diari

Decret 168/1991, de 30 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Serveis Socials (IVSS).

(DOGV núm. 1649 de 24.10.1991) Ref. Base de dades 2952/1991

Decret 168/1991, de 30 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Serveis Socials (IVSS).
La Llei 4/1990, de 31 de maig, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1990, crea en la seua disposició addicional desena l’Institut Valencià de Serveis Socials com a organisme al qual s'encomana exercir les funcions que la Llei 5/1989, de 6 de juliol, atribueix a la Generalitat Valenciana, i autoritza el Govern Valencià perquè dicte les normes de desenvolupament de l’esmentada disposició.
A fi que l’Institut Valencià de Serveis Socials realitze les funcions assignades cal dotar-lo de l’estructura adequada, i distribuir la competència entre els seus òrgans i plasmar en una reglamentació de caràcter organitzatiu els principis atribuïts al sistema públic de Serveis Socials per la Llei 5/1989, especialment els de responsabilitat pública, participació, racionalització, descentralització i desconcentració.
Amb aquesta perspectiva i amb criteris de flexibilitat es tracta aquest reglament el qual regula una organització subjecta a les normes de caràcter estructural que regeixen l'actuació de l'administració pública valenciana. El reglament dota l’àmbit funcional dels serveis socials de mecanismes que asseguren una resposta adequada, ràpida i eficaç amb la demanda social, com també els instruments de promoció social, econòmica i cultural de les persones o grups menys afavorits, la qual cosa constitueix la finalitat del sistema públic de benestar social.
Es per això que, a proposta del Conseller de Treball i Afers Socials, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió de 30 de setembre de 1991,
DECRETE:
TITOL I
Disposicions generals
CAPITOL I
Naturalesa i finalitat
Article primer
Un. L'Institut Valencià de Serveis Socials (IVSS) és un organisme autònom de naturalesa administrativa, dotat de personalitat jurídica, al qual correspon la gestió dels serveis socials de la Generalitat Valenciana, segons allò previst en la disposició addicional desena de la Llei 4/1990, de 31 de maig, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1990.
Dos. L'IVSS queda adscrit a la Conselleria de Treball i Afers Socials.
Tres. L'IVSS es regirà per aquest reglament, la seua normativa de desplegament, per la reglamentació interna emanada del mateix Institut, com també per totes les normes que siguen de general aplicació als organismes autònoms de la Generalitat Valenciana.
Article segon
Un. L'IVSS tindrà com a finalitat primordial incrementar, en l’àmbit de les seues competències, el benestar i la qualitat de vida a la Comunitat Valenciana, i promourà les condicions perquè la llibertat i igualtat dels ciutadans i dels grups on s'integren siguen reals i efectives, intentant eliminar els obstacles que entrebanquen o dificulten la seua realització.
Dos. Per tal d'aconseguir aquestos fins, l’IVSS tindrà com a objectius bàsics els següents:
a) Fer efectiva la responsabilitat pública de la Generalitat Valenciana en matèria de serveis socials, mitjançant la realització de totes les actuacions que li estiguen atribuïdes, i supervisar la responsabilitat de la resta d'entitats que formen part del sistema públic de serveis socials.
b) Promoure la participació democràtica dels ciutadans en la planificació, gestió i control de les actuacions.
c) Assegurar un nivell de qualitat digne i suficient de tots els recursos que formen part del sistema públic de serveis socials.
d) Evitar i corregir els desequilibris territorials en la distribució dels recursos i prestació dels serveis.
e) Vetlar per l'adequada aplicació de tots els principis que inspiren el sistema públic de serveis socials, i sobretot impulsar la coordinació de tots els recursos que en formen part.
CAPITOL II
Competències
Article tercer
Correspon al Govern Valencià, fent ús de les seues funcions executives, les competències següents:
a) La planificació i desenvolupament de la política valenciana en matèria de benestar. i assistència social.
b) El nomenament del Director de l’IVSS, a proposta del Conseller de Treball i Afers Socials.
c) L'aprovació del projecte de pressupost de l’IVSS, que s'integrarà en el pressupost únic de la Generalitat Valenciana.
d) L'aprovació del Pla de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, a proposta del Conseller de Treball i Afers Socials.
e) Exercir totes les funcions que li atribuesquen l’Estatut d'Autonomia o les lleis, i especialment les derivades de les competències atribuïdes a la Generalitat Valenciana per Llei 5/1989, de 6 de juliol.
