diari

DECRET 155/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual defineix a la Comunitat Valenciana determinades modalitats de festejos taurins tradicionals. [1999/F8202]

(DOGV núm. 3590 de 24.09.1999) Ref. Base de dades 2955/1999

DECRET 155/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual defineix a la Comunitat Valenciana determinades modalitats de festejos taurins tradicionals. [1999/F8202]
Mitjançant el Decret 148/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, van ser objecte de regulació les condicions d'autorització, celebració, desplegament i règim sancionador dels festejos taurins tradicionals (Bous al Carrer), a la Comunitat Valenciana.
El citat decret va ser dictat en virtut de la competència exclusiva que té la Generalitat Valenciana en matèria d'espectacles públics, de conformitat amb allò que estableix l'article 31.30 de la Llei Orgànica 5/1982, de l'1 de juliol, per la qual s'aprovà l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i a l'empara del que disposa la Llei estatal 10/1991, de 4 d'abril, sobre potestats administratives en matèria taurina.
L'article 1 del decret abans citat estableix l'objecte i l'àmbit d'aplicació de la citada norma, i assenyala, en l'apartat 2, el següent: «són festejos taurins tradicionals, Bous al Carrer, els que no comporten el toreig del bou i poden celebrar-se fora de les places de bous, totalment o en part, comprenent dins d'aquests aquells festejos taurins que, amb caràcter tradicional, se celebren a la Comunitat Valenciana, ja siga en la seua modalitat de tancaments de bous braus, la solta de bous per al foment o recreació de l'afició, de bou de vila, de bou embolat, bou amb corda, el toreig de vaquetes en places públiques o qualsevol altre festeig taurí que no supose el toreig del bou brau».
Ara bé, a la Comunitat Valenciana existeix també una tradició relativa a la celebració d'exhibicions de bous braus (bous salvatges), consistent en la seua solta; d'altra banda, també s'ha comprovat la tradició dels concursos de retalladors, en què s'executen una sèrie d'esquivaments i tallades de la corda –que nuga el bou a un piló– a cos descobert. Aquestes tradicions, que comporten realitzar una sèrie d'habilitats dels participants amb els braus, no es troben particularment definides en el Decret 148/1998, de 22 de setembre, per la qual cosa es considera necessari procedir, mitjançant el present decret, a regular aquestes, a fi de salvaguardar, en la mesura del possible, la integritat física dels participants en aquests festejos.
Tradicionalment, el que demana l'aficionat –en l'exhibició de bous braus (bous salvatges)– és la presència de l'animal en tota la seua puixança i integritat; per tal motiu, i de conformitat amb allò que estableixen els articles 33, 55 i 58 del Reglament d'Espectacles Taurins, aprovat pel Reial Decret 145/1996, de 2 de febrer, en què s'assenyala que una de les característiques primordials dels bous braus és la integritat de les seues banyes, s'ha considerat convenient, amb caràcter excepcional, permetre que en aquests festejos les banyes estiguen íntegres, amb els requisits establits en la present norma.
En virtut d'això, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, oïts els representants dels sectors afectats, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 17 de setembre de 1999,
DECRETE
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
Mitjançant el present decret queden regulats, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, els festejos taurins tradicionals següents:
1. Exhibició de bous braus (bous salvatges). Aquesta modalitat de festeig taurí tradicional consistirà en la solta en zones tancades o en la conducció per vies públiques de bous braus mascles (bous salvatges), que excepcionalment podran tindre les banyes íntegres, des del lloc de la solta fins a l'acabament del recinte predeterminat.
2. Concurs de retalladors, entenent per tal el festeig taurí tradicional consistent en l'execució, per part dels participants, d'esquivaments i tallades de la corda que nuga els bous, a cos descobert, en els quals els participants competeixen per a tallar la corda o col·locar-los anelles, el qual es desplegarà d'acord amb les bases que en cada cas l'organitzador o promotor haja establit.
Article 2. Exhibició de bous braus (bous salvatges)
1. Característiques de les astes
En aquesta modalitat de festeig taurí tradicional, excepcionalment, es permetrà que els bous que hi intervenen tinguen les banyes íntegres, sempre que siguen utilitzades per primera vegada i amb la prèvia comunicació a l'òrgan autonòmic competent en el moment de sol·licitar l'autorització del citat festeig.
2. Sol·licitud d'autorització
Caldrà sol·licitar la preceptiva autorització per a la celebració d'aquesta modalitat de festeig davant de l'òrgan autonòmic competent, i adjuntar la documentació que estableix l'article 2 del Decret 148/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, a la qual s'haurà d'adjuntar, a més:
