 de l'article 21 de la Llei 3/1997, que queden redactats com s'indica:
«1.k). Els locals en què s'elaboren, transformen, manipulen, preparen o es venguen aliments, excepte els destinats principalment al seu consum immediat, en aquest cas es mantindrà la prohibició de fumar exclusivament als manipuladors dels aliments».
«2. En tots els llocs o locals al·ludits en el paràgraf anterior, la direcció d'aquests haurà d'habilitar sales o zones, clarament diferenciades, en què es permeta el consum de tabac, havent de senyalitzar convenientment, per mitjà de rètols, l'ús d'aquestes sales o zones de fumadors i fent constar expressament l'advertència que fumar perjudica seriosament la salut de les persones fumadores actives i passives».
11. Es modifica l'article 48 de la Llei 3/1997, que queda redactat de la manera següent:
«Article 48. Persones responsables
1. Seran subjectes responsables de les infraccions, les persones físiques o jurídiques que incórreguen en aquestes.
2. Igualment, seran responsables els titulars de centres o empreses en l'àmbit dels quals es produïsca la infracció.
3. En matèria de publicitat seran així mateix persones responsables tant les empreses anunciants com les agències de publicitat creadores i difusores del missatge».
12. S'afegeix un nou apartat, 6, a l'article 52 de la Llei 3/1997, amb el text següent:
«6. Les sancions imposades per infraccions que foren comeses per menors d'edat podran ser substituïdes, segons el parer de l'autoritat sancionadora, per altres mesures de reeducació que es determinen reglamentàriament. Aquestes mesures consistiran en la realització de serveis d'interés comunitari i/o cursos formatius de comportament i conscienciació sobre el consum d'alcohol i d'altres drogues».
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Segons el que regula l'article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la seua reforma en la Llei 4/1999, de 13 de gener, les persones interessades hauran d'entendre desestimades per silenci negatiu les seues sol·licituds en els procediments realitzats d'acord amb el Decret 124/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, sobre Registre i Acreditació de Centres i Serveis d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, a la Comunitat Valenciana, i al Decret 78/1999, d'1 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen els criteris bàsics per a l'acreditació dels programes de prevenció en drogodependències i altres trastorns addictius, i es constitueix el Comité Tècnic de Prevenció de les Drogodependències de la Comunitat Valenciana, o qualsevol norma que regule o modifique aquests decrets.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les prohibicions de publicitat previstes en aquesta llei, i que no estigueren previstes en la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, s'aplicaran a partir dels sis mesos posteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les disposicions de la Generalitat Valenciana que s'oposen al que preveu aquesta llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Text refós
S'habilita el Govern Valencià perquè, en el termini d'un any, aprove el Text Refós de la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.
Segona. Desplegament i execució d'aquesta llei
S'autoritza el Govern Valencià perquè dicte les normes necessàries per al desplegament i l'execució d'aquesta llei.
Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor als dos mesos de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 18 de juny de 2002
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

linea