diari

LLEI 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. [1998/10820]

(DOGV núm. 3391 de 11.12.1998) Ref. Base de dades 3019/1998

LLEI 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. [1998/10820]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:
PREAMBUL
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'apartat 23 de l'article 31, confereix a la Generalitat Valenciana la competència exclusiva en matèria de fundacions i associacions de caràcter docent, cultural, artístic, beneficoassistencial i altres que exercisquen funcions, principalment a la Comunitat.
En virtut d'això, el Govern Valencià va dictar algunes disposicions sobre la matèria, entre les que cal destacar, fonamentalment, el Decret 146/1983, de 21 de novembre, de Creació del Registre de Fundacions i Associacions Docents i Culturals Privades i Entitats Semblants; el Decret 15/1991, de 21 de gener, de Creació del Registre de Fundacions; el Decret 215/1993, de 23 de novembre, pel qual es l'obra beneficosocial de les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana; el Decret 60/1995, de 18 d'abril, de Creació del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana, que derogava els altres dos decrets dits amunt i modificava el Decret 215/1993, de 23 de novembre, que al seu torn fou modificat pels decrets 42/1996, de 5 de març, i 208/1996, de 26 de novembre; i el Decret 116/1995, de 6 de juny, de Creació del Registre de Fundacions Beneficoassistencials i Laborals.
La normativa citada denotava una visió fragmentària de la matèria fundacional, per tant, en principi, en allò no establit en aquesta, era d'aplicació la Llei 30/1994, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General, i la normativa de desplegament. Així mateix, la precitada llei estatal és, segons la disposició final primera, d'aplicació bàsica en determinats articles, els quals, per tant, han de ser respectats per la legislació autonòmica.
Des d'aquesta perspectiva i d'acord amb el títol competencial que estableix l'apartat 23 de l'article 31 de l'Estatut d'Autonomia, la Generalitat Valenciana té competència per a regular el dret de fundació consagrat constitucionalment en l'article 34. Per tant, l'instrument idoni ha de ser una llei formal, que haurà de respectar-ne el contingut essencial, d'acord amb el que estableix l'article 53.1 de la Constitució.
D'altra banda, l'objectiu de la present llei és establir el règim jurídic de les fundacions de la Comunitat Valenciana; facilitar-ne l'activitat, atenent la realitat sociològica valenciana, i, així mateix, procurar que les fundacions complisquen, respectant-ne sempre l'autonomia, les finalitats d'interés general per què foren creades.
Així mateix, en aquesta llei, les fundacions se situen i entenen no en l'alternativa entre administració o societat, sinó més bé com a instrument privat, sorgit en l'esfera de la llibertat, per complir sota la protecció de l'administració finalitats a les quals l'administració sola no pot atendre i que encaixen en l'àmbit de la funció social de la propietat. Tot això, sense perjudici que les pròpies persones juridicopúbliques puguen constituir fundacions, tret que les seues normes reguladores establisquen el contrari.
En definitiva, aquesta llei crea un marc jurídic estable que, en fomentar la solidaritat, coadjuve a l'inalienable dret de llibertat del fundador per a satisfer de manera altruista finalitats d'interés general el compliment de les quals demanda la societat civil.
TITOL I
De les fundacions
CAPITOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. Aquesta llei té com a finalitat regular les fundacions que són competència de la Generalitat, d'acord amb el que disposa l'apartat 23 de l'article 31 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
2. S'han de regir pel que estableix aquesta llei:
a) Les fundacions que exercisquen funcions, principalment, al territori de la Comunitat Valenciana.
b) Les delegacions de les fundacions estrangeres que actuen principalment al territori de la Comunitat Valenciana.
c) Les fundacions que siguen inscrites al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana per a desplegar una de les seues activitats principals a l'estranger.
3. Per a determinar el sotmetiment a aquesta llei cal ajustar-se a allò que, sobre l'àmbit territorial on haja d'exercir principalment les activitats, determinen els estatuts de la fundació.
Article 2. Règim jurídic
Les fundacions s'han de regir per la voluntat del fundador, pels seus estatuts i per la present llei i per tota altra normativa aplicable a les persones juridicoprivades.
Article 3. Fins i beneficiaris
1. Hom considera fins d'interés general, els l'assistència social, cívics, educatius, de promoció del valencià, culturals, científics, esportius, sanitaris, de cooperació per al desenrotllament, de defensa del medi ambient, de suport a un model de desenvolupament sostenible o foment de l'economia o de la investigació, de promoció del voluntariat i suport a la igualtat d'oportunitats entre els homes i les dones o altres de naturalesa semblant.
2. Quant als beneficiaris de la finalitat fundacional cal ajustar-se al que disposa l'apartat 2 de l'article 2 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General.
3. Les fundacions han de seleccionar els beneficiaris de manera democràtica i amb criteris d'imparcialitat, de no-discriminació i d'objectivitat, d'acord amb les bases, normes o regles que elaboren per a l'elecció d'aquells. Les fundacions, per tant, han de donar la major publicitat i informació sobre les seues finalitats i activitats.
4. Resten prohibides les fundacions que entre les seues finalitats hi haja la de destinar-ne les prestacions als cònjuges o parents, per consanguinitat o afinitat del fundador fins al quart grau inclusivament.
5. No s'inclouen en l'apartat anterior les fundacions que tinguen com a finalitat exclusiva o principal la conservació i la restauració dels béns a què fa referència la Llei 6/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol, i la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià.
Article 4. Personalitat jurídica
1. Les fundacions regulades en aquesta llei adquireixen la personalitat jurídica des de la inscripció de l'escriptura pública de constitució al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
2. La inscripció només pot ser denegada amb una resolució motivada:
a) Quan l'escriptura de constitució no s'ajuste a les prescripcions de la llei.
b) Quan alguna disposició dels estatuts de la fundació o alguna manifestació de la voluntat del fundador siga contrària a la present llei i afecte la validesa constitutiva de la fundació. Si no afectava la dita validesa, es considerarà no posada.
3. El protectorat pot classificar les fundacions inscrites segons la naturalesa de les finalitats d'interés general que perseguisquen.
