diari

DECRET 161/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual el nord-est del Parc Natural del Montgó, als termes municipals de Dénia i Xàbia, afectats per l'incendi forestal del 14 d'agost de 1999, es declara Zona d'Actuació Urgent (ZAU) per tal de defensar-la del risc de degradació o d'erosió. [1999/F8317]

(DOGV núm. 3593 de 29.09.1999) Ref. Base de dades 3004/1999

DECRET 161/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual el nord-est del Parc Natural del Montgó, als termes municipals de Dénia i Xàbia, afectats per l'incendi forestal del 14 d'agost de 1999, es declara Zona d'Actuació Urgent (ZAU) per tal de defensar-la del risc de degradació o d'erosió. [1999/F8317]
Pel Decret 25/1987, de 16 de març, del Govern Valencià, modificat pels Decrets 70/1987 i 110/1992, de 25 de maig i 6 de juliol, respectivament, el Montgó va ser declarat parc natural per raó de l'interés ecològic, biogenètic, paisatgístic i cultural que té. L'article 3 del Decret 25/1987 estableix que l'administració i la gestió del parc corresponen a la Generalitat Valenciana, i l'article 2 del Decret 110/1992, ja esmentat, preceptua que els òrgans d'administració i de gestió del parc natural han d'adoptar les disposicions necessàries per tal d'assegurar la conservació dels valors protegits mitjançant la declaració, i que les competències de les administracions públiques s'han d'exercir de manera que queden preservats tots els valors naturals, ecològics i paisatgístics del parc natural, i s'han d'avaluar amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per actuacions exteriors.
L'article 18 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix que la declaració d'espai natural protegit comportarà la declaració d'utilitat pública i d'interés social amb caràcter general, a tots els efectes, incloent-hi els expropiadors, de tots els béns i drets inclosos dins del seu àmbit.
L'article 24 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, en l'apartat 1.a), estableix que l'administració pot fer que certes àrees siguen declarades zones d'actuació urgent (ZAU), amb la finalitat de conservar-les i afavorir-ne la restauració sempre que siguen terrenys degradats o erosionats, o amb risc manifest de ser-ho.
D'altra banda, els articles 27 i 28 de la Llei Forestal regulen l'actuació de l'administració amb relació a les actuacions de repoblació de la forest i regeneració i estabilització de terrenys forestals.
És objecte d'aquest decret declarar Zona d'Actuació Urgent (ZAU) la zona forestal del nord-est del Parc Natural del Montgó, als termes municipals de Dénia i Xàbia, afectats per l'incendi forestal del 14 d'agost de 1999, amb la finalitat de preservar-la a causa del risc d'erosió o degradació.
La Generalitat Valenciana, en vista de la situació descrita, i sobre la base de l'article 24 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, i 59 del seu reglament aprovat pel Decret 98/1995, de 16 de maig, ha optat per declarar aquesta àrea Zona d'Actuació Urgent (ZAU) amb la finalitat de preservar-la a causa del risc de degradació i d'erosió mitjançant la planificació, la projecció i l'execució de les actuacions que es consideren necessàries, després de l'informe favorable de la Junta Rectora del parc esmentat, junta en què hi ha representats, a més a més dels interessos de la Generalitat Valenciana, els dels ajuntaments afectats, els dels grups de protecció i d'estudi de la natura, la Diputació Provincial d'Alacant i les universitats valencianes.
Per tot el que s'ha exposat, a proposta del conseller de Medi Ambient, després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 17 de setembre de 1999,
DECRETE
Article 1. Objecte
Es declara Zona d'Actuació Urgent (ZAU), amb la finalitat de defensar-la en vista del risc d'alteracions ecològiques greus com a conseqüència d'incendis forestals, el nord-est del Parc Natural del Montgó, als termes municipals de Dénia i Xàbia, afectats per l'incendi forestal del 14 d'agost de 1999.
Article 2. Àmbit territorial
La zona definida com el nord-est del Parc Natural del Montgó, als termes municipals de Dénia i Xàbia, afectats per l'incendi forestal del 14 d'agost de 1999, amb una superfície de 495 hectàrees, es troba situada als termes municipals de Dénia i Xàbia, a la província d'Alacant, i els límits de la zona són els següents:
– Nord: partida de les Rotes.
– Est: les Planes.
– Sud: cim del Montgó.