Article quart
Correspon al Conseller de Treball i Afers Socials les atribucions següents:
a) Elevar i proposar al Govern Valencià el Pla de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana previst en l'article 12.2 de la Llei 5/1989, de 6 de juliol, i la seua permanent actualització, escoltat el consell d'administració, com també fixar les directrius de la política de serveis socials d'acord amb l’esmentada planificació.
b) Proposar al Govern Valencià el nomenament i el cessament del Director de l’IVSS.
c) Determinar els criteris per tal de distribuir els recursos que integren el sistema públic de serveis socials i fixar les condicions perquè aquestos puguen ser registrats,' autoritzats i acreditats.
d) La potestat reglamentària quan no estiga atribuïda al Govern Valencià o a altra conselleria.
e) Totes les altres que li vinguen atribuïdes per l’ordenament vigent.
CAPITOL III
Funcions
Article cinqué
Un. Les funcions de l’IVSS seran les següents:
a) La prestació dels serveis i la gestió dels centres regulats per la Llei 5/1989 que siguen competència o titularitat de la Generalitat Valenciana.
b) El foment d'activitats i serveis en matèria d'assistència i benestar social.
c) El registre, autorització i acreditació de tots els recursos que formen part del sistema de serveis socials, com també la inspecció d'aquestos i la facultat sancionadora, segons la Llei 5/1989.
d) Exercir les funcions encomanades a la Generalitat Valenciana per Llei 21/1987, de 11 de novembre, en matèria de protecció i guarda de menors.
e) La gestió de concerts, subvencions i altres prestacions econòmiques.
f) L'elaboració de l'avantprojecte, execució, modificacions de crèdits i proposta de liquidació del pressupost, subjecte a la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana de cada exercici i la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
g) La gestió de la comptabilitat, sotmesa al règim de comptabilitat pública en els termes previstos per la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i amb subjecció a la inspecció que exercesca la Intervenció General sobre aquesta, com a centre directiu de la comptabilitat pública.
h) Totes les altres funcions que corresponen a la Generalitat Valenciana en matèria de serveis socials, i aquelles que pogueren ser transferides per l’estat.
i) L'exercici de les funcions atribuïdes a la Generalitat Valenciana sobre fundacions de caràcter benèfic.
Dos. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, l’IVSS exercirà les actuacions encaminades a supervisar la responsabilitat de totes les entitats que formen part del sistema públic de serveis socials pel que fa a les funcions que aquestes tinguen assignades. Per tractar-se de corporacions locals s'ajustarà a les disposicions de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local, especialment respecte a l’efectiu exercici de les competències atribuïdes pels articles 13 i 14 de la Llei 5/1989, de 6 de juliol.
TITOL II
Organització
CAPITOL I
Organs superiors de l'IVSS Secció primera òrgans de direcció
Article sisé
L'IVSS s'estructura en els òrgans de direcció següents:
a) Amb competència en tota la Comunitat Valenciana:
- El Consell d'Administració.
- El Director de l'Institut.
- El Secretari General de l'Institut.
b) Com a competència territorial, els caps d'àrea territorials de l'Institut.
Article seté
Un. El consell d'administració l’integren els membres següents:
a) El Conseller de Treball i Afers Socials, que el presidirà.
b) El Secretari General de la Conselleria de Treball i Afers Socials, que serà el vice-president.
c) El Director de l’Institut.
d) Nou representats de l'administració de la Generalitat Valenciana amb categoria de director general, a raó d'un representant per cadascuna de les conselleries següents: Sanitat i Consum; Treball i Afers Socials; Economia i Hisenda; Administració Pública; Cultura, Educació i Ciència; Obres Públiques, Urbanisme i Transports; Indústria, Comerç i Turisme; Agricultura i Pesca, i Medi Ambient.
e) Cinc representants dels municipis i províncies elegits per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, dels quals un almenys representarà les diputacions provincials.
f) Tres vocals designats amb criteris de proporcionalitat per les organitzacions sindicals mes representatives en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, atés el títol III de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical, a l’efecte de tenir la representació institucional inclosa en l'article 6.3.a) de l’esmentada llei.
g) Farà de secretari, amb veu però sense vot, el Secretari General de l’Institut.
