diari

ACORD de 23 de maig de 2002, del Govern Valencià, pel qual s'aproven definitivament les propostes de transferència del personal i dels béns, drets i obligacions de l'extingit Consell Metropolità de l'Horta a l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics i a l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus. [2002/X7017]

(DOGV núm. 4280 de 27.06.2002) Ref. Base de dades 2952/2002

ACORD de 23 de maig de 2002, del Govern Valencià, pel qual s'aproven definitivament les propostes de transferència del personal i dels béns, drets i obligacions de l'extingit Consell Metropolità de l'Horta a l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics i a l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus. [2002/X7017]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 23 de maig de 2002, va adoptar l'acord següent:
El Govern Valencià, en la reunió del dia 8 de gener de 2002, va aprovar inicialment les propostes de transferència del personal i dels béns, els drets i les obligacions de l'extingit Consell Metropolità de l'Horta (CMH) a l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics i a l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus.
Concedida audiència a les entitats metropolitanes i a l'Ajuntament de València, a petició d'estos, l'Ajuntament de València va presentar un escrit d'al·legació.
La Llei 2/2001, d'11 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes a la Comunitat Valenciana, en les seues disposicions addicionals primera i segona crea les Entitats Metropolitanes de Servicis Hidràulics i per al Tractament de Residus, atribuint a la primera la competència del servici d'aigua en alta, la producció i subministrament fins al punt de distribució municipal i l'exercici de les facultats reconegudes en esta matèria a les corporacions locals en la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana; i a la segona la prestació dels servicis de valoració i eliminació de residus urbans, i manté les empreses EMARSA i FERVASA com a societats instrumentals dels ens esmentats.
Segons això exposat i atenent el que l'Ajuntament de València ha sol·licitat amb caràcter subsidiari, el Govern Valencià
ACORDA
Elevar a definitiu l'Acord adoptat el 8 de gener de 2002, modificant en conseqüència l'Acord de 26 de març de 2002, sense perjuí que es reconega la titularitat dominical dels qui aportaren inicialment els béns i els valors transferits, objecte d'este expedient, que es mantenen vinculats en el seu ús i destinació als servicis dels ens metropolitans esmentats anteriorment, mentre presten el servici o es resolga adequadament amb posterioritat la seua continuïtat.
València, 23 de maig de 2002
El conseller secretari del Govern Valencià,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO

linea