diari

DECRET 251/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives i es regula el Registre d'Empreses, Locals i Titulars.

(DOGV núm. 2412 de 22.12.1994) Ref. Base de dades 2802/1994

DECRET 251/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives i es regula el Registre d'Empreses, Locals i Titulars.
La Llei 2/1991 de la Generalitat Valenciana, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, disposa en l'article primer, paràgraf 3, que el Consell establirà reglamentàriament un catàleg, que no tindrà càracter exhaustiu, dels espectacles i les activitats recreatives que són objecte de la llei, el qual s'haurà de classificar d'acord amb les seues característiques.
En virtut de l'article 7, els ajuntaments i la Generalitat han de mantenir actualitzat un registre d'empreses, locals i titulars, a fi de servir d'instrument per a l'execució de les competències en aquesta matèria. Per tot això, cal que l'aprovació de l'esmentat catàleg acompanye la regulació del registre d'empreses, locals i titulars d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
En virtut d'això i de conformitat amb l'article 36.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, amb un informe previ de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, a proposta del Conseller d'Administració Pública, d'acord amb el Consell d'Estat i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 7 de desembre de 1994,
DECRETE
Article primer
1. És aprovat el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives que figura com a annex I i II, si bé s'assenyala que aquest no té caràcter exhaustiu.
2. Totes les activitats definides en aquest catàleg podran realitzar-se en recintes coberts i tancats, tancats i descoberts, o en espais oberts.
Les activitats que contempla aquest catàleg poden ser de caràcter fix o de caràcter eventual.
Es consideren activitats de caràcter fix aquelles que funcionen de manera permanent i subjectes a una llicència municipal d'obertura, tinguen finalitat lucrativa o no.
Es consideren activitats de caràcter eventual aquelles que es desenvolupen en instal.lacions fixes o eventuals i que es realitzen durant un període determinat de temps, subjectes a una llicència municipal d'obertura, tinguen finalitat lucrativa o no.
Article segon
Aquest Decret s'aplicarà a tots aquells espectacles, esports, jocs, activitats recreatives i establiments de pública concurrència que, realitzats o situats en el territori de la Comunitat Valenciana, vagen dirigits al públic en general o siguen capaços de congregar-lo, independentment que tinguen la titularitat pública o privada.
Article tercer
1. En les llicències d'activitat i d'obertura que atorguen els ajuntaments als locals o recintes on es desenvolupen les activitats regulades en aquest catàleg, haurà de constar, a més de l'activitat a què es dedicarà el local, segons les denominacions i definicions que es consignen en els ANNEXOS I i II, la capacitat màxima permesa, i també qualsevol mesura necessària que garantesca les condicions adequades d'higiene, comoditat, seguretat i respecte del dret al descans dels tercers.
2. Els locals o recintes, després de concedir-los la llicència d'obertura, hauran de col.locar en un lloc visible i llegible des de l'exterior, un cartell segons el model que es reprodueix en l'annex III d'aquest Decret.
Aquest cartell disposarà d'un número identificable per províncies i localitats; el titular haurà de sol.licitar-lo amb la finalitat de fer-lo-hi constar. Per fer això caldrà presentar la sol.licitud a la Conselleria d'Administració Pública, acompanyada de la preceptiva llicència municipal d'obertura.
3. Quan un local o recinte haja de dedicar-se a diverses de les activitats definides separadament en el catàleg, sempre que aquestes activitats siguen compatibles, es farà constar en les llicències cadascuna de les dites activitats. Si el local o recinte disposàs de diversos espais d'ús diferenciats, caldrà expressar la capacitat de cadascun.
Es consideren activitats incompatibles físicament, tècnicament o legalment, aquelles que per la seua definició difereixen pel que fa a l'horari, les dotacions o el públic a què s'autoritza l'accés, llevat que tinguen una autorització expressa de la Conselleria d'Administració Pública, i estiguen doncs subjectes a les condicions que l'autorització determine.
Així mateix, si un local es dedica a diverses activitats, les unes excloses del catàleg i les altres incloses, o bé a dues o més de les considerades incompatibles, hauran de redactar-se tants projectes diferenciats com activitats es realitzen, i haurà de seguir-se el procediment legalment establert per a l'obertura o modificació d'aquelles, tot tramitant-se tants expedients com activitats sol.licitades hi haja.