– Oest: la venta del Burro, Betlem, el corral de Calafat, Sant Joan, el barranc de la Cova de l'Aigua.
En l'annex I d'aquest decret s'arreplega la representació cartogràfica de la zona objecte de declaració.
Article 3. Actuacions que s'han de fer a la zona
Les actuacions que s'han de fer a la zona per a l'estabilització i la regeneració dels terrenys forestals, amb la finalitat de disminuir els efectes de l'erosió i evitar l'entrada de plagues, són les establides en l'annex II d'aquest decret.
Article 4. Sistema d'execució
1. En els terrenys objecte d'aquest decret en què la gestió directa siga competència de la Generalitat Valenciana, el projecte a què fa referència l'article anterior, una vegada aprovat, serà executat per l'administració.
2. En els terrenys no gestionats directament per la Generalitat Valenciana, tant de propietat pública com privada, d'acord amb els articles 27 i 28, i sense perjudici del que es disposa en l'article 24 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, amb caràcter general, i amb l'objectiu d'aconseguir més racionalitat i eficàcia en la realització de les tasques, l'execució del projecte es farà d'igual manera per l'administració, després de la signatura dels convenis corresponents amb els propietaris. En els convenis esmentats, de conformitat amb el punt dos de l'article 119 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, correspon a la Generalitat Valenciana l'aportació de la inversió que s'haja de fer, i l'aportació del propietari és la disponibilitat dels seus terrenys per a l'execució de les tasques. La durada dels convenis serà d'un any, de manera que permeten tant l'execució del projecte com el posterior manteniment d'aquest per part de l'administració durant el dit període.
3. D'acord amb el que s'ha dit, als terrenys no gestionats directament per la Generalitat Valenciana, els propietaris públics o privats tindran un termini de 15 dies des de la publicació d'aquest decret per tal de subscriure el conveni. Pel que fa als qui no ho facen, l'administració executarà el projecte per execució subsidiària.
Article 5. Termini d'execució
L'execució de les tasques es realitzarà en un any i es poden prorrogar un altre any; a l'exercici de l'any 1999 s'imputaran 21.223.336 pessetes, i a l'exercici de l'any 2000 s'imputaran 47.211.128 pessetes.
Article 6. Finançament
La dotació pressupostària per a l'execució inicial és de 68.434.464 pessetes, per a la qual cosa la Conselleria d'Economia i Hisenda és autoritzada per a generar els crèdits suficients a càrrec del projecte d'inversió 1.163.905, capítol VI, Inversions Reals, Actuacions al Parc Natural del Montgó i Ifac, del programa 442.30, Conservació del Medi Natural, de la Conselleria de Medi Ambient.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
S'aprova el model de convenis per a l'execució del projecte de control de l'erosió al nord-est del Parc Natural del Montgó, als termes municipals de Dénia i Xàbia, afectats per l'incendi forestal del 14 d'agost de 1999, a causa del risc d'erosió i degradació, a subscriure amb les entitats públiques i privades, que figuren als annexos III, IV i V.
Segona
S'autoritza la subscripció dels convenis a què es fa referència en la disposició addicional primera i es faculta el conseller de Medi Ambient perquè els signe.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller de Medi Ambient perquè, dins de l'àmbit de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desplegament d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 17 de setembre de 1999
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO
ANNEX II
Actuacions que s'han de fer a la zona
1. Tasques que s'han de fer en forests gestionades per la Conselleria de Medi Ambient de titularitat pública.
Forest La Plana de Xàbia (Al–3.039)
La zona afectada en aquesta forest és de 45,25 hectàrees. Les tasques establides per a controlar l'erosió en aquesta zona són de dos tipus:
– Restauració d'antics bancals:
A la zona afectada, que limita amb el Montgó, es conserven restes d'antics abancalaments; es durà a terme la reconstrucció d'aquests bancals mitjançant 10 fileres de 150 metres de longitud i 50 centímetres d'ample, amb maçoneria en sec i reutilitzant els mateixos materials dels antics bancals.
– Tallades de peus cremats i formació de mantell vegetal:
A fi de disminuir els efectes de l'erosió, evitar tant com siga possible l'entrada de plagues i facilitar la germinació de les llavors existents, es farà un mantell vegetal amb les restes de l'arbratge cremat. Aquest mantell es farà mitjançant la talla, el trossejament, l'esbrancament i l'estesa de les restes per la superfície de terreny més gran possible. També es procedirà a escorxar tots els peus d'arbres que, per la grandària, siguen susceptibles de ser atacats per escolítids. Totes aquestes tasques s'han de fer manualment amb la finalitat de no disminuir la capacitat d'autoregeneració del medi. La realització d'aquestes tasques estarà condicionada al seguiment i l'avaluació de les possibles plagues que puguen afectar la zona de pineda.
