diari

Ordre de 9 de desembre de 1993, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, sobre l'aplicació de les tarifes per serveis generals i específics en els ports dependents de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 2174 de 29.12.1993) Ref. Base de dades 3037/1993

Ordre de 9 de desembre de 1993, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, sobre l'aplicació de les tarifes per serveis generals i específics en els ports dependents de la Generalitat Valenciana.
Vista la proposta formulada per la Gerència de Ports com a conseqüència de l'acord del Comitè de Direcció d'aquesta, relativa al projecte de tarifes portuàries aprovades en la reunió del dia 20 de maig de 1993, amb els informes previs de les conselleries d'Economia i Hisenda i d'Indústria, Comerç i Turisme.
En virtut del que estableixen el Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, que regula els preus públics, i el Decret 227/9 1, de 9 