diari

DECRET 124/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, sobre Registre i Acreditació de Centres i Serveis d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències i altres Trastorns Addictius, a la Comunitat Valenciana. [2001/F6995]

(DOGV núm. 4044 de 17.07.2001) Ref. Base de dades 2944/2001

DECRET 124/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, sobre Registre i Acreditació de Centres i Serveis d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències i altres Trastorns Addictius, a la Comunitat Valenciana. [2001/F6995]
La Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, regula un conjunt de mesures i accions encaminades a la prevenció, assistència, incorporació i protecció social de les persones afectades tant per l'ús i/o abús de substàncies que puguen generar dependència, com per altres trastorns addictius. L'article 42.d) estableix que escau al Govern Valencià «l'aprovació de la normativa d'autorització d'obertura i funcionament i d'acreditació dels centres i serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius».
Per la seua banda, l'article 37.1 de la Llei 3/1997, de 16 de juny, en el qual es regula la iniciativa social, disposa que «els centres i serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències de naturalesa privada podran subscriure, d'acord amb la legislació vigent, contractes i convenis de col·laboració i obtenir subvencions per a la prestació de serveis en matèria de drogodependències, sempre que complisquen, si més no, els requisits següents: a) Estar les entitats legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents, així com acreditades per a la prestació de serveis en matèria de drogodependències i/o altres trastorns addictius».
Al seu torn, la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana, en el seu títol primer estableix que serà competència de la Generalitat Valenciana l'autorització, el registre i l'acreditació dels centres i serveis dedicats a la prestació dels serveis socials. En el seu títol seté regula la funció inspectora i les normes sancionadores d'aquests.
Amb l'aprovació del Decret 47/1998, de 15 d'abril, sobre Registre i Acreditació de Centres i Serveis d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències i altres Trastorns Addictius a la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana va donar resposta a la necessitat d'homogeneïtzar els criteris mínims exigibles per a l'acreditació dels distints recursos assistencials i preventius que actuen, en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, a la Comunitat Valenciana.
La mateixa naturalesa dinàmica d'aquest camp ha generat noves iniciatives que, lluny de quedar al marge del procés d'acreditació, han de ser regulades en ell, i per això és objecte d'aquest decret ampliar la tipologia dels centres i serveis, així com els requisits mínims indispensables per a acreditar-los. De la mateixa manera, basant-se en els resultats obtinguts i en la demanda existent en l'actualitat, és aconsellable modificar alguns criteris prèviament regulats en el Decret 47/1998, de 15 d'abril, a fi d'aconseguir una major eficiència en les seues accions.
En virtut de tot allò que s'ha exposat, d'acord amb el que estableix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Govern Valencià, d'acord amb el Consell Assessor de la Generalitat Valenciana en matèria de Drogodependències i altres Trastorns Addictius, a proposta del conseller de Benestar Social, d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 10 de juliol de 2001,
DECRETE
CAPÍTOL I
OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
Article 1. Objecte
Aquest decret té per objecte establir el règim jurídic del registre i les acreditacions dels centres i serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius (en avant, centres i serveis), així com les infraccions i sancions en la matèria i la inspecció d'aquests.
Article 2. Àmbit d'aplicació i exclusions
1. Les disposicions d'aquest decret, així com la normativa que en el seu desenvolupament es dicte, seran d'aplicació a la totalitat de centres i serveis que es dediquen a la prevenció i/o assistència de les drogodependències i altres trastorns addictius, de titularitat pública o privada, de qualsevol classe o naturalesa, que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
2. Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest decret els centres i serveis propis de la Generalitat Valenciana, així com aquelles unitats de conductes addictives i unitats de desintoxicació hospitalària de què foren titulars les administracions locals i depengueren funcionalment de la Conselleria de Sanitat, segons el que disposa la disposició transitòria tercera de la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i altres Trastorns Addictius.
No obstant això, a l'efecte del preceptiu coneixement i control estadístic i epidemiològic, es procedirà a la seua inscripció d'ofici en el Registre de Centres i Serveis d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències, i quedaran obligats a comunicar les dades que els sol·licite la Direcció General de Drogodependències.
3. Queden igualment exclosos de l'àmbit d'aplicació, els recursos destinats exclusivament a l'assistència a persones amb trastorns addictius no tòxics, així com aquells altres recursos que no es correspongueren, en el seu objecte i naturalesa, amb els tipificats en aquest decret, en especial, les associacions d'autoajuda.
CAPÍTOL II
TIPOLOGIA DELS CENTRES I SERVEIS I REQUISITS
Article 3. Definició de centres i serveis i prestacions bàsiques
Als efectes d'aquest decret, es consideraran com a centres i serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, els següents:
1. Les Unitats de Conductes Addictives (UCA) són centres de tractament ambulatori (desintoxicació i deshabituació) dels trastorns addictius, que desenvolupen activitats assistencials als malalts drogodependents o que patisquen altres trastorns addictius.
2. Les Unitats de Desintoxicació Hospitalària (UDH) són aquelles que, dins d'un centre hospitalari, realitzen tractaments de desintoxicació en règim d'internament, quan les condicions biopsicosocials i familiars del pacient ho requereixen.