En cas necessari, els rolls escorxats podran usar-se, formant palissades, per a contenir les terres en les zones susceptibles de sofrir erosió.
2. Resta de terrenys
Dins d'aquest apartat es pot distingir la zona del camí de les Colònies i la zona del barranc dels Lladres i adjacents.
La superfície cremada en aquestes zones suporta a més a més un risc més gran d'erosió a causa dels forts pendents; per tant, es considera prioritària l'actuació en aquests terrenys.
A fi de valorar les tasques que s'han d'executar en aquestes zones, s'ha realitzat en el plànol 1/10000 una delimitació, i es proposen les actuacions següents:
– Restauració d'antics bancals
Pràcticament tota la zona compresa entre el camí de les Colònies i el límit de les urbanitzacions es troba abancalada; en alguns trams es prolonga per damunt d'aquest camí fins quasi arribar al peu dels penyals, Així mateix, quasi tots els vessants que donen al barranc dels Lladres i contigus també estan abancalats. Aquestes línies de bancals són vitals per a evitar la pèrdua de sòl i afavorir la regeneració de la vegetació; per tant és prioritari el manteniment d'aquests bancals. Es reconstruiran tots els trams destruïts de bancals, tasca per a la qual s'utilitzarà pedra procedent dels mateixos marges solsits.
El volum d'obra estimat per a aquesta reconstrucció és de 5.000 metres cúbics, incloent-hi les dues zones.
– Construcció de marges i reparació de murs al camí de les Colònies.
Una altra de les actuacions és la de construir marges o murs de contenció als barrancs i tàlvegs que donen a les urbanitzacions i que tinguen símptomes de processos erosius.
Les dimensions dels murs de contenció dependran de la situació, tot i que, a fi de valorar aquesta actuació, es proposa l'adopció d'un mur de contenció tipus, les dimensions del qual es poden veure al plànol corresponent.
La pedra per a fer aquestes obres procedirà del mateix terreny; per tant caldrà fer-ne una arreplega abans de l'inici de les tasques.
El nombre de marges s'ha estimat per a la zona del camí de les Colònies en 17 unitats, i per a la zona dels barrancs en 30 unitats. La situació exacta dels murs de contenció queda a criteri de la direcció d'obra.
També es reconstruiran els murs de maçoneria en sec que estan solsits o en mal estat al llarg del camí de les Colònies. Aquesta actuació s'ha estimat que comportarà la reconstrucció de 62,5 metres cúbicos de maçoneria de les mateixes característiques.
– Eliminació de rodals cremats
Igual que a la Plana, i amb la finalitat de disminuir els efectes de l'erosió, evitar tant com siga possible l'entrada de plagues, facilitar la germinació de les llavors existents i prevenir la possible caiguda de peus cremats sobre camins i zones urbanitzades, es formarà amb les restes de l'arbratge cremat un mantell vegetal. Aquest mantell es realitzarà mitjançant la talla, el trossejament, l'esbrancament i l'estesa de les restes per la superfície de terreny més gran possible. També es procedirà a escorxar tots aquells peus que per la grandària siguen susceptibles de ser atacats per escolítids. Totes aquestes tasques es faran manualment amb la finalitat de no disminuir la capacitat d'autoregeneració del medi.
Les mesures esmentades es troben arreplegades en el corresponent projecte tècnic.
ANNEX III
Conveni de subscripció amb entitats públiques
Conveni de cooperació entre la Generalitat Valenciana i ... (entitat pública) ..., per a l'execució del projecte de control de l'erosió al nord-est del Parc Natural del Montgó, als termes municipals de Dénia i Xàbia, afectats per l'incendi forestal del 14 d'agost de 1999, a causa del risc d'erosió i degradació.
València, ... d ............ de 1999
REUNITS
D'una banda, el senyor Fernando Modrego Caballero, conseller de Medi Ambient, en nom i representació de la Generalitat Valenciana, expressament autoritzat per a aquest acte pel Decret 161/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià.
