diari

DECRET 232/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es crea l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana. [97/A10122]

(DOGV núm. 3079 de 16.09.1997) Ref. Base de dades 3036/1997

DECRET 232/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es crea l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana. [97/A10122]
Els mitjans de comunicació i la publicitat, per la seua influència, són els elements bàsics de reforçament dels estereotips sexistes pel que fa als papers socials d'homes i de dones.
Les dones utilitzades ja siga com a objectes de reclam, ja siga com a públic objectiu dels diferents productes, són un dels centres del món publicitari malgrat que, en certs aspectes i en certs casos, aquest món contribueix a perpetuar els models degradants per a les dones.
L'article 12 de la Directiva 89/552/CEE del Consell, de 3 d'octubre de 1989, estableix que la publicitat no ha d'incloure elements discriminatoris per raó de raça, sexe o nacionalitat.
El nostre dret intern, i més concretament l'article 3.a) de la Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat, estableix que és il·lícita la publicitat que atempte contra la dignitat de la persona o que vulnere els valors i els drets reconeguts en la Constitució, especialment el que fa referència a la infantesa, la joventut i la dona.
L'administració autonòmica, a través del Pla d'Actuació del Govern de la Generalitat Valenciana per a la Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones 1997-2000, que va ser aprovat pel Govern Valencià en la sessió del dia 27 de maig de 1997, ha adquirit el compromís de fomentar les accions adreçades a aconseguir una visió objectiva de la realitat de la dona en la publicitat. D'aquesta manera, l'objectiu 3.2 del pla estableix que en els missatges publicitaris haurà d'evitar-se la transmissió d'estereotips sexistes i imatges que atempten contra la dignitat de les dones.
La Conselleria de Benestar Social és el departament del Govern Valencià al qual correspon el desplegament de les polítiques d'acció social de la Generalitat Valenciana en diferents àmbits entre els quals tenim el de la dona. El Decret 37/1997, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, integra entre els òrgans directius d'aquesta la Direcció General de la Dona, com a responsable, entre altres funcions, elaborar, promoure i executar les mesures per fer efectiu el principi d'igualtat de l'home i la dona en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural, social i laboral de la Comunitat Valenciana.
L'article 5.4 d'aquest text normatiu preveu la constitució d'altres òrgans o comissions de caràcter consultiu i d'assessorament per a matèries concretes o assumptes específics, amb la composició que s'esdevinga en cada cas.
A l'empara d'aquest precepte i integrat en la Conselleria de Benestar Social, resulta adient crear l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana, a fi d'actuar com a fòrum d'observació, d'anàlisi i de canalització de les denúncies originades pels anuncis sexistes que apareixeran en els mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana i analitzar la publicitat de les empreses que tinguen el domicili social en aquesta comunitat i / o tinga una difusió a través dels suports publicitaris i / o mitjans de comunicació la seu dels quals siga la Comunitat Valenciana.
A conseqüència, i fent ús de les facultats atribuïdes en l'article 69 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, a proposta de la consellera de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 2 de setembre de 1997,
DECRETE
Article 1. Creació
Crear l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana, com a òrgan de caràcter consultiu de la Conselleria de Benestar Social, d'acord amb les característiques que s'estableixen tot seguit.
Article 2. Composició
1. L'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana estarà format pels membres següents:
a) Presidència: recaurà, amb caràcter nat, en la persona que tinga la titularitat de la Conselleria de Benestar Social.
b) Vicepresidència: recaurà en la persona que tinga la titularitat de la Direcció General de la Dona.
c) Vocals:
- Un o una representant de la Conselleria de Presidència amb rang de director o directora general.
- Un o una representant de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç amb rang de director o directora general.
- Un o una representant de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència amb rang de director o directora general.
- Dos representants del Centre Universitari de Ciències de la Informació - CEU San Pablo.
- Un o una representant de cada una de les dos associacions de dones i de consumidors i consumidores més representatives de la Comunitat Valenciana.
- Un o una representant de l'associació de consumidors i consumidores i usuaris i usuàries més representativa de la Comunitat Valenciana.
2. El Àrea del Gabinet de Coordinació Interdepartamental, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència, exercirà la secretaria administrativa de l'Observatori de Publicitat.
Article 3. Funcions de l'Observatori de Publicitat
1. Les funcions de l'Observatori de Publicitat seran les següents:
a) Atendre les peticions d'assessorament que envien les entitats o les empreses i facilitar criteris alternatius.
b) Fer una tasca de seguiment i d'anàlisi dels anuncis i de les campanyes publicitàries difoses a través dels mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana.
c) Servir de via per a canalitzar les denúncies que reben sobre publicitat sexista.
d) Elaborar informes i recomanacions per eliminar el sexisme de la publicitat.
e) Qualsevol que, d'acord amb el caràcter consultiu, poguera encarregar la Conselleria de Benestar Social.
2. La Direcció General de la Dona donarà el suport material a l'Observatori de Publicitat per exercir les seues funcions.
Article 4. Règim de funcionament de l'Observatori de Publicitat
1. L'Observatori de Publicitat desplegarà les seues funcions d'ofici o per denúncia de part.
2. Per a complir les funcions atribuïdes podrà demanar els informes dels organismes i de les empreses l'activitat dels quals incideixen en el seu àmbit de competència.
3. Del resultat de les actuacions, quan aquestes s'inicien a instància de part, donarà compte a la persona que ha fet la denúncia per a l'efecte que calga.
4. Anualment, l'Observatori de Publicitat elaborarà una memòria de les actuacions, que la presidència elevarà al Govern Valencià.
5. Per a desplegar les funcions i quan la complexitat de l'afer ho demane, l'Observatori de Publicitat, a proposta de la presidència, podrà sol·licitar l'assessorament de tècnics o tècniques o de persones expertes en la matèria.
6. Igualment l'Observatori de Publicitat, a proposta de la presidència, podrà crear en el seu si les subcomissions de treball que crega necessàries.
Article 5
En allò que aquest decret no disposa serà aplicable la normativa establida, per als òrgans col·legiats, en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Facultar la consellera o el conseller de Benestar Social perquè adopte les mesures necessàries per al compliment i l'execució del que estableix aquest decret.
Segona
Aquest decret vigirà des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 2 de setembre de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
La consellera de Benestar Social,
MARCELA MIRÓ PÉREZ

linea