Pel que fa als establiments inclosos en l'àmbit d'aplicació de la normativa sectorial en matèria turística, les activitats incloses en el catàleg que es desenvolupen en l'interior d'aquests per a ús exclusiu dels clients, són exclosos del que assenyala l'apartat anterior, sense perjudici de l'acompliment de la normativa d'espectacles públics en matèria de seguretat.
4. La concessió de les llicències a què es refereix aquest article no exclou l'obligació d'obtenir la resta d'autoritzacions que les disposicions vigents, sobre establiments turístics o sobre unes altres matèries, establesquen.
Article quart
1. L'empresa titular d'un local o recinte que dispose de la llicència per a una activitat i pretenga desenvolupar, amb caràcter extraordinari, una altra activitat de les contingudes en el catàleg d'activitats que aprova aquest Decret, haurà de sol.licitar de la Conselleria d'Administració Pública una autorització especial. En la sol.licitud haurà de constar l'activitat extraordinària que es pretenga realitzar, d'acord amb les definicions contingudes en el catàleg. Aquesta sol.licitud haurà d'efectuar-se amb un mínim de 15 dies abans de l'exercici de l'activitat o celebració que es sol.licite.
2. La Conselleria d'Administració Pública comprovarà les condicions de seguretat del local o recinte i les instal.lacions per a realitzar l'activitat extraordinària, i sol.licitarà a l'empresa l'aportació dels oportuns certificats subscrits pels tècnics competents, amb la possibilitat de realitzar visites de reconeixement i inspecció.
3. L'autorització serà per a la celebració de l'espectacle o activitat sol.licitada. En cas de reiterar-se les sol.licituds d'autorització, la Conselleria d'Administració Pública podria denegar-la, i comunicar el fet al respectiu ajuntament perquè, si fos convenient, s'exigís de l'interessat la sol.licitud d'una ampliació en la llicència d'obertura.
Pel que fa als establiments assenyalats en el paràgraf quart de l'article 3.3, si algú pretén de celebrar amb caràcter extraordinari una altra activitat diferent d'aquella per a la qual es va obtenir la llicència, en el supòsit que es dirigesca a l'ús exclusiu dels seus clients, no caldrà obtenir l'autorització especial assenyalada en aquest precepte, sempre que no minven les condicions de seguretat dels locals ni augmenten les de risc.
4. L'autorització a què es refereixen els apartats anteriors haurà de ser concedida o negada abans de la data de celebració o inici de l'activitat. En el supòsit que no recaigués una resolució expressa abans d'aquella data, la sol.licitud s'hauria d'entendre estimada. La resolució ha de ser notificada a l'interessat, i també a l'ajuntament del municipi on es trobe situat el local.
Article cinquè
1. L'interessat, en el moment de sol.licitar la llicència d'obertura i funcionament, haurà d'omplir l'imprès, el model del qual figura en l'ANNEX IV. Les dades que es reflecteixen en el dit imprès, que s'anomenarà "Fitxa del local", seran la base del registre d'empreses i locals en els respectius ajuntaments i en la Generalitat.
2. Concedida la llicència d'obertura i funcionament del local o recinte, l'ajuntament respectiu verificarà i completarà les dades de la "Fitxa del local", i trametrà en el termini d'un mes un exemplar a la Conselleria d'Administració Pública.
3. Si es produeix el canvi de titularitat del local o recinte o qualsevol altra variació en les dades reflectides en la Fitxa del Local, l'Ajuntament, amb una notificació prèvia de l'interessat, haurà d'omplir una nova fitxa, un exemplar de la qual serà tramesa a la Conselleria d'Administració Pública en el termini d'un mes a partir que tinga lloc la dita variació.
Article sissè
1. Els ajuntaments i la Conselleria d'Administració Pública podran sol.licitar, en qualsevol moment, l'ampliació, l'aclariment o l'actualització de les dades que figuren en els seus registres, i els interessats tindran l'obligació de facilitar-les.
2. D'acord amb el principi de col.laboració que defineix l'article 3 de la Llei 2/1991, la Conselleria d'Administració Pública i els ajuntaments interessats hauran de subministrar-se recíprocament la informació que disposen.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
En el termini d'un any, a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret, els ajuntaments hauran de revisar les llicències d'obertura concedides amb anterioritat, a fi d'adaptar la denominació de l'activitat a les definicions contingudes en el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives.
Segona
Els titulars dels locals o recintes, la llicència d'obertura dels quals va ser concedida abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret, hauran de sol.licitar de la Conselleria d'Administració Pública, i dins el termini de dos anys, el número d'identificació que ha de constar en el cartell a què fa referència l'annex III.