D'altra banda, el/la senyor/senyorea ... (nom i cognoms de l'alcalde, president, etc.) ..., ... (càrrec) ..., en nom i representació del/de la ... (entitat pública) ..., expressament autoritzat per a aquest acte per ... (ple, consell, etc.) ....
Ambdues parts es reconeixen mútuament competència i capacitat per a celebrar aquest conveni, i
MANIFESTEN
I. La Generalitat Valenciana és competent en matèria de restauració hidrologicoforestal i ha d'adoptar les mesures necessàries per al manteniment i la recuperació de l'estabilitat i la fertilitat del sòl enfront de l'erosió, segons el que s'ha establit en l'article 51 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana. Pel Decret 25/1987, de 16 de març, del Govern Valencià, modificat pels Decrets 70/1987 i 110/1992, de 25 de maig i 6 de juliol, respectivament, el Montgó va ser declarat parc natural.
L'article 18 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix que la declaració d'espai natural protegit comportarà la declaració d'utilitat pública i interés social amb caràcter general, a tots els efectes, incloent-hi els expropiadors, de tots els béns i drets inclosos dins del seu àmbit.
II. El Decret 161/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià, declara l'àrea del nord-est del Parc Natural del Montgó, als termes municipals de Dénia i Xàbia, afectats per l'incendi forestal del 14 d'agost de 1999, Zona d'Actuació Urgent (ZAU) per tal de defensar-la a causa del risc d'erosió i degradació.
III. El/la ... (entitat pública) ... disposa de terrenys afectats per les tasques previstes en el projecte de control de l'erosió al nord-est del Parc Natural del Montgó, als termes municipals de Dénia i Xàbia, afectats per l'incendi forestal del 14 d'agost de 1999, a causa del risc d'erosió i degradació, redactat amb aquesta finalitat per la Direcció General de Recursos Forestals.
IV. El Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, disposa que la Generalitat Valenciana pot establir convenis amb altres administracions públiques per a l'execució de mesures inajornables en àrees declarades zones d'actuació urgent, actuació en què l'aportació de la Generalitat Valenciana és la totalitat de la inversió que s'haja de fer a la zona.
V. El programa 442.30, Conservació del Medi Natural, estableix en el capítol VI, Inversions Reals, el projecte d'inversió 1.163.905, Actuacions al Parc Natural del Montgó i Ifac.
De conformitat amb el que s'ha exposat, acorden la formalització d'aquest conveni, d'acord amb les següents
ESTIPULACIONS
Primera. Objecte del conveni
És objecte d'aquest conveni la cooperació entre la Generalitat Valenciana i el/la ... (entitat pública) ... per a l'execució del projecte a causa del risc d'erosió i degradació, als terrenys dels quals és titular, i on la gestió directa d'aquests no és competència de la Generalitat Valenciana.
Segona
Mitjançant aquest conveni, el/la ... (entitat pública) ... aporta els terrenys de la seua titularitat situats al/als terme/s municipal/s de ... (municipi) ... que s'indiquen a continuació:
MUNICIPI POLÍGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA Ha. AFECTADES
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
TOTAL (Ha)
Tercera
El/la ... (entitat pública) ... posa a la disposició de la Conselleria de Medi Ambient aquests terrenys al mateix temps que s'hi mantenen els usos i les servituds que siguen compatibles amb les tasques projectades durant el termini d'execució de les obres.
Quarta
El període de vigència d'aquest conveni serà el d'execució de l'obra.
Cinquena
La Conselleria de Medi Ambient aportarà els estudis, els projectes i els pressupostos necessaris per a la realització de les obres esmentades.
Sisena
La Conselleria de Medi Ambient assumeix, a càrrec dels seus pressupostos, la direcció i l'execució de les tasques necessàries per a la realització del projecte.
Setena
Les tasques necessàries per a l'execució del projecte es finançaran a càrrec del programa 442.30, Conservació del Medi Natural, que estableix en el capítol VI, Inversions reals, el projecte d'inversió 1.163.905, Actuacions al Parc Natural del Montgó i Ifac.
Vuitena
S'estableix un termini d'un any per a l'execució del projecte objecte d'aquest conveni.
Novena
En cas d'incompliment del que s'ha establit en aquest conveni, la Generalitat Valenciana, com també el/la ... (entitat pública) ..., pot rescindir el conveni, després d'audiència prèvia de l'altra part.
