diari

DECRET 70/2006, de 19 de maig, del Consell, de declaració del Parc Natural de la Tinença de Benifassà. [2006/F6068]

(DOGV núm. 5265 de 24.05.2006) Ref. Base de dades 2847/2006

DECRET 70/2006, de 19 de maig, del Consell, de declaració del Parc Natural de la Tinença de Benifassà. [2006/F6068]
La Tinença de Benifassà i els territoris confrontants de la veïna comarca dels Ports mostren rellevants valors ambientals i culturals. Amb la finalitat de promoure en tal àmbit una ordenació i gestió del territori i els recursos naturals basada en la conservació, la millora i l'ús racional d'estos valors, el Consell, mitjançant el Decret 57/2006, de 28 d'abril, va aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (en avant, PORN) de la Tinença de Benifassà, que afecta una superfície de 25.814 hectàrees en els municipis de Castell de Cabres, la Pobla de Benifassà i Rossell de la comarca del Baix Maestrat, i Vallibona de la comarca dels Ports.
La Tinença de Benifassà s'estén entre els cursos alts de les capçaleres dels rius Sénia i Tastavins que solquen els últims contraforts del Sistema Ibèric. La Tinença inclou les poblacions de Castell de Cabres, Coratxà, el Boixar, Fredes, el Ballestar, la Pobla de Benifassà i Bel. Deu el seu nom al monestir cistercenc de Santa Maria de Benifassà, de l'abat del qual depenia antigament este domini. Els nuclis de població de Coratxà, el Boixar, Fredes i l'entitat local menor del Ballestar pertanyen actualment al municipi de la Pobla de Benifassà; i el nucli de població de Bel al de Rossell. Esta antiga comarca està adscrita actualment a la comarca del Baix Maestrat.
Algunes finques forestals dels Ports de Beseit com la Tenalla o el Mas del Peraire; altres situades en el cor de la Tinença com les Ombries de Benifassà, Masia Trinxan, Mas d'Insa, Mas d'Obaga o Masia Roure; o ja als Ports en els vessants que alimenten el riu Cérvol com les forests Font del Teix, Sant Doménech o Masia Ferreres, com també tota la xarxa hidrogràfica, reunixen valors ambientals, paisatgístics i culturals molt notables. Pels citats rellevants valors, com també per les seues potencialitats d'ús públic en relació amb l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat del medi natural, estos terrenys reunixen mèrits objectius indiscutibles per a l'habilitació d'una de les figures jurídiques de protecció dels espais naturals previstes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
De fet, el citat PORN de la Tinença de Benifassà proposa expressament la tramitació i la declaració d'un parc natural en l'àmbit territorial objecte d'este decret, que coincidix en el PORN amb la categoria d'ordenació denominada Zona de Protecció. La superfície ocupada per les finques incloses en este àmbit és de 4.965 hectàrees, que afecta els termes municipals de Castell de Cabres, la Pobla de Benifassà, Rossell i Vallibona.
En la transposició a l'ordenament jurídic autonòmic valencià de la competència exclusiva en espais naturals, segons l'article 50.6 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, establix la figura de parc natural com la indicada especialment per a la protecció d'espais naturals valuosos en forma compatible amb l'ús sostenible dels recursos naturals en els sectors forestal, ramader, cinegètic, agrícola i de servicis, com també amb l'exercici d'una important funció social en l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels valors ambientals i culturals.
La figura de parc natural és, per tant, l'adequada especialment per a la gestió d'aquells espais naturals que, com en el cas de la Tinença de Benifassà, es caracteritzen per uns valors ambientals i paisatgístics que s'han configurat històricament en estreta interacció amb l'activitat humana del medi rural, principalment en els àmbits forestal, ramader i cinegètic.
S'ha concedit audiència als sectors afectats per la matèria regulada en este decret.
Per tot això, havent-se complits els tràmits previstos en l'article 49 bis de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 19 de maig de 2006,
DECRETE
Article 1. Objecte i fins
1. L'objecte d'este decret és la declaració del Parc Natural de la Tinença de Benifassà, i s'establix per a este un règim especial de protecció d'acord amb el que disposa la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Este règim especial està d'acord amb el marc normatiu i d'ordenació establit en el vigent PORN de la Tinença de Benifassà.
