diari

DECRET 133/2000, de 5 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). [2000/Q7293]

(DOGV núm. 3833 de 11.09.2000) Ref. Base de dades 2923/2000

DECRET 133/2000, de 5 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). [2000/Q7293]
El 30 de desembre de 1999 les Corts Valencianes van aprovar la Llei 9, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, el capítol VII de la qual modifica sensiblement la Llei 4/1989, de 26 de juny, de la Generalitat Valenciana, de creació de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), tant en la seua redacció original com en algunes de les modificacions que introdueix la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. La llei no sols modifica l'adscripció orgànica de l'institut respecte a la conselleria competent del Govern Valencià, sinó que ha escomés les adaptacions necessàries del règim jurídic de l'institut.
Aquestes modificacions fan necessària l'aprovació d'un nou Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de la Joventut. A més a més, la definició de l'estructura administrativa de l'IVAJ, que la nova redacció de l'article 8 encomana al desplegament reglamentari, té la vocació de millorar l'eficiència i la qualitat en la prestació de serveis als ciutadans.
En la mesura que, per mandat de la llei, aquest decret té per objecte establir l'estructura orgànica i funcional de l'institut, per simplicitat i economia administrativa, s'han reduït al mínim imprescindible les qüestions i les disposicions orgàniques i de competències clarament determinades ja per la mateixa llei de creació de l'IVAJ i que no cal reiterar.
En conseqüència, d'acord amb el que estableix l'article 22.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del conseller de Benestar Social, després de la deliberació prèvia del Govern Valencià en la seua reunió de 5 de setembre de 2000,
DECRETE
CAPÍTOL I
Òrgans directius
Article 1. Funcions
1. A la Presidència de l'IVAJ li correspon l'alta direcció de l'organisme, les altres funcions que puguen correspondre-li per atribució legal o reglamentària, i les pròpies de la seua condició de president del Consell Rector, especialment les de convocar-ne les sessions, fixar-ne l'ordre del dia corresponent, presidir-ne les reunions, dirigir-ne les deliberacions, alçar-ne les sessions i visar les actes i certificats dels acords de l'òrgan.
2. Al Consell Rector i a la Direcció General de l'IVAJ els corresponen les funcions que estableix la seua llei de creació i aquelles altres que pogueren correspondre'ls per atribució legal o reglamentària.
Article 2. Règim de funcionament del Consell Rector
El Consell Rector ajustarà el seu funcionament i l'acompliment de les seues funcions a allò que estableixen la Llei 4/1989, de 26 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre l'Institut Valencià de la Joventut, el present reglament, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Les unitats administratives de l'Institut Valencià de la Joventut prestaran el suport necessari per al funcionament del Ple del Consell i de les seues comissions.
Article 3. Sessions del Ple del Consell
1. Les sessions seran convocades pel president, per pròpia iniciativa o per petició de la majoria dels seus membres. La petició es realitzarà per escrit amb la firma de tots els que la subscriguen.
2. Per a la seua vàlida constitució i per a l'adopció d'acords serà necessària la presència de les persones que detenen la Presidència i la Secretaria del Consell Rector, o de qui els substituïsquen, i de la majoria dels seus membres en primera convocatòria i d'almenys, huit en segona convocatòria. Si en la primera convocatòria no existira el nombre de membres necessari, s'entendrà automàticament convocada la sessió una hora després de la fixada per a la primera convocatòria.
Article 4. Reglament del Consell Rector
En el marc d'allò que disposa la Llei de creació de l'Institut Valencià de la Joventut i aquest reglament, el Consell Rector podrà dotar-se d'un reglament intern de funcionament, que haurà de ser aprovat per majoria de dos terços dels seus membres.
Article 5. Comissions de treball
Podran constituir-se en el si del Consell Rector comissions de treball de caràcter sectorial per tal de millorar i agilitar el desplegament de les funcions encomanades al Consell.
Les comissions de treball es podran constituir amb caràcter permanent, en aquest cas se'n determinarà el nombre i la denominació, i s'hi distribuiran els assumptes que s'hagen de sotmetre al dit Consell, o amb caràcter circumstancial o temporal quan es creen per a estudiar o organitzar un assumpte concret.