Desena
Aquest conveni té naturalesa administrativa i, en estar exclòs de l'aplicació directa de la legislació general de contractació administrativa, es regirà per les seues pròpies normes, i en el que no s'especifica, de manera supletòria, pels principis de la legislació esmentada i pels principis generals de l'ordenament jurídic administratiu.
I per tal de donar-ne fe i que tinga els efectes que corresponga, i en prova de conformitat, els compareixents signen aquest document en quintuplicat exemplar i a un sol efecte, al lloc i la data indicats ut supra.
El conseller de Medi Ambient, Fernando Modrego Caballero
ANNEX IV
Conveni de subscripció amb entitats privades que aporten escriptures de propietat o una altra documentació vàlida en dret acreditativa de la propietat
Conveni de cooperació entre la Generalitat Valenciana i ... (nom i cognoms de la persona interessada) ..., per a l'execució del projecte de control de l'erosió al nord-est del Parc Natural del Montgó, als termes municipals de Dénia i Xàbia, afectats per l'incendi forestal del 14 d'agost de 1999, a causa del risc d'erosió i degradació.
València, ... d ........... de 1999
REUNITS
D'una banda, el senyor Fernando Modrego Caballero, conseller de Medi Ambient, en nom i representació de la Generalitat Valenciana, autoritzat per a aquest acte pel Decret 161/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià.
D'altra banda, el/la senyor/senyora ... (nom i cognoms de la persona interesada) ... amb CIF número ..., en nom seu.
Ambdues parts es reconeixen mútuament competència i capacitat per a celebrar aquest conveni, i
MANIFESTEN
I. La Generalitat Valenciana és competent en matèria de restauració hidrologicoforestal i ha d'adoptar les mesures necessàries per al manteniment i la recuperació de l'estabilitat i la fertilitat del sòl enfront de l'erosió, segons el que s'ha establit en l'article 51 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana. Pel Decret 25/1987, de 16 de març, del Govern Valencià, modificat pels Decrets 70/1987 i 110/1992, de 25 de maig i 6 de juliol, respectivament, el Montgó va ser declarat parc natural.
L'article 18 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix que la declaració d'espai natural protegit comportarà la declaració d'utilitat pública i interés social amb caràcter general, a tots els efectes, incloent-hi els expropiadors, de tots els béns i drets inclosos dins del seu àmbit.
II. El Decret 161/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià, declara el nord-est del Parc Natural del Montgó, als termes municipals de Dénia i Xàbia, afectats per l'incendi forestal del 14 d'agost de 1999, Zona d'Actuació Urgent (ZAU) per tal de defensar-la del risc d'erosió i degradació.
III. El/la senyor/senyora ... (nom i cognoms de la persona interessada) ... és propietari/ària de terrenys afectats per les tasques previstes en el projecte, redactat amb aquesta finalitat per la Direcció General de Recursos Forestals.
IV. Els terrenys a què fa referència aquest conveni no estan subjectes a cap tipus de consorci o de conveni amb l'administració forestal per a repoblar-los.
V. El Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, estableix que la Generalitat Valenciana pot fer accions concertades amb propietaris particulars mitjançant convenis en matèria de regeneració de terrenys.
VI. El mateix reglament de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, en l'article 119, estableix que en els convenis establits per a portar a terme accions declarades obligatòries per al propietari per la Generalitat Valenciana d'acord amb la Llei Forestal, l'aportació d'aquesta serà de la totalitat de la inversió que s'haja de fer.
VII. El programa 442.30, Conservació del Medi Natural, estableix en el capítol VI, Inversions Reals, el projecte d'inversió 1.163.905, Actuacions al Parc Natural del Montgó i Ifac.
De conformitat amb el que s'ha exposat, acorden la formalització d'aquest conveni, d'acord amb les següents
ESTIPULACIONS
Primera. Objecte del conveni
És objecte d'aquest conveni la cooperació entre la Generalitat Valenciana i el/la senyor/senyora (nom i cognoms de la persona interessada) ... per a l'execució del projecte de control de l'erosió al nord-est del Parc Natural del Montgó, als termes municipals de Dénia i Xàbia, afectats per l'incendi forestal del 14 d'agost de 1999, als terrenys dels quals és titular i on la gestió directa d'aquests no és competència de la Generalitat Valenciana.