2. El règim de protecció que s'aplica al Parc Natural de la Tinença de Benifassà té les finalitats següents:
a) Protegir i conservar el patrimoni natural i el paisatge, que promou la gestió racional dels recursos naturals en el marc d'una estratègia global d'avançament cap al desenrotllament sostenible.
b) Protegir i conservar el patrimoni cultural associat als valors ambientals i paisatgístics, amb especial atenció als elements historicoartístics, arquitectònics i etnològics i, en general, a aquells trets, estructures o béns que resulten del poblament humà en els últims segles.
c) Corregir i minimitzar els impactes que l'activitat humana ha pogut ocasionar sobre els recursos naturals, paisatgístics i culturals.
d) Regular específicament els usos, els aprofitaments i les activitats en relació amb la conservació activa d'estos recursos, per evitar aquelles actuacions que resulten perjudicials per a la preservació i la gestió racional d'estos.
e) Promoure mesures directes per a la conservació, la regeneració, la millora, la difusió i la posada en valor dels elements i conjunts d'interés natural i cultural.
f) Fomentar i coordinar programes d'actuació en matèria d'ús públic i privat dels recursos naturals i culturals, incloent l'estudi, l'aprofitament sostenible, la investigació, l'ensenyament i el gaudi ordenat d'estos.
g) Potenciar i regular l'ús públic del medi natural, la qual cosa ja compta amb una notable tradició en estes comarques, siendo objecte d'atenció especial la recreació ordenada en la natura, el senderisme, l'escalada clàssica, l'escalada curta, les carreres terrestres i el turisme rural en les seues diverses modalitats.
h) Facilitar i fomentar la participació de municipis, propietaris, usuaris i col·lectius socioeconòmics en la gestió de l'espai protegit i en el disseny d'estratègies d'actuació específiques.
i) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre l'administració autonòmica, les corporacions locals i la iniciativa privada en les matèries relatives a la gestió del parc.
Article 2. Àmbit territorial
1. L'àmbit territorial del Parc Natural de la Tinença de Benifassà és el descrit en l'annex I (delimitació textual) i en l'annex II (delimitació gràfica) del present decret. Esta àrea inclou part dels termes municipals de Castell de Cabres, la Pobla de Benifassà, Rossell i Vallibona.
2. A l'efecte del que disposa l'article 29 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, es declara l'àrea d'esmorteïment d'impactes del Parc Natural de la Tinença de Benifassà, l'àmbit territorial de la qual coincidix amb la categoria d'ordenació denominada Zona d'Influència en el vigent PORN de la Tinença de Benifassà. La regulació d'usos i activitats vigent en l'Àrea d'Esmorteïment d'Impactes serà la determinada en el citat PORN per a la Zona d'Influència.
Article 3. Règim de protecció
1. El règim de protecció establit en este decret s'estén a tot l'àmbit territorial del parc natural referit en l'article anterior.
2. Els usos i els aprofitaments del sòl i dels restants recursos naturals en este àmbit territorial, com també les activitats econòmiques i socials que s'hi vinculen, han de realitzar-se d'acord amb les normes i amb les directrius d'ordenació i gestió contingudes en el vigent PORN de la Tinença de Benifassà.
Article 4. Règim de gestió
D'acord amb el que establix l'article 48 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, s'atribuïx la gestió del Parc Natural de la Tinença de Benifassà a la conselleria competent en matèria de medi ambient, per mitjà de l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits.
Article 5. Pla Rector d'Ús i Gestió
1. La conselleria competent en matèria de medi ambient elaborarà i tramitarà un Pla Rector d'Ús i Gestió (en avant, PRUG) del Parc Natural de la Tinença de Benifassà, d'acord amb el que establixen els articles 37 a 41 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, quant a objectius, fins, abast, contingut i tramitació d'estos instruments d'ordenació i gestió d'espais naturals protegits.
2. Este PRUG serà el marc dins del qual s'executaran les activitats directament relacionades amb la gestió del parc natural, desenrotllant per a això les normes generals contingudes en este decret i les determinacions, les directrius i els programes d'actuació definits en el vigent PORN de la Tinença de Benifassà.
Article 6. Junta Rectora
1. Es crea la Junta Rectora del Parc Natural de la Tinença de Benifassà, adscrita a la conselleria competent en matèria de medi ambient, com a òrgan col·legiat consultiu, col·laborador de la conselleria competent en matèria medi ambient en la gestió del parc natural.
