diari

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2005, del director general de Qualitat Ambiental, relativa a la disposició transitòria primera del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis. [2005/A5497]

(DOGV núm. 5017 de 31.05.2005) Ref. Base de dades 2907/2005

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2005, del director general de Qualitat Ambiental, relativa a la disposició transitòria primera del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis. [2005/A5497]
La Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica té com a objecte prevenir, vigilar i corregir la contaminació acústica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a protegir la salut dels ciutadans i millorar la qualitat del medi ambient.
Per a aconseguir aquest objectiu, entre altres mesures, indica en l'article 12 que cap activitat o instal·lació podrà transmetre a l'ambient exterior nivells sonors de recepció superiors als indicats en la taula 1 de l'annex II, establits en funció de l'ús dominant de la zona, i afig, que reglamentàriament s'establiria el procediment d'avaluació d'aquests nivells.
En el mateix sentit, l'article 13.1, estableix que cap activitat o instal·lació transmetrà a l'interior dels locals pròxims o confrontants nivells sonors superiors als límits establits en la taula 2 de l'annex II.
D'altra banda, l'article 35.1 de l'esmentada norma, imposa als titulars de les activitats o instal·lacions industrials, comercials o de serveis l'obligació d'adoptar les mesures necessàries d'insonorització de les fonts sonores i d'aïllament acústic per a complir, en cada cas, les prescripcions establides en la llei.
Finalment, la Llei 7/2002, en l'article 37, estableix que els titulars d'activitats susceptibles de generar sorolls i vibracions hauran de realitzar un autocontrol de les emissions acústiques almenys cada cinc anys o en un termini inferior si així s'establira en el procediment d'avaluació d'impacte ambiental o en el de qualificació de l'activitat, regulant en aquest mateix article l'objecte i els òrgans competents per a realitzar aquestes auditories, d'acord amb el procediment que reglamentàriament s'establisca.
Mitjançant Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis, es desenvolupa parcialment la referida Llei 7/2002, establint els mecanismes de control del soroll originat en activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis, com també les condicions acústiques i els procediments d'avaluació corresponents.
En concret, els esmentats articles de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica, són desenvolupats pel referit decret, pel que fa a nivells de recepció, en el capítol II del títol II, i pel que fa a les condicions d'aïllament acústic i auditories acústiques en els articles 16, 18 i 19, respectivament.
En relació amb tot el que s'ha exposat, la disposicions transitòries primera, tant de la Llei 7/2002, com del Decret 266/2004 citats, estableixen el règim d'adaptació de les instal·lacions existents al que estableixen les referides normes.
En concret, la disposició transitòria primera de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica estableix el següent:
«Les activitats i instal·lacions industrials, comercials o de servei, com també aquelles subjectes a la normativa específica d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives amb llicència atorgada amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei, hauran d'adaptar-se al que disposa aquesta en els casos següents, excepte les llicències d'obra emeses amb anterioritat, que continuaran regint-se per la normativa anterior:
a) Amb caràcter general, l'adaptació haurà de produir-se en el termini de sis mesos des de l'aprovació del reglament de desenvolupament de la llei.
b) Quan així s'impose com a exigència per a la reobertura d'establiments clausurats per incompliment de la normativa vigent en la sanció recaiguda com a conseqüència de la infracció d'alguna de les prescripcions contingudes en la legislació que siga d'aplicació.
c) Quan es realitzen modificacions, ampliacions, o reformes que excedisquen de les obres de mera higiene, ornament o conservació.
d) Si s'incompleixen de forma reiterada els condicionants acústics que van permetre la seua concessió.»
Per la seua banda, la disposició transitòria primera del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis, indica:
«1. Les activitats i instal·lacions industrials, comercials o de servei, com també aquelles subjectes a la normativa específica d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives amb llicència atorgada amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest decret, hauran d'adaptar-se al que disposa aquest, amb caràcter general, en un termini de 6 mesos.