Segona
Mitjançant aquest conveni, el/la senyor/senyora ... (nom i cognoms de la persona titular) ... aporta els terrenys de la seua propietat situats al terme municipal de ... que s'indiquen a continuació:
MUNICIPI POLÍGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA Ha. AFECTADES
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
TOTAL (Ha)
Tercera
El/La senyor/senyora ... (nom i cognoms de la persona interessada) ... , des del moment de la signatura d'aquest conveni i durant el període en què es mantinga vigent, posa a la disposició de la Conselleria de Medi Ambient aquests terrenys al mateix temps que s'hi mantenen els usos i les servituds que siguen compatibles amb les tasques projectades.
Quarta
El període de vigència d'aquest conveni serà el d'execució de l'obra.
Cinquena
La Conselleria de Medi Ambient aportarà els estudis, els projectes i els pressupostos necessaris per a la realització de les obres esmentades.
Sisena
La Conselleria de Medi Ambient assumeix, a càrrec dels seus pressupostos, la direcció i l'execució del projecte de control de l'erosió al nord-est del Parc Natural del Montgó, als termes municipals de Dénia i Xàbia, afectats per l'incendi forestal del 14 d'agost de 1999.
Setena
Les tasques necessàries per a l'execució del projecte es finançaran a càrrec del programa 442.30, Conservació del Medi Natural, que preveu en el capítol VI, Inversions Reals, el projecte d'inversió 1.163.905, Actuacions al Parc Natural del Montgó i Ifac.
Vuitena
S'estableix un termini d'un any per a l'execució del projecte objecte d'aquest conveni.
Novena
En cas d'incompliment del que s'ha establit en aquest conveni, la Generalitat Valenciana, com també el/la senyor/senyora ... (nom i cognoms de la persona interessada) ..., pot rescindir el conveni, després d'audiència prèvia de l'altra part.
Desena
Aquest conveni té naturalesa administrativa i, en estar exclòs de l'aplicació directa de la legislació general de contractació administrativa, es regirà per les seues pròpies normes, i en el que no s'especifica, de manera supletòria, pels principis de la legislació esmentada i pels principis generals de l'ordenament jurídic administratiu.
I per tal de donar-ne fe i que tinga els efectes que corresponga, i en prova de conformitat, els compareixents signen aquest document en quintuplicat exemplar i a un sol efecte, al lloc i la data indicats ut supra.
El conseller de Medi Ambient, Fernando Modrego Caballero
ANNEX V
Conveni de subscripció amb entitats privades que no aporten en el moment de la signatura del conveni escriptura o una altra documentació acreditativa de la propietat vàlida en dret
Conveni de cooperació entre la Generalitat Valenciana i ... (nom i cognoms del/dels interessat/ats) ..., per a l'execució del projecte de control de l'erosió al nord-est del Parc Natural del Montgó, als termes municipals de Dénia i Xàbia, afectats per l'incendi forestal del 14 d'agost de 1999, a causa del risc d'erosió i degradació.
València, ... d ............. de 1999.
REUNITS
D'una banda, el senyor Fernando Modrego Caballero, conseller de Medi Ambient, en nom i representació de la Generalitat Valenciana, autoritzat per a aquest acte pel Decret 161/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià.
D'altra banda, el/la senyor/senyora .. (nom i cognoms de la persona o les persones interessades) ..., amb CIF número ..., en nom seu.
Ambdues parts es reconeixen mútuament competència i capacitat per a celebrar aquest conveni, i
MANIFESTEN
I. La Generalitat Valenciana és competent en matèria de restauració hidrologicoforestal i ha d'adoptar les mesures necessàries per al manteniment i la recuperació de l'estabilitat i la fertilitat del sòl enfront de l'erosió, segons el que s'ha establit en l'article 51 de la Llei 3/1993 de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana. Pel Decret 25/1987, de 16 de març, del Govern Valencià, modificat pels Decrets 70/1987 i 110/1992, de 25 de maig i 6 de juliol, respectivament, el Montgó va ser declarat parc natural.
L'article 18 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix que la declaració d'espai natural protegit comportarà la declaració d'utilitat pública i interés social amb caràcter general, a tots els efectes, incloent-hi els expropiadors, de tots els béns i drets inclosos dins del seu àmbit.
II. El Decret 161/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual el nord-est del Parc Natural del Montgó és declarat Zona d'Actuació Urgent (ZAU) per tal de defensar-la del risc d'erosió i degradació, afecta els termes municipals de Dénia i Xàbia, de la província d'Alacant.
