diari

DECRET 255/1994, de 7 de desembre, del Govern Valenciá, pel qual es regulen les normes higiènico-sanitàries i de seguretat de les piscines d'ús col.lectiu i dels parcs acuàtics

(DOGV núm. 2414 de 27.12.1994) Ref. Base de dades 2823/1994

DECRET 255/1994, de 7 de desembre, del Govern Valenciá, pel qual es regulen les normes higiènico-sanitàries i de seguretat de les piscines d'ús col.lectiu i dels parcs acuàtics
Mitjançant el Decret 61/1990, de 26 de març, del Govern Valencià, es van regular per primera vegada les condicions higiènico-sanitàries de les piscines d'ús públic.
L'aparició i proliferació durant aquests últims anys d'una nova forma de diversió i esplai com són els parcs aquàtics, amb una problemàtica específica, amb tecnologies i serveis en contínua evolució i desenvolupament, unit a les innovacions que també han sorgit en el concepte i en la pràctica del que són les piscines i dels esports i les diversions en aquest medi, i també l'experiència obtinguda del resultat de l'aplicació de l'esmentat decret, fan necessari el desenvolupament d'una nova normativa que preveja aquestes noves situacions i permeta que s'adapten i s'adequen tant com es puga, avui i en el futur, a una sèrie de característiques a fi de garantir unes correctes condicions higienicosanitàries, la seguretat de les persones i, en general, la defensa dels interessos de l'usuari.
A tot l'indicat anteriorment cal afegir, potser ara més que mai, la realitat que l'aigua és un bé escàs que cal protegir i cal evitar-ne l'ús indegut.
La creació de la Conselleria de Medi Ambient mitjançant el Decret 181/1991, de 16 de juliol, del Govern Valencià, i l'ampliació de les seues competències mitjançant el Decret 12/1991, de 29 de juliol, del president de la Generalitat Valenciana, modifiquen la situació politicoadministrativa de la Generalitat Valenciana en donar un major rang al tractament dels problemes ambientals i en incorporar-hi, amb una visió integral, els de sanitat ambiental, el control i la solució dels quals fins ara havien estat competència de l'Agència del Medi Ambient i de la Conselleria de Sanitat i Consum.
Aquestes normes, juntament amb el Decret 194/1991, de 28 d'octubre, del Govern Valencià, que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient, modificat pels decrets 182/1992, de 10 de novembre, i 64/1993, de 17 de maig, estableixen entre les competències de la Conselleria de Medi Ambient, i en particular, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, el control de les condicions sanitarioambientals de locals i edificis de convivència o ús públic, campaments, piscines i aigües de bany i, en general, dels llocs en què es facen activitats d'esplai i oci.
D'altra banda, el Decret 16/1994, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Administració Pública, atorga a la Direcció General d'Interior l'exercici de les competències de la Generalitat Valenciana en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, en el marc del que estableix la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer. Per tant, entre altres funcions se li atribueix la col.laboració i la coordinació en les matèries relatives a la protecció o seguretat de persones i béns. Aquest reglament s'entén d'aplicació complementària a les disposicions contingudes en la Llei 2/1991, esmentada, i a les que es dicten per desenvolupar-la, per la qual cosa el compliment d'aquest reglament no eximeix de l'aplicació del que estableix l'esmentada normativa.
Per aquesta raó, d'acord amb el Consell d'Estat, a proposta dels consellers d'Administració Pública i de Medi Ambient i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 7 de desembre de 1994,
DECRETE
Article únic
S'aprova el Reglament pel qual es Regulen les Normes Higienicosanitàries i de Seguretat de les Piscines d'ús Col.lectiu i dels Parcs Aquàtics, el qual s'inserta a continuació.
DISPOSICIó TRANSITòRIA
Primera
L'adaptació dels parcs aquàtics existents abans de la promulgació d'aquest decret a les exigències que s'hi contenen s'haurà de fer en el termini de dos anys comptadors des de la seua entrada en vigor, sempre que aquesta adaptació es referesca a requisits de caràcter estructural (modificació d'instal.lacions i elements constructius), que no afecten la seguretat dels usuaris.
Segona
Les piscines d'ús col.lectiu i els parcs aquàtics que, per raons de qualsevol índole, tinguen característiques diferents a les esmentades en aquesta disposició, i a l'entrada en vigor d'aquest decret en siga manifestament impossible l'adequació, hauran de presentar a la direcció territorial corresponent un certificat acreditatiu d'un tècnic competent en què es justifique de forma suficient aquesta impossibilitat i se certifique que amb les actuals característiques es garanteixen la seguretat i les condicions higienicosanitàries de les instal.lacions.
DISPOSICIó DEROGATòRIA
A l'entrada en vigor d'aquest decret, quedarà derogat el Decret 61/1990, de 26 de març, del Govern Valencià, pel qual es regulen les condicions higienicosanitàries de les piscines d'ús públic, com també totes les normes d'igual o inferior rang que contradiguen el que s'hi exposa.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculten el conseller d'Administració Pública i el conseller de Medi Ambient perquè dicten les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 7 de desembre de 1994.
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller d'Administració Pública
Luis Berenguer Fuster
El conseller de Medi Ambiente
EMèRIT BONO I MARTíNEZ
REGLAMENT PEL QUAL ES REGULEN LES NORMES HIGIENICO SANITàRIES I DE SEGURETAT DE LES PISCINES D'úS COL.LECTIU I DELS PARCS AQUàTICS
TíTOL PRELIMINAR
àmbit d'aplicació i definicions
Article primer
1. Aquest reglament és d'aplicació a totes les piscines d'ús col.lectiu i parcs aquàtics, qualsevol que en siga la titularitat, que estiguen situats a la Comunitat Valenciana.
2. Aquest reglament té per objecte fixar amb caràcter obligatori les normes higienicosanitàries i de seguretat que regulen tota l'activitat exercida en piscines i parcs aquàtics, en les seues instal.lacions i serveis, el tractament i control de la qualitat de l'aigua, les normes de règim intern, les autoritzacions, el registre, la vigilància i les inspeccions, com també el règim aplicador de sancions en els casos d'incompliment d'aquesta normativa.
3. S'exclouen d'aquesta normativa els banys termals, els centres de tractament d'hidroteràpia i d'altres dedicats a usos exclusivament mèdics, que hauran de sotmetre's al que disposa la legislació específica.
Article segon
1. S'entendrà per 'piscina' la zona constituïda pel vas o els vasos existents i la superfície o àrees que els envolten, destinada al bany o a la natació, com també les instal.lacions i els serveis necessaris per a garantir el perfecte funcionament d'aquestes i l'exercici de l'activitat recreativa.
