diari

Decret 175/1989 de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula l'exercici de la venda fora d'establiment comercial, en la seua modalitat de venda no sedentària.

(DOGV núm. 1202 de 14.12.1989) Ref. Base de dades 2984/1989

Decret 175/1989 de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula l'exercici de la venda fora d'establiment comercial, en la seua modalitat de venda no sedentària.
La Llei de la Generalitat Valenciana 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, estableix el marc legal en què han de desplegar-se els diversos tipus d'activitat comercial a l’àmbit de la Comunitat Valenciana. En tal sentit, la Secció 1a. del Capítol II del Títol Segon regula l'anomenada «venda no sedentària», dins de les vendes practicadas fora d'establiment comercial permanent.
La venda no sedentària, tant l'ambulant com la realitzada en punts no estables per venedors habituals o ocasionals, en solars i espais lliures, constitueix una modalitat de venda de gran arrelament en la cultura popular dels municipis valencians, i ha adquirit en la actualitat, per circumstàncies de diversa índole, una apreciable dimensió, que depassa, de molt, la seua primitiva concepció com a fórmula subsidiària i complementària de la distribució comercial sedentària.
Aconseguir una regulació eficaç, que possibilite una major transparència en l'activitat i un augment de la professionalització dels agents que despleguen aquest tipus de venda, i aconseguir alhora la coordinació de les esferes d'actuació administrativa que incidesquen sobre aquesta, són els principis informants sobre els quals es fonamenta el present Decret.
En la seua virtud, a proposta del Conseller de Indústria, Comerç i Turisme i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana en la sessió celebrada el dia 24 de novembre de 1989,
DECRETE:
CAPITOL I
Disposicions generals
Article 1
1. Es considera venda no sedentària la venda ambulant i la realitzada en punts no estables, per venedors habituals o ocasionals.
2. No tindran la consideració de venda no sedentària:
a) La venda domiciliària.
b) La venda mitjançant aparells automàtics de distribució.
c) La venda de loteries o altres participacions en jocs d'atzar autoritzats.
d) La venda pel comerciant sedentari a la porta del seu establiment.
e) La venda realitzada per l’Administració o els seus agents, o com a conseqüència de mandats d'aquesta.
Article 2
Constitueixen modalitats de venda no sedentària, entre altres, les següents:
1. La venda realitzada en ubicació fixa, ja siga aïllada o agrupada.
La venda no sedentària, amb ubicació fixa, establerta en agrupació col·lectiva, coneguda col·loquialment sota la denominació de mercadet, que pot revestir, alhora, les següents modalitats:
a) La realitzada en mercats fixos, lligats en el seu emplaçament i activitat a mercats municipals de caràcter permanent.
b) La realitzada en mercats habituals de periodicitat i emplaçament prèviament determinats.
c) La realitzada en mercats ocasionals, celebrats esporàdicament amb ocasió de festes o esdeveniments populars.
2. La venda realitzada en ubicación mòbil, entenent-se com a venda en règim d'ambulància la practicada de manera i amb els mitjans que permeten al vendedor oferir la seua mercància de forma itinerant, detenint-se en diversos llocs succesivament i pel temps que calga per a efectuar la venda.
Article 3
1. S'exclouen de l’àmbit d'aplicació del present Decret, i queden, això no obstant, sotmeses a la competència i control dels respectius Ajuntaments, les quals hauran de contemplarse en les seues Ordenances reguladores, les següents modalitats o categories de venda no sedentària:
a) La venda d'objectes usats, artístics o de col·lecció.
b) Els mercadets i altres manifestacions de venda no sedentària celebrats amb ocasió de festes locals o esdeveniments populars de caràcter anual.
c) La venda al carrer de diaris, revistes i altres publicacions periòdiques.
d) La venda amb ocasió d'esdeveniments esportius, musicals o anàlegs de productes comestibles o directament relacionats amb l’esdeveniment del qual es tracte, i exclusivament durant el temps de la seua celebració.
e) La venda de productes no alimentaris realitzada en forma aïllada, en llocs públics d'oci o d'esplai, adreçada especialment a la població infantil.
f) La venda tradicional de flors i plantes.
g) La venda per organismes o entitats legalment reconegudes que no tinguen finalitat lucrativa, els objectius de les quals siguen exclusivament de naturalesa política, sindical, religiosa o cívica, realitzada per a la consecució de les seues finalitats específiques.
2. Qualsevol altra modalitat de venda no sedentària, distinta de les contemplades explícitament a l'apartat anterior, estarà sotmesa, en tot cas, al que disposa el present Decret i a la competència i control de l'Ajuntament respectiu.
