diari

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2000, de la Direcció General de Funció Pública de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es disposa el compliment de la sentència ferma número 701/2000, de 26 de juny, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en els recursos contenciosos administratius acumulats núms. 437 i 639/99 promoguts per la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià i el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament-Intersindica Valenciana (STEPV-IV) contra el Decret 33/1999, de 9 de març del Govern Valencià. [2000/6173]

(DOGV núm. 3811 de 09.08.2000) Ref. Base de dades 2982/2000

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2000, de la Direcció General de Funció Pública de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es disposa el compliment de la sentència ferma número 701/2000, de 26 de juny, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en els recursos contenciosos administratius acumulats núms. 437 i 639/99 promoguts per la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià i el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament-Intersindica Valenciana (STEPV-IV) contra el Decret 33/1999, de 9 de març del Govern Valencià. [2000/6173]
La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en els recursos contenciosos administratius acumulats núms. 437 i 639/99, promoguts per la Confederació Sindical al de Comissions Obreres del País Valencià i el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament-Intersindical Valenciana (STEPV-IV), contra el Decret 33/1999, de 9 de març del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció i Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana, ha dictat la sentència número 701/2000, de data 26 de juny, en la resolució de la qual es disposa:
«I. S'estimen els recursos contenciosos administratius interposats per la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià i el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament-Intersindical Valenciana (STEPV-IV), contra el Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció i Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana.
II. Es declara nul el paràgraf contingut en l'article 35.1 del Decret 33/99, de 9 de març, del Consell pel qual s'aprova el Reglament de Selecció i Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana, el qual diu literalment: “QUALSEVOL QUE SIGA EL SISTEMA EN QUÈ S'HAJA PROVEÏT EL LLOC EXERCIT ENTRE ELS PREVISTOS EN L'ART. 20.1 DEL VIGENT TEXT REFÓS DE LA LLEI DE FUNCIÓ PUBLICA VALENCIANA”.
III. No és procedent fer imposició de costes.»
En virtut del que disposa l'article 118 de la Constitució Espanyola que estableix l'obligatorietat de complir les sentències i les altres resolucions fermes dictades pels jutges i tribunals i també el que estableix l'article 17.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i altres preceptes concordants de la vigent llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, fent ús de les competències que legalment tinc conferides,
DISPOSE
Primer i únic
Donar publicitat a la resolució de la Sentència núm.701, de 26 de juny de 2000, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en els recursos contenciosos administratius acumulats núms. 437 i 639/99, promoguts per la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià i el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament-Intersindical Valenciana (STEPV-IV) contra el Decret 33/1999, de 9 de març del Govern Valencià, la part dispositiva de la qual és la següent:
«I. S'estimen els recursos contenciosos administratius interposats per la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià i el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament-Intersindical Valenciana (STEPV-IV), contra el Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció i Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana.
II. Es declara nul el paràgraf contingut en l'article 35.1 del Decret 33/99, de 9 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció i Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana, el qual literalment diu: “QUALSEVOL QUE SIGA EL SISTEMA EN QUÈ S'HAJA PROVEÏT EL LLOC EXERCIT ENTRE ELS PREVISTOS EN L'ART. 20.1 DEL VIGENT TEXT REFÓS DE LA LLEI DE FUNCIÓ PUBLICA VALENCIANA”.
III. No és procedent fer imposició de costes.»

linea