Article 5. Domicili
1. Les fundacions que exercisquen, principalment, les activitats al territori de la Comunitat Valenciana han d'estar-hi domiciliades
2. Les fundacions han de tindre el domicili social al lloc on es trobe la seu del seu òrgan de govern, que ha de radicar a l'àmbit territorial on vulga desplegar principalment les seues activitats.
3. Les fundacions que s'inscriguen al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana per a dur a terme una de les seues activitats principals a l'estranger, han de tindre el domicili social a la seu del seu òrgan de govern dins del territori de la Comunitat Valenciana.
Article 6. Fundacions estrangeres
Les fundacions estrangeres que exercisquen principalment les activitats a la Comunitat Valenciana han d'establir una delegació en territori valencià i inscriure's al Registre de Fundacions. La inscripció pot denegar-se quan els fins no siguen d'interés general o quan no estiguen vàlidament constituïdes d'acord amb la seua llei personal.
CAPITOL II
Constitució de les fundacions
Article 7. Capacitat per a fundar
1. Pel que fa a la capacitat per a fundar de les persones físiques o jurídiques, cal ajustar-se al que disposa l'article 6 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General.
2 . Les persones juridicopúbliques tenen capacitat per a constituir fundacions llevat que les seues normes reguladores establisquen el contrari i sense que la seua creació puga comportar l'establiment de serveis públics la prestació dels quals en règim de fundació no es trobe especialment prevista.
3. Les persones jurídiques han de designar a qui haja d'actuar per elles en l'acte de constitució i, si s'escau, el seu representant o representants en el patronat.
Article 8. Constitució mitjançant testament
Si en la constitució d'una fundació per acte mortis causa, el testador s'ha limitat a establir la seua voluntat de crear una fundació i de disposar dels béns i drets de la dotació, el marmessor testamentari i, si hi manca, els hereus testamentaris, i en cas que aquests no existiren, la persona que designe el protectorat han d'atorgar l'escriptura pública en la qual es continguen els altres requisits exigits per aquesta llei.
Article 9. Escriptura de constitució
L'escriptura de constitució d'una fundació ha de contenir, almenys, els següents punts:
a) El nom, cognoms, edat i estat civil dels fundadors si són persones físiques, i la denominació o raó social si són persones jurídiques, i en els dos casos la nacionalitat i el domicili.
b) La voluntat de constituir una fundació.
c) La dotació, la procedència i valoració. Al notari que autoritza se li ha d'acreditar la forma i realitat de l'aportació en els termes expressats en l'article 11 d'aquesta llei, i s'uniran els documents justificatius originals a l'escriptura.
d) Els estatuts de la fundació, el contingut dels quals s'ha d'ajustar a les prescripcions de l'article següent.
e) La identificació de les persones que integren l'òrgan de govern, així com la seua acceptació si s'efectua en el moment fundacional.
f) El certificat del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, acreditatiu de no trobar-se inscrita o pendent d'inscripció cap altra fundació amb denominació idèntica o semblant a la que es pretén constituir.
Article 10. Estatuts
En els estatuts de la fundació s'ha de fer constar en qualsevulla de les dues llengües oficials al territori de la Comunitat Valenciana:
a) La denominació de l'entitat, en la qual han de figurar les paraules Fundació de la Comunitat Valenciana o Fundación de la Comunidad Valenciana, no pot coincidir, o assemblar-s'hi de manera que puga crear confusió, amb cap altra prèviament inscrita al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
b) Els fins fundacionals, amb especificació de les activitats encaminades al compliment d'aquells.
c) El domicili de la fundació.
d) L'àmbit territorial en què haja de desenrotllar principalment les seues activitats.
e) Les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos al compliment dels fins fundacionals i per a la determinació dels beneficiaris.
f) L'òrgan de govern i representació, la seua composició, les regles per a la designació i substitució dels seus membres, causes del cessament d'aquests, les atribucions i la forma de deliberar i adoptar acords.
g) Les causes de la dissolució i el destí dels béns d'aquesta, que necessàriament han de ser a entitats no lucratives, públiques o privades, que tinguen afectats els seus béns a fins d'interés general.
h) Qualssevol altres disposicions i condicions lícites que els fundadors tinguen a bé establir.
Article 11. Dotació de la fundació
1. Sense perjudici d'allò que s'ha disposat en l'apartat 1 de l'article 10 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General, tenen, així mateix, la consideració legal de dotació els béns i drets que durant l'existència de la fundació el fundador o el patronat afecten amb caràcter permanent als fins fundacionals.
La promesa d'aportacions econòmiques sols pot fer-se amb el caràcter de dotació quan estiguen garantides per qualsevol dels mitjans admesos en dret. En cap cas es pot considerar com a dotació el mer propòsit de recaptar donatius, encara que siguen quotes o subvencions periòdiques o qualssevol altres ingressos a títol gratuït.
2. La dotació ha de consignar-se, ja siga dinerària o no dinerària, en la moneda de curs legal a Espanya, i ha de ser adequada i suficient per als rendiments seus finançar, almenys, el 50% de les despeses previstes en el primer programa d'actuació de la fundació, cosa que ha d'acreditar-se amb un estudi econòmic de viabilitat.
3. Les aportacions dineràries a la dotació s'han de justificar al notari que autoritza l'escriptura de constitució o, si l'aportació amb caràcter dotacional és posterior, al patronat, que ho ha de comunicar al Registre de Fundacions, i s'ha de justificar, en els dos casos, mitjançant un certificat acreditatiu de l'entitat de crèdit com que són depositades en aquesta a nom de la fundació en constitució o constituïda.
4. Les aportacions no dineràries, qualsevol que en siga la classe i naturalesa, les han d'efectuar els aportants en l'escriptura de constitució o d'aportació a la dotació, on han de figurar degudament ressenyades, i el seu valor s'ha d'acreditar al notari que autoritza de la forma següent:
a) Si es tractava de béns mobles o immobles mitjançant un certificat per titulat competent sota la seua responsabilitat, llevat d'allò que es disposa en els dos apartats b i c següents.
b) Si són valors cotitzats en un mercat secundari oficial, mitjançant un certificat de la borsa on es cotitzaren referit al cinqué dia anterior a la constitució de la fundació o de l'escriptura d'aportació.
c) Si es tracta de valors no cotitzats en un mercat secundari, o participacions en societats mercantils, mitjançant un certificat de l'òrgan d'administració de l'entitat a què corresponguen els dits béns acreditatiu del seu valor teòric comptable d'acord amb l'últim balanç.
