diari

ACORD de 16 de novembre de 1998, del Govern Valencià, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Paratge Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevieja. [1998/X10115]

(DOGV núm. 3379 de 24.11.1998) Ref. Base de dades 2799/1998

ACORD de 16 de novembre de 1998, del Govern Valencià, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Paratge Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevieja. [1998/X10115]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 16 de novembre de 1998, adoptà l'acord següent:
Per raó del que disposa l'apartat 3 de l'article 8 del Decret 49/1995, de 22 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova definitivament el Pla Rector d'Us i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de les Llacunes de la Mata i Torrevieja, i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Nomenar president de la Junta Rectora del Paratge Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevieja el senyor Abel Villaverde Pérez.
València, 16 de novembre de 1998
El conseller secretari del Govern Valencià,
JOSÉ JOAQUIN RIPOLL SERRANO

linea