diari

DECRET 192/1998, de 30 de novembre, del Govern Valencià, d'ordenació de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats. [1998/X10859]

(DOGV núm. 3392 de 14.12.1998) Ref. Base de dades 3035/1998

DECRET 192/1998, de 30 de novembre, del Govern Valencià, d'ordenació de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats. [1998/X10859]
La Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats és un òrgan de caràcter interdepartamental, dependent, en el moment de la seua creació, de la Conselleria de Treball i Afers Socials, i que està regulada en el Decret 142/1992, de 30 de juliol, del Govern Valencià, amb funcions en l'exercici dels càrrecs tutelars assignats pels òrgans judicials sobre persones presumptament incapaces o declarades incapacitades per resolució judicial.
L'actual estructura del Govern Valencià i la creació de la Conselleria de Benestar Social, el Reglament Orgànic i Funcional de la qual va ser aprovat pel Decret 37/1997, de 26 de febrer, del Govern Valencià, departament que assumeix les competències que en matèria d'acció social tenia assignades l'anterior Conselleria de Treball i Afers Socials, fa necessària l'ordenació dels òrgans interdepartamentals que actuen sota la seua dependència.
A més, l'experiència acumulada en els anys de funcionament d'aquesta Comissió fa palesa la necessitat d'actualitzar la regulació del citat òrgan i de corregir-ne les llacunes i les deficiències.
L'increment dels càrrecs tutelars assignats per tots els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana, especialment la designació de la Generalitat Valenciana com a defensora judicial de presumptes incapaços en processos declaratius ordinaris de menor quantia d'incapacitació, fonamentats en l'article 207 del Codi Civil, les administracions cautelars de béns ordenades com a mesura protectora del patrimoni del presumpte incapaç, i l'increment de càrrecs de tutor i de curador davant de l'absència o de les inhibicions de familiars, motiven la necessitat d'ordenació d'aquest òrgan col·legiat amb l'ampliació o la substitució dels membres que el componen, de manera que totes les entitats públiques amb responsabilitat i els departaments implicats estiguen presents en la presa de decisions i la planificació de l'activitat d'aquest òrgan.
D'altra banda, l'ordenació d'estructures funcionals que exerciten correctament aquestes responsabilitats i coordinen els recursos existents o que procuren els necessaris per a un exercici adequat, fa convenient la disposició d'equips tècnics centralitzats en l'àmbit proporcional, que coordinen la seua activitat amb les àrees d'atenció primària, tant de serveis socials com de salut, dotant, per a això, els serveis territorials corresponents dels mitjans materials i personals necessaris per a un adequat exercici dels càrrecs que assumisquen.
En virtut de tot això, a proposta de la consellera de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 30 de novembre de 1998,
DECRETE
Article 1. Competència de la Comissió
La Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats, òrgan de caràcter interdepartamental, sense personalitat jurídica pròpia, dependent de la Conselleria de Benestar social, és l'òrgan encarregat de la vigilància i la coordinació dels recursos públics existents i dels diversos departaments implicats, per a un correcte exercici dels càrrecs tutelars que siguen assignats a la Generalitat Valenciana pels òrgans judicials de la Comunitat Valenciana, respecte a persones majors d'edat residents en aquesta.
Article 2. Funcions
Són funcions de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats:
1. Proposar la coordinació dels recursos existents de les diverses administracions públiques i dels departaments implicats, amb la finalitat d'aconseguir un major aprofitament i eficàcia en l'ús d'aquells.
2. Instar les diferents institucions, organismes o entitats, a la creació de nous recursos si és manifesta la insuficiència dels que ja hi ha o si s'identifiquen necessitats no cobertes pels serveis ja creats.
3. Establir directrius d'actuació dels equips tècnics de les direccions territorials de Benestar Social, en l'exercici dels càrrecs tutelars.
4. Adoptar o proposar als òrgans competents totes les mesures que tinguen relació directa amb les funcions que la Comissió té encomanades.
5. Instar els òrgans competents a la formalització de protocols o de convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades per al compliment dels seus fins, sempre que la formalització d'aquests siga possible d'acord amb la normativa vigent.
6. Promoure el desplegament normatiu en les matèries relacionades amb l'objecte d'aquest decret. A aquest efecte, la Comissió podrà proposar al Govern Valencià les mesures que considere més adequades per a l'eficaç compliment dels objectius, i també exposar les necessitats pressupostàries o econòmiques imprescindibles o convenients per a aquesta finalitat.
Article 3. Composició
1. Componen la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats:
a) La consellera de Benestar Social, qui hi actuarà de presidenta.
b) La directora general de Serveis Socials, de la Conselleria de Benestar Social, qui hi actuarà com a vicepresidenta.
c) El subsecretari de Justícia, de la Conselleria de Benestar Social.