En l'acord pel qual es creen se'n determinarà el funcionament i la composició concreta, i haurà de quedar-hi garantida, en tot cas, la participació de tots els sectors socials implicats en la matèria. La presidenta o president del Consell Rector n'és el president nat de totes, per bé que podrà delegar en qualsevol membre del Consell.
Article 6. Secretari o secretària de l'IVAJ
1. El secretari o secretària de l'IVAJ serà nomenat i cessat lliurement pel president.
2. El secretari de l'IVAJ serà al seu torn secretari del Consell Rector i li correspondrà coordinar les línies generals de l'IVAJ, a més de les funcions següents:
a) Les pròpies de la seua condició de secretari del Consell.
b) Preparar la memòria anual d'activitats.
c) Promoure el desplegament i la coordinació de polítiques juvenils en les distintes conselleries i ens de la Generalitat Valenciana, tot afavorint la subscripció dels oportuns convenis o acords amb altres entitats públiques o privades.
d) Efectuar la coordinació i el seguiment del Pla Jove Valencià.
e) Planificar i coordinar les relacions de l'IVAJ amb els mitjans de comunicació, i també dirigir-ne les campanyes de difusió i de publicitat.
f) Coordinar les relacions institucionals de l'institut, d'acord amb el Gabinet de conseller o consellera que detinga la Presidència.
g) Aquelles altres funcions que expressament li encomane o li delegue la Presidència o la Direcció General.
3. Atesa la naturalesa de les seues funcions, tindrà les retribucions equivalents a les de director general.
4. En cas de vacant, absència o malaltia, el secretari de l'IVAJ serà substituït temporalment, en la seua condició de secretari del Consell Rector, pel cap de l'Àrea de l'IVAJ.
CAPÍTOL II
Estructura administrativa i territorial
Article 7. L'Àrea de l'IVAJ
Depenent directament de la Direcció General i amb el màxim rang administratiu, l'Àrea de l'IVAJ integrarà tots els serveis i unitats administratives, i també els centres i les instal·lacions de l'institut; en particular, li correspondran les funcions següents:
a) La coordinació i la supervisió administrativa i tècnica de tots els serveis i unitats de l'institut.
b) La gestió administrativa, de recursos humans i de la nòmina i les cotitzacions socials.
c) La coordinació de la gestió patrimonial i de l'inventari de béns.
d) La coordinació de l'assessorament tècnic, jurídic i administratiu, d'una manera especial sobre la viabilitat de disposicions, projectes i programes.
e) L'impuls i la coordinació dels sistemes d'informació i de la racionalització i la normalització de processos administratius.
f) La coordinació, el seguiment i l'avaluació de projectes d'obres i instal·lacions.
g) El seguiment i la tramitació dels acords de cooperació i dels convenis de col·laboració en què l'institut siga part.
h) La coordinació i la gestió de la informació i la documentació, i també la seua difusió.
i) Planificar la gestió economicopressupostària i de contractació.
j) Planificar i dirigir la gestió i el manteniment d'infraestructures, instal·lacions i immobles adscrits a l'institut.
k) Dirigir la realització i la publicació d'estudis, memòries o recopilacions sobre les qüestions competència de l'institut.
l) Tramitar la publicació de disposicions, actes i anuncis originats per l'Institut en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la resta de diaris oficials.
m) Les anàlogues que se li encomanen.
Article 8. Serveis i funcions
L'Àrea de l'IVAJ s'estructura en els serveis següents:
1. El Servei de Programació i Gestió Pressupostària i de Contractació, al qual correspon l'exercici de les funcions següents:
a) La gestió, la tramitació i el seguiment economicopressupostari, i l'elaboració de la informació necessària per a la gestió de les diferents unitats administratives.
b) La programació pressupostària i l'elaboració, si escau, dels estats d'explotació de les activitats comercials.
c) La gestió d'ingressos i de despeses, i la supervisió de l'activitat economicopressupostària d'altres unitats i centres.
d) Realitzar el control pressupostari intern de l'institut.
e) La gestió, la tramitació i el seguiment de la contractació.
f) La realització de les funcions relacionades amb la gestió patrimonial i de l'inventari corresponent.
g) Les anàlogues que se li encomanen.
