diari

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Concurs número 1999/02/115. Assistència tècnica per a activitats de seguiment en la reserva marina del Cap de Sant Antoni. [1999/X7552]

(DOGV núm. 3575 de 03.09.1999) Ref. Base de dades 2807/1999

Concurs número 1999/02/115. Assistència tècnica per a activitats de seguiment en la reserva marina del Cap de Sant Antoni. [1999/X7552]
1. Entitat adjudicadora
a) Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
b) Servei de Gestió Administrativa
c) Número d'expedient: 1999/02/115
2. Objecte del contracte
a) Assistència tècnica per a activitats de seguiment en la Reserva Marina del Cap de Sant Antoni
b) Lloc d'execució: Alacant
c) Termini d'execució: 12 mesos
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs
4. Pressupost base de licitació
Import total: 2.400.000 PTA (14.424,29 euros).
5. Garanties
Provisional: 48.000 PTA (288,49 euros).
6. Obtenció de documentació i informació
a) Consulta de plecs: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació; Servei de Gestió Administrativa.
Obtenció de plecs: 96 386 70 76
b) Carrer d'Amadeu de Savoia, 2
c) València 46010
d) Tel. 96 386 70 98
e) Fax 96 386 56 70
f) Data límit per a l'obtenció de documents i informació: fins a l'últim dia de presentació de proposicions
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no escau
b) Solvència econòmica, financera i professional:
1. Informe d'institucions financeres sobre la solvència econòmica del licitador
2. Títol de busseig i assegurança d'accidents
3. Títol de llicenciat en Ciències Biològiques o Ciències del Mar
4. Titulació de patró de navegació bàsica, categoria D-2, segons l'Ordre Ministerial de 16 de juny de 1997 (BOE núm. 158, de 3 de juny de 1997).
8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del vint-i-sisé dia natural, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si és dissabte, es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.
b) Documentació que s'ha de presentar: sobre A amb la documentació general. Sobre B amb la proposició econòmica. Les ofertes econòmiques s'ajustaran al model que s'estableix en el plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació:
València: Registre General de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, situat al carrer d'Amadeu de Savoia, número 2.
Alacant: Registre dels serveis territorials d'aquesta conselleria, situat al carrer del Professor Manuel Sala, número 2.
Castelló: Registre dels serveis territorials d'aquesta conselleria, situat a l'avinguda dels Germans Bou, número 47.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir l'oferta: tres mesos des de l'obertura de proposicions econòmiques
e) No s'hi admeten variants
9. Obertura d'ofertes
Al lloc indicat en el punt 6 d'aquest anunci, el desé dia natural a partir de la data límit de recepció d'ofertes, a la sala d'actes (planta baixa), a les 12.00 hores en acte públic. Si és dissabte, l'obertura s'efectuarà el dia hàbil següent.
10. Despeses d'anunci
Seran a càrrec de l'adjudicatari
València, 10 d'agost de 1999.– La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació: Mª Àngels Ramón-Llin Martínez.

linea