diari

CORRECCIÓ d'errors del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis. [2005/M6369]

(DOGV núm. 5023 de 08.06.2005) Ref. Base de dades 2976/2005

CORRECCIÓ d'errors del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis. [2005/M6369]
Després d'advertir errors en el Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen les normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4901, de 13 de desembre de 2004, de conformitat amb el que disposa l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, s'efectua l'oportuna rectificació:
En la pàgina 31613, en l'últim paràgraf de l'apartat 5 de l'annex II, en la definició de la variable Ki, ha de suprimir-se, «al soroll ambiental», i el text queda redactat en els termes següents:

linea