diari

CORRECCIO d'errades del Decret 210/1993, de 9 de novembre, del Govern Valenciá, pel qual es regula reglamentàriament l'article 14 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives.

(DOGV núm. 2165 de 16.12.1993) Ref. Base de dades 2949/1993

CORRECCIO d'errades del Decret 210/1993, de 9 de novembre, del Govern Valenciá, pel qual es regula reglamentàriament l'article 14 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives.
Advertida una errada en el títol de l'esmentat Decret 210/1993, de 9 de novembre, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 2.144, de 15 de novembre de 1993, cal fer l'esmena següent.
En la pàgina 11.873, en l'encapçalament citat i en ambdues versions, on diu: «DECRET 210/1993, de 9 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula reglamentàriament ... »; ha de dir: «DECRET 210/1993, de 9 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es desplega reglamentàriament ... »

linea