diari

RESOLUCIÓ de 22 de maig del 2006, del conseller de Territori i Habitatge, per la qual s'aprova el Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural de les Illes Columbretes. [2006/6396]

(DOGV núm. 5270 de 31.05.2006) Ref. Base de dades 3015/2006

RESOLUCIÓ de 22 de maig del 2006, del conseller de Territori i Habitatge, per la qual s'aprova el Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural de les Illes Columbretes. [2006/6396]
La xarxa d'espais naturals ha sigut sempre un objectiu prioritari de totes les actuacions de prevenció d'incendis forestals efectuades per la Generalitat, prioritat que s'ha manifestat tant en les figures de planificació com en les d'actuació.
Això no obstant, els espais naturals per les seues pròpies característiques requereixen figures pròpies d'ordenació sectorial tant en matèria ambiental general com, en aquest cas, en prevenció incendis forestals.
Conscients d'aquesta realitat, l'any 2004 es va iniciar la redacció del Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural de les Illes Columbretes.
La directriu bàsica seguida en la seua redacció ha sigut l'adaptació de les directrius generals de prevenció d'incendis forestals a les característiques específiques i singulars de les illes Columbretes i, en especial, les derivades de la seua insularitat.
El pla va ser presentat per a la seua presa en consideració a la Junta Rectora el dia 14 de desembre del 2005.
Així mateix, s'ha sotmés a informe de la direcció general competent en espais naturals.
Conforme amb l'anterior i a proposta de la directora general de Gestió de Medi Natural, resolc:
Article 1. Aprovació del pla i contingut
Aprovar el Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural de les Illes Columbretes, com a document director en la matèria en l'àmbit del parc.
El pla està estructurat en quatre blocs
1. Anàlisi i diagnòstic: Inclou informació detallada dels incendis ocorreguts en l'àmbit. Anàlisi de risc conforme a paràmetres físics i antròpics i diagnòstic de la situació actual.
2. Pla d'actuacions per a la prevenció de la iniciació de les causes d'incendis: que inclou mesures normatives, de conciliació, difusió i de vigilància.
3. Pla d'actuacions per a la prevenció de la propagació: que inclou dotació d'equips de ràpida actuació.
4. Memòria economicofinancera.
5. Així mateix, disposa d'una referència cartogràfica completa dels diferents aspectes tractats en els blocs anteriors.
Tots els documents que componen el pla, elaborats per a una major operativitat exclusivament en format digital, estaran depositats en els serveis competents de la Conselleria de Territori i Habitatge, i també en els òrgans i oficines del parc.
Article 2. Autorització per al desenvolupament i l'execució
Facultar la directora general de Gestió del Medi Natural i el director general de Planificació i Ordenació Territorial per a, en l'àmbit de les seues atribucions, dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per al compliment del que disposa aquesta resolució.
Article 3. Caràcter subsidiari
Les disposicions contingudes en el Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural de les Illes Columbretes no tenen caràcter normatiu, i són subsidiàries en la seua aplicació tant del marc legislatiu propi del parc, en concret el Pla rector d'ús i gestió aprovat segons Decret 107/1994, de 7 de juny, del Govern Valencià (DOGV núm. 2291, de data 17/06/94), com de la normativa general de prevenció d'incendis forestals.
Contra aquesta resolució que entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació, davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen l'article 10 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del conseller de Territori i Habitatge, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 22 de maig de 2006.. El conseller: Rafael Blasco i Castany.

linea