a) Contracte de compravenda dels bous, especificant el nombre i les característiques d'aquests.
b) Certificat de naixement de cada bou, expedit sobre la base de les dades que figuren en el llibre genealògic de la raça bovina de toreig.
c) Declaració del ramader propietari dels bous, acreditativa que aquestes no han sigut torejades o corregudes en altres espectacles taurins, en el supòsit que es pretenga celebrar el festeig amb les banyes dels bous (bous salvatges) íntegres.
3. Edat dels bous
En el supòsit que els bous (bous salvatges) que intervinguen en aquesta modalitat de festeig taurí tradicional tinguen les astes íntegres, hauran de tindre un màxim de sis anys. S'admetrà com a límit màxim de l'edat el mes en què compleixen els anys.
Article 3. Concurs de retalladors
En aquesta modalitat de festeig taurí tradicional, la sol·licitud d'autorització haurà d'ajustar-se a allò que disposa l'article 2 del Decret 148/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià. Els organitzadors o promotors hauran d'adjuntar les bases per les quals haurà de regir-se el concurs.
Article 4. Disposicions generals
1. Mort dels bous
Si després de l'acabament dels festejos taurins tradicionals que disposa el present decret es donara mort als bous que intervenen en aquests, s'estarà a allò que estableix l'article 2.4 i l'article 5 del Decret 148/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, i caldrà trametre, a l'òrgan autonòmic competent que ha concedit l'autorització, còpia del certificat de naixement, on conste la data en què l'animal ha sigut sacrificat, a fi de remetre'l a l'entitat gestora del llibre genealògic corresponent.
2. Certificats mèdics
El certificat mèdic oficial que ha d'adjuntar-se a la sol·licitud de documentació en els festejos taurins tradicionals establits en l'àmbit d'aplicació del present decret, de conformitat amb el que disposa el punt d) de l'article 2, apartat 2, del Decret 148/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, haurà de ser visat pel corresponent col·legi professional.
3. Condicions de celebració
Les condicions de celebració de les modalitats de festejos taurins tradicionals considerats en l'àmbit d'aplicació del present decret hauran d'ajustar-se a allò que estableixen els articles 7 i 8 del Decret 148/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià.
4. Estadística
Els organitzadors dels festejos taurins tradicionals considerats en l'àmbit d'aplicació del present decret, hauran d'omplir el document que als efectes estadístics s'estableix en l'annex del present decret, en què s'assenyalaran les incidències hagudes en el desplegament del festeig, i el trametran tot seguit a l'òrgan que va concedir l'autorització.
Article 5. Infraccions i sancions
Les infraccions comeses contra el que disposa el present decret se sancionaran de conformitat amb la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, i és d'aplicació supletòria allò que disposa la Llei 10/1991, de 4 d'abril, de potestats administratives en matèria d'espectacles taurins.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
El present decret modifica el que disposa el punt d) de l'apartat 2 de l'article 2 del Decret 148/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, en el sentit que a les sol·licituds d'autorització dels festejos taurins tradicionals (Bous al Carrer) haurà d'adjuntar-se el certificat referit, visat pel corresponent col·legi professional, amb els requisits i condicions establides en el decret abans citat.
Segona
En el supòsit de produir-se el sacrifici dels bous en els festejos taurins tradicionals (Bous al Carrer), de conformitat amb allò que disposen els articles 5 i punt 4 de l'article 2 del Decret 148/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, haurà de trametre's, a l'òrgan autonòmic competent que ha concedit l'autorització, còpia del certificat de naixement, on conste la data en què l'animal ha estat sacrificat, a fi que siga tramés a l'entitat gestora del llibre genealògic corresponent.
Tercera
Els festejos taurins tradicionals (Bous al Carrer) considerats en l'àmbit d'aplicació del Decret 148/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, hauran de presentar, davant de l'òrgan autonòmic competent per a les autoritzacions, el document que s'adjunta com a annex del present decret, als efectes estadístics.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Allò que disposa l'article 2.3 del present decret serà exigible transcorreguts tres mesos des de l'entrada en vigor.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller de Justícia i Administracions Públiques per a dictar totes les disposicions que calga per al desplegament i aplicació d'allò que disposa aquest decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 17 de setembre de 1999
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

linea