3. Els Centres de Dia (CD) són aquells que, en règim d'estada de dia, realitzen tractaments de deshabituació, rehabilitació i reinserció, mitjançant teràpia psicològica, formativa i ocupacional, i que promouen la participació activa dels pacients, per un temps determinat, a fi de facilitar la seua incorporació social.
4. Les Unitats de Deshabituació Residencial (UDR) són aquells centres que, en règim d'internament, realitzen tractaments de deshabituació, rehabilitació i reinserció, mitjançant teràpia farmacològica, psicològica i ocupacional, i promouen la participació activa dels pacients, per un temps determinat, a fi de facilitar la seua incorporació social, quan les condicions biopsicosocials i familiars del pacient ho requereixen.
5. Els Centres de Trobada i Acollida (CEA) són aquells que, en règim d'internament temporal i/o ambulatori, plantegen la seua intervenció en l'àmbit social, sanitari i terapèutic, des d'un model de disminució de danys i riscos, prioritzant l'objectiu de minimitzar els danys provocats per les conductes addictives.
6. Les Unitats de Prevenció Comunitària (UPC) són aquelles que desenvolupen actuacions que tenen per objecte reduir o evitar l'ús i/o l'abús de drogues i, per tant, els problemes associats a aquest, així com promoure hàbits de vida saludable i una cultura de salut que incloga el rebuig del consum de drogues.
7. Les Unitats de Valoració i Suport en Drogodependències (UVAD) són aquells serveis que tenen com a funció l'assessorament i suport, als òrgans jurisdiccionals i forces de l'ordre públic, en la valoració de drogodependents amb problemes legals, incloent-hi l'atenció directa al detingut drogodependent en comissaries i jutjats.
8. Les Vivendes Tutelades són centres residencials de tipus convencional, sense funcions assistencials, en les quals es conviu de forma autosuficient i normalitzada, on els interns assumeixen funcions pròpies del seu manteniment, l'objecte de les quals s'orienta cap a aconseguir el major grau d'autonomia personal i de convivència dins d'un ambient normalitzat, situat preferentment en nuclis urbans. Els/les usuaris/es de Vivendes Tutelades no reben tractament en aquestes i poden ser atesos en altres recursos assistencials de tipus ambulatori.
Article 4. Requisits mínims
Seran requisits mínims indispensables per a atorgar l'acreditació de centres i serveis de prevenció i/o assistència de les drogodependències i altres trastorns addictius, els següents:
1. Oferir els següents serveis professionals, amb garantia d'atenció per algun dels components de l'equip multidisciplinar durant tot l'horari de funcionament del centre i/o servei:
a) Les Unitats de Conductes Addictives (UCA):
– Un/a metge/a.
– Un/a psicòleg/a.
– Un/a diplomat/a universitari/a en infermeria (ATS/DUE), quan entre les prestacions sanitàries de la unitat quedaren incloses l'administració directa de fàrmacs, per part del personal sanitari al pacient.
b) Les Unitats de Desintoxicació Hospitalària (UDH) compliran els requisits del centre hospitalari en què es troben ubicades. En tot cas, el servei haurà d'atendre amb personal propi o mitjançant interconsulta la patologia orgànica i l'assistència psicològica dels pacients ingressats.
c) Els Centres de Dia (CD):
– Un/a psicòleg/a.
– Un/a diplomat/a universitari/a en treball social (DTS).
– Un/a diplomat/a universitari/a en infermeria (ATS/DUE), quan entre les prestacions sanitàries de la unitat quedaren incloses l'administració directa de fàrmacs, per part del personal sanitari al pacient.
– Un/a monitor/a–educador/a per cada grup de treball diari de 10 pacients, amb títol de batxiller superior, formació professional de segon grau o equivalent.
d) La Unitats de Deshabituació Residencial (UDR):
– Un/a metge/a.
– Un/a psicòleg/a.
– Un/a diplomat/a universitari/a en treball social (DTS).
– Un/a diplomat/a universitari/a en infermeria (ATS/DUE), quan entre les prestacions sanitàries de la unitat quedaren incloses l'administració directa de fàrmacs, per part del personal sanitari al pacient.
– Un/a monitor/a o educador/a per cada 10 pacients, amb títol de batxiller superior, formació professional de segon grau o equivalent.
e) Els Centres de Trobada i Acollida (CEA):
– Un/a metge/a.
– Un/a psicòleg/a.
– Un/a diplomat/a en infermeria (ATS/DUE).
– Un/a treballador/a social (DTS).
– Un/a monitor/a o educador/a per cada grup de treball diari de 10 pacients, amb títol de batxiller superior, formació professional de segon grau o equivalent.
f) Les Unitats de Prevenció Comunitària (UPC), d'acord amb criteris demogràfics, estaran compostes, com a mínim, pel següent personal:
f.1) Quan l'àmbit demogràfic d'actuació fora inferior a 50.000 habitants: un/a tècnic/a superior o mitjà, a mitja jornada.
f.2) Quan l'àmbit demogràfic d'actuació estiguera comprés entre 50.001 i 100.000 habitants: un/a tècnic/a superior o mitjà, a jornada completa.
f.3) Quan l'àmbit demogràfic d'actuació és superior a 100.000 habitants: un/a tècnic/a superior o mitjà, a jornada completa, i un/a tècnic/a superior o mitjà, a mitja jornada.