2. El Servei de Participació, Activitats i Productes, al qual correspon l'exercici de les funcions següents:
a) La realització i la gestió de les activitats en residències, albergs, centres socials i altres instal·lacions adscrites a l'institut.
b) La promoció i la gestió de l'associacionisme i del voluntariat juvenils, d'àmbit nacional o de la Unió Europea, i l'assistència i l'assessorament a les associacions juvenils i els consells de la joventut.
c) La gestió i la coordinació dels productes i de les activitats de turisme, d'intercanvi i del Carnet Jove.
d) La gestió de les competències atribuïdes a l'IVAJ en matèria d'escoles d'animació juvenil (EAJ), la tramitació del reconeixement de centres i de l'homologació de títols i de cursos.
e) Gestionar les accions encaminades a millorar la qualitat de vida dels jóvens.
f) Les anàlogues que se li encomanen.
3. El Servei de Gestió i Planificació de Programes, al qual correspon l'exercici de les funcions següents:
a) El disseny, la planificació, l'avaluació i el seguiment dels programes i de les convocatòries d'ajudes i subvencions.
b) El disseny, la planificació, la gestió i l'avaluació dels programes d'habitatge i d'ocupació.
c) La gestió de les competències pròpies de l'IVAJ quant a l'administració i el reconeixement de centres o entitats en el marc de la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil.
d) La gestió de les competències atribuïdes a la Generalitat Valenciana, a través de l'IVAJ, en matèria de prestació social substitutòria (PSS) i objecció de consciència, tot prestant el suport tecnicoadministratiu a la Comissió Valenciana per a la PSS.
e) La planificació, l'avaluació i el seguiment dels programes desplegats en el marc de disposicions de la Unió Europea, tot coordinant l'actuació de l'IVAJ amb la resta de departaments o organismes de la Generalitat Valenciana.
f) Les anàlogues que se li encomanen.
Article 9. Unitats territorials
1. L'Institut Valencià de la Joventut s'estructura, d'acord amb l'àmbit territorial, en serveis centrals que estenen la seua competència a tot el territori de la Comunitat Valenciana, i en unitats territorials d'àmbit provincial. Aquestes unitats constitueixen l'expressió orgànica del principi de desconcentració que regeix l'activitat de l'administració de la Generalitat Valenciana.
2. Les unitats territorials depenen orgànicament de l'Àrea de l'IVAJ i coordinaran la seua activitat funcional amb els diferents serveis i unitats administratives de l'Institut d'acord amb la matèria; també s'encarregaran de coordinar i de fer el seguiment dels programes i de les activitats de l'institut, o d'aquelles altres funcions que se'ls encomane, en el seu àmbit territorial respectiu.
3. Les unitats administratives que gestionen els programes de turisme, d'intercanvi i de productes operaran sota la marca Turivaj, integrades orgànicament en les unitats territorials respectives i amb dependència funcional del Servei de Participació, Activitats i Productes.
Article 10. Residències, albergs, campaments i altres instal·lacions
Les residències, els albergs, els campaments i altres instal·lacions d'oci o d'activitats dependran orgànicament de la unitat territorial respectiva, i coordinaran la seua activitat amb els diferents serveis i unitats administratives de l'institut d'acord amb la matèria.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
1. Queden expressament derogats:
a) El Decret 101/1996, de 21 de maig, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de la Joventut.
b) Quant a l'estructura organicofuncional que defineix, el Decret 19/1985, de 23 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es va crear l'Escola de Formació d'Animadors del Temps Lliure Juvenil de la Generalitat Valenciana.
2. Així mateix es consideraran derogades totes les normes de rang igual o inferior que s'oposen a allò que estableix aquest Decret o que ho contradiguen.
DISPOSICIÓ FINAL
El present decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 5 de setembre de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Benestar Social,

linea