2. S'entendrà per 'zona de bany' la constituïda pel vas i l'andana o zones laterals.
3. Es consideraran 'piscines particulars' les unifamiliars i les de comunitats de veïns en què la capacitat del conjunt dels vasos, tret del vas de xipolleig, suposen una capacitat teòrica inferior a 100 persones.
4. Es consideraran 'piscines d'ús col.lectiu' totes aquells no compreses en l'apartat 3.
5. A l'efecte d'aquest reglament, s'entendrà que la capacitat teòrica d'un vas és la resultant d'establir, en les piscines a l'aire lliure, dos metres quadrats de superfície de làmina d'aigua per usuari, i en el cas de les cobertes, tres metres quadrats per usuari.
Article tercer
1. S'entendrà per 'parc aquàtic' tot recinte tancat, amb control d'accés de públic i constituït per diverses instal.lacions, atraccions recreatives aquàtiques i complementàries (cafeteries, restaurants, etc.). L'objecte principal d'un parc aquàtic consisteix a permetre el contacte dels usuaris amb l'aigua mitjançant l'ús de les atraccions recreatives.
2. Aquest reglament també serà d'aplicació a les les atraccions aquàtiques aïllades que no constituesquen un recinte tancat i tinguen com a objectiu principal permetre el contacte dels usuaris amb l'aigua mitjançant l'ús d'atraccions recreatives.
TíTOL I
Característiques generals i comunes de les piscines
d'ús col.lectiu i dels parcs aquàtics
CAPíTOL I
Característiques del vas i les instal.lacions
Article quart
Les característiques dels vasos i les instal.lacions han de tenir per objecte, entre d'altres, prevenir accidents i evitar qualsevol risc per a la salut dels usuaris.
Article cinqué
La construcció i el condicionament del vas s'haurà de fer d'acord amb els criteris següents:
1. La construcció s'haurà d'adaptar al que establesca la tècnica per a aquesta classe d'obres. La forma podrà ser la que es crega convenient, però caldrà assegurar l'estabilitat, la resistència i l'estanquitat de l'estructura. No podrà tenir angles, racons ni obstacles que dificulten la lliure circulació o renovació de l'aigua. No ha d'haver-hi construccions subaquàtiques de qualsevol naturalesa que puguen retenir el banyista.
2. El fons i les parets estaran revestides de materials llisos, antilliscants i resistents al xoc i als agents utilitzats en el tractament i la conservació de l'aigua, i de fàcil neteja i desinfecció.
3. En les piscines d'ús col.lectiu, el fons del vas haurà de tenir un pendent mínim del 2% i màxim del 10% fins a una profunditat d'1,40 m. En cap cas el pendent podrà superar el 35%.
4. El canvi de nivell s'haurà de senyalar en els punts on n'hi haja, i també s'hauran de senyalar numèricament les zones de mínima i màxima profunditat.
5. Tot vas haurà de tenir un desguàs de gran pas que permeta l'evacuació ràpida de la totalitat de l'aigua i dels sediments i residus continguts. Haurà d'estar adequadament protegit amb reixes o un altre dispositiu de seguretat a fi de prevenir accidents. L'aigua així evacuada anirà a la xarxa de sanejament i, si hi manca, al lloc adequat d'acord amb la normativa vigent.
Article sisé
1. Tots els parcs aquàtics i aquelles piscines d'ús col.lectiu sotmeses a aquesta norma, hauran de disposar de vestuaris diferenciats per a cada sexe, que hauran d'estar construïts segons determinen les normes tècniques per a aquest tipus d'instal.lacions, incloent-hi l'eliminació de barreres arquitectòniques, i amb dispositius de ventilació adequada a l'exterior. S'hauran de mantenir rigorosament nets i desinfectats, i no es podran destinar mai a un ús distint d'aquell per al qual han estat creats.
Se situaran preferentment prop de les entrades als recintes de les piscines i parcs aquàtics.
2. En l'àrea de vestuaris haurà d'haver-hi els adequats sistemes de guarda-roba que permeten mantenir els objectes que s'hi depositen en correctes condicions de conservació i higienicosanitàries.
Article seté
Totes les instal.lacions hauran de netejar-se i desinfectar-se almenys una vegada al dia.
S'hauran de desinsectar almenys una vegada a l'any, i cada sis mesos en el cas de les piscines cobertes de funcionament permanent, amb productes autoritzats.
De qualsevol forma, l'autoritat competent podrà ordenar la desinfecció i desinsectació quan ho considere necessari i obligar que es faça.
CAPíTOL II
Característiques, tractament i vigilància de l'aigua
Article vuité
1. La qualitat de l'aigua dels vasos es refereix a unes condicions i qualitats analítiques mínimes que la facen adequada per a la immersió dels usuaris.
2. L'aigua per omplir els vasos haurà de procedir preferentment de la xarxa general per al consum públic, o bé directament de les fonts de captació d'aquesta.
3. En el cas de procedir de qualsevol altre origen, per utilitzar-la caldrà obtenir l'autorització pertinent, que se sol.licitarà expressament a les direccions territorials de la Conselleria de Medi Ambient.
Article nové
L'aigua dels vasos haurà de ser filtrada i desinfectada; no podrà ser irritant per a la pell, els ulls o les mucoses i haurà de complir en tot moment els paràmetres especificats en l'annex I.
Els elements o dispositius últims dels sistemes d'aigua (aixetes, dutxes, etc.) hauran de ser tractats almenys una vegada a l'any, mitjançant operacions de neteja, desincrustació i desinfecció amb productes adequats.
Article deu
1. Durant el temps de funcionament, l'aigua dels vasos haurà de renovar-se de forma continuada, sia per recirculació, després de la depuració prèvia, o per nova entrada d'aigua.
2. En les piscines d'ús col.lectiu, el cicle de depuració de tot el volum de l'aigua del vas no podrà ser superior a dues hores en les de xipolleig. En la resta de vasos, el cicle de depuració no serà superior a vuit hores en les descobertes i cinc hores en les cobertes.
3. En els parcs aquàtics la capacitat de l'equip depurador permetrà que el temps de recirculació de tot el volum de l'aigua del vas no siga superior a dues hores en les de xipolleig o infantils i en vasos de profunditat igual o inferior a 1,5 metres.
La resta de vasos disposaran d'un període màxim de vuit hores.