En tot cas, els professionals d'aquestes unitats hauran de disposar de titulació en qualsevol ciència afí a les drogodependències i altres trastorns addictius. Així mateix, la titulació haurà d'estar directament relacionada amb la naturalesa dels programes preventius que caldrà desenvolupar a la unitat. Si entre les prestacions de la unitat s'inclogueren programes de reducció del dany, haurà de comptar, com a mínim, amb un/a metge/a o un/a diplomat/a en infermeria.
g) Les Unitats de Valoració i Suport en Drogodependències (UVAD):
– Un/a metge/a, quan desenvoluparen les seues funcions en comissaries.
– Un/a advocat/a, quan desenvoluparen les seues funcions en jutjats.
– Un/a psicòleg/a.
– Un/a sociòleg/a o un/a treballador/a social (DTS), quan no existira un servei d'atenció al detingut en l'àmbit d'actuació del recurs.
h) Les Vivendes Tutelades:
– El personal necessari per a afavorir l'adequada autonomia i normalització social del grup d'interns que conviuen en la vivenda, depenent de les seues característiques pròpies. En tot cas, i com a mínim, haurà de disposar d'un monitor o d'un educador a jornada completa.
2. Els serveis mencionats en l'apartat 1 anterior seran oferits amb una duració no inferior a 25 hores setmanals, distribuïdes en un mínim de cinc dies per setmana, excepte el que disposa el cas de les Unitats de Prevenció Comunitària que es regiran pel que estableix l'apartat 1.f) d'aquest article. En el cas de les Unitats de Valoració i Suport en Drogodependències, els serveis prestats tindran una dedicació mínima de 20 hores setmanals per a cada una de les categories professionals.
En tots els tipus de centres, els serveis mencionats podran ser atesos per un màxim de dos professionals, sempre que es compliren els següents criteris:
a) Els dos professionals hauran de complir, per separat, els criteris d'experiència i formació exposats en l'apartat 3 d'aquest article.
b) La dedicació mínima de cada professional no serà inferior a 10 hores setmanals, i hauran de complir, entre ambdós, el mínim de 25 hores setmanals establits per al centre o servei a què pertangueren o de 20 hores quan es tractara d'Unitats de Valoració i Suport en Drogodependències.
3. En qualsevol cas, els professionals a qui es refereix l'apartat 1 d'aquest article, amb excepció dels monitors i educadors, hauran d'acreditar documentalment els següents requisits:
3.1. Formació teoricopràctica en trastorns addictius, amb una duració igual o superior a 300 hores lectives, en el cas de llicenciats, o igual o superior a 150 hores lectives en els diplomats universitaris, impartides per institucions o organismes oficials amb capacitat docent legalment reconeguda. Aquesta formació haurà d'acreditar-se mitjançant certificats del director/a o responsable de la institució i/o organisme en què es va realitzar l'esmentada formació, o bé per qualsevol altre mitjà de prova.
3.2. Experiència professional en atenció i/o prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, igual o superior a un any.
L'experiència s'acreditarà mitjançant certificats de serveis prestats, que seran expedits per el/la titular del centre o servei en què s'haja adquirit. En qualsevol cas, el centre o servei haurà d'estar autoritzat i/o acreditat pels òrgans competents i d'acord amb la normativa vigent en el moment i al lloc de la prestació del servei.
4. Els centres i serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius hauran de comptar amb els locals i recursos materials adequats a les necessitats del servei, i hauran de complir amb la normativa vigent en matèria de salut pública, prevenció de riscos laborals i de manteniment de les instal·lacions.
5. Existència d'un programa terapèutic i, si és procedent, d'un programa de prevenció comunitària, i d'un reglament de règim interior, en el qual s'especifiquen, com a mínim, els següents aspectes:
– Equip professional: organigrama i funcions.
– Població a què es dirigeix el recurs: circuit d'arribada i forma d'accés.
– Ubicació, espai físic i distribució.
– Titularitat i fonts de finançament.
– Serveis que presta.
– Organització i horaris.
– Mètodes d'avaluació.
6. Existència d'un Llibre Registre d'Usuaris i, si és procedent, expedient personal de cada un d'ells, incloent-hi la història clínica i/o social quan es tractara d'un recurs assistencial. En el cas de Centres de Dia, Unitats de Desintoxicació Hospitalària i Unitats de Deshabituació Residencial i Vivendes Tutelades, caldrà registrar-hi les dates d'ingrés i d'alta, així com els motius d'aquesta.