DISPOSICIONS FINALS

Primera
Es faculta la Conselleria d'Administració Pública per a dictar les disposicions que exigesca el desenvolupament i l'execució del que estableix aquest Decret.
Segona
Són derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposen al que estableix aquest Decret, i concretament és derogat el Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 89/1987, de 7 de juliol, pel qual es desenvolupa l'activitat dels pubs.
Tercera
Aquest Decret entrarà en vigor als vint dies de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
València, 7 de desembre de 1994.
El President de la Generalitat Valenciana
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Administració Pública
LLUIS BERENGUER FUSTER
CATALEG D'ESPECTACLES,
ESTABLIMENTS PUBLICS
I ACTIVITATS RECREATIVES
ANNEX I. LLISTAT
1. ESPECTACLES PúBLICS
1.1. EXHIBICIONS CINEMATOGRAFIQUES
1.1.1. cines.
1.1.2. autocines.
1.2. EXHIBICIONS TEATRALS I CONCERTS
1.2.1. teatres.
1.2.2. auditoris.
1.3. CIRCENSES I ANALEGS
1.4. ESPECTACLES TAURINS
1.4.1. plaça de bous.
1.4.2. corrals de prova.
1.4.3. escoles taurines.
1.4.4. bous al carrer (corregudes de bous, vaquetes, etc.).
1.5 ESPECTACLES ESPORTIUS O RECINTES ON SE CELEBREN
1.5.1. Pavellons esportius.
1.5.2. Camps d'esport, estadis de futbol.
1.5.3. Piscines de competició.
1.5.4. Pistes de patinatge (gel, patins).
1.5.5. Galeries de tir.
1.5.6. Camps de tir (al plat, al colom, etc.)
1.5.7. Cinòdroms, hipòdroms, velòdroms, etc.
1.5.8. Boleres, billars, etc.
1.5.9. Trinquets, frontons, pistes de squasch, etc.
1.5.10. Polisportius.
1.5.11. Nàutics.
1.5.12. Aeronàutics.
1.5.13. Ciclistes, motociclistes i automobilístics.
1.5.14. Carreres populars, maratons etc.
1.6. FESTES, BALLS I ATRACCIONS
1.6.1. Sala de festes amb servei de cuina.
1.6.2. Sala de festes sense servei de cuina.
1.6.3. Cafès teatre, concerts i cantants.
1.6.4. Discoteques, sales de ball amb atraccions o sense.
1.6.5. Revetlles, vetllades i festes populars.
1.7. EXHIBICIONS ESPECIALS
1.8. APLECS, DESFILADES, OFRENES, etc.
2. ESTABLIMENTS PUBLICS.
2.1. HOSTALERIA I RESTAURACIO
2.1.1. Sales de banquets, restaurants, bars cafeteria i tots altres semblants.
2.1.2. Pubs.
2.2. ACTES PUBLICS
2.2.1. Sales de conferències (seients fixos).
2.2.2. Sales d'exposicions.
2.2.3. Sales polivalents o locals polivalents amb diverses activitats (seients mòbils).
2.2.4. Pavellons de fires.
3. ACTIVITATS RECREATIVES
3.1. JOCS RECREATIUS I D'ATZAR
3.1.1. Casinos de joc.
3.1.2. Sales de bingo.
3.1.3. Sales recreatives.
3.1.4. Sales de joc.
3.1.5. Tómboles i semblants.
3.2. RECREATIVO-ESPORTIVES
3.2.1. Piscines d'esplai: públiques o comunitàries privades.
3.2.2. Gimnasos.
3.2.3. Instal.lacions esportives, sense espectadors, d'ús públic.
3.2.4. Parcs aquàtics.
3.3. CULTURALS I D'OCI
3.3.1. Parcs d'atraccions i fires.
3.3.2. Zoològic.
3.3.3. Safari-parc.
ANNEX II. DEFINICIONS
1. ESPECTACLES PUBLICS
Es consideren espectacles públics tots aquells esdeveniments que congreguen un públic que acudeix amb la finalitat principal de presenciar una representació, actuació, exhibició o projecció, que li és oferta per l'empresa o els artistes, esportistes i executants que intervinguen per compte d'aquesta.
1.1.1. CINES: Tenen la finalitat de projectar pel.lícules cinematogràfiques en una pantalla d'una sala professional equipada d'acord amb les normes vigents en la matèria.
1.1.2. AUTOCINES: Tenen la mateixa finalitat que els cines, però els espectadors se situen preferentment en el seu vehicle.