Aquests documents han d'incorporar originals a l'escriptura pública.
5. L'aportació de la dotació inicial pot fer-se de forma successiva; en aquest cas el desemborsament ha de ser com a mínim del 25% d'aquesta; la resta s'ha de desemborsar en un termini no superior a cinc anys comptadors des de l'atorgament de l'escriptura de la fundació, en les dates que determine el patronat. Per a acreditar la realitat i valoració de les aportacions cal ajustar-se a allò que estableixen els apartats 3 i 4 d'aquest article.
Article 12. Promoció de fundacions
1. Els qui pretenguen promoure la constitució d'una fundació i recaptar-ne la dotació mitjançant subscripcions, col·lectes públiques o altres actes anàlegs, han de presentar al protectorat l'escriptura pública de promoció perquè siga depositada al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, abans de l'inici de les activitats de recaptació. Aquest document, que pot ser redactat en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, ha de contenir les dades següents:
a) Nom, cognoms, edat i estat civil dels qui pretenguen promoure la fundació si són persones físiques, i la denominació o raó social si són persones jurídiques, i, en els dos casos, la nacionalitat i el domicili.
b) Denominació de la fundació, la constitució de la qual es promou, en els termes que estableix l'article 10 d'aquesta llei, la qual ha d'incloure els mots Fundación de la Comunidad Valenciana en promoción o Fundació de la Comunitat Valenciana en promoció.
c) Finalitats d'interés general de la fundació que vol constituir-se.
d) Projecte d'estatuts de la futura fundació.
e) Programa d'activitats per tal d'aconseguir les aportacions suficients per a assolir la dotació.
f) Indicació del termini de duració de la promoció, el qual pot ser prorrogat expressament per una única vegada.
g) Els comptes oberts en entitats de crèdit on han de ser ingressades les aportacions.
h) Identificació de les entitats no lucratives, públiques o privades, que tinguen afectats els seus béns a finalitats d'interés general anàlogues a les de la fundació en promoció, que puguen ser destinatàries dels béns i drets obtinguts amb la promoció.
2. En el cas que la fundació no arribe a constituir-se, les contribucions efectuades seran reintegrades a les persones que les hagen aportat, tret que aquestes hagen manifestat expressament la seua voluntat que allò recaptat siga destinat a les entitats sense finalitats lucratives esmentades en la lletra h de l'apartat anterior.
3. Els qui pretenguen promoure la constitució d'una fundació no tenen cap dret al reemborsament de les despeses que puguen atendre o ho hagen de fer amb motiu de la seua actuació. Igualment, són responsables personalment i solidàriament de la conservació i la integritat dels béns i drets que recapten i de la seua aportació a la fundació que s'ha de constituir o, si és el cas, de la devolució a les persones que les hagen aportades, o bé del lliurament d'aquests a les entitats esmentades en la lletra h de l'apartat 1 d'aquest article.
4. Una vegada acabades les activitats de la promoció o transcorregut el termini previst per a la realització d'aquestes i, si s'escau, la pròrroga, s'ha d'atorgar l'escriptura de constitució de la fundació i presentar-la per a la inscripció al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, o acreditar davant el protectorat el compliment del que disposa l'apartat 2 d'aquest article.
CAPITOL III
Govern de la fundació
Article 13. Patrons
1. El patronat ha d'estar constituït pel nombre de patrons que determinen els estatuts, amb un mínim de tres. Poden ser patrons tant les persones físiques com les jurídiques, públiques o privades. Si els estatuts no ho estableixen, els acords han d'adoptar-se per la majoria dels patrons presents, excepte quan es tractarà d'actes d'alienació, gravamen, arrendament o disposició de béns de la fundació, del sotmetiment a arbitratge o transacció sobre aquests béns, modificació dels estatuts, i fusió i extinció, en què caldrà el vot favorable de la meitat més un de tots els patrons de la fundació.
2. Els patrons persones físiques han de tenir plena capacitat d'actuar, no han d'estar inhabilitats per a l'exercici de càrrecs públics i han d'exercir personalment les seues funcions en el patronat, sense que puguen delegar la seua representació ni tan sols en un altre patró. Tot i això, quan la qualitat de patró siga atribuïda al titular d'un càrrec en entitats públiques o privades, pot actuar en nom seu la persona a qui corresponga la substitució, d'acord amb les normes que les regulen, o la persona que designe en escriptura pública, en cas de ser de caràcter permanent, o mitjançant un escrit especial per a cada ocasió.
3. Quan la qualitat de patró siga atribuïda a les persones jurídiques, aquestes han de designar, a través de l'òrgan competent, una persona física que actue en representació seua, la qual ha d'exercir personalment les seues funcions en el patronat, sense que puga, de cap manera, delegar-les.
4. Els patrons han de començar a exercir les seues funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec. L'acceptació ha de constar en escriptura pública, en document privat amb firma legitimada per notari o mitjançant compareixença realitzada a l'efecte davant l'encarregat del Registre de Fundacions.
5. Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament i no poden rebre cap retribució per l'exercici de la seua funció. Tot i això, tenen el dret a ser compensats per les despeses degudament justificades en l'exercici de les seues funcions.
6. El patronat ha de triar entre el seus membres un president per al cas no n'estiguera prevista la designació d'una altra manera en l'escriptura de constitució o en els estatuts. El càrrec de secretari, quan n'hi haja, pot correspondre a una persona que no siga membre del patronat i en aquest cas tindrà veu però no vot.
7. En cas de conflicte d'interessos o drets entre la fundació i algun dels patrons, els afectats no han de participar en la decisió que haja de prendre el patronat, al qual correspon determinar, per majoria simple dels assistents, si hi ha o no algun conflicte.
