diari

Decret 178/1991, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el reglament de l'Institut Valencià de Finances.

(DOGV núm. 1652 de 29.10.1991) Ref. Base de dades 3011/1991

Decret 178/1991, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el reglament de l'Institut Valencià de Finances.
El Govern Valencià, tot complint el mandat legal contingut en la disposició addicional vuitena de la Llei 7/1990, de 28 de desembre, aprovà mitjançant el Decret 97/1991, de 10 de juny, el reglament de l'Institut Valencià de Finances, el qual conté referències a diverses direccions generals de la Conselleria d'Economia i Hisenda, realitzades en atenció de les funcions que exercien i amb la denominació que tenien en el moment de l'aprovació.
Posteriorment, el Decret 132/1991, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, aprovà el nou Reglament 'Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia i Hisenda, en el qual es realitza una nova distribució de funcions entre les direccions generals que la componen, amb el consegüent canvi de denominació d'aquestes.
Com que tot això pot donar lloc a confusions en el moment de la constitució dels òrgans de govern de l’Institut, cal modificar, el reglament a fi d'aclarir la composició dels òrgans de govern esmentats.
Per tot això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 15 d'octubre de 1991,
DECRETE:
Article únic
Les referències que a la Direcció General d'Economia i Política Financera es realitzen en el reglament de l'Institut Valencià de Finances, s'entendran fetes a la Direcció General del Tresor i Política Financera.
Així mateix, les referències a la Direcció General de Tresor i Patrimoni, s'entendran fetes a la Direcció General d'Economia.
DISPOSICIO FINAL
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 15 d'octubre de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA

linea