1.2. TEATRES: Tenen la finalitat de representar obres teatrals a càrrec d'artistes o executants, concerts i recitals. Les representacions poden anar acompanyades de música instrumental o vocal, interpretada bé pels mateixos artistes bé per unes altres persones, o finalment haver estat gravada prèviament; disposarà necessàriament d'escenari i camerinos.
AUDITORIS: Tenen la finalitat d'oferir exclusivament actuacions musicals o d'altres en directe a càrrec d'un o més intèrprets, i han de disposar necessàriament d'escenari i camerinos.
1.3. CIRCENSES i anàlegs: Tenen la finalitat de representar activitats i habilitats de tota mena, físiques, màgiques, d'audàcia, i també tota mena de varietats. Hi poden intervenir animals, llevat dels espectacles taurins.
1.4. ESPECTACLES TAURINS: Espectacles en què intervinguen bous, jònecs o altra mena de bestiar brau.
1.5. ESPECTACLES ESPORTIUS O RECINTES ON SE CELEBREN ESPECTACLES ESPORTIUS: Activitats físico-esportives on es realitza la pràctica de qualsevol esport, la finalitat del qual siga l'espectacle.
La determinació de les diverses activitats enumerades en aquest apartat correspon a l'òrgan competent per raó de la matèria.
1.6. FESTES, BALLS I ATRACCIONS
1.6.1. i 1.6.2. SALES DE FESTES: Tenen la finalitat d'oferir actuacions musicals fonamentalment en directe, o de varietats en locals que disposen almenys d'escenari i camerinos, i també pista de ball per al públic, en els quals aquest seguesca les actuacions des de llocs diferents de les butaques pròpies dels teatres o auditoris, amb la possibilitat de tenir servei de cuina o no.
1.6.3. CAFES TEATRE, CONCERT I CANTANTS: Tenen la finalitat d'oferir actuacions musicals, teatrals o de varietats en directe, en locals que no disposen de pista de ball per al públic, amb la possibilitat o no de disposar d'escenari, camerino i tots altres accessoris. No disposaran de servei de cuina.
1.6.4. DISCOTECA, SALES DE BALL: Tenen la finalitat principal d'oferir al públic un lloc idoni per a l'activitat del ball, i també el subministrament de qualsevol classe de begudes en locals en què hi haja una o diverses pistes de ball. Així mateix, podran oferir menjar limitat, entrepans o altres menges semblants, la preparació dels quals no requerirà la utilització de planxa ni de cuina. S'hi prohibeix l'entrada als menors de 16 anys.
Encara que el fons musical d'aquests establiments es basarà normalment en la reproducció de música gravada, les actuacions en directe es permetran, sempre que disposen de camerinos i un escenari adequat.
Es considera pista de ball l'espai especialment delimitat i destinat a aquest fi, desprovist d'obstacles constructius o de mobiliari i de dimensions suficients com per a circumscriure-hi un cercle com a mínim de 7 metres de diàmetre.
Aquests locals podran, amb una autorització prèvia, realitzar sessions destinades al públic en edats compreses entre els 14 i els 18 anys. Hi serà prohibida la venda i el consum de begudes alcohòliques i tabac.
1.6.5. REVETLLES, VETLLADES I FESTES POPULARS: Activitats que se celebren en festes assenyalades i que consisteixen a combinar concerts, balls, focs d'artifici i hostaleria, celebrats en recintes oberts, en la via pública o en edificacions.
1.7. LOCALS D'EXHIBICIONS ESPECIALS: Llocs on s'exhibeixen pel.lícules amb vídeo o es realitzen actuacions en directe en què l'espectador se situa en cabines individuals o sistema familiar.
1.8. APLECS, DESFILADES, OFRENES: Activitats de caràcter festiu que concentren assistents en un lloc o durant un recorregut.
2. ESTABLIMENTS PUBLICS
Es consideren establiments públics els locals que congreguen un públic amb la finalitat principal de ser receptor dels serveis que presta l'activitat que s'hi desenvolupa, sense perjudici del que s'ha establert respecte dels espectacles públics.
2.1. HOSTALERIA I RESTAURACIO
2.1.1. SALES DE BANQUETS, RESTAURANT, BAR, CAFETERIA I SEMBLANTS: La seua definició i la resta de característiques dependran del que dispose la normativa sectorial en matèria de turisme.