8. L'acceptació dels patrons s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
Article 14. Dels altres càrrecs
En els estatuts es pot encomanar la gestió ordinària o administrativa de les activitats de la fundació a un gerent, i preveure l'existència d'altres càrrecs amb funcions consultives o merament executives, sense perjudici del que disposa l'article següent.
Article 15 . Delegacions i apoderaments
1. Si els estatuts no ho prohibeixen, el patronat pot delegar les seues facultats en un o més dels seus membres, els quals han d'exercir les facultats consignades en l'acord de delegació mancomunadament o solidàriament segons els termes de l'acord, o en una comissió executiva. No són delegables l'aprovació dels comptes i del pressupost, ni la decisió sobre els conflictes a què fa referència l'article 13.7 d'aquesta llei, ni els que requerisquen l'autorització del protectorat. La delegació permanent de facultats ha de constar en escriptura pública, la qual s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.
2. Sense perjudici de la delegació de facultats a què fa referència l'apartat anterior, el patronat pot nomenar apoderats generals o especials amb les facultats que determine l'escriptura de poder i, sempre, amb les limitacions de l'apartat anterior. Si els poders són generals s'han d'inscriure al Registre de Fundacions.
Article 16. Obligacions dels patrons
Els patrons són obligats a:
a) Complir i fer complir fidelment les finalitats fundacionals, d'acord amb el que es disposa en la llei i els estatuts de la fundació.
b) Administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la fundació, mantenint plenament el rendiment i la seua utilitat, conforme als criteris econòmics i financers d'un bon gestor.
c) Assistir a les reunions del patronat i vetlar per la legalitat dels acords que s'hi prenguen.
Article 17. Substitució, cessament i suspensió dels patrons
1. La substitució dels patrons s'ha de produir en la forma que estableixen els estatuts. Quan això no siga possible caldrà modificar-los, d'acord amb el que preceptua l'article 23 d'aquesta llei.
2. El cessament i la suspensió dels patrons d'una fundació es produeix en els supòsits establits en els apartats 2 i 3 de l'article 16 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General.
Tret que els estatuts de la fundació determinen el contrari, també és motiu de cessament la no-assistència reiterada, sense causa justificada, a les reunions del patronat, prèviament i degudament notificades. L'acord de cessament, l'ha d'adoptar el patronat, i a aquest efecte s'ha de computar el vot del patró que puga cessar, el qual tindrà audiència abans de la votació.
3. La substitució, el cessament i la suspensió dels patrons s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.
Article 18. Mesures provisionals del protectorat
1. Si el nombre de patrons queda reduït a menys del mínim previst en el número 1 de l'article 13 d'aquesta llei i no pot proveir-se la substitució de les vacants segons els estatuts de la fundació, el protectorat resta facultat per a designar la persona o les persones que integren provisionalment el patronat, fins que s'aprove la modificació estatutària i les vacants siguen ocupades. Quan falten tots els patrons, el protectorat ha d'exercir directament les funcions del patronat, durant un termini màxim d'un any. Transcorregut aquest termini sense que s'haja proveït l'òrgan de govern, la fundació quedarà extingida.
2. Si el protectorat percep una irregularitat greu en la gestió econòmica que faça perillar la subsistència de la fundació, o una desviació greu entre els fins fundacionals i l'activitat realitzada, ha de sol·licitar al patronat, després d'escoltar aquest, l'adopció de les mesures que considere pertinents per a la correcció d'aquella.
Si la sol·licitud a què fa referència l'apartat anterior no és atesa en el termini indicat a l'efecte, el protectorat pot sol·licitar a l'autoritat judicial l'autorització per a la intervenció temporal de la fundació, cosa que s'ha d'acordar, si s'escau, després d'escoltar el patronat. Una vegada autoritzada judicialment la intervenció de la fundació, el protectorat ha d'assumir totes les atribucions legals i estatutàries del patronat durant el temps que determine el jutge. La intervenció s'alçarà per haver passat aquell període llevat que hom accedisca a prorrogar-la mitjançant una nova resolució judicial.
3. La resolució judicial que decrete la intervenció temporal de la fundació s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.
CAPITOL IV
Règim econòmic de les fundacions
Article 19. Patrimoni de la fundació
1. Els béns i drets que integren el patrimoni de la fundació han de constar en l'inventari d'aquesta, que anualment s'ha de presentar perquè conste al Registre de Fundacions, i s'inscriuran, si és el cas, als registres públics corresponents, en la forma que determine la llei reguladora dels dits registres.
2. Les fundacions no poden tindre cap participació en societats mercantils en què hagen de respondre, personalment, dels deutes socials. Quan formen part de la dotació participacions en tals societats, i aquesta participació siga majoritària, el patronat ha de promoure la transformació d'aquelles perquè adopten una forma jurídica en què en quede limitada la responsabilitat; en cas contrari, han de respondre solidàriament amb la societat pels deutes socials tots els patrons que no hagueren emprat la diligència adient en l'adopció de l'acord de transformació.
3. L'administració i la disposició del patrimoni i de les rendes correspon al patronat, d'acord amb allò establit en els estatuts i amb subjecció al que disposa la present llei.
Article 20. Règim financer. Destinació de rendes i ingressos
1. La fundació, per al desplegament de les seues activitats, s'ha de finançar fonamentalment amb els recursos que provinguen del seu patrimoni i, si és el cas, amb aquells altres procedents de les ajudes, subvencions, donacions, herències i altres actes a títol gratuït, realitzats per persones físiques o jurídiques, ja siguen aquestes públiques o privades.
2. Les fundacions poden obtenir ingressos mitjançant el cobrament de preus als seus beneficiaris; aquests preus no poden excedir, en el conjunt, el cost del servei que se'ls preste, el qual mai no pot ser de ser superior al preu de mercat; cal ponderar la capacitat econòmica individual dels beneficiaris per a la determinació de les quanties.
3. També poden obtenir rendiments mitjançant l'exercici, per elles mateixa, d'activitats mercantils o industrials, sempre que aquestes coincidisquen amb l'objecte o finalitat específica de la fundació. En el cas que no coincidisquen tals activitats amb la finalitat fundacional, aquestes han de realitzar-se a través de qualsevol tipus de societat que tinga limitada la responsabilitat dels seus socis. Les activitats compreses en aquest apartat s'han de comunicar al protectorat.