L'aigua de les atraccions recreatives aquàtiques haurà de ser depurada diàriament, llevat d'aquelles activitats en què no es permeta el bany, com el riu navegable o el riu turbulent. Això no obstant, en aquestes activitats el nivell diari de renovació amb aportació d'aigua nova haurà de ser l'adequat que impedesca el deteriorament de la qualitat de l'aigua.
4. L'aigua recirculada se sotmetrà a l'adequat tractament fisicoquímic utilitzant a l'efecte un sistema de depuració que haurà d'estar en funcionament continu durant el temps suficient per a mantenir les condicions d'idoneïtat de l'aigua exigides per aquesta legislació, i en qualsevol cas, durant el temps en què l'activitat estiga oberta als usuaris.
Article once
1. L'entrada d'aigua de la xarxa general de consum públic als vasos es farà de manera que impossibilite el reflux de l'aigua del vas a la xarxa d'aigua de consum públic.
2. Per a assegurar una correcta recirculació de l'aigua, els elements d'evacuació de l'aigua al sistema depuratiu i les boques de retorn d'aigua tractada han d'estar disposats de manera que s'aconseguesca una homogeneïtzació completa i un règim de circulació uniforme, a fi d'evitar que l'aigua s'estanque en la circulació natural.
3. En els vasos de nova construcció la superfície de làmina d'aigua dels quals siga superior a 200 m2, el pas de l'aigua del vas a la depuradora s'haurà de fer, en tots els casos, mitjançant un sobreeixidor o dispositiu perimetral continu i hauran de disposar d'un depòsit regulador o de compensació. Si la superfície de làmina d'aigua és menor o igual a 200 m2 es permet l'ús d'skimmers, a raó d'1 cada 25 m2 de superfície de làmina d'aigua.
Article dotze
1. Per al tractament de l'aigua podrà utilitzar-se qualsevol producte dels homologats prèviament per l'autoritat competent.
2. La concentració de l'aigua del vas dels productes utilitzats en la desinfecció no haurà d'excedir els límits especificats en l'annex I.
Article tretze
L'aportació diària d'aigua nova als vasos haurà de ser la necessària per a reposar les pèrdues produïdes i facilitar el manteniment de la qualitat de l'aigua; aquesta aportació serà almenys del 5% del volum total en els períodes de màxima afluència.
Article catorze
S'hi instal.laran els oportuns sistemes que permeten conèixer el volum d'aigua depurada i renovada.
Article quinze
Almenys una vegada a l'any s'haurà de procedir a buidar totalment els vasos per efectuar l'oportuna neteja i desinfecció.
Article setze
La Conselleria de Medi Ambient és competent per a limitar la renovació i l'ompliment dels vasos quan es donen condicions d'escassesa del recurs hídric, com també per a modificar la periodicitat del buidatge quan calga.
Article disset
1. Queda prohibida qualsevol aplicació directa de productes químics a l'aigua continguda en el vas. L'addició de desinfectants i qualsevol altre additiu químic es farà mitjançant sistemes de dosificació automàtics que hauran de funcionar amb el de recirculació, permetent la dissolució total dels productes utilitzats en el tractament.
Excepcionalment, qual calga i estiga justificat, es permetrà la dosificació manual d'altres productes distints als desinfectants, com ara els de tractament de cobertura i correctors, sempre que es faça fora de l'horari al públic.
2. La manipulació i l'emmagatzematge dels productes químics es farà en llocs no accessibles als banyistes, de màxim aïllament, i mantenint sempre les degudes precaucions.
CAPíTOL III
Personal a càrrec de les instal·lacions
Article divuit
Al front de les instal.lacions haurà d'haver-hi necessàriament una persona responsable que amb caràcter de representant de l'empresa o entitat titular, tindrà al seu càrrec el control de l'ordenació i el bon funcionament de les instal.lacions i serveis, el compliment de les normes internes i, en general, l'observació de les disposicions d'aquest reglament.
Article dinou
Per a la cura i la vigilància del funcionament, el manteniment i la neteja de les instal.lacions dedicades al tractament de l'aigua de les piscines d'ús col.lectiu i parcs aquàtics, l'empresa o l'entitat titular haurà de disposar de personal idoni i especialitzat en nombre suficient.
Article vint
1. Totes les persones vinculades al tractament de l'aigua hauran d'estar en possessió de l'acreditació necessària que a l'efecte atorgaran les direccions territorials de la Conselleria de Medi Ambient després de superar un curs específic.
2. L'acreditació tindrà una validesa de cinc anys i per renovar-la caldrà fer la sol.licitud expressa a les direccions territorials de la Conselleria de Medi Ambient, les quals indicaran el tràmit i els requisits necessaris.
Article vint-i-u
1. Caldrà disposar d'un llibre de registre oficial per a cada vas, el qual serà proporcionat per les direccions territorials de la Conselleria de Medi Ambient.
2. Almenys dues vegades al dia, en el moment de l'obertura i en el de màxima concurrència, hauran d'anotar-se en el llibre reglamentari els paràmetres analítics:
- Ph
- mg/l de desinfectant (si és clor, lliure i combinat)
- aigua depurada i renovada en cada vas
- en les piscines cobertes es controlarà a més la temperatura de l'aigua i l'ambiental.
3. S'haurà de disposar de l'instrumental i els reactius necessaris per a realitzar el control dels paràmetres especificats en l'apartat anterior, que hauran de ser els adequats segons el tractament de desinfecció a què s'haja sotmès l'aigua.
4. No caldrà llibre de registre oficial quan el sistema de dosificació automàtic de productes químics estiga acoblat a un analitzador continu que dispose d'algun sistema d'impressió de la informació i de mecanismes automàtics que controlen la renovació de l'aigua i la temperatura en el cas de piscines cobertes.
CAPíTOL IV
Autoritzacions i inspeccions
Article vint-i-dos
1. L'autorització de la construcció, reforma o adaptació de les piscines d'ús col.lectiu i dels parcs aquàtics és una competència municipal. El titular haurà de presentar a l'ajuntament del municipi on estiga situada la piscina o el parc aquàtic, la sol.licitud per a l'obtenció de la preceptiva llicència d'obres o d'obertura i funcionament, segons corresponga, i l'haurà d'acompanyar de la documentació que amb aquest efecte li demane la corporació local.
Correspon a l'ajuntament, prèviament a l'inici de les obres, d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, remetre un exemplar del projecte degudament legalitzat a la Conselleria d'Administració Pública. El projecte haurà de contenir amb detall tota la informació necessària que permeta conèixer l'adequació a aquesta normativa. La Conselleria d'Administració Pública emetrà els condicionaments de la llicència que siguen legalment exigibles a fi de protegir la seguretat de persones i béns.