2.1.2. PUBS: Són aquells establiments públics que, dedicats a l'expedició de begudes de forma habitual i professional, posseeixen les característiques següents:
- L'activitat es desenvolupa únicament i exclusivament en l'interior del recinte.
- Manquen de cuina, planxa o qualsevol mitjà de preparació d'aliments, amb prohibició de subministrament de qualsevol classe d'aliments que no siguen els adquirits de tercers, que habitualment es tenen en el concepte comú de mers "acompanyaments" a la ingestió de begudes, com ara creïlles fregides industrials, olives, ametlles, etc.

- Existència d'ambientació musical realitzada i transmesa per mitjans mecànics, mai per mitjans humans.
- En aquesta classe d'establiments es permetrà l'ambientació musical i/o la disponibilitat de televisió i de reproducció videomagnètica. Es dóna per entès que, fora dels drets d'autor, de cap de les maneres hi haurà la possibilitat de disposar d'espais acotats per al ball, llevat que s'acomplesca el que disposa la denominació "discoteca", i en aquest cas caldrà regir-se pel que estableix la normativa específica d'aquests llocs
- Prohibició de l'entrada als menors de 16 anys.
2.2. ACTES PUBLICS
2.2.1. SALES DE CONFERENCIES (seients fixos): locals que acullen públic per a assistir a activitats de tipus cultural, com ara conferències, taules rodones, congressos, debats, etc., i que disposen de seients fixos amb parquet o sense.
2.2.2. SALES D'EXPOSICIONS: Espais disposats a fi de mostrar al públic assistent pintures, escultures, fotografies, llibres o qualsevol altra mena d'objecte moble.
2.2.3. SALES O LOCALS POLIVALENTS AMB DIVERSES ACTIVITATS (SEIENTS MOBILS): S'hi poden realitzar activitats de característiques distintes, però amb un fonament comú com ara reunions socials, culturals, festives, etc., bé disposen d' un servei de begudes o no, i sense disposar de seients fixos.
2.2.4. PAVELLONS DE FIRA: Recintes on s'efectuen exposicions de productes, plantes, animals o serveis, a fi de difondre'ls comercialment.
3. ACTIVITATS RECREATIVES
Es consideren activitats recreatives totes aquelles susceptibles de congregar un nombre de persones que acudeix amb la finalitat principal de participar en l'activitat que li és oferta per l'empresa.
3.1. JOCS RECREATIUS: Són els que es desenvolupen mitjançant màquines recreatives de Tipus A, que són aquelles que considera i qualifica el vigent Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar (Decret 176/1993, de 28 de juny del Consell de la Generalitat Valenciana), o mitjançant màquines manuals o mecàniques (billars, futbolins, etc.).
JOCS D'ATZAR: Qualsevol activitat en què s'arrisquen quantitats de diners o objectes susceptibles d'avaluació econòmica, d'acord amb un esdeveniment futur o incert.
La classificació d'aquestes activitats serà la que estableix la legislació vigent.
3.2. RECREATIVO-ESPORTIVES
3.2.1. PISCINES D'ESPLAI: Són aquelles piscines que poden ser utilitzades pel públic en general, bé gratuïtament bé per mitjà d'un preu o altra mena de sistema de col.laboració econòmica. Es consideren també aquelles comunitàries privades que la capacitat del conjunt dels seus vasos suposa una cabuda igual o superior a 100 persones.
3.2.2. GIMNAS: Lloc públic on es practica l'activitat física, bé naturalment bé per mitjà d'aparells adequats, amb la possibilitat de disposar de serveis complementaris.
3.2.3. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES: Lloc públic on es practica qualsevol esport amb finalitats lúdiques o esportives.
3.2.4. PARCS AQUATICS: Es considera parc aquàtic tot el conjunt d'instal.lacions, construccions i atraccions recreatives utilitzades pel públic en contacte amb l'aigua.
3.3. CULTURALS I D'OCI
3.3.1. PARCS D'ATRACCIONS I FIRES: Comprén totes les instal.lacions en què s'ofereixen atraccions variades en les quals són emprats elements mecànics com ara cavallets, sínies, muntanya russa, etcètera, a més dels serveis complementaris.
3.3.2. ZOOLOGIC: Activitat dedicada a exposar al públic, en instal.lacions adequades, animals vius, fers o exòtics.
3.3.3. SAFARI-PARC: Activitat dedicada a exhibir animals fers o exòtics, en llibertat, dins un recinte en forma de parc, el qual pot ser visitat pel públic perquè els admiren en un medi natural.

linea