Dos. Podran assistir, també, a les reunions del consell d'administració les persones que pels seus coneixements o altres circumstàncies es considere convenient conéixer l’opinió, i seran convocades a l’efecte pel president, i assistiran amb veu però sense vot.
Tres. El consell d'administració serà renovat cada tres anys, llevat dels membres que tinguen aquesta condició per raó del càrrec públic que exercesquen, qui ho seran mentre dura el seu mandat.
Quatre. El consell d'administració funcionarà sempre en ple, i es reunirà, almenys, trimestralment, i també quan el convoque el seu president, d’acord amb les normes de règim interior que el mateix consell aprove.
Cinc. El consell d'administració sotmetrà el seu funcionament a les normes que, amb caràcter general, regeixen l'activitat dels òrgans col·legiats, i també les seues pròpies normes de règim interior.
Article vuité
Correspon al consell d'administració les atribucions següents:
a) Aprovar el projecte del programa d'actuació anual de l'IVSS.
b) Aprovar l'avantprojecte del pressupost anual de l’Institut Valencià de Serveis Socials, sobre la base de la proposta realitzada pel Director de l’IVSS.
c) Aprovar la memòria anual de la gestió de l’Institut Valencià de Serveis Socials, a proposta del Director de l’IVSS.
d) Aprovar les seues normes de règim interior.
e) Proposar les tarifes dels serveis no gratuïts, que es sotmetran a la legislació sobre taxes i preus públics.
f) Informar sobre totes les normes que suposen modificació d'aquest reglament.
g) Conéixer bé les propostes d'adquisició o adscripció de nous béns i drets que vagen a formar part del patrimoni de l'IVSS.
h) El control de les activitats de l’IVSS previstes en aquesta norma i les disposicions de desenvolupament.
i) Proposar totes les mesures que considere adients per al millor funcionament de l’Institut.
Article novè
Un. El Director de l'Institut, amb categoria de Director General, posseirà, sota la superior direcció del consell d'administració, la direcció de tots els serveis de l'Institut, sense perjudici de les dependències orgàniques que s'hi establesquen. Dos. El Director de l'Institut serà nomenat i separat del seu càrrec pel Govern Valencià, a proposta del Conseller de Treball i Afers Socials.
Article deu
Un. Les funcions del Director de l’Institut seran les següents:
a) La superior direcció i coordinació dels serveis i activitats de l’Institut, com també l’organització general dels centres i unitats. Amb aqueix fi, podrà constituir tots els òrgans col·legiats que crega adequats, per assegurar el correcte funcionament de les distintes dependències de l’Institut.
b) Elaborar i proposar al consell d'administració el programa anual d'actuació de l’IVSS.
c) La inspecció sobre el sistema de serveis socials, com també exercir la potestat sancionadora.
d) Tenir la representació de l'IVSS, com també la subscripció de convenis en nom de l'Institut, segons els criteris aprovats pel consell d'administració.
e) Concertar els contractes necessaris per al compliment de les finalitats de l'Institut, sense perjudici del que disposa l'article 18.4 del present reglament.
f) Exercir la superior direcció sobre tot el personal de l’Institut, sense perjudici de les delegacions que realitze en altres òrgans de l'IVSS.
g) Autoritzar despeses, efectuar la disposició i liquidació del crèdit exigible, i ordenar pagaments, dins els límits fixats per la normativa vigent en matèria pressupostària, sense perjudici de les delegacions i desconcentracions que faça en altres òrgans inferiors.
h) Executar i fer complir els acords del consell d'administració.
i) Decidir l'exercici d'accions davant els òrgans judicials, i interposar recursos administratius en nom de l'IVSS, d'acord amb el que disposa l'article 28 d'aquest decret.
j) Redactar la memòria de gestió anual de l’IVSS.
k) Totes les altres funcions que li siguen atribuïdes per la normativa vigent.
Dos. El: Director de l’Institut donarà compte al consell d'administració dels acords i resolucions adoptats, sempre que aquest ho sol·licite.
Article onze
Un. La Secretaria General de l’IVSS, sota la superior direcció del director, integrarà totes les unitats i serveis de l’Institut i les coordinarà internament, i tindrà la màxima jerarquia dins del nivell administratiu de l’Institut.
Dos. Les unitats en què s'estructura la Secretaria General són les següents:
a) Area d'Iniciativa Social i Participació.
b) Area de Programes.
c) Area de Gestió i Afers Generals.
Tres. El Secretari General substituirà, en cas de vacant, absència o malaltia, el Director de l’Institut.
Article dotze
El Secretari General serà nomenat i cessat del seu càrrec pel Conseller de Treball i Afers Socials, a proposta del Director de l'Institut, escoltat pel consell d'administració.
Secció segona
Consell de Benestar Social
Article tretze
Un. El Consell de Benestar Social, és l’òrgan de participació dels distints sectors i agents socials implicats en l'àmbit d'actuació dels serveis socials, i exercirà les funcions que li atribuesca l'article 16 de la Llei 5/1989, de 6 de juliol, de serveis socials de la Comunitat Valenciana.
Dos. El consell té el caràcter d'òrgan col·laborador, de participació i assessorament de la Generalitat Valenciana en totes les activitats que incidesquen al camp dels serveis socials.
Tres. Les despeses de funcionament del consell seran carregades al pressupost de l'IVSS, i s'aplicarà la normativa vigent sobre indemnitzacions per raó del servei.
Quatre. L'IVSS facilitarà al consell la documentació, com també els mitjans personals i materials que calguen per al compliment de les seues finalitats.
CAPíTOL II
Organs de gestió
Article catorze
Un. Els serveis de gestió de l'IVSS estaran integrats per les unitats administratives següents, creades per aquest Decret:
a) Area d'Iniciativa Social i Participació, de la qual dependran el Servei d'Inspecció i el de Fundacions.
b) Area de Programes, de la qual dependran el Servei de Programes, el d'Estudis, Investigació i Formació i el de Prestacions.
c) Area de Gestió, de què dependran el Servei de Gestió Econòmica, el de Gestió de Personal, el de Contractació i Inversions, el d'Informàtica i el Servei Jurídic.
Dos. Les àrees de l’Institut dependran directament del director, sense perjudici de la seua dependència orgànica del secretari general.
Tres. Adscrit a la direcció hi haurà un Gabinet Tècnic que exercirà les funcions d'assessorament i suport del Director de l’IVSS, com també les altres funcions que aquell li encomane.
Article quinze
L'Area d'Iniciativa Social i Participació té atribuïdes les funcions relacionades amb la regulació, coordinació i inspecció de les activitats realitzades per entitats públiques o privades en matèria de serveis socials, com també l'assessorament jurídic als òrgans directius de l'Institut.
Article setze
A l’Area de Programas li pertoquen les funcions de programació de les activitats de l’Institut, com també les actuacions concertades amb la iniciativa pública i social, i l'assessorament tècnic en les matèries de la seua competència, d'acord amb les directrius i prioritats que, en cada moment, s'hi establesquen.
Article disset
A l’Area de Gestió i Afers Generals li correspon l’execució, seguiment i control del pressupost de l’Institut, com també la tramitació i gestió de tots els assumptes derivats de la relació jurídico-estatutària o laboral del personal del l’Institut i la preparació, tramitació i seguiment dels programes en matèria d'obres, gestió de compres i subministraments.
CAPITOL III
Organització territorial
Article divuit
Un. La gestió territorial de l'Institut es realitzarà, en cada província, per mitjà d'una àrea territorial que integrarà totes les unitats i centres de l'Institut localitzades en el seu àmbit territorial.
Dos. Al front de cada àrea territorial figurarà un cap d'àrea territorial, nomenat pel Conseller de Treball i Afers Socials. Dependran del cap d'àrea territorial, el Servei de Programes i el Servei de Gestió.
Tres. Els caps d'àrea territorials dependran del Director de l'Institut, i serà responsabilitat d'ells la gestió i funcionament dels centres i serveis de l'Institut dins del seu àmbit territorial.
Quatre. Els caps d'àrea territorials podran formalitzar, en nom de l'IVSS, contractes d'obres, subministraments i prestació de serveis públics, fins la quantia màxima que determine el Director de l'IVSS, que mai no excedirà de les quantitats fixades per la legislació vigent per a l'adjudicació directa de cada tipus de contracte.
Article dinou
Un. Sense perjudici del que disposa l'article anterior, la Conselleria de Treball i Afers Socials establirà les demarcacions territorials d'àmbit inferior al provincial que calguen per tal d'assegurar la correcta gestió de l’Institut, d'acord amb els principis d'autonomia administrativa i desconcentració.
Dos. El Conseller de Treball i Afers Socials fixarà les demarcacions territorials, a proposta del Director de l’IVSS, escoltat el consell d'administració, atenent a criteris demogràfics, sòcio-econòmics, geogràfics, culturals i de dotació d'infrastructures, després de l’informe de la Conselleria d'Administració Pública.
TITOL III
Personal de l’IVSS
CAPITOL UNIC
Article vint
Un. El personal de l’IVSS està constituït per:
a) Els funcionaris i contractats laborals de la Generalitat Valenciana que li són adscrits.
b) El personal que se li incorpore, segons la normativa vigent.
c) El personal procedent d'altres entitats que se li adscriga, d'acord amb la normativa de funció pública vigent.
Dos. El personal funcionari, de carrera o interí, es regirà per la legislació estatal bàsica en matèria de funció pública, la Llei de la Funció Pública Valenciana i la seua normativa de desplegament. El personal laboral fix o temporal es regirà per la legislació laboral i pels convenis col·lectius que li afecten.
Article vint-i-un
La provisió de vacants de llocs de treball, ja siguen funcionarials o laborals, es realitzarà segons la legislació estatal bàsica, la Llei de Funció Pública Valenciana i la seua normativa de desplegament.
Article vint-i-dos
Com a cap superior de l’Institut, correspon al director d'aquest totes les funcions que estiguen atribuïdes per la normativa vigent al Secretari General de la Conselleria de Treball i Afers Socials en matèria de personal, sense perjudici de les que li puguen delegar altres òrgans amb competències en la matèria.
TITOL IV
Règim econòmic i financer
CAPITOL I
Recursos de l'IVSS
Article vint-i-tres
Un. Constitueixen els recursos de l’IVSS:
- Les dotacions pressupostàries que consignen les respectives lleis de pressuposts de la Generalitat Valenciana.
- Les subvencions o aportacions d'entitats o institucions, tan públiques com privades.
- Els productes i rendes del seu patrimoni.
- Els ingressos procedents de l’explotació dels seus serveis.
- Tots els altres recursos que se li pogueren atribuir.
Dos. Constitueixen el patrimoni de l’IVSS:
- Els béns i drets de tota índole que, en ser titularitat de la Generalitat Valenciana, estiguen efectes als serveis d'acció. social.
- Els béns i drets de qualsevol classe efectes a la gestió d'acció social que li transferesca l’estat.
- El béns i drets de les corporacions locals i institucions públiques i privades que s'agreguen per raó de conveni.
Qualsevol altres béns i drets que adqueresca o reba per qualsevol títol, o li pogueren ser cedits.
Article vint-i-quatre
Els béns i els drets de l’IVSS es regiran per la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, i pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article vint-i-cinc
S'entén implícita la utilitat pública, en relació amb l’expropiació d'immobles per als plans d'obres i serveis de l’IVSS.
CAPITOL II
Règim financer
Article vint-i-sis
El pressupost de l'IVSS, d'acord amb l'article 55 de l'Estatut d’autonomia, s'inclourà en el pressupost únic de la Generalitat Valenciana, i el procediment d'elaboració, aprovació, execució, modificació i liquidació, com també la seua estructura, es regiran segons el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, i lleis anuals de pressupost.
TITOL V Règim jurídic
Article vint-i-set
Un. L'IVSS sotmetrà els seus actes al règim jurídic establert en la Llei de Govern Valencià, sense perjudici de l'aplicació de les normes sobre el procediment administratiu comú a totes les administracions públiques.
Dos. Contra els actes administratius del Director de l’IVSS podrà interposar-se recurs d'alçada davant el Conseller de Treball i Afers Socials, llevat dels relatius a personal, que posaran fi a la via administrativa, o quan així s'establesca en disposició legal o reglamentària.
Article vint-i-vuit
L'IVSS disposarà d'un Servei Jurídic propi, al qual correspondrà, en coordinació amb el Gabinet Jurídic de la Presidència de la Generalitat Valenciana, la representació i defensa en judici, i l'assessorament jurídic de l'Institut, amb la prèvia habilitació que preveu el Decret 73/1984, de 30 de juliol.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Un. El Consell de Benestar Social es continuarà regint, pel que fa a la seua organització i funcionament, pel Decret 39/1985, de 25 de març, modificat pels Decrets 27/1986, de 24 de febrer i 169/1988, de 24 d'octubre.
Dos. En el termini de sis mesos des de la publicació d'aquest decret, la Conselleria de Treball i Afers Socials proposarà al Govern Valencià les modificacions que calguen en la composició del consell per tat adaptar-lo a les actuals estructures de l'IVSS.
Segona
Atesa la disposició addicional desena de la Llei 4/1990, de 31 de maig, a la data d'entrada en vigor d'aquest Decret s'adscriuen en el patrimoni de l’IVSS tots els béns i drets que estan adscrits a hores d'ara a la Direcció General de Serveis Socials, i efectes als serveis i unitats d'assistència social.
Tercera
La Conselleria d'Economia i Hisenda, habilitarà els crèdits que calga per garantir la plena posada en funcionament de l’IVSS, dins de las disponibilitats pressupostàries existents.
Quarta
La Conselleria d'Administració Pública podrà delegar en el Director de l’Institut o en l’òrgan que aquest designe les facultats de subscripció de tot tipus de contractes laborals de caràcter temporal, o el nomenament de funcionaris interins sempre que en ambdós casos corresponguen a llocs de treball adscrits a centres d'atenció directa.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Un. A fi de garantir el correcte funcionament dels serveis, les unitats administratives procedents de la Direcció General de Serveis Socials continuaran exercint les funcions que tenien assignades, i els respectius titulars tindran els corresponents càrrecs, mentre que la Conselleria de Treball i Afers Socials i l'Institut adopten les mesures escaients per implantar l'estructura que aquest decret estableix. Les actuals direccions d'àrea de serveis socials es convertiran, en començar a vigir aquest decret, en direccions de las àrees territorials de l'IVSS.
Dos. S'integra en l’IVSS tot el personal qualsevol que siga la seua naturalesa, adscrit a la Direcció General de Serveis Socials.
Segona
Durant l'exercici pressupostari de 1991, seran d'aplicació a l'IVSS, les normes que actualment regeixen el règim econòmico-financer i la comptabilitat de la Direcció General de Serveis Socials, fins que s'aproven els actes i disposicions necessaris per a la plena aplicació de les disposicions contingudes en el títol IV d'aquest decret.
Tercera
En el termini de sis mesos es constituirà el consell d'administració previst en l'article 7 d'aquest decret.
Quarta
Per la Direcció General de la Funció Pública, a proposta del Secretari General de la Conselleria de Treball i Afers Socials, s'adscriuran els diferents llocs de treball de nivell inferior a cap de servei de les diferents unitats orgàniques de la Conselleria o de l’Institut Valencià de Serveis Socials, i s'adaptaran les relacions de llocs a l’estructura regulada per aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Queda suprimida la Direcció General de Serveis Socials, a què fa referència l'article 4 del Decret 36/1988, de 21 de març, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Treball i Seguretat Social.
Segona
Queda modificat el Decret 36/1988, de 21 de mare, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, en els termes que queden afectats pel present decret.
Tercera
S'autoritza el Conseller de Treball i Afers Socials perquè dicte les normes que calguen per tal desenvolupar i executar aquest decret.
Quarta
Aquest decret vigirà l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 15 de setembre de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Treball i Afers Socials,
MARTIN SEVILLA JIMENEZ

linea