2. La tramitació anterior es farà sense perjudici de les autoritzacions d'altres organismes que corresponguen per raó de les seues competències. Entre d'altres, i a fi d'aconseguir el compliment dels principis d'economia, eficàcia i celeritat administrativa, la Conselleria d'Administració Pública, una vegada haurà emès informe de l'expedient, remetrà el projecte a la direcció territorial corresponent de la Conselleria de Medi Ambient, la qual emetrà informe, que serà vinculant en el cas de ser negatiu, sobre les condicions higienicosanitàries.
Una vegada emesos els corresponents informes per part dels departaments competents de l'Administració autonòmica i dels serveis tècnics municipals, l'ajuntament determinarà la concessió, amb condicionants o sense, de la llicència, o la denegació d'aquesta.
3. Les corporacions locals i els departaments de l'Administració autonòmica competents en la matèria podran exigir al titular de la piscina d'ús col.lectiu o parc aquàtic l'aportació suplementària de dades o certificats acreditatius d'un tècnic competent que estimen convenients i indispensables per al correcte coneixement de les instal.lacions.
Article vint-i-tres
1. Les piscines d'ús col.lectiu i els parcs aquàtics que tanquen temporalment les instal.lacions hauran de comunicar la reobertura a la direcció territorial de la Conselleria de Medi Ambient corresponent d'acord amb els procediments següents:
a) En el cas de les piscines d'ús col.lectiu els usuaris de les quals hi tinguen relació de propietat i les d'allotjaments turístics, s'hi haurà d'adjuntar un certificat acreditatiu d'un tècnic competent que reflectesca el correcte funcionament de les instal.lacions. Amb aquest fi, s'emplenarà el model de certificat que figura en l'annex III.
No obstant això, i si ho necessiten, podran sol.licitar a la direcció territorial de Medi Ambient competent que els serveis tècnics facen una visita d'inspecció.
b) La resta de piscines d'ús col.lectiu i els parcs aquàtics hauran de sol.licitar a la direcció territorial de Medi Ambient corresponent una visita d'inspecció amb dos mesos d'antelació a l'obertura estacional prevista.
Efectuada la inspecció, la direcció territorial emetrà la corresponent autorització administrativa.
2. Quan el funcionament de les piscines d'ús col.lectiu i parcs aquàtics siga ininterromput durant tot l'any, es regiran igualment pel que estableix l'apartat 1 d'aquest article, i hauran de presentar el certificat acreditatiu o la sol.licitud d'inspecció durant el mes de maig.
3. Les piscines d'ús col.lectiu i els parcs aquàtics que tanquen per un període de temps superior a un any ininterromput, hauran de sol.licitar la reobertura a l'ajuntament que corresponga d'acord amb el que especifica l'article 9 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, i hi serà d'aplicació el que disposa l'article 22 d'aquest reglament.
Article vint-i-quatre
La Conselleria de Medi Ambient, mitjançant les direccions territorials, com també la Conselleria d'Administració Pública, podran realitzar d'ofici totes les visites d'inspecció que consideren necessàries per comprovar l'adequació i el manteniment dels requisits establerts en aquesta normativa.
TíTOL II
Regulació sobre la instal·lació i el funcionament
de les piscines d'ús col·lectiu
CAPíTOL I
Característiques del vas i les instal·lacions
Article vint-i-cinc
1. Els vasos de les piscines d'ús col.lectiu poden classificar-se en:
a) De xipolleig, destinats a usuaris menors de sis anys, amb una profunditat no superior a 30 cm. El fons no haurà de tenir pendents superiors al 10%. L'emplaçament serà independent, de manera que impidesca que els xiquets puguen accedir fàcilment a vasos destinats a altres usos.
b) D'esbarjo o polivalents, destinats al públic en general.
c) Esportius, de competició i d'ensenyament; tindran les característiques determinades per a la pràctica de cada activitat.
2. Quan no puga evitar-se la utilització múltiple d'un vas, se senyalarà i delimitarà de forma clara el límit entre zones destinades a usos diversos. En particular i amb especial cura, l'ús simultani per a salts i natació en general.
Article vint-i-sis
Les parts laterals que circumden el vas ha de ser de material antilliscant. L'amplària ha de permetre el fàcil accés al vas en tot el perímetre, i la construcció ha d'evitar l'entollament i l'abocament d'aigua al vas. Es considera zona per a peus descalços i, per tant, el material que s'utilitze en la construcció haurà de ser higiènic i la superfície, lliure d'obstacles. Haurà de tenir instal.lacions que faciliten la neteja i dispositius d'evacuació de l'aigua que desguassen directament a la xarxa de sanejament.
Article vint-i-set
S'hauran de col.locar almenys dos flotadors salvavides en cada vas amb superfície inferior a 350 m2 de superfície de làmina d'aigua, i un més per cada 150 m2 o fracció.
Hauran de disposar d'una corda de longitud no inferior a la meitat de l'amplària màxima del vas més tres metres. Se situaran en llocs ben accessibles als banyistes i es distribuiran de la forma més simètrica possible al voltant del vas.
Queden exempts de col.locació de flotadors salvavides els vasos de xipolleig.
Article vint-i-vuit
1. Independentment de possibles escalinates ornamentals i rampes que formen part del vas, s'instal.larà almenys una escala d'accés al vas per cada 20 metres o fracció del perímetre d'aquest. Serà obligatori instal.lar-ne una en els canvis de profunditat.
2. Les escales hauran de ser de material inoxidable, de fàcil neteja i desinfecció, i amb escalons antilliscants. Sota l'aigua hauran de tenir la suficient profunditat per poder eixir amb comoditat del vas ple, però en el cas de les adossades mai no podran arribar al fons del vas.
3. En els vasos de nova construcció, les escales estaran aprofundides en la paret del vas, de manera que no sobreïsquen dels paraments verticals.
4. Tota piscina d'ús col.lectiu, llevat de les de comunitats de veïns i empreses, haurà de disposar de les mesures o els mecanismes necessaris que permeten que les usen persones amb discapacitació.
Article vint-i-nou
1. S'instal.laran prop del vas dutxes de regadora o collar, d'alçària suficient i en nombre proporcional a la capacitat, calculant-ne una per cada 30 banyistes. Es col.locaran tan simètricament com siga possible al voltant del vas, de manera que no dificulten el pas.
2. La base de les dutxes haurà de ser de material antilliscant, de fàcil neteja i desinfecció, i el desguàs haurà de ser directe a la xarxa de sanejament i, si en manca, al lloc que s'establesca d'acord amb la normativa vigent.