Article 4
Els Ajuntaments aprovaran les seues corresponents Ordenances municipals reguladores de la venda no sedentària d'acord amb el procediment previst a la legislació sobre règim local, i s'ajustaran al que disposa la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1986, de 29 de desembre, el present Decret i la resta de la normativa vigent i s'hi haurà d'indicar, en tot cas:
- Aquelles modalitats de venda no sedentària permeses
en els seus respectius termes municipals. i
- Els perímetres i llocs determinats on haurà d'exercir-se aquest tipus de venda, que no podran coincidir amb accessos a edificis públics, a establiments comercials i industrials, ni situar-se de forma que impedesquen o dificulten la visibilitat dels seus aparadors o exposicions.
- Els dies i l’horari als que haurà d'ajustar-se el seu exercici.
- El límit màxim d'autoritzacions a concedir per a cadascuna de les modalitats.
- El tipus de productes que puguen ser ofertats.
CAPITOL II De l’exercici de la venda no sedentària
Article 5
1. Per a l’exercici de la venda no sedentària hauran de complir-se els següents requisits:
a) Estar donat d'alta a l’epígraf o epígrafs corresponents de la llicència fiscal.
b) Trobar-se donat d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social.
c) En el cas d'estrangers, acreditar que es disposa dels correspondents permisos de residència i treball per compte propi i que compleixen amb la resta de disposicions vigents que els siguen d'aplicació.
d) Estar en possessió de la correspondient autorització municipal i satisfer els tributs que les Ordenances establesquen per a aquest tipus de comerç.
2. Per Ordre de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme podran establir-se altres requisits que tinguen per objecte salvaguardar, entre altres, les condicions d’idoneïtat i seguretat en l’exercici d'aquest tipus de venda.
Article 6
L’autorització municipal estarà sotmesa a la comprovació prèvia per l'Ajuntament del compliment per part del sol·licitant de la resta de requisits establerts a l'article anterior i haurà de ser exhibida de forma visible i permanent, en el corresponent punt de venda.
Serà personal i intransferible, podent, això no obstant, fer ús d'ella sempre, que assistesquen al titular en el desplegament de l'activitat, el cónjuge, els fills i els empleats donats d'alta per aquest en la Seguretat Social. En tot cas s'imputarà al titular de l'autorització municipal la responsabilitat derivada per la comissió d'infraccions al present Decret.
El seu període de vigència en cap cas podrà ser superior a l'any i podrà ser revocada atenent la desaparició de les circumstàncies que donaren lloc al seu atorgament o per incompliment de la normativa vigent, en la forma i segons el procediment previst per la respectiva Ordenança municipal.
L’autorització municipal especificarà el tipus de productes que puguen ser objecte de venda, i també el lloc o llocs que calguen on haurà d'exercir-se i les dates i horari en què podrà dur-se a terme.
Article 7
1. Es prohibeix la venda no sedentària d’aquells productes la normativa específica dels quals així ho establesca.
2. Quan les Ordenances municipals preveesquen la venda no sedentària de productes alimentaris, serà requisit previ per a la concessió de l'autorització municipal, l'informe favorable de les autoritats sanitàries competents, i caldrà determinar en tot cas si el producte a vendre, el seu acondicionament i presentació, i les instal·lacions que es pretenen utilitzar amb aquesta finalitat, s'ajusten al que disposen les reglamentacions técnicosanitàries i la resta de la normativa reguladora aplicable.
Article 8
En el desplegament de la seua activitat mercantil, els venedors no sedentaris hauran d'observar cada moment el que disposa la normativa en vigència sobre l’exercici del comerç, disciplina de mercat i defensa dels consumidors i usuaris, i haurà d'estar en possessió, en el lloc de la venda, de les corresponents factures i documents que acrediten la procedència dels productes, i també de cartells o etiquetes en què s'exposen, suficientment visibles per al públic, els preus de venda dels productes ofertats.
A més a més, per a la venda de productes alimentaris hauran de disposar, en el lloc de venda, del corresponent carnet de manipulador d'aliments.
CAPITOL III Altres supòsits de venda
Article 9
1. Els Ajuntaments, en els termes previstos en les seues respectives Ordenances reguladores de la venda no sedentària, podran autoritzar la venda directa exercida pels agricultors i apicultors del seu terme municipal, o dels termes limítrofs, limitada a la seua pròpia producció, prèvia exigència dels requisits i documents que acrediten fefaentment la seua condició de productors primaris i sempre que s'observe el que estableix l'article 7.
