diari

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2006, del conseller de Territori i Habitatge, pel qual s'aprova el Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural del Fondo. [2006/6386]

(DOGV núm. 5270 de 31.05.2006) Ref. Base de dades 3012/2006

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2006, del conseller de Territori i Habitatge, pel qual s'aprova el Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural del Fondo. [2006/6386]
La xarxa d'espais naturals ha sigut sempre un objectiu prioritari de totes les actuacions de prevenció d'incendis forestals que la Generalitat porta a terme, prioritat que s'ha manifestat tant en les figures de planificació com en les d'actuació.
No obstant això, els espais naturals per les seues pròpies característiques requerixen figures pròpies de l'ordenació sectorial, tant en matèria ambiental general, com en aquest cas en prevenció incendis forestals.
Conscients d'aquesta realitat l'any 2004 es va iniciar la redacció del Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural del Fondo.
La directriu bàsica que es va seguir en la redacció ha sigut l'adaptació de les directrius generals de prevenció d'incendis forestals a les característiques específiques del Fondo, i és una premissa fonamental el fet de fer compatible la necessària protecció i la defensa enfront dels incendis amb la conservació i la preservació dels valors ambientals del parc.
El Pla va ser presentat per a prendre'l en consideració a la Junta Rectora el dia 22 de desembre de 2005.
Així mateix, s'ha sotmés a informe de la direcció general competent en espais naturals.
D'acord amb tot l'anterior i a proposta de la directora general de Gestió de Medi Natural, resolc:
Article 1. Aprovació del pla i contingut
Aprovar el Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural del Fondo, com a document director en la matèria en l'àmbit del parc.
El pla està estructurat en quatre blocs
1. Anàlisi i diagnòstic: Inclou la informació detallada dels incendis ocorreguts en l'àmbit. Anàlisi del risc conforme a paràmetres físics i antròpics i diagnòstic de la situació actual.
2. Pla d'actuacions per a la prevenció de la iniciació de les causes d'incendis: S'inclouen mesures normatives, de conciliació, difusió i de vigilància.
3. Pla d'actuacions per a la prevenció de la propagació: Incloent les propostes de millora de la xarxa de viària, la xarxa hídrica de suport a l'extinció i la xarxa d'àrees de discontinuïtat del combustible forestal.
4. Memòria economicofinancera, elaborada amb un horitzó temporal de 10 anys.
Així mateix es disposa d'una referència cartogràfica completa, dels diferents aspectes tractats en els blocs anteriors.
Tots els documents que formen el pla, elaborats per a una major operativitat exclusivament en format digital, estaran depositats en els serveis competents de la Conselleria de Territori i Habitatge, com també en els òrgans i oficines del parc.
Article 2. Autorització per al desplegament i l'execució
Facultar la directora general de Gestió del Medi Natural, i el director general de Planificació i Ordenació Territorial, en l'àmbit de les seues atribucions, per a dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per al compliment del que disposa la present resolució.
Article 3. Caràcter subsidiari
Les disposicions que conté el Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural del Fondo, no tenen caràcter normatiu i són subsidiàries en l'aplicació tant del marc legislatiu propi del parc, en concret el Pla d'ordenació dels recursos naturals del Parc Natural del Fondo, aprovat segons el Decret 232/1994, de 8 de novembre, del Govern Valencià (DOGV núm. 2390 de data 18/11/94), com de la normativa general de prevenció d'incendis forestals.
Contra la present resolució que entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent a la publicació, davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del conseller de Territori i Habitatge, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 22 de maig de 2006.. El conseller: Rafael Blasco i Castany.

linea