diari

ACORD de 16 de novembre de 1998, del Govern Valencià, pel qual es nomena presidenta de la Junta Rectora del Paratge Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. [1998/X10114]

(DOGV núm. 3379 de 24.11.1998) Ref. Base de dades 2798/1998

ACORD de 16 de novembre de 1998, del Govern Valencià, pel qual es nomena presidenta de la Junta Rectora del Paratge Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. [1998/X10114]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 16 de novembre de 1998, adoptà l'acord següent:
Per raó del que disposa l'apartat 5 de l'article 2 del Decret 264/1994, de 20 de desembre, del Govern Valencià, de modificació del Decret 188/1988, de 12 de desembre, de declaració del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Prat de Cabanes-Torreblanca, i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Nomenar presidenta de la Junta Rectora del Paratge Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca la senyora Asunción Vicente Valls.
València, 16 de novembre de 1998
El conseller secretari del Govern Valencià,
JOSÉ JOAQUIN RIPOLL SERRANO

linea