4. Les fundacions han d'aplicar les rendes, o qualssevol altres ingressos nets que obtinguen, prèvia deducció d'impostos, d'acord amb els següents percentatges:
a) El 70% a la realització dels fins fundacionals, que caldrà aplicar en el termini màxim de tres exercicis econòmics, comptadors a partir del moment de la seua obtenció; l'inicial ha de ser el següent a aquell en què es van generar.
b) A despeses d'administració fins a un màxim del 10% dels ingressos o rendes netes obtingudes en l'exercici. Excepcionalment, el protectorat, després de la sol·licitud del patronat documentalment justificada, pot autoritzar l'augment de dit percentatge, sense que en cap cas excedisca el 20%.
c) A incrementar la dotació fundacional, la resta.
5. S'entén per despeses d'administració aquelles directament ocasionades al patronat per l'administració dels béns i drets que integren el patrimoni de la fundació, i les que els patrons tenen dret a rescabalar-se d'acord amb l'article 13.5 d'aquesta llei.
Article 21. Règim comptable i pressupostari. Auditories
1. L'exercici econòmic ha de ser anual i ha de coincidir amb l'any natural, tret del cas que els estatuts determinen una altra cosa respecte a les dates d'inici i tancament.
2. En els primers sis mesos de cada exercici, el patronat de la fundació ha d'aprovar i presentar al protectorat els següents documents, per al seu examen, comprovació de l'adequació a la normativa vigent i depòsit al Registre de Fundacions, referits a l'anterior exercici econòmic:
a) L'inventari valorat dels béns i drets de la fundació, en els termes que s'establisquen reglamentàriament.
b) El balanç de situació.
c) El compte de resultats.
d) Una memòria expressiva de les activitats fundacionals i de la gestió econòmica, que ha d'incloure el quadre de finançament, així com de el grau exacte de compliment dels fins fundacionals. Així mateix, ha d'incloure les variacions patrimonials i els canvis en els seus òrgans de govern, direcció i representació.
e) La liquidació del pressupost d'ingressos i despeses.
3. Així mateix, en els tres últims mesos de cada exercici, el patronat ha d'aprovar i ha de trametre al protectorat, amb la mateixa finalitat que els efectes assenyalats en el número anterior, el pressupost corresponent a l'exercici següent, acompanyat d'una memòria explicativa.
4. S'han de sotmetre a auditoria externa els comptes de les fundacions en què concórreguen, en la data de tancament de l'exercici, durant dos anys consecutius, almenys dues de les següents circumstàncies:
a) Que el valor total del seu patrimoni supere els 400.000.000 de pessetes.
b) Que l'import dels ingressos nets, per qualsevol concepte, depasse els 400.000.000 de pessetes.
c) Que la mitjana de treballadors, empleats durant l'exercici, siga superior a 20.
d) Que els preus que recapte dels seus beneficiaris representen més del 50% dels ingressos totals de l'exercici.
e) Quan el preu del contracte o contractes a què fa referència l'article 22.8 d'aquesta llei, supose més del 15% de les despeses totals de l'exercici.
f) Que el valor dels títols representatius de la participació de la fundació en societats mercantils, siga superior al 50% del valor total del seu patrimoni.
g) Que el valor de les alienacions o gravàmens de béns i drets de la fundació, realitzats durant un exercici econòmic, supere el 50% del valor total del seu patrimoni.
També s'han de sotmetre a auditoria externa els comptes de les fundacions en què concórreguen, al parer del patronat de la fundació o del protectorat, circumstàncies d'especial gravetat en relació amb el seu patrimoni.
Els informes d'auditoria, que en tot cas han de fer referència a les circumstàncies que es recullen en les anteriors lletres d'aquest número, s'han de presentar al protectorat en el termini de tres mesos des de la seua emissió, el qual, una vegada examinats i comprovada la seua adequació a la normativa vigent, els ha de depositar al Registre de Fundacions. L'incompliment per part de les fundacions de l'obligació de demanar i presentar els informes d'auditoria pot determinar l'exigència de responsabilitat, d'acord amb l'article 15 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General.
5. La comptabilitat de les fundacions s'ha d'ajustar a la normativa general que els siga d'aplicació, en funció de les activitats que desenrotllen.
Article 22. Alienació i gravamen dels béns de la fundació. Règim d'autoritzacions i comunicacions
1. L'alienació, gravamen o qualssevol altres actes de disposició, o d'administració dels béns i drets que integren el patrimoni de la fundació, constituïsquen o no dotació, són sempre a títol onerós, i ha d'estar justificada en tot cas la necessitat o la conveniència de tals actes, així com la inversió prevista de la contraprestació, tret que es tracte de prestacions pròpies del compliment del fi fundacional.
2. Per a l'alienació, gravamen o arrendament dels béns i drets a què fa referència l'apartat anterior, cal l'autorització prèvia del protectorat. Aquesta autorització no cal en els supòsits següents:
a) Béns o drets el valor dels quals no supere el 20% de l'actiu de la fundació que resulte de l'últim balanç anual, excepte que es tracte de béns compresos en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol o en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià.
b) Valors que cotitzen en borsa.
c) Actes de disposició de béns adquirits per donació o en virtut de subvencions conforme als fins establits pel donant o per la corresponent norma.
3. La sol·licitud d'autorització ha d'anar acompanyada d'una valoració pericial que acredite l'adequació a preus de mercat de la contraprestació econòmica que haja de rebre la fundació per la disposició, el gravamen o l'arrendament. Aquesta valoració ha de ser degudament comprovada pel protectorat.
4. Així mateix, de l'alienació, gravamen o arrendament de béns immobles, establiments mercantils o industrials, valors mobiliaris que representen participacions significatives en aquells i objectes d'extraordinari valor en què no calga autorització, s'ha de donar compte immediatament al protectorat, sempre que representen un valor superior al 10% de l'actiu de la fundació que resulte de l'últim balanç anual.