d) El director general de la Família i Adopcions, de la Conselleria de Benestar Social.
e) El director general de Drogodependències, de la Conselleria de Benestar Social.
f) El director general d'Atenció Especialitzada, de la Conselleria de Sanitat.
g) El secretari general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
h) Els directors i les directores territorials de la Conselleria de Benestar Social.
i) Un secretari o una secretària, amb veu i sense vot, exercit per un tècnic o per una tècnica de la Direcció General de Serveis Socials, designat per la presidenta de la Comissió, a proposta de la directora general de Serveis Socials, sense perjudici de les competències que exerceix l'Area del Gabinet de Coordinació Interdepartamental de la Conselleria de Presidència.
2. Els membres de la Comissió podran delegar la seua assistència en uns altres membres del seu departament amb rang mínim de cap de servei. Aquesta delegació haurà de ser expressa per a cada sessió i comunicada a la Secretaria de la Comissió amb una antelació mínima de 48 hores.
3. Per l'índole de l'assumpte que s'haja de tractar, la Comissió, a petició de qualsevol dels membres, podrà ser assistida per personal tècnic amb veu sense vot.
Article 4. Funcionament
1. La Comissió es reunirà amb caràcter ordinari cada sis mesos, i amb caràcter extraordinari a petició de la presidenta o d'un terç dels membres.
2. La Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats se subjectarà, quant al funcionament, a les normes del capítol II, del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 5. Acords
Els acords adoptats per la Comissió tindran eficàcia directa per als òrgans o les entitats de l'administració valenciana, i hauran de retre compte a la Comissió de les mesures adoptades en el termini màxim de 15 dies.
Article 6. Assumpció de càrrecs tutelars
La representació de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats serà exercida pel director o per la directora territorial de la Conselleria de Benestar Social, en el respectiu àmbit territorial, qui assumirà els càrrecs que li assignen els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana, amb l'estudi previ per part de l'equip tècnic corresponent.
Assumirà, en nom de la Generalitat Valenciana, els càrrecs que els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana assignen a l'ens autonòmic, de persones presumptes incapaces en processos d'incapacitació i de persones judicialment incapacitades que no tenen familiars que puguen assumir-ne el càrrec, i també d'aquelles els familiars de les quals, obligats a la delació d'aquest, l'hagen excusat de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.
Així mateix, s'assumiran els càrrecs en els casos de desaparició o de remoció del càrrec tutelar quan aquest siga exercit per persona física o juridicoprivada, i sempre que no hi haja un altre ens públic que, per la seua competència i relació amb la persona incapaç, poguera exercir el càrrec.
L'acceptació dels càrrecs es realitzarà en nom de la Generalitat Valenciana, únic ens amb personalitat jurídica per a l'assumpció dels càrrecs tutelars.
La consellera de Benestar Social, com a presidenta de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats, podrà, per raons d'agilitat i d'eficàcia, i a petició de la Direcció General de Serveis Socials, habilitar el personal de l'equip tècnic per a l'acceptació, en representació de la Generalitat Valenciana, de càrrecs referents a presumptes incapaços en els procediments judicials d'incapacitació.
Article 7. Unitat Tècnica de Tuteles
En cada direcció territorial de Benestar Social hi haurà un equip tècnic, el qual conformarà la Unitat Tècnica de Tutela, amb rang de secció, assistit per tècnics i tècniques, lletrats i lletrades i personal administratiu necessari per a l'exercici de les seues funcions.
Aquesta unitat ordenarà i executarà directament les funcions de representació i d'administració derivades de l'exercici dels càrrecs tutelars, tant en l'esfera personal i assistencial com en la patrimonial, coordinant-se amb els equips de les àrees de salut, els equips municipals de serveis socials i la resta d'organismes i de centres del lloc de residència de la persona subjecta a càrrec tutelar.
Article 8. Seguiment
La Direcció General de Serveis Socials portarà el seguiment de l'actuació de les unitats tècniques de tuteles que hi ha en cada direcció territorial de Benestar Social; així mateix, prestarà el suport tècnic necessari, tant a la Comissió com a les unitats tècniques de tuteles.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
La Comissió haurà de constituir-se en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest decret.
Segona
La creació i dotació dels llocs de treball de l'equip tècnic serà efectiva a partir de l'exercici 1999, sempre que hi haja crèdit adequat i suficient.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queda derogat el Decret 142/1992, de 30 de juliol, del Govern Valencià.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la consellera de Benestar Social perquè desplegue aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor al mes de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de novembre de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO
La consellera de Benestar Social,
MARCELA MIRO PÉREZ

linea