diari

Decret 176/1989, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es desplega l'article 57.1 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, que regula l'aplicació de fons i els controls posteriors de despeses excloses de fiscalització prèvia.

(DOGV núm. 1200 de 12.12.1989) Ref. Base de dades 2970/1989

Decret 176/1989, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es desplega l'article 57.1 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, que regula l'aplicació de fons i els controls posteriors de despeses excloses de fiscalització prèvia.
L’article 57 de la Ley 4/1984, de 13 de juny, d'Economia i Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, en la redacció vigent establia l’exclusió de la fiscalització prèvia de determinades despeses del capítol II, com són les referents a material no inventariable, les despeses de caràcter periòdic o repetitiu i altres de tracte successiu.
El Decret 75/1988, de 6 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, establí que les despeses que regula el número 1 de l'article 57 de la Llei d'Hisenda abans esmentada seran intervingudes a posterior i mitjançant tècniques de mostratge.
D’altra banda, el Decret 32/1988, de 21 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, simplificà els tràmits per a la contractació administrativa de serveis i d’assistència, permetent l'adjudicació directa sense concurrència en la licitació fins a imports de cinc-centes mil pessetes i, igualment, el contracte de subministrament tenia el caràcter de menor en l’àmbit de l'Administració de la Generalitat fins a un import d'un milió de pessetes.
Per a la realització de totes les despeses descrites en els paràgrafs anteriors i amb vista a una agilitat administrativa cal dotar les distintes Oficines dels fons necessaris per a les aplicacions procedents i regular la forma de realització de les comprovacions ulteriors que garantesquen la correcta aplicació d'aquests fons públics.
Per tot això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, amb la prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana, en la sessió realitzada el dia 24 de novembre de 1989,
DECRETE:
Article 1
S'entén per acomptes de Caixa fixa les provisions de fons de caràcter permanent que es realitzen a les habilitacions de les distintes Conselleries i Organismes que, si s'escau, es determinen expressament, per a l’atenció immediata de pagaments i posterior aplicació al capítol de despeses corrents en béns i serveis del pressupost de l'any en què es realitzen, excloses de fiscalització prèvia. Aquests acomptes de Caixa no tindran la consideració de pagaments «a justificar».
Excepcionalment, a proposta de la Conselleria interessada i amb l'informe previ de la Intervenció General, la Conselleria d'Economia i Hisenda podrà acordar l’ampliació a un altre tipus de pagaments.
Article 2
La quantia global dels acomptes de Caixa fixa que es concedesquen a cada Conselleria o Organisme no podran excedir del percentatge del total dels crèdits destinats a despeses corrents en béns i serveis del pressupost respectiu, que amb aquesta finalitat determine la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Una vegada establert el sistema d'acomptes de Caixa no podran tramitar-se propostes de pagament a favor de perceptors directes, excepte els destinats a reposició de l'acompte, per import inferior a cent mil pessetes, amb imputació als respectius conceptes del capítol II. Així mateix, no podran realitzar-se amb càrrec a l'acompte de Caixa pagaments individualitzats superiors a cinc-centes mil pessetes.
A l'efecte de l'aplicació d'aquests límits no podran acumular-se en un únic justificant pagaments que es deriven de diverses despeses, ni fraccionar-se una única despesa en diversos pagaments.
Article 3
La Conselleria d’Economia i Hisenda acordarà la situació dels acomptes de Caixa fixa en els comptes corrents oberts a l'efecte, a petició de la Conselleria o Organisme corresponent.
Els fons que se situen en els comptes assenyalats en el paràgraf anterior, en concepte de Caixa fixa, tindran el caràcter de fons públics i s'integraran en el Tresor de la Generalitat Valenciana.
Article 4
Les despeses que s'atenguen amb acomptes de Caixa fixa hauran de seguir la tramitació establerta en cada cas, de la qual quedarà constància documental. Es consignarà una diligència ordenant el pagament a l’habilitat que constarà en les factures, rebuts o qualsevol altre justificant que reflectesca la reclamació o dret del creditor.
Article 5
A mesura que les necessitats de Tresoreria ho aconsellen els habilitats respectius en retran compte i necessàriament, en el mes de desembre de cada any, d'acord amb el procediment que a l'efecte establesca la Intervenció General.
La Intervenció Delegada examinarà els comptes justificatius i els documents que els justifiquen mitjançant procediments de mostratge, segons les instruccions que a l’efecte dicte la Intervenció General.
Article 6
Amb la periodicitat que establesquen les Secretaries Generals de les distintes Conselleries i Organismes i com a mínim en les primeres quinzenes dels mesos de gener, abril, juliol i octubre i referits a l’últim dia del trimestre immediat anterior, es formularan estats de situació de Tresoreria, segons les normes que dicte la Direcció General del Tresor i Patrimoni, dels quals s'enviaran còpies a l’Interventor Delegat respectiu i a la Delegació del Tresor i Patrimoni.
La Intervenció General per si o a proposta de les Intervencions Delegades respectives i per mig dels funcionaris designats a l'efecte, podran realitzar en qualsevol moment les comprovacions que estimen oportunes.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Els comptes corrents oberts fins avui, seguint les prescripcions establertes en les Ordres de la Conselleria d'Economia i Hisenda de 6 d'octubre de 1986 i 2 de gener de 1988, continuaran en funcionament fins que les distintes Oficines, Centres, Dependències i Serveis de la Generalitat estimen convenient la seua cancel·lació, encara que sotmeses al règim establert en aquest Decret.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Les normes d'aquest Decret s'aplicaran en la Gestió del Servei Valencià de Salut, basant-se en les normes de desplegament que es dicten, ateses les seues característiques especials.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen a aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè dicte les normes de desplegament d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el dia u de gener de mil nou-cents noranta.
València 24 de novembre de 1989.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA

linea