7. Existència d'un llibre de reclamacions a disposició dels usuaris/es i dels seus familiars.
8. Existència d'un règim de preus que cal percebre per la prestació dels serveis, que haurà de ser comunicat a la Direcció General de Drogodependències de la Generalitat Valenciana perquè se'n prenga coneixement. En el cas que l'usuari reba gratuïtament els serveis, haurà de comunicar-se aquesta circumstància a la Direcció General, així com, si és procedent, a la persona física o jurídica finançadora. En qualsevol cas, no podran percebre's gratificacions complementàries dels usuaris/es del recurs si aquest està subvencionat o concertat amb la Generalitat Valenciana, excepte indicació expressa en la convocatòria de subvencions, concerts o en el conveni corresponent.
9. Qualsevol altre requisit que, atenent a la tipologia de recursos definida, es determine reglamentàriament.
Article 5. Obligacions dels centres i serveis assistencials
1. Els titulars i/o representants legals dels recursos assistencials inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret hauran de comprometre's formalment, en sol·licitar l'acreditació, a:
1.1. Disposar d'una història clínica i/o social, segons escaiga, completa per cada pacient, segons un model que es determinarà reglamentàriament.
1.2. Controlar les patologies orgàniques associades que puguen presentar els pacients atesos en elles, mitjançant personal propi o vinculació amb un altre centre o servei, prestant especial atenció a les malalties transmissibles més freqüents entre ells.
1.3. Formalitzar, regularment, els sistemes d'informació i vigilància epidemiològica que determine el Govern Valencià.
1.4. Garantir el reconeixement als usuaris/es, en la seua consideració de malalts, dels drets establits en la Constitució Espanyola, en la legislació sanitària i de drogodependències o altres trastorns addictius.
1.5. Comunicar a la família, especialment quan ho sol·licite i sempre amb consentiment previ per escrit del pacient, en el cas que siga major d'edat, la informació sobre l'evolució del pacient, o el seu trasllat a un altre centre, alta o abandó.
1.6. Garantir que el pacient puga sol·licitar i obtenir l'alta voluntària quan així ho desitge, excepte en els casos assenyalats en la legislació vigent.
1.7. En el cas de rebre finançament de la Generalitat Valenciana, haurà de complir el que disposa el contracte-programa i/o les obligacions que, específicament, s'establisca en la normativa corresponent de les convocatòries de subvencions, concerts i/o convenis de col·laboració.
1.8. La formació i el reciclatge dels seus professionals en els programes formatius que establisca la Direcció General de Drogodependències.
2. Els centres i serveis acreditats d'acord amb el que disposa aquest decret, quedaran obligats a incorporar de forma visible el logotip que els serà facilitat per la Direcció General de Drogodependències i a deixar constància expressa de centre o servei acreditat per la Generalitat Valenciana, en qualsevol relació que mantinguen amb tercers.
CAPÍTOL III
RÈGIM JURÍDIC DE LES ACREDITACIONS
Article 6. Concepte i excepcions
1. Mitjançant l'acte administratiu de l'acreditació, la Generalitat Valenciana reconeix, en resolució motivada, que un centre i/o servei reuneix les condicions i els requisits mínims de qualitat i d'idoneïtat per a prestar serveis d'assistència sanitària, social o prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, amb caràcter habitual i professional, i l'autoritza per a la seua obertura i funcionament.
2. L'acreditació, sense perjuí d'altres requisits establits en la legislació vigent, serà requisit indispensable perquè els titulars d'un centre o servei puguen concertar places o serveis amb l'administració pública competent i per a l'obtenció de subvencions a càrrec dels seus pressupostos.
3. No obstant el que es disposa en el paràgraf anterior, podran rebre finançament de la Generalitat Valenciana les entitats, legalment constituïdes i inscrites en el registre que corresponga, que, no prestant serveis en matèria de drogodependències d'una forma habitual i professional, amb caràcter ocasional, desenvolupen programes de prevenció inespecífica de les drogodependències, activitats de conscienciació i sensibilització social, programes d'autoajuda o qualsevol altra activitat relacionada, la tipologia del qual no quede definida en aquest decret, d'acord amb el que disposa la corresponent convocatòria de subvencions i/o negoci jurídic bilateral que se subscriga d'acord amb la legislació vigent.
4. De la mateixa manera, i a fi de fomentar la creació de nous centres, la Generalitat Valenciana podrà finançar, mitjançant transferències de capital, aquelles inversions conduents a l'obertura de nous centres, prèviament a estar acreditats, quan l'entitat sol·licitant siga titular d'un altre/s centre/s prèviament acreditat/s. En aquest supòsit, l'entitat sol·licitant estarà obligada a obtenir l'acreditació del centre en un termini màxim de sis mesos des de la conclusió de les inversions finançades i sempre amb anterioritat a l'obertura efectiva del centre.
5. L'acreditació s'entén sense perjuí de qualssevol altra autorització administrativa que, d'acord amb el dret, és exigible per al legal funcionament del centre o servei.
Article 7. Terminis per a resoldre
El termini màxim per a la resolució i notificació de l'atorgament de l'acreditació serà de tres mesos comptadors des de la presentació de la corresponent sol·licitud. En aquelles sol·licituds d'acreditació de centres i serveis sobre els quals no recaiga resolució expressa en el mencionat període, el silenci serà entés segons el que estableix l'article 43 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 8. Competència
1. La concessió, denegació i revocació de les acreditacions que regula aquest decret escaurà a la Direcció General de Drogodependències.
2. El procediment que cal seguir per a l'obtenció de l'esmentada acreditació es regirà pel que estableix el títol VI de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. La sol·licitud i documentació que ha d'acompanyar-la s'adjunta com a annex a aquest decret.
4. La instrucció de l'expedient administratiu per a l'obtenció de l'acreditació dels centres i serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències escaurà a la Secretaria Tècnica de la Direcció General de Drogodependències.
Article 9. Duració
L'acreditació d'un centre o servei tindrà caràcter indefinit, sempre que es reunisquen les condicions i requisits que van servir de base per al seu atorgament, o, si és procedent, siguen exigits per l'ordenament vigent.
Article 10. Revocació
1. Els centres i serveis d'atenció i/o prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius estaran sotmesos a les inspeccions de l'administració de la Generalitat Valenciana i al control de la Direcció General de Drogodependències, les quals podran, en qualsevol moment, efectuar les comprovacions que estimen oportunes.
2. Caldrà comunicar a l'administració competent qualsevol circumstància que implique una alteració de les condicions que van servir de base per a la resolució de l'acreditació emesa, per si escaiguera la seua modificació o revocació, la qual podrà dur-se a terme d'ofici a conseqüència d'inspecció o denúncia.
3. La revocació de l'acreditació dels centres i serveis sociosanitaris en drogodependències serà acordada per la Direcció General de Drogodependències, amb audiència prèvia a l'interessat, i quedarà condicionada al compliment dels requisits previstos en la normativa vigent.
Article 11. Auditories tècniques i financeres
D'acord amb el que estableix la legislació vigent, i en particular per als perceptors de fons públics, els centres i serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius acreditats d'acord amb el que estableix aquest decret, veuran sotmesa la seua activitat a un règim d'auditories, tècniques i financeres, en les condicions i amb la periodicitat que es determine reglamentàriament.
CAPÍTOL IV
DEL REGISTRE
Article 12. Del Registre
1. El Registre de Centres i Serveis d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències, dependrà de la Direcció General de Drogodependències, en el qual s'inscriuran, d'ofici, totes les entitats que presten serveis en matèria de drogodependències, de titularitat pública o privada, de qualsevol classe o naturalesa, que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
2. L'obtenció de l'acreditació que regula aquest decret serà condició indispensable per a la inscripció en el registre a què es refereix aquest article.
3. Reglamentàriament es determinarà l'organització i el funcionament del registre, que es portarà pel sistema de full personal, d'acord amb els principis de legalitat i publicitat. Dirigirà el registre, sota la seua responsabilitat, el seu encarregat, qui estarà adscrit a la Secretaria Tècnica de la Direcció General de Drogodependències.
CAPÍTOL V
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 13. Infraccions i sancions
L'incompliment del que disposa aquest decret se sancionarà d'acord amb les prescripcions contingudes en la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, i en la Llei 5/1997, de 27 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana, amb la instrucció prèvia del corresponent expedient sancionador, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1.398/1993, de 4 d'agost, i sense perjuí de les responsabilitats civils, penals o d'un altre ordre que hi puguen concórrer.
CAPÍTOL VI
DE LA INSPECCIÓ
Article 14. De la Inspecció
1. El que disposa aquest capítol s'entén sense perjuí del que estableixen les corresponents normes reguladores de la funció inspectora de sanitat i de serveis socials, així com de les altres inspeccions de la Generalitat Valenciana, que es coordinaran als efectes previstos en aquest decret, i d'altres administracions públiques que tinguen facultats inspectores.
2. Les conselleries de Sanitat i de Benestar Social exerciran les seues facultats d'inspecció a través del seu personal inspector, que haurà d'acreditar la seua condició i exhibir-la quan exercite les seues funcions.
3. La inspecció dels centres i serveis definits en aquest decret es portarà a terme per part dels centres directius de la Generalitat Valenciana que tingueren competència d'inspecció en matèria de drogodependències.
4. El personal d'inspecció, en l'exercici de les seues funcions, tindrà la consideració d'agent de l'autoritat, amb plena independència en el seu desenvolupament, i podrà demanar, quan ho considere necessari per al compliment de les seues funcions, la cooperació d'altres institucions públiques en els termes i les condicions previstos per la normativa vigent.
5. Anualment, la Direcció General de Drogodependències proposarà, al centre directiu de la Conselleria de Benestar Social amb competències en matèria d'inspecció, un pla d'inspecció de centres i serveis acreditats.
Article 15. De les actuacions inspectores
1. Els titulars dels centres i serveis estaran obligats a facilitar a la inspecció l'accés a les instal·lacions i l'examen dels documents, llibres i dades estadístiques que siguen preceptius, així com a subministrar tota la informació necessària per a conéixer el compliment de les exigències determinades en la normativa de caràcter medicoassistencial i social.
2. Efectuades les comprovacions i esbrinaments oportuns, en totes les inspeccions s'estendran les corresponents actes, en què seran recollides les dades personals de l'interessat, les relatives al centre o servei inspeccionat i, si és procedent, els fets i les circumstàncies que pogueren ser rellevants sobre el funcionament dels centres i serveis i el compliment dels objectius que justifiquen la seua existència.
3. Els fets que figuren recollits en les actes de la inspecció es presumiran certs, llevat que del conjunt de les proves resulte el contrari.
Article 16. Mesures cautelars
1. Quan l'inspector aprecie raonablement l'existència de risc imminent de perjuí greu per als usuaris/es, per circumstàncies sobrevingudes o de força major, o per incompliment greu de la normativa vigent, podrà proposar a la Conselleria de Benestar Social l'adopció de les mesures cautelars oportunes, la qual les adoptarà, si és procedent, en resolució motivada.
2. La duració de les mesures a què es refereix l'apartat anterior serà fixada en cada cas i no excedirà de la que exigisca la situació de risc imminent i extraordinari que les va justificar.
Article 17. Periodicitat
1. Tots els centres i serveis seran inspeccionats periòdicament i, almenys, una vegada a l'any.
2. La inspecció actuarà d'ofici o a instància de part, i emetrà els informes que li siguen requerits i alçarà acta de totes les seues intervencions.
Article 18. Funcions bàsiques de la inspecció
Sense perjuí del que disposa la legislació vigent i de les facultats que pogueren correspondre a altres institucions públiques, són funcions bàsiques de la inspecció les següents:
1. Vetlar pel respecte als drets dels usuaris/es del model d'intervenció en drogodependències i altres trastorns addictius a la Comunitat Valenciana i pel compliment de la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i altres Trastorns Addictius.
2. Controlar el compliment dels nivells de qualitat i idoneïtat dels centres i serveis de prevenció i atenció als trastorns addictius que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
3. Supervisar la destinació i la utilització dels recursos públics concedits a institucions públiques i privades, mitjançant subvencions, convenis i concerts.
4. Proposar als òrgans competents en la matèria les mesures que estimen oportunes per a la millora en la qualitat dels serveis, així com fer conéixer els resultats de la seua activitat inspectora.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang que s'oposen al que estableix aquest decret i, de forma expressa, el Decret 47/1998, de 15 d'abril, del Govern Valencià, sobre Registre i Acreditació de Centres i Serveis d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències i altres Trastorns Addictius, a la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desenvolupament reglamentari
1. Els departaments del Govern Valencià amb competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius dictaran totes les disposicions reglamentàries que calga per al desenvolupament i l'aplicació del que disposa aquest decret.
2. La tramitació d'una disposició reglamentària que desenvolupe aquest decret exigirà l'informe preceptiu del Comissionat del Govern Valencià en Matèria de Drogodependències.
Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 10 de juliol de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Benestar Social,
RAFAEL BLASCO CASTANY
Annex
Sol·licitud d'acreditació
(centres i serveis d'atenció i prevenció)
Sr./Sra ..., amb DNI núm.. ..., domiciliat a ..., província de ..., carrer/plaça ..., núm. ..., com a representant legal de ... (entitat local o institució sense ànim de lucre), amb CIF núm. ..., domiciliada en ..., província de ..., CP: ..., carrer/plaça ..., núm. ..., tel./fax.: ...
Sol·licita
Que una vegada rebut aquest escrit i la documentació que l'acompanya, s'acorde l'acreditació del centre/servei ..., siti a ..., província de ..., CP: ..., carrer/plaça ..., núm. ..., tel./fax.:
..., ... de ... de 200...
(Firma/segell)
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
Direcció General de Drogodependències
Secretaria Tècnica
Passeig de l'Albereda 16, 46010 València
Document A
Compromís de compliment d'obligacions
(recursos assistencials)
Sr./Sra. ..., amb DNI núm...., domiciliat a ..., província de ..., carrer/plaça ..., núm. ..., CP.: ..., com a representant legal i/o director/coordinador del (ratlleu el que no escaiga) recurs (UCA/CD/UDR/...), dependent de (entitat local o institució sense ànim de lucre), amb CIF núm. ..., domiciliada a ..., província de ..., CP.: ..., carrer/plaça ..., núm. ..., tel./fax.: ..., adopta els següents compromisos a fi de donar compliment al que disposa aquest Decret 124/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, sobre Registre i Acreditació de Centres i Serveis d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius:
1. Disposar d'una història clínica i/o social, segons corresponga, completa per cada pacient, segons un model que es determinarà reglamentàriament.
2. Controlar les patologies orgàniques associades que els pacients en aquestes atesos puguen presentar, mitjançant personal propi o vinculació amb un altre centre o servei, prestant especial atenció a les malalties transmissibles més freqüents entre ells.
3. Formalitzar, sistemàticament, els sistemes d'informació i vigilància epidemiològica que determine el Govern Valencià.
4. Garantir el reconeixement als usuaris/es, en la seua consideració de malalts, dels drets establits en la Constitució Espanyola, en la legislació sanitària i de drogodependències o altres trastorns addictius.
5. Comunicar a la família, especialment quan ho sol·licite i sempre amb consentiment previ per escrit del pacient, en el cas que siga major d'edat, la informació sobre l'evolució del pacient, o el seu trasllat a un altre centre, alta o abandó.
6. Garantir que el pacient puga sol·licitar i obtenir l'alta voluntària quan així ho desitge, excepte en els casos assenyalats en la legislació vigent.
7. En el cas de rebre finançament de la Generalitat Valenciana, haurà de complir amb el que disposa el contracte-programa i/o les obligacions que, específicament, s'establisca en la normativa corresponent de les convocatòries de subvencions, concerts i/o convenis de col·laboració.
8. La formació i reciclatge dels seus professionals en els programes formatius que establisca la Direcció General de Drogodependències.
..., ... de ... de 200...
(Firma/segell)
Document B
Identificació del centre
Nom del centre o servei: ...
Tipus (article 3 del Decret 124/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià): ...
Adreça: ...
Població/CP: ...
Tel./Fax.: ...
E-mail.: ...
Titularitat/dependència: ...
Subvencionat per: ...
Horari:
a) Hivern (des de 1.09 fins a 30.06) . Demà/Vesprada/ Nit.
b) Estiu (des de 1.07 fins a 31.08) . Demà/Vesprada/Nit.
c) Si és procedent, especial: Setmana Santa i Pasqua, Nadal i Reis i festes locals.
Àmbit de població a què es dirigeixen: (local/comarcal/provincial/altres...)
Problemàtica que atén: Drogues legals/Drogues il·legals/Altres conductes addictives.
Observacions: ...
..., ... de ... de 200...
(Firma/segell)
Document C
Equip professional
Director /a– coordinador/a
Nom: ... (el lloc recaurà en un membre de l'equip professional de titulació universitària de grau superior o mitjà).
Personal tècnic i/o assistencial
1. Metges/es:
a) Nom: ...
b) Títol d'especialista: ...
c) Any fi d'estudis: ...
d) Antiguitat en el lloc: ...
e) Dedicació (hores setmana) ...
f) Relació jurídica: (funcionari / funcionari interí / laboral indefinit / laboral temporal / prestació de serveis / altres....) ...
g) Sistema de provisió: (oposició / concurs oposició / concurs / contractació directa / altres ....) ...
h) Formació teoricopràctica en trastorns addictius: ...
i) Anys d'experiència en trastorns addictius: ...(La formació i experiència s'acreditaran segons el que disposa present Decret 124/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià).
1.2. (igual 1.1.); etc...
2. Psicòlegs/es:
(a) Nom: ...
(b) Títol d'especialista: ...
(c) Any fi d'estudis: ...
(d) Antiguitat en el lloc: ...
(e) Dedicació (hores setmana): ...
(f) Relació jurídica: (funcionari / funcionari interí / laboral indefinit / laboral temporal / prestació de serveis / altres....): ...
(g) Sistema de provisió: (oposició / concurs oposició / concurs / contractació directa / altres ....): ...
(h) Formació teoricopràctica en trastorns addictius: ...
(i) Anys d'experiència en trastorns addictius: ...
(La formació i experiència s'acreditaran segons el que disposa aquest Decret 124/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià).
2.2. (igual 2.1.); etc...
3. Sociòlegs/es:
(a) Nom: ...
(b) Títol d'especialista: ...
(c) Any fi d'estudis: ...
(d) Antiguitat en el lloc: ...
(e) Dedicació (hores setmana): ...
(f) Relació jurídica: (funcionari / funcionari interí / laboral indefinit / laboral temporal / prestació de serveis / altres....): ...
(g) Sistema de provisió: (oposició / concurs oposició / concurs / contractació directa / altres ....): ...
(h) Formació teoricopràctica en trastorns addictius: ...
(i)Anys d'experiència en trastorns addictius: ...
(La formació i experiència s'acreditaran segons el que disposa aquest Decret 124/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià).
3.2. (igual 3.1.); etc...
4. Advocats/es:
(a) Nom: ...
(b) Títol d'especialista: ...
(c) Any fi d'estudis: ...
(d) Antiguitat en el lloc: ...
(e) Dedicació (hores setmana): ...
(f) Relació jurídica: (funcionari / funcionari interí / laboral indefinit / laboral temporal / prestació de serveis / altres....): ...
(g) Sistema de provisió: (oposició / concurs oposició / concurs / contractació directa / altres ....): ...
(h) Formació teoricopràctica en trastorns addictius: ...
(i) Anys d'experiència en trastorns addictius: ...
(j) (La formació i experiència s'acreditaran segons el que disposa aquest Decret 124/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià).
4.2. (igual 4.1.); etc...
5. Diplomats/es en Treball Social (DTS):
(_) Sí (_) No.
5.1. (a) Nom: ...
(b) Any fi d'estudis: ...
(c) Antiguitat en el lloc: ...
(d) Dedicació (hores setmana): ...
(e) Relació jurídica: (funcionari / funcionari interí / laboral indefinit / laboral temporal / prestació de serveis / altres....): ...
(f) Sistema de provisió: (oposició / concurs oposició / concurs / contractació directa / altres ....): ...
(g) Formació teoricopràctica en trastorns addictius: ...
(h) Anys d'experiència en trastorns addictius: ...
(La formació i experiència s'acreditaran segons el que disposa aquest Decret 124/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià).
5.2. (igual 5.1.); etc...
6. Diplomats/es en infermeria (ATS/DUE):
(_) Sí (_) No.
6.1. (a) Nom: ...
(b) Any fi d'estudis: ...
(c) Antiguitat en el lloc: ...
(d) Dedicació (hores setmana): ...
(e) Relació jurídica: (funcionari / funcionari interí / laboral indefinit / laboral temporal / prestació de serveis / altres....): ...
(f) Sistema de provisió: (oposició / concurs oposició / concurs / contractació directa / altres ....): ...
(g) Formació teoricopràctica en trastorns addictius: ...
(h) Anys d'experiència en trastorns addictius: ...
(La formació i experiència s'acreditaran segons el que disposa aquest Decret 124/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià).
6.2. (igual 6.1.); etc...
Personal no sanitari (si és procedent)
1. Personal d'administració i gestió: (_) Sí (_) No.
1.1. (a) Nom: ...
(b) Professió/estudis: ...
(c) Antiguitat en el lloc: ...
(d) Dedicació (hores setmana): ...
(e) Relació jurídica: (funcionari / funcionari interí / laboral indefinit / laboral temporal / prestació de serveis / altres....): ...
1.2. (igual 1.1.); etc ...
2. Monitors-Educadors: (_) Sí (_) No.
(a) Nom: ...
(b) Professió/estudis: ...
(c) Antiguitat en el lloc: ...
(d) Dedicació (hores setmana): ...
(e) Relació jurídica: (funcionari / funcionari interí / laboral indefinit / laboral temporal / prestació de serveis / altres....): ...
(f) Sistema de provisió: (oposició / concurs oposició / concurs / contractació directa / altres ....): ...
(g) Formació teoricopràctica en trastorns addictius: ...
(h) Anys d'experiència en trastorns addictius: ...
(La formació i experiència s'acreditaran segons el que disposa aquest Decret 124/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià).
2.2. (igual 2.1.); etc...
Personal voluntari (si és procedent)
En el cas de comptar amb el suport de personal voluntari i/o objectors de consciència que realitzen la prestació social substitutòria, se'ls facilitarà pels responsables del centre una formació específica en trastorns addictius i se'ls assignaran tasques puntuals, sempre definides prèviament i valorades posteriorment per algun membre de l'equip professional.
..., ... de ... de 200...
(Firma/segell)
Document D
Pressupost de ONG.
Ingressos
1. D'organismes públics:
(detall organisme/concepte)
1.1. Comunitats Europees.
1.2. Estat.
1.3. Comunitat Autònoma.
1.4. Diputacions.
1.5. Ajuntaments.
1.6. Altres entitats locals.
2. D'institucions privades/particulars:
(detall institució / concepte)
3. Herències, llegats i donacions.
4. Propis:
4.1. Venda de productes.
4.2. Prestacions de serveis
4.3. Quotes de socis.
4.4. Activitats de recaptació (especifiqueu).
5. Crèdits/préstecs percebuts en l'exercici:
(entitat/concepte)
6. Financers.
Total ingressos
Superàvit
Despeses
1. De personal:
1.1. Retribucions: bàsiques i complementàries.
1.2. Quotes Seguretat Social.
1.3. Altres despeses socials.
2. De manteniment:
2.1. Tributs locals, autonòmics i estatals.
2.2. Treballs, subministraments i serveis exteriors:
2.2.1. Arrendaments.
2.2.2. Reparació i conservació de béns.
2.2.3. Subministraments:
2.2.3.1. Energia elèctrica.
2.2.3.2. Aigua.
2.2.3.3. Gas.
2.2.3.4. Combustible.
2.2.3.5. Vestuari.
2.2.3.6. Produc.Alimentaris
2.2.3.7. Produc.farmacèutics
2.2.3.8. Altres.
2.2.4. Transports i comunicacions:
2.2.4.1. Parc mòbil.
2.2.4.2. Altres serveis de transport.
2.2.4.3. Telèfon.
2.2.4.4. Altres comunicacions (correu/telègraf/tèlex)
2.2.5. Treballs realitzats per altres empreses:
2.2.5.1. Neteja.
2.2.5.2. Seguretat.
2.2.5.3. Serveis de professionals independents.
2.2.5.4. Altres (missatgeria, estudis i treballs tècnics..)
2.2.6. Primes de assegurança.
2.2.7. Material d'oficina:
2.2.7.1. Material d'oficina no inventariable.
2.2.7.2. Premsa, revistes i publicacions periòdiques.
2.2.7.3. Llibres i altres publicacions.
2.2.7.4. Altres.
2.2.8. Despeses diverses:
2.2.8.1. Publicitat i propaganda.
2.2.8.2. Publicacions institucionals.
2.3. Dietes, locomoció i trasllats.
3. D'inversió:
3.1. Equipament.
3.2. Conservació i reparacions extraordinàries.
3.3. Construccions.
4. Financers:
4.1. Amortització de crèdits i préstecs.
4.2. Interessos.
4.3. Altres despeses financeres.
Totals despeses
Dèficit
..., ... de ... de 200...
(Firma/segell)

linea