Article trenta
Es prohibeix l'existència de canaleta o rentapeus circumdant al vas de la piscina.
Article trenta-u
Les piscines cobertes hauran de disposar de les instal.lacions necessàries que garantesquen la renovació constant de l'aire del recinte, una humitat relativa mitjana compresa entre el 60 i el 70% i un volum de 8 metres cúbics d'aire per metre quadrat de superfície de làmina d'aigua. La temperatura de l'aigua estarà compresa entre 24 i 28 graus centígrads, segons els usos, i la temperatura ambient haurà de ser superior a la de l'aigua de dos a quatre graus.
Article trenta dos
Els trampolins i les palanques han de ser de materials inoxidables, antilliscants i de fàcil desinfecció, i els accessos han d'estar proveïts de baranes de seguretat.
Es prohibeix l'ús de trampolins i palanques de més d'un metre d'alçada en les piscines d'usos polivalents o recreatives mentre s'use el vas per a una finalitat distinta a la de salt.
Els lliscadors han de ser de material inoxidable, llisos, sense puntes ni solapa; s'han de col.locar de manera que no destorben el funcionament dels trampolins, i han d'estar degudament senyalitzats en la zona de caiguda.
CAPíTOL II
Lavabos i infermeria
Article trenta-tres
1. La dotació de lavabos en els vestuaris de les piscines d'ús col.lectiu serà en funció de la capacitat, que es calcularà basant-se en el que estableix l'article 2.5.
Els diferents aparells sanitaris se situaran de forma independent per a cada sexe i el nombre es calcularà de la manera següent:
- Una dutxa i un lavabo per cada 50 persones.
- Un wàter i dos urinaris de descàrrega automàtica per cada 75 barons i un wàter per cada 40 dones.
Tots hauran de disposar de sistemes adequats per a la correcta evacuació de l'aigua.
2. En el cas dels allotjaments turístics amb piscina, es podran entendre com a vestuaris o lavabos els de l'establiment, sempre que estiguen prop del vas.
3. S'exclouen de l'obligació de disposar de vestuaris o lavabos les piscines d'ús col.lectiu de comunitats de propietaris.
Article trenta-quatre
1. Tota piscina d'ús col.lectiu haurà de disposar d'una infermeria de fàcil accés, degudament senyalitzada, i amb una dotació mínima consistent en: llitera basculant, equip de respiració artificial amb accessoris adequats per a adults i xiquets, i material de primers auxilis.
2. També han de disposar de telèfon o un altre sistema de comunicació sense fil i tenir exposada en un lloc ben visible informació sobre els serveis d'urgència, dels quals destacaran les adreces i els telèfons dels centres de salut i d'assistència hospitalària més propers, i dels serveis d'ambulància.
CAPíTOL III
Personal a càrrec de les instal·lacions
Article trenta-cinc
1. Tota piscina d'ús col.lectiu que tinga de 200 a 500 m2 de superfície de làmina d'aigua ha de tenir almenys un socorrista amb coneixements suficients en matèria de salvament aquàtic i prestació de primers auxilis i amb titulació adequada expedida o reconeguda per un organisme o una institució oficial.
2. La piscina entre 500 i 1.000 m2 de làmina d'aigua haurà de tenir almenys dos socorristes.
La Conselleria de Medi Ambient indicarà en cada cas el nombre de socorristes que han de tenir les piscines de més de 1.000 m2 de làmina d'aigua.
3. Per al càlcul del nombre de socorristes d'una piscina s'han de sumar totes les superfícies de làmina d'aigua dels distints vasos llevat de les de xipolleig.
4. En els casos en què la separació entre els vasos o la forma d'aquests no permeta una vigilància eficaç, caldrà que hi haja almenys un socorrista en cada vas.
5. És obligatòria la presència en les piscines de tots els socorristes durant l'horari de funcionament.
CAPíTOL IV
Normes de règim intern
Article trenta-sis
Els usuaris de les piscines d'ús col.lectiu hauran de tenir en tot moment un comportament cívic, seguir les instruccions dels socorristes i complir les normes del reglament intern, que s'haurà d'exposar públicament i en llocs ben visibles per al coneixement dels usuaris.
El reglament de règim intern serà estipulat pels propietaris de la piscina, però haurà de tenir com a mínim les següents normes:
- És obligatori l'ús de les dutxes abans de cada immersió.
- Es prohibeix l'entrada d'animals al recinte de la piscina.
- És obligatori l'ús de casquet en les piscines cobertes.
TíTOL III
Regulació de la instal·lació i el funcionament
dels parcs aquàtics
CAPíTOL I
Característiques dels vasos i les instal·lacions
Article trenta-set
Totes les atraccions recreatives, instal.lacions complementàries i equipaments han d'estar en perfecte estat higiènicosanitari i de conservació.
Article trenta-vuit
1. La capacitat d'un parc aquàtic es determinarà en funció de la superfície del solar on es pretenga instal.lar establint com a criteri màxim de capacitat el d'una persona per cada deu metres quadrats de superfície total del parc, excloses la zona d'aparcament i les zones no accessibles per al públic.
2. Dins de la capacitat total del parc aquàtic cadascun dels serveis complementaris que s'ofereixen a l'usuari haurà de tenir assenyalada una capacitat d'acord amb la normativa d'espectacles i activitats recreatives.
3. També, l'Administració autonòmica, atenent-se a les característiques del parc i dels serveis complementaris, podrà autoritzar una capacitat diferent de la màxima assenyalada, la necessitat de la qual es justificarà en la memòria descriptiva del projecte.
4. Les vies d'accés i d'evacuació hauran de complir els requisits exigits per la legislació d'espectacles i activitats recreatives.
Article trenta-nou
Els paviments de solaris circumdants als vasos de les piscines han d'estar disposats i construïts en material que evite els entollaments i siga antilliscant. Així mateix, les superfícies de trànsit i, en general, els sòls exempts de construcció i vegetació, hauran de disposar de paviment antilliscant i de fàcil neteja.
Article quaranta
Les instal.lacions tècniques del parc referides a electricitat, proveïment d'aigua de consum públic, gas, instal.lacions de calefacció, climatització o aigua calenta sanitària, com també els equips de producció de calor, acumuladors, bombeig i compressió, estaran subjectes pel que fa a la instal.lació, proves, conservació i tràmits administratius al que estableixen els corresponents reglaments específics. En qualsevol cas, els equips esmentats i els elements de regulació i control d'aquestes instal.lacions s'han de situar en una àrea inaccessible als usuaris del parc.