2. Els titulars d'activitats que a l'entrada en vigor d'aquest decret estiguen en funcionament i disposen de tots els permisos, autoritzacions o llicències legalment exigibles per a l'exercici d'aquesta, i que siguen susceptibles de generar sorolls i vibracions, hauran de realitzar una primera auditoria acústica, a la qual es refereix l'article 18.1 d'aquesta norma, en el termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor d'aquest decret.
3. Els nivells de soroll relatius a la realització de treballs i activitats en la via pública i en l'edificació, sistemes d'alarma, i els relatius al comportament ciutadà hauran d'adaptar-se de forma immediata als preceptes indicats en aquest decret.»
Davant dels dubtes suscitats i les consultes rebudes al respecte per distints òrgans de la Conselleria de Territori i Habitatge, per part d'alguns sectors empresarials i entitats municipals, en relació amb l'efecte i la interpretació que s'ha de realitzar de l'esmentada disposició transitòria primera del Decret 266/2004, mitjançant aquesta resolució es pretén concretar, aclarir i fer públic el criteri que ha de seguir-se per a la correcta interpretació de l'esmentada disposició, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria primera de la mateixa Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica.
D'acord amb l'article 66 del Decret 133/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Presidència i de les conselleries de l'administració de la Generalitat, la Direcció General de Qualitat Ambiental exercirà les funcions en matèria de gestió de residus, contaminació acústica, educació ambiental, responsabilitat corporativa i qualitat d'aigües.
Per tot el que s'ha exposat, i d'acord amb el que estableix l'article 39 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, resolc:
Article 1. Objecte
És objecte d'aquesta resolució concretar, aclarir i fer públic el criteri que ha de seguir-se per a la correcta interpretació de la disposició transitòria primera del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria primera de la mateixa Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica.
Article 2. Adaptació amb caràcter general
1. D'acord amb el que estableix la disposició transitòria primera del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis, les activitats i instal·lacions industrials, comercials o de servei, com també aquelles subjectes a la normativa específica d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives amb llicència atorgada amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'esmentat Decret 266/2004, hauran d'adaptar-se al que disposa el mateix, amb caràcter general, en un termini de 6 mesos des de la publicació d'aquest.
2. S'entendrà que aquestes activitats i instal·lacions s'adapten al que disposa el decret esmentat si, en l'esmentat termini, compleixen els valors límit del nivell de recepció sonora a què es refereix l'annex II de Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica.
Article 3. Adaptació als requisits d'aïllament acústic
D'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, les activitats i instal·lacions a què es refereix l'article anterior, hauran d'adaptar-se, a fi de complir els requisits d'aïllament mínim establits en l'esmentada Llei i en el Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis, en els supòsits següents:
a) Quan així s'impose com a exigència per a la reobertura dels establiments clausurats per incompliment de la normativa vigent en la sanció recaiguda com a conseqüència de la infracció d'alguna de les prescripcions contingudes en la legislació que siga d'aplicació.
b) Quan es realitzen modificacions, ampliacions o reformes que excedisquen de les obres de mera higiene i ornament o conservació.
c) Si s'incompleixen de forma reiterada els condicionants acústics que van permetre la seua concessió.
Article 4. Auditories acústiques
1. D'acord amb el que disposa l'apartat 2 de la disposició transitòria primera del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis, els titulars d'activitats que a l'entrada en vigor del Decret 266/2004, estiguen en funcionament i compten amb tots els permisos, autoritzacions o llicències legalment exigibles per a l'exercici de la mateixa, i que siguen susceptibles de generar sorolls i vibracions, hauran de realitzar una primera auditoria acústica, a la que es refereix l'article 18.1 de l'esmentat decret, en el termini màxim d'un any des de la seua entrada en vigor.
2. L'auditoria acústica a què es refereix l'apartat anterior es realitzarà tenint en compte el que disposen els dos articles anteriors d'aquesta resolució.
DISPOSICIÓ FINAL
Única
Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

linea