5. Es requereix l'autorització prèvia del protectorat, o la comunicació si fa al cas, per a comprometre en arbitris d'equitat o fer transaccions sobre els béns o els drets a què fan referència els apartats anteriors.
En la sol·licitud d'autorització o en la comunicació s'ha de justificar la inexistència de perjudici econòmic per a la fundació.
6. L'acceptació de llegats o donacions amb càrregues que puguen desnaturalitzar el fi fundacional o absorbir-ne el valor, requereix la prèvia autorització del protectorat.
No es pot renunciar a herències o llegats, ni deixar d'acceptar donacions, sense la prèvia autorització del protectorat; si aquest no la concedeix, el patronat pot sol·licitar autorització judicial amb aquesta finalitat.
L'acceptació de les herències per part de les fundacions ha de ser a benefici d'inventari.
7. Les alienacions, gravàmens, arrendaments, compromisos i transaccions a què es refereix aquest article, així com en general totes les alteracions superiors al 10% de l'actiu de la fundació que no requerisquen autorització prèvia del protectorat, s'han de fer constar anualment al Registre de Fundacions, en finalitzar l'exercici econòmic.
8. Els patrons i els seus parents per consanguinitat fins al quart grau i per afinitat fins al segon, no poden contractar amb la fundació, ja siga en nom propi o d'un tercer, excepte que siguen autoritzats pel protectorat. Igualment, es demana l'esmentada autorització quan pretenguen contractar amb la fundació les societats de qualsevol naturalesa en què tinguen participació majoritària les persones anteriorment indicades. A aquests efectes, s'han de sumar les participacions que tinguen cada un dels patrons o familiars dins la mateixa societat.
9. El termini per a resoldre la concessió de les autoritzacions a què fa referència aquest article és de tres mesos, llevat del cas que per resolució motivada del protectorat es considere pertinent investigar determinats aspectes que garantisquen la legalitat del que s'ha sol·licitat; en aquest cas el termini pot ampliar-se fins a tres mesos mes. Transcorregut el termini sense que hi haja resolució expressa, es poden entendre estimades les sol·licituds d'autorització. El termini per a resoldre la sol·licitud s'interromp per causa imputable a l'interessat, i comença a comptar de nou des del moment en què tal causa haja desaparegut.
CAPITOL V
Modificació, fusió, extinció i liquidació
Article 23. Modificació dels estatuts
1. Per a la modificació dels estatuts cal ajustar-se al que disposen els apartats 1, 2 i 3 de l'article 27 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General.
2. La modificació o nova redacció dels estatuts de la fundació ha de constar en una escriptura pública que s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions. Amb caràcter previ a l'atorgament de l'escriptura, el patronat ho ha de notificar al protectorat, el qual pot oposar-se a la nova redacció per raons de legalitat i mitjançant una resolució motivada.
Article 24. Fusió
1. El patronat d'una fundació pot acordar la fusió d'aquesta amb una altra o altres fundacions. En aqueix cas cal:
a) Que resulte convenient per als interessos d'aquesta i que no ho haja prohibit el fundador o, independentment de les determinacions d'aquest, quan hagen variat substancialment les circumstàncies de tal manera que existisca una greu dificultat per al compliment de les seues finalitats; en aquest últim cas cal l'autorització prèvia del protectorat.
b) L'acord de les fundacions interessades, que ha de ser notificat al protectorat, el qual pot oposar-s'hi per raons de legalitat i mitjançant un acord motivat.
2. La fusió pot realitzar-se:
a) Per l'absorció per una fundació d'una o altres que s'extingeixen, la qual cosa ha de constar en una escriptura pública.
b) Mitjançant la creació d'una nova fundació, a la qual s'han de transmetre en bloc els patrimonis de les fusionades que s'extingeixen, i que cal instrumentar en una escriptura pública.
3. Les escriptures esmentades en els apartats a i b de l'apartat anterior, s'han d'inscriure al Registre de Fundacions. Reglamentàriament se n'ha d'establir el contingut.
Article 25. Extinció
1. L'extinció de les fundacions es regeix per allò que disposen els articles 29 i 30 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General.
2. L'acord d'extinció o, si és el cas, la resolució judicial, s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
Article 26. Liquidació
1. L'extinció de la fundació, excepte en els supòsits que siga conseqüència d'una fusió, determina l'obertura del procediment de liquidació, que l'ha de realitzar el patronat de la fundació, sota el control del protectorat. El patronat no té en aquest cas més facultats que la de cobrar crèdits, satisfer els deutes i formalitzar els actes pendents d'execució, sense que puga contraure més obligacions, llevat de les que siguen necessàries per a la liquidació. Acabades les operacions, s'ha de formar l'oportú balanç de liquidació, que ha de ser aprovat pel patronat i sotmés a la ratificació del protectorat. Una vegada dictada aquesta, s'ha de complir allò que disposa l'apartat següent, per a finalitzar la liquidació. Conclosa aquesta s'ha de fer constar al Registre de Fundacions la baixa, a sol·licitud del patronat, per escrit dirigit al Registre, al qual ha d'acompanyar el certificat de l'acord aprovatori del balanç de liquidació, la ratificació d'aquest pel protectorat i una còpia dels documents en què s'hagen formalitzat les operacions a què es refereix l'apartat següent. No obstant això, si en el moment de la baixa de la fundació en el Registre queden operacions pendents d'execució o formalització, aquestes han de ser dutes a terme pel Protectorat.
2. Els béns i drets resultants de la liquidació s'han de destinar a les fundacions o a les entitats no lucratives privades que perseguisquen fins d'interés general que tinguen afectats els seus béns -fins i tot per al supòsit de la dissolució- a la consecució d'aquells, i que hagen sigut designats en el negoci fundacional o en els estatuts de la fundació extingida. Si hi manca, aquesta destinació pot ser decidida a favor de les mateixes fundacions i entitats mencionades pel patronat, quan tinga reconeguda aquesta facultat pel fundador, i, si manca aqueixa facultat, correspon al protectorat complir la comesa.
3. Les fundacions constituïdes per persones juridicopúbliques poden preveure en els seus estatuts que els béns i drets resultants de la liquidació revertisquen al seu fundador.