2. La Junta Rectora té el caràcter d'òrgan assessor, consultiu, representatiu i de participació, canalitzant, així mateix, les iniciatives gestores de les administracions, els propietaris i els col·lectius públics i privats directament relacionats amb els objectius del parc en els àmbits administratiu, econòmic, social i cultural. En particular, la Junta Rectora haurà de ser consultada per a l'adopció de les decisions següents:
a) Aprovació del pressupost de gestió del parc natural.
b) Aprovació, modificació i revisió dels instruments d'ordenació i gestió del parc natural.
c) Aprovació del programa anual de gestió del parc natural.
d) Emissió d'aquells informes preceptius sobre planes, projectes o normes per als quals es preveja expressament la participació de l'òrgan col·legiat, com també d'aquells informes que li siguen sol·licitats sobre qualsevol aspecte que afecte directament o indirectament l'àmbit del parc natural.
e) Proposta i, si és el cas, seguiment d'actuacions i d'iniciatives tendents a la consecució dels fins del parc natural, incloent els de difusió i informació dels valors de l'espai natural protegit, com també de formació i educació ambiental.
f) Aprovació d'una memòria anual d'activitats i resultats i proposar les mesures necessàries per a millorar la gestió.
3. President nat de la Junta Rectora:
De conformitat amb el Decret 264/2004, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es va modificar la composició de les Juntes Rectores dels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, el conseller competent en matèria de medi ambient serà el president nat de la Junta Rectora. Quan assistisca a les seues reunions ostentarà la presidència de la sessió amb veu i vot, fins i tot diriment, i tindrà tots els drets i les obligacions que puguen correspondre a qualsevol membre de la junta.
4. President de la Junta Rectora:
a) El president de la Junta Rectora serà nomenat pel Consell, a proposta del conseller competent en matèria de medi ambient, i pot recaure este nomenament en un membre de la mateixa junta.
b) En absència del president nat, les funcions d'este durant les sessions, inclòs el caràcter diriment del seu vot, seran assumides pel president.
c) Quan assistisca a les sessions el president nat, el president de la Junta Rectora tindrà la consideració de vicepresident d'este òrgan col·legiat durant les dites sessions.
5. La Junta Rectora del Parc Natural de la Tinença de Benifassà està formada dels membres següents:
a) El conseller competent en matèria de medi ambient, en la seua condició de president nat de la Junta Rectora.
b) El president de la Junta Rectora.
c) El director conservador del parc natural, que actuarà com a secretari.
d) Un representant de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) Un representant de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
f) Un representant de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
g) Un representant de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
h) Un representant de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.
i) Un representant de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència.
j) Un representant de la Conselleria de Turisme.
k) Un representant de la Diputació Provincial de Castelló.
l) Un representant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
ll) Un representant per cada un dels ajuntaments de Castell de Cabres, la Pobla de Benifassà, Rossell i Vallibona.
m) Un representant de l'entitat local menor del Ballestar.
n) Un representant del grup d'acció local Associació per al Desenrotllament Integral dels Ports-Maestrat (PORTMADER), designat per esta entitat.
o) Un representant de la Federació d'Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana, designat per esta entitat.
p) Un representant de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, triat per esta entitat.
q) Un representant de les associacions excursionistes amb domicili social a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana que exercixen activitats a la zona, amb caràcter rotatori biennal, triat per les esmentades entitats de Castelló de comú acord entre estes.
r) Un representant de la Universitat Jaume I de Castelló, designat per esta entitat acadèmica.
s) Dos representants de les associacions conservacionistes que exercixen activitats a la zona, amb caràcter rotatori biennal, triat per les esmentades entitats de comú acord entre estes.
t) Un representant, amb caràcter rotatori biennal, de les societats de caçadors dels municipis del parc natural, triat per les esmentades societats de comú acord entre estes.
u) Un representant de la Reserva Nacional de Caça dels Ports Beseit.
v) Un representant, amb caràcter rotatori biennal, de les societats de pescadors o entitats esportives que disfruten de l'aprofitament dels tancats de pesca en la zona, triat per les esmentades entitats de comú acord entre estes.
w) Dos representants dels propietaris privats de terrenys en el parc natural, amb caràcter rotatori biennal, triats per estos de comú acord entre ells.
x) Un representant de la Fundació Enrique Montoliu.
y) Dos representants de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, triats per estes organitzacions.