2. La preceptiva autorització municipal especificarà individualment els productes que podran ser venuts pel productor acollit a la dita modalitat de venda, i també el lloc on ha d'exercir-s'hi i les dates i horaris en què podran practicarse. L’autorització municipal haurà d'exhibir-se de forma visible i permanent en el punt de venda.
CAPITOL IV De la implantació, modificació o trasllat de zones per a l'exercici de la venda no sedentària
Article 10
1. La creació de nous mercats, tant públics com privats, per a l’exercici de la venda no sedentària, i també el trasllat o modificació substancial dels ja existents, requerirà l’informe favorable de la Direcció General de Comerç.
2. La Direcció General de Comerç, en el termi màxim de dos mesos a partir de la presentació de la sol·licitud a què fa referència l'article següent, emetrà el citat informe ponderant especialment els aspectes següents:
a) Nivell d’equipament comercial de la zona d’influència.
b) Adequació del mercat no sedentari a l’estructura i hàbits de consum de la població afectada.
c) Existència d'altres zones o llocs on s'exercesca la venda no sedentària, ja siga al propi terme municipal o en els limítrofs.
3. En l’elaboració de l’informe, a què fan referència els apartats anteriors hauran de ser oïdes preceptivament les Associacions de Comerciants interessades i la respectiva Cambra Oficial de Comerç, sempre que la implantació, modificació o trasllat efecte a municipis de població de dret superior a 20.000 habitants.
4. Transcorregut el termini previst a l'apartat 2, sense haver-se emés informe aquest s'entendrà com a favorable.
Article 11
En tot cas, per a la implantació, trasllat o modificació de mercats per a l’exercici de la venda no sedentària, els Ajuntaments implicats hauran de presentar a la Direcció General de Comerç, juntament a la sol·licitud d'informe, memòria aprovada prèviament per l’òrgan competent de la Corporació que continga tots aquells estudis i dades que es consideren necessaris i justifiquen l'adopción de la decisió, i especificaran, com a mínim:
a) Periodicitat amb la qual es pretenga implantar.
b) Nombre de punts de venda previstos, amb els possibles increments estacionals.
c) Horari previst d'obertura i tancament.
d) Plànol de la zona urbana d’emplaçament, amb detall dels llocs on s'ubique cada punt de venda.
e) Relació de productes susceptibles de ser autoritzats per a la seua venda.
CAPITOL. V De la inscripció al Registre General de Comerciants i de Comerç
Article 12
El procediment i la resta de requisits que calen per a la inscripció dels comerciants que exercesquen la venda no sedentària i dels mercats no sedentaris, fixos, periòdics o ocasionals que se celebren a la Comunitat Valenciana, al Registre General de Comerciants i de Comerç, seran establerts per Ordre de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme.
CAPITOL VI Infraccions i sancions
Article 13
Els Ajuntaments que autoritzen la venda no sedentària en els seus respectius termes municipals, hauran de vigilar i garantir que la seua pràctica complesca el que s'estableix al present Decret i a la resta de la normativa vigent, i podrà arribar, com acció cautelar, fins a la intervenció dels productes que siguen objecte de venda, quan aquests puguen ocasionar risc per a la salut o seguretat dels consumidors o no puga ser acreditada correctament la seua procedència, d'acord amb el que disposa l'article 8 del presente Decret, donant, si fa el cas, compte immediat, amb remissió d'antecedents i informació al respecte, als òrgans competents per raó de la matèria.
Article 14
Les infraccions al que disposa el present Decret seran sancionades en cada cas per les autoritats competents, d'acord amb la Llei de la Generalitat Valenciana, 8/1986, de la Generalitat Valenciana de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, i la resta de la normativa aplicable, sense perjuici de les competències que, en matèria sancionadora, atribueix la legislació sobre règim local als Ajuntaments per infracció del que disposa en les seues Ordenances municipals.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Els Ajuntaments que no tinguen Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària, o que disposant d'aquesta el seu contingut no s'ajuste al que dispose el present Decret, hauran de procedir a la seua aprovació o adaptació, en el termini màxim de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta norma.
En qualsevol cas, el present Decret tindrà caràcter supletori respecte a la regulació municipal.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme per a que, a l’àmbit de les seues competències, puga dictar totes aquelles disposicions que considere necessàries per al desplegament i aplicació del present Decret.
Segona
La present disposició entrarà en vigor el dia de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 24 de novembre de 1989.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme,
ANDRES GARCIA RECHE

linea