Article 27. Terminis
El termini per a resoldre la concessió d'autoritzacions del protectorat previstes en aquest capítol, així com l'oposició d'aquell als acords del patronat relatius a la modificació d'estatuts i fusió de les fundacions, i sobre la ratificació del referent a l'extinció d'aquestes i el balanç de liquidació, és de tres mesos. Passat aquest termini sense que haja recaigut un acte exprés, es poden entendre estimades les sol·licituds d'autorització i ratificats els acords de modificació estatutària, fusió, extinció i el balanç de liquidació. Pel que fa a la interrupció i represa dels terminis, cal ajustar-se al que disposa l'article 22.9 d'aquesta llei.
TITOL II
El Protectorat i el Registre de Fundacions
CAPITOL I
El Protectorat de la Generalitat Valenciana
Article 28. Organització
El protectorat és l'òrgan administratiu de la Generalitat Valenciana que exerceix les funcions que li atribueix la present llei respecte de les fundacions inscrites al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'establisca reglamentàriament.
Article 29. Funcions
1. Són funcions específiques del protectorat:
a) Portar el Registre de Fundacions d'acord amb el que s'estableix en el capítol següent.
b) Vetlar pel compliment adequat de les activitats que realitzen els promotors, així com garantir l'efectiva afectació dels béns i drets recaptats a fins d'interés general.
c) Assessorar els patrons de les fundacions en procés d'inscripció per a aconseguir aquesta i vetlar per l'adequació i suficiència de la dotació; promoure que les fundacions ja constituïdes en escriptura pública s'inscriguen al Registre de Fundacions, i, si és procedent, designar les persones que hagen d'atorgar-la.
d) Acordar i executar les mesures provisionals legalment establides en relació amb el patronat, i vetlar pel compliment de les obligacions que incumbeixen als patrons.
e) Vetlar per l'efectiu compliment dels fins fundacionals d'acord amb la voluntat del fundador i tenint en compte la consecució de l'interés general.
f) Vetlar per la integritat, suficiència i rendibilitat del patrimoni fundacional i verificar si els recursos econòmics de la fundació han sigut aplicats als fins fundacionals.
g) Garantir la legalitat de les modificacions d'estatuts, fusions i extincions de les fundacions, instant, si és procedent, les corresponents accions judicials, i controlar el procés de liquidació.
h) Assessorar les fundacions ja inscrites sobre el seu règim jurídic i econòmic, així com sobre les qüestions que facen referència a les activitats desenrotllades per aquelles en el compliment dels seus fins, prestant-los amb aquesta finalitat el suport necessari, i donar publicitat a l'existència i activitats de les fundacions.
i) Totes les altres funcions que s'establisquen en les lleis.
Article 30. Règim jurídic dels actes del protectorat
1. La tramitació dels expedients que haja de resoldre el protectorat de la Generalitat Valenciana s'ha d'ajustar a les disposicions del procediment administratiu comú, amb les especialitats que s'indiquen en la present llei.
2. Els actes del protectorat que esgoten la via administrativa són impugnables davant l'ordre jurisdiccional establit en l'article 35 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General.
CAPITOL II
El Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana
Article 31. Registre de Fundacions
1. Davall la dependència del protectorat es crea el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. L'estructura i el funcionament del Registre s'han de determinar reglamentàriament.
2. Són funcions del Registre:
a) La inscripció de les fundacions de competència de la Generalitat Valenciana, de les delegacions de fundacions sotmeses a altres protectorats i els altres actes que siguen inscriptibles, d'acord amb aquesta llei i les seues normes reglamentàries.
b) El depòsit i l'arxiu dels documents a què es refereixen la present llei i les seues normes reglamentàries.
c) La legalització dels llibres que hagen de portar les fundacions regulades en aquesta llei.
Article 32. Principis registrals
1. El Registre és públic. La publicitat dels actes inscrits s'ha de fer efectiva per mitjà d'una certificació dels assentaments expedida pel funcionari del Registre amb competència, mitjançant una simple nota informativa, una còpia dels assentaments o a través de la consulta. Només els certificats tenen caràcter de document públic.
Els documents originals depositats i els arxivats poden ser consultats després de la identificació del sol·licitant i de l'acreditació del seu interés, sense que en cap cas puga estendre's la consulta a les dades que afecten la intimitat de les persones.
2. Els actes inscrits al Registre es presumeixen vàlids i el protectorat els ha de prendre en consideració per a fonamentar les seues decisions. Respecte dels documents depositats i dels arxivats que no hagen estat inscrits tan sols se'n presumirà la regularitat formal.
3. Els actes subjectes a inscripció en el Registre i no inscrits, no han de perjudicar tercers de bona fe. La bona fe del tercer es presumeix mentre no es prove que coneixia l'acte subjecte a inscripció i no inscrit.
4. Totes les activitats de registre poden dur-se a terme en qualsevol dels dos idiomes oficials al territori de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Fundacions sotmeses a altres protectorats
Les fundacions sotmeses a altres protectorats que perseguisquen fins d'interés general valencià poden atribuir en els estatuts o en les escriptures de constitució facultats al protectorat de la Generalitat Valenciana, sense perjudici de la normativa aplicable per raó de competència territorial. Així mateix, la Generalitat Valenciana pot fomentar les activitats d'aquestes fundacions.
Segona. Delegacions de fundacions
Poden inscriure's al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana les delegacions establides al territori de la Comunitat Valenciana de fundacions que no estiguen incloses dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, quan desenrotllen funcions o activitats en aquest territori.
Tercera. Fundacions de l'obra beneficosocial de les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana
1. Són fundacions de l'obra beneficosocial de les caixes d'estalvis o fundacions OBS, aquelles entitats creades per caixes d'estalvis per a la gestió i l'administració de la totalitat o part de l'obra beneficosocial d'aquestes.
2. És competència de l'assemblea general de les caixes d'estalvis l'aprovació de la constitució, fusió i extinció de les fundacions, de la seua obra beneficosocial, així com dels estatuts i modificacions posteriors.