III. El/la senyor/senyora ________ (nom i cognoms de la persona o les persones interessades)______ és/són propietari/aris, segons s'acredita documentalment mitjançant ..., de terrenys afectats per les tasques previstes en el projecte de control de l'erosió al nord-est del Parc Natural del Montgó, als termes municipals de Dénia i Xàbia, afectats per l'incendi forestal del 14 d'agost de 1999, a causa del risc d'erosió i degradació, redactat amb aquesta finalitat per la Direcció General de Recursos Forestals.
IV. Els terrenys a què fa referència aquest conveni no estan subjectes a cap tipus de consorci o conveni amb l'administració forestal per a repoblar-los.
V. El Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, estableix que la Generalitat Valenciana pot fer accions concertades amb propietaris particulars mitjançant convenis en matèria de restauració hidrologicoforestal.
VI. El mateix reglament de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, en l'article 119, estableix que en els convenis establits per a portar a terme accions declarades obligatòries per al propietari per la Generalitat Valenciana d'acord amb la Llei Forestal, l'aportació d'aquesta serà de la totalitat de la inversió que s'haja de fer.
VII. El programa 442.30, Conservació del Medi Natural, preveu en el capítol VI, Inversions reals, el projecte d'inversió 1.163.905, Actuacions al Parc Natural del Montgó i Ifac.
De conformitat amb el que s'ha exposat, acorden la formalització d'aquest conveni, d'acord amb les següents
ESTIPULACIONS
Primera. Objecte del conveni
És objecte d'aquest conveni la cooperació entre la Generalitat Valenciana i el/la senyor/senyora ... (nom i cognoms de la persona o les persones interessades) ...per a l'execució del projecte de control de l'erosió al nord-est del Parc Natural del Montgó, als termes municipals de Dénia i Xàbia, afectats per l'incendi forestal del 14 d'agost de 1999, a causa del risc d'erosió i degradació, dels terrenys dels quals és/són titular/s i on la gestió directa d'aquests no és competència de la Generalitat Valenciana.
Segona
Mitjançant aquest conveni, el/la senyor/senyora ... (nom i cognoms de la persona o de les persones titulars) ... aporta/en els terrenys de la seua propietat situats al terme municipal de ... que s'indiquen a continuació:
MUNICIPI POLÍGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA Ha. AFECTADES
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
TOTAL (Ha)
Tercera
El/La senyor/senyora ... (nom i cognoms de la persona o de les persones interessades) ... , des del moment de la signatura d'aquest conveni i durant el període en què es mantinga vigent, posa/en a la disposició de la Conselleria de Medi Ambient aquests terrenys, al mateix temps que s'hi mantenen els usos i les servituds que siguen compatibles amb les tasques projectades.
Quarta
El període de vigència d'aquest conveni serà el d'execució de l'obra.
Cinquena
La Conselleria de Medi Ambient aportarà els estudis, els projectes i els pressupostos necessaris per a la realització de les obres esmentades.
Sisena
La Conselleria de Medi Ambient assumeix, a càrrec dels seus pressupostos, la direcció i l'execució del projecte.
Setena
Les tasques necessàries per a l'execució del projecte es finançaran a càrrec del programa 442.30, Conservació del Medi Natural, que estableix en el capítol VI, Inversions Reals, el projecte d'inversió 1.163.905, Actuacions al Parc Natural del Montgó i Ifac.
Vuitena
S'estableix un termini d'un any per a l'execució del projecte objecte d'aquest conveni.
Novena
En cas d'incompliment del que s'ha establit en aquest conveni, la Generalitat Valenciana, com també el/la senyor/senyora ... (nom i cognoms de la persona o de les persones interessades) ..., pot/poden rescindir el conveni, després d'audiència prèvia de l'altra part.
Desena
Aquest conveni té naturalesa administrativa i, en estar exclòs de l'aplicació directa de la legislació general de contractació administrativa, es regirà per les seues pròpies normes, i en el que no es preveu, de manera supletòria, pels principis de la legislació esmentada i pels principis generals de l'ordenament jurídic administratiu.
I per tal de donar-ne fe i que tinga els efectes que corresponga, i en prova de conformitat, els compareixents signen aquest document en quintuplicat exemplar i a un sol efecte, al lloc i la data indicats ut supra.
El conseller de Medi Ambient, Fernando Modrego Caballero
ANNEX I

linea