6. Per al correcte compliment de les comeses de la Junta Rectora, podran constituir-se en el si d'esta les comissions que siguen necessàries. Amb caràcter permanent o temporal, i per delegació expressa de la junta, a la qual donaran compte de les seues activitats, les comissions podran exercir funcions d'informe, proposta, assessorament i seguiment d'àmbits concrets de la gestió del parc natural.
7. El funcionament intern de la Junta Rectora, i de les comissions que puguen crear-se, es regirà per un reglament de funcionament que aprovarà la mateixa junta, la proposta del qual serà redactada pel secretari.
Article 7. Director conservador del parc natural
1. El conseller competent en matèria de medi ambient, per a una adequada administració i gestió de l'espai protegit, designarà un director conservador del Parc Natural de la Tinença de Benifassà.
2. El director conservador, que dependrà de l'òrgan competent en espais naturals protegits, exercirà les funcions següents:
a) Adoptar les decisions relatives a la gestió del parc natural que no hagen sigut expressament reservades a altres òrgans, incloses totes aquelles que deriven del PORN de la Tinença de Benifassà i aquelles que s'establisquen en el PRUG que es formule per al parc.
b) Exercir la direcció tècnica i la coordinació del personal assignat al parc natural, com també de les instal·lacions i equipaments vinculades a la gestió d'este.
c) Elaborar les propostes de pressupostos i de programes de gestió, com també la proposta de memòria anual d'activitats.
d) Exercir la representació ordinària del parc natural davant dels col·lectius de ciutadans i les entitats públiques i privades rellevants als efectes d'assegurar la participació pública en la gestió de l'espai, com també davant de les instàncies tècniques, científiques i de coordinació i cooperació administrativa que corresponguen.
e) Emetre els informes exigits per la legislació o els instruments d'ordenació del parc.
f) Emetre els informes que siguen requerits per la conselleria competent en matèria de medi ambient en aquells procediments promoguts per l'administració o particulars que afecten el parc natural.
Article 8. Finançament del parc natural
El Consell habilitarà els crèdits oportuns per a la gestió del parc natural, sense perjuí d'eventuals aportacions materials d'altres entitats públiques o privades interessades a col·laborar en la dita gestió amb la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 9. Règim d'infraccions i sancions
El règim sancionador en l'àmbit del Parc Natural de la Tinença de Benifassà serà l'establit pels articles 52 a 60 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Execució i desenrotllament
Es faculta el conseller competent en matèria de medi ambient perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desenrotllament del present decret.
Segona. PRUG
D'acord amb l'article 41.4 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, el PRUG del Parc Natural de la Tinença de Benifassà s'aprovarà en el termini màxim de dos anys des de l'entrada en vigor d'este decret.
Tercera. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat.
València, 19 de maig de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY
ANNEX I
Límits del Parc Natural de la Tinença de Benifassà
L'àmbit del parc Natural de la Tinença de Benifassà és discontinu. Per això, la seua delimitació es descriu amb la relació de finques que inclou:
1. Forest pública Font del Teix, propietat de la Generalitat (CS1055).
2. Forest pública Sant Doménech, propietat de la Generalitat (CS1005).
3. Forest pública la Tenalla, propietat de la Generalitat (CS1001CS2).
4. Forest pública Mas d'Insa, propietat de la Generalitat (CS1048).
5. Forest pública Mas d'Obaga, propietat de la Generalitat (CS1050).
6. Forest pública Masia Ferreres, propietat de la Generalitat (CS1052).
7. Forest pública Masia Roure, propietat de la Generalitat (CS1040CS95).
8. Forest pública Masia Trinxan, propietat de la Generalitat (CS1054).
9. Forest pública Ombries de Benifassà, propietat de la Generalitat (CS1027).
10. Finques particulars enclavades a la forest pública Ombries de Benifassà, els titulars del qual han manifestat voluntàriament la seua conformitat amb la inclusió d'estos en el Parc Natural de la Tinença de Benifassà.
11. Finca particular del Mas del Peraire.
12. Terrenys del monestir de Santa Maria de Benifassà.

linea