CAPíTOL II
Lavabos i serveis d'assistència sanitària
Article quaranta-u
La dotació mínima de lavabos en els parcs aquàtics es determinarà per la relació següent:
- un lavabo per cada 200 persones/capacitat màxima autoritzada
- un wàter per cada 100 persones/capacitat màxima autoritzada.
Un 50% dels wàters masculins podrà ser substituït per urinaris de descàrrega automàtica.
Article quaranta-dos
Una part de la dotació total de wàters i lavabos exigibles s'instal.larà en nuclis dispersos de forma harmònica per la superfície utilitzable pel públic, de manera que s'eviten recorreguts excessivament llargs per a l'ús.
Article quaranta-tres
1. La dotació mínima de dutxes es determinarà per la relació: una dutxa per cada 100 persones/quantitat màxima autoritzada.
2. Del nombre total resultant, es reservarà una proporció adequada, de manera que obligatòriament hi haja dutxes exteriors, la situació de les quals es determinarà en funció del tipus de vas:
- Els vasos que siguen exclusivament 'de recepció', tindran les dutxes en el punt d'origen de les atraccions aquàtiques.
- En la resta, estaran distribuïdes harmònicament al voltant de les parts laterals.
Article quaranta-quatre
1. Tot parc aquàtic ha de disposar d'un servei d'assistència sanitària situat en un lloc visible, convenientment senyalitzat, de fàcil accés per l'interior del recinte, i que permeta una ràpida i immediata evacuació cap a l'exterior. Les dimensions d'aquest servei hauran de ser les adequades per al correcte exercici de les activitats sanitàries.
2. Aquesta dependència ha de reunir les condicions adequades de neteja, higiene, il.luminació i ventilació, ha de disposar de rentamans i telèfon directe amb l'exterior.
Ha d'haver-hi comunicació mitjançant qualsevol sistema eficaç amb el personal de socorrisme situat als vasos.
3. El servei d'assistència sanitària es prestarà de manera permanent des del moment de l'obertura diària de les instal.lacions al públic fins al tancament d'aquestes, i serà atès per una plantilla la presència física de la qual, amb independència de l'afluència de públic, haurà de constar d'una dotació mínima d'un metge i un ATS o DUI.
4. El servei d'assistència sanitària haurà d'estar proveït de medicaments i material sanitari adequats i suficients, d'adord amb que estableix l'annex II, per a garantir les atencions o els serveis mèdics als usuaris.
5. Els parcs aquàtics han de disposar d'un servei d'ambulància propi o concertat que garantesca en tot moment qualsevol evacuació en condicions òptimes i ràpides.
6. En qualsevol cas, el servei d'assistència sanitària d'un parc aquàtic haurà de disposar de la preceptiva autorització administrativa d'acord amb el que estableix el Decret 27/1987, de 30 de març, del Govern Valencià, i la resta de normativa de desenvolupament.
CAPíTOL III
Personal a càrrec de les instal·lacions
Article quaranta-cinc
1. Els parcs aquàtics han de disposar de monitors, els quals tindran com a funció principal vetlar per la correcta utilització de les atraccions; amb aquest fi, han de dirigir i informar sobre les normes d'ús i prohibicions que han de ser observades pels usuaris. També regularan el pas o torn d'entrada i eixida en cada atracció.
2. El nombre de monitors serà l'adequat per a cadascuna de les atraccions i, com a mínim, n'hi ha d'haver un a l'inici de cada atracció.
Article quaranta-sis
1. En cadascun dels vasos de piscines hi haurà socorristes, sempre amb possibilitat de comunicació visual i acústica constant amb els monitors respectius, com també amb el servei d'assistència sanitària del parc aquàtic, mitjançant un sistema de comunicació eficaç.
2. El nombre de socorristes estarà en funció del tipus d'atracció aquàtica; així, aquella que tinga un vas 'de recepció' després del lliscament per tobogans o pistes, haurà de disposar d'un socorrista per cada dues pistes o tobogans, situats en el contorn del vas 'de recepció'.
En la resta d'atraccions aquàtiques que disposen de vas d'esbarjo o bany simultani, els socorristes, com a norma general, se situaran en els canvis de profunditat, i el nombre d'aquests s'adequarà al criteri següent:
- un socorrista per a vasos amb superfície de làmina d'aigua no superior a 500 m2,
- dos socorristes entre 500 i 1.000 m2 de superfície de làmina d'aigua del vas.
- La Conselleria de Medi Ambient indicarà en cada cas el nombre de socorristes que han de tenir els vasos de més de 1.000 m2 de làmina d'aigua.
- En el cas de les piscines d'ones, el nombre de socorristes s'incrementarà en un més del que corresponga segons la superfície de làmina d'aigua.
Article quaranta-set
Tot el personal de monitors i socorristes ha d'anar vestit amb uniforme perquè siga clarament identificable.
CAPíTOL IV
Normes i mesures de seguretat
Article quaranta-vuit
Els parcs aquàtics han de disposar, en nombre suficient, dels elements o les mesures de seguretat que es descriuen en els articles següents, i hauran d'incorporar els nous que aconselle l'avanç tecnològic.
Article quaranta-nou
Les mesures de seguretat es divideixen en:
1. Elements de suport al rescat que servesquen d'ajut al personal de socorrisme, entre d'altres ha d'haver-hi:
- Bots de rescat amb anses, si hi ha activitats de navegació.
- Perxes de material lleuger però rígid i resistent a la corrosió, en l'extrem del qual ha d'haver-hi un dispositiu per agafar-se.
- Lliteres per a transportar els accidentats.
-Taules de columna rígida dotades de cinturons i altres subjeccions que permeten una immobilitat total dels lesionats
- Salvavides.
2. Elements passius que, degudament instal.lats, faciliten la labor dels socorristes o monitors informant els usuaris, protegint o separant els característiques d'una activitat o joc aquàtic. Entre aquests hauran de figurar:
- Cartells informatius, que indicaran les normes per a l'ús de cada activitat aquàtica, les limitacions i prohibicions. Caldrà situar-los en llocs visibles i mantenir-los perfectament llegibles en tota circumstància.
Es recomana com a complement als cartells informatius, la utilització de mitjans audiovisuals explicatius de l'ús correcte de cadascuna de les activitats del parc.
- Marques de profunditat, amb les quals es donen a conèixer als usuaris els canvis de profunditat del vas de la piscina.
- Surades, utilitzades per a separar les zones.
3. Sistemes de comunicació adequats i en quantitat suficient per a facilitar la comunicació ordinària o en qualsevol eventualitat.
Article cinquanta
Els usuaris de les instal.lacions i atraccions hauran de tenir en tot moment un comportament cívic, seguir les instruccions senyalitzades i les exposades pels monitors o socorristes, i complir les normes que continga el reglament de règim intern, que haurà d'estar exposat públicament per al coneixement dels usuaris.
Article cinquanta-u
En les piscines d'ones, les finestres d'eixida de les cambres d'ones s'han de protegir amb barrots verticals de suficient resistència, amb una separació màxima de 12 centímetres.
També s'haurà de disposar d'una surada situada com a mínim a un metre de la zona de generació d'ones.
El dispositiu de producció d'ones haurà de tenir un sistema d'aturada d'emergència situat al costat del lloc de vigilància permanent d'aquesta activitat aquàtica.
Article cinquanta-dos
Els aparells aquàtics o lliscadors (pistes, kamikazes, tobogans, espirals, hidrotubs o qualsevol altre que determine l'avanç tecnològic) hauran de dissenyar-se i construir-se segons especifiquen les normes tècniques per a aquest tipus d'instal.lacions. En qualsevol cas, el fabricant i projectista hauran de garantir que la correcta utilització dels aparells aquàtics no comporta cap perill per a l'usuari.
S'haurà de justificar mitjançant certificats de direcció i final d'obra subscrits per tècnics competents i visats pels corresponents col.legis professionals que les instal.lacions realitzades d'acord amb els projectes aprovats compleixen els requisits de seguretat que s'hi garanteixen.
TíTOL IV
Infraccions i sancions
Article cinquanta-tres
Les infraccions a les disposicions contingudes en aquesta normativa podran ser objecte de sancions administratives, després de la instrucció prèvia del corresponent expedient administratiu, basant-se en els principis establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i d'acord amb el que preveu la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, com també la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives. Tot això, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d'altre ordre que hi puguen concórrer.
Article cinquanta-quatre
Les infraccions es qualificaran com a lleus, greus i molt greus atenent-se als criteris de risc efectiu, grau d'intencionalitat, grau d'inseguretat, capacitat de les activitats i instal.lacions, perjudicis ocasionats, reincidència i altres circumstàncies concurrents.
Article cinquanta-cinc
Es consideraran infraccions les tipificades en la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, com també en la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, amb les especificacions següents:
1. Infraccions lleus
a) Les simples irregularitats en l'observació d'aquest reglament, en particular pel que fa als capítols de característiques del vas i les instal.lacions, com també en els apartats dels lavabos; sense que comporten una transcendència directa per a la salut pública.
b) La simple negligència en el manteniment i el control de les instal.lacions, com també en el tractament de l'aigua, quan l'alteració produïda siga d'escassa entitat.
c) Aquelles que, pel que fa als criteris previstos en aquest article, meresquen la qualificació de lleus o no escaiga qualificar-les com a faltes greus o molt greus.
2. Infraccions greus
a) Incompliment de les normes que afecten els aspectes constructius o de les instal.lacions i que no signifiquen un risc de seguretat per a les persones.
b) L'omissió de mesures correctores sobre condicions higienicosanitàries establertes en les normes generals o en les autoritzacions administratives.
c) Les modificacions, reformes o ampliacions substancials de les instal.lacions sense haver obtingut la corresponent llicència, sempre que aquests fets creen situacions de perill.
d) L'admissió d'usuaris en nombre superior al determinat com a capacitat en les corresponents llicències o autoritzacions, sempre que no hi haja risc per a les persones.
e) La reiteració en la comissió d'infraccions lleus. Es considerarà reiteració la comissió de la mateixa infracció més de dues vegades en el transcurs d'un any.
f) L'incompliment dels requeriments específics que formulen les autoritats competents, sempre que siga per primera vegada.
g) Impedir i obstaculitzar de qualsevol manera les funcions de vigilància o inspecció als agents de l'autoritat.
h) Aquelles que, per raó dels elements previstes en aquest article, meresquen la qualificació de greus o no escaiga qualificar-les com a lleus o molt greus.
3. Infraccions molt greus
a) El mal estat dels locals o les deficiències en les instal.lacions, serveis o personal que disminuesquen el grau de seguretat exigible, en particular pel que fa al que s'hi estableix sobre mesures, normes o dispositius de seguretat i personal de socorrisme, monitors i d'assistència sanitària.
b) L'omissió de mesures correctores sobre condicions de seguretat de les instal.lacions establertes en les llicències d'obres, d'obertura i funcionament, o en altres informes administratius de caràcter vinculant.
c) La desatenció de malalts o ferits en la infermeria, com també la dotació insuficient d'aquesta.
d) L'admissió d'usuaris en nombre superior al determinat com a capacitat dels locals en les corresponents llicències o autoritzacions, sempre que hi haja risc per a les persones.
e) La realització d'espectacles o activitats recreatives prohibits o suspesos per l'autoritat competent.
f) L'obertura de les instal.lacions sense les autoritzacions corresponents.
g) L'incompliment reiterat dels requeriments específics que formulen les autoritats competents.
h) La negativa absoluta a facilitar informació o prestar col.laboració als serveis de control i inspecció.
i) La reiteració en la comissió d'infraccions greus.
Article cinquanta-sis
1. Les infraccions indicades en l'article anterior se sancionaran amb:
a) Infraccions lleus:
- multa fins a 100.000 pessetes
- advertència de l'autoritat corresponent.
b) Infraccions greus:
- Multa de 100.001 a 1.000.000 de pessetes.
- Suspensió d'autoritzacions en matèria de locals, recintes, instal.lacions i serveis per un termini no superior a sis mesos.
c) Infraccions molt greus:
- Multa d'1.000.001 a 10.000.000 de pessetes.
- Suspensió d'autorització en matèria de locals, recintes, instal.lacions i serveis per un termini no superior a un any.
- Revocació definitiva d'autoritzacions en matèria de locals, recintes, instal.lacions i serveis.
- Baixa de les empreses del registre corresponent amb prohibició d'organitzar activitats recreatives per un temps no superior a un any.
- Clausura de les instal.lacions.
La comissió d'infraccions molt greus podrà implicar, independentment de la sanció pecuniària que corresponga, la suspensió o prohibició de l'activitat recreativa en general o d'alguna de les activitats en concret, mentre no es corregesquen les deficiències que han originat la imposició d'aquelles.
2. El Govern Valencià podrà revisar i actualitzar periòdicament les quantitats fixades, tenint en compte la variació dels índexs de preus al consum.
Article cinquanta-set
Són òrgans competent per a la imposició de les multes indicades en l'article 56:
1. Els caps de servei o directors territorials competents en la matèria, en el cas de les infraccions lleus.
2. El director general competent en la matèria, en el cas de les infraccions greus.
3. El conseller competent en la matèria, en el cas de les infraccions molt greus.
Article cinquanta-vuit
Iniciat l'expedient aplicador de sancions, quan hi haja indicis de falta molt greu, es podran acordar, a fi d'assegurar el compliment de la normativa vigent, les següents mesures cautelars:
1. Suspensió de la llicència.
2. El tancament dels locals.
Abans de la resolució que adopte aquestes mesures, es donarà audiència a la persona interessada perquè formule les al.legacions que estime convenients en el termini de deu dies.
ANNEX I
REQUISITS DE QUALITAT DE L'AIGUA DEL VAS
Paràmetres Valor límit
DETERMINACIONS ORGANOLèPTIQUES
Olor Inodora, tret d'una lleugera olor
característica al desinfectant
utilitzat
Espumes permanents, greixos Absència
i matèries estranyes
Transparència Visibilitat perfecta del fons
del vas en la zona de màxima
profunditat
PARàMETRES FíSICO-QUíMICS
pH 7,0 - 8,2
Terbolesa 1 UNT
Oxidabilitat al permanganat Es permetrà un increment
de 4 mg O2/l sobre la de l'aigua
Nitrats (mg/l NO3-) Es permetrà un increment de
4 mg O2/l sobre la de l'aigua
Conductivitat (S/cm) Increment de menys de
1.000 S/cm de la de l'aigua
Ió amoni (mg/l NH4+) 0,5 mg/l
Clor residual lliure 0,4 - 1,5 mg/l (*)
(mg/l Cl2)
Clor total (mg/l Cl2) No haurà de superar en més de
0,6 mg/l el clor residual
lliure (*)
àcid isocianúric 75 mg/l H3C3N3O3 (*)
Derivats polímers de la 25 - 50 mg/l (*)
biguanida (PHMB)
Ozó 0 mg/l. L'aigua ozonitzada
haurà de contenir un mínim de
0,4 mg/l, i haurà d'estar com a
mínim 4 minuts en contacte
abm aquest abans d'entrar en el
dispositiu de desozonització.
Haurà d'usar-se conjuntament un
desinfectant d'acció residual (*)
Brom total 1 -3 mg/l de Br2/l (*)
Plata 10 ug/l (*)
Coure Podrà contenir com
a màxim 1,5 mg/l
Tensioactius catiònics Menys de 5 ppm
(sals d'amoni quaternari)
Alumini 0,3 mg/l
Ferro 0,3 mg/l
Substàncies tòxiques o Concentracions no nocives per
irritants a la salut
PARàMETRES MICROBIOLòGICS
Coliformes fecals Absència en 100 ml
Estreptococs fecals Absència en 100 ml
Estafilococs aureus Absència en 100 ml
Pseudomonas aeruginosa Absència en 100 ml
Altres gèrmens patògens Absència
Paràsits patògens, algues Absència
o larves
(*) Es determinarà quan s'use aquest producte en la desinfecció de l'aigua.
La Conselleria de Medi Ambient es reserva la facultat, en situacions específiques, de modificar els paràmetres i podrà incloure altres determinacions que considere necessàries per a garantir la qualitat de l'aigua.
ANNEX II
DOTACIó MíNIMA DEL SERVEI D'ASSISTèNCIA
SANITàRIA D'UN PARC AQUàTIC
En el servei d'assistència sanitària del parc aquàtic haurà d'haver en tot moment la dotació mínima de material i medicaments que s'especifica tot seguit:
- material de cura (cotó, gasses, benes, productes antisèptics)
- llitera basculant
- bala d'oxigen amb màscara
- ambú (adult i pediàtric)
- cànula de connexió amb l'ambú
- joc de cures i sutures
- xeringues i agulles rebutjables
- bisturís
- dispositius d'immobilització urgent de fractures
- llum de peu
- maquineta d'afaitar
- medicació tòpica de cures
- desinfectants quirúrgics i analgèsics
- anestèsics locals
- corticoides injectables
- fonendoscopi
- estirilitzador
- laringoscopi (adult i pediàtric)
- pinzes de llengua
- obreboca
- pinzes de dissecció
- tisores
- esfigmomanòmetre
- sonda endotraqueal (adult i pediàtric)
ANNEX III
CERTIFICAT
Sobre el compliment del Decret 255/94, de 7 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen les normes higiènico-sanitàries i de seguretat de les piscines d'ús col.lectiu i dels parcs aquàtics.
... , llicenciat/da en ..., amb DNI ... , que visc a ..., província d ..., CP ... i telèfon ...,
CERTIFIQUE que els vasos de la piscina d'ús col.lectiu ... , propietat de ... , situada en el terme municipal d ... de la província d..., amb una superfície de làmina d'aigua dels vasos d'esbarjo de... m2 i un període d'obertura d... a ..., compleix en tots els vasos el que especifiquen els articles que fan referència als aspectes següents:
1. Profunditats i canvi de nivell senyalitzat.
2. Protecció adequada en el desguàs de gran pas.
3. Nombre correcte de flotadors, dutxes al voltant del vas, escales i socorristes en funció de la superfície de làmina d'aigua, perímetre o nombre de banyistes, segons els casos.
4. No hi ha canaleta o rentapeus circumdant els vasos de la piscina.
5. Procedència de l'aigua d'omplir la piscina (senyaleu amb un cercle el que escaiga)
- Xarxa
- Un altre origen, però disposa de l'autorització pertinent de la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient.
6. Temps del cicle de depuració del volum total de l'aigua de cada vas.
7. Sistema de desinfecció automàtic que funciona juntament amb el de recirculació de l'aigua en cada vas.
8. Local adequat per a la manipulació i l'emmagatzematge dels productes químics.
9. Hi ha l'instrumental i els reactius necessaris per fer el control de qualitat de l'aigua.
10. Té farmaciola d'urgències amb la dotació mínima que especifica el decret.
11. Té el telèfon núm. ....
12. Té informació sobre els serveis d'urgència.
13. Té, en un lloc ben visible, les normes de règim intern.
14. Si la piscina és coberta, disposa de les instal.lacions necessàries per a garantir la renovació constant de l'aire del recinte.
I perquè així conste, firme aquest certificat. ..., ... d ... de 19...
(Nom i signatura)

linea