3. La inscripció al Registre de les dites fundacions, així com les autoritzacions, oposicions o ratificacions del protectorat regulades en els capítols IV i V del títol I d'aquesta llei que es referisquen a actes d'aquestes, requereixen l'informe previ de l'Institut Valencià de Finances.
4. El protectorat, per al millor compliment de les funcions regulades en l'article 29 de la present llei, pot sol·licitar de l'Institut Valencià de Finances la realització de les inspeccions que siguen necessàries a les fundacions de l'obra beneficosocial de les caixes d'estalvis. L'Institut Valencià de Finances, en execució de tal funció, pot demanar totes les dades o documents que necessite de les esmentades fundacions. Del resultat de les dites inspeccions o actuacions, l'Institut Valencià de Finances n'ha de remetre un informe al protectorat.
Quarta. Càrregues duradores
El protectorat exigeix i controla el compliment de les càrregues duradores imposades sobre béns de la fundació per a la realització de fins d'interés general. Aquestes càrregues han de ser inscrites al Registre de Fundacions i, si és procedent, al de la propietat.
Cinquena. Obligacions de fedataris públics
Els notaris i corredors de comerç que dins de la seua respectiva competència autoritzen o intervinguen respectivament documents de què, conforme a aquesta llei, haja de quedar constància al Registre de Fundacions, han:
a) De vetlar perquè gaudisquen, si és procedent, de la corresponent autorització del protectorat.
b) D'informar els promotors, fundadors i patrons de les seues obligacions.
c) De controlar la regularitat dels documents que autoritzen o intervinguen.
d) De donar compte de l'atorgament dels documents al protectorat.
Sisena. Rendicions de comptes
Les fundacions han de presentar els documents a què es refereixen els apartats números 2, 3 i 4 de l'article 21 d'aquesta llei, amb els requisits exigits per aquests a partir de l'exercici següent a aquell en què entre en vigor la present llei.
Setena. Pèrdua del dret a participar en convocatòries de subvencions i percepció d'ajudes públiques
Les fundacions que incomplisquen l'obligació de presentar els documents a què es refereixen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 21, els presenten fora de termini, o no s'adeqüen a la normativa vigent, poden ser excloses de les futures convocatòries de subvencions o ajudes públiques de la Generalitat Valenciana o, si és procedent, poden ser obligades a tornar-les a la hisenda pública, d'acord amb les bases reguladores de les convocatòries.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera. Fundacions preexistents
1. Les fundacions preexistents de competència del protectorat de la Generalitat Valenciana estan subjectes als preceptes de la present llei, excepte a aquells l'aplicació dels quals supose, en virtut del que haja disposat expressament el fundador, el compliment d'una condició resolutòria que implique l'extinció de la fundació.
2. En relació amb aquestes fundacions, l'article 26.2 hi serà d'aplicació transcorreguts dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, i quedaran sense efecte des d'aqueixa data els preceptes estatutaris que el contradiguen.
Segona. Adaptació d'estatuts
1. En el termini de dos anys a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, les fundacions ja constituïdes han d'adaptar els estatuts a allò que s'hi ha disposat i presentar-los al Registre de Fundacions. Quan, segons el parer del patronat, aquesta adaptació no calga, per entendre concordes els preceptes estatutaris a les normes imperatives d'aquesta llei, ha de comunicar-ho al protectorat, abans dels dos anys de l'entrada en vigor de la present llei, perquè ho comprove.
2. L'incompliment de les obligacions indicades en el número anterior tindrà els efectes consignats en la disposició addicional setena de la present llei, i els que s'establisquen en la legislació fiscal aplicable; tot això, sense perjudici que el protectorat, bé d'ofici o a instància de qui hi tinga interés legítim, puga acordar l'adaptació estatutària que escaiga.
Tercera. Del protectorat i Registre de Fundacions
1. Mentre no s'aprove el Reglament d'Organització i Funcionament del Protectorat, aquest continua sent exercit per la Conselleria de Presidència a través dels òrgans que actualment tenen conferida tal atribució.
2. Als efectes previstos en la present llei i mentre no entre en funcionament el Registre de Fundacions establit en el capítol II del títol II, subsistirà el Registre actualment existent.
Quarta. Fundacions intervingudes pel protectorat
Les fundacions que, a l'entrada en vigor de la present llei, tingueren les atribucions del seu patronat assumides temporalment pel protectorat en virtut de les facultats a l'efecte reconegudes per la normativa anterior a la Llei 30/1994, de 24 de novembre, poden ser extingides pel Protectorat mitjançant una resolució motivada, i el romanent s'ha de distribuir d'acord amb el corresponent projecte de liquidació que es determine.
DISPOSICIO DEROGATORIA
1. Queden derogades expressament les següents normes:
a) L'article 18 de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat Valenciana, allò que siga d'aplicació a les fundacions constituïdes per l'administració de la Generalitat.
b) El Decret 60/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, de Creació del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana. No obstant això, manté la seua vigència en allò que no s'oposa a aquesta llei mentre no siga aprovada pel Govern Valencià la normativa reglamentària de desplegament establida en els articles 28 i 31 de la present llei.
c) Els números 2, 5 i 6 de l'article 15, i l'article 18.2 del Decret 215/1993, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula l'obra beneficosocial de les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana.
2. Queden així mateix derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen a allò que s'ha previst en aquesta llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Organ consultiu
Es pot crear un òrgan consultiu en què tinguen participació el protectorat de la Generalitat Valenciana i les fundacions regulades en la present llei.
Segona. Habilitació al Govern Valencià
S'habilita el Govern Valencià perquè per decret puga actualitzar o, si és procedent, revisar les quanties i els percentatges inclosos en el número 4 de l'article 21 de la present llei. Això no obstant, la revisió només pot efectuar-se cada tres anys i no pot superar, ni en més ni en menys, el 15% de les precitades quanties i percentatges.
Tercera. Desplegament reglamentari
1. S'autoritza el Govern Valencià a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució de la present llei.
2. En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern Valencià n'ha d'aprovar els reglaments de desplegament.
Quarta. Entrada en vigor
La present llei entra en vigor als 20 dies de la publicació completa en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 9 de desembre de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO

linea