diari

Decret 229/1993, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Reglament de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) i el Reglament de l'Institut Turístic Valencià (ITVA).

(DOGV núm. 2155 de 30.11.1993) Ref. Base de dades 2837/1993

Decret 229/1993, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Reglament de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) i el Reglament de l'Institut Turístic Valencià (ITVA).
Pel Decret 72/1989, de 15 de maig, del Govern Valencià, s'aprova el Reglament de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), com a conseqüència de la nova configuració donada a aquest per la Llei 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989.
D'altra banda, el Decret 16/1992, de 3 de febrer, del Govern Valencià, aprova el Reglament de l'Institut Turístic Valencià, entitat de dret públic creada per la Llei 7/199 1, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1992.
Les modificacions que s'efectuen en aquest decret, consistents en donar una nova denominació a les figures del director i del secretari general d'aquests instituts i que no afecten l'estructura bàsica continguda en els esmentats decrets, obeeix a la necessitat de, clarificar i distingir determinats òrgans que integren l'organització administrativa i la institucional.
En virtut d'això, a proposta del Conseller d' Indústria, Comerç i Turisme i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 23 de novembre de 1993,
DECRETE
Article primer
Es modifiquen els articles 4.1 i 13 del Decret 72/1989, de 15 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), que queden redactats com segueix:
«Article quart
1. Els òrgans de govern de l'IMPIVA són: el president, els vicepresidents, el comitè de direcció i el director general».
«Article tretze
1. Al front de l'organització administrativa de l'IMPIVA existirà un director técnico-administratiu, nomenat pel president de l'institut. Sense perjudici de les facultats reservades al president i al director general, li correspondrà la coordinació tècnica i administrativa i la direcció del personal, com també aquelles facultats que li siguen encomanades per la direcció de l'institut.
2. En dependència directa del director tècnico-administratiu s'enquadren els serveis tècnics».
Article segon
Es modifiquen els articles 4 i 10 del Decret 16/1992, de 3 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut Turístic Valencià, que queden redactats com segueix:
«Article quart
Els òrgans de govern de LITVA són: el president, el vicepresident, el comitè de direcció i el director general».
«Article deu
1. Al front de l'organització administrativa de l'ITVA existirà un director tècnico-administratiu, nomenat pel president de l'institut. Sense perjudici de les facultats reservades al president i al director general, li correspondrà la coordinació tècnica i administrativa i la direcció del personal, com també aquelles facultats que li siguen encomanades per la direcció de l'Institut.
2. En dependència directa del director técnico-administratiu s'enquadren els serveis tècnics».
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Las referències que en el Decret 72/1989, de 15 de maig, i en el Decret 16/1992, de 3 de febrer, ambdós del Govern Valencià, es fan al Director de l'IMPIVA i al Director de l'ITVA, respectivament, s'entendran fetes al director general corresponent.
Segona.
Les referències que en el Decret 72/1989, de 15 de maig, i en el Decret 16/1992, de 3 de febrer, els dos del Govern Valencià, es fan al Secretari General de l'IMPIVA i al Secretari General de l'ITVA, respectivament, s'entendran fetes al director tècnico-administratiu corresponent.
Tercera
Aquest decret vigirà el dia de la seua data.
Valencia, 23 de novembre de 1993
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,
MARTIN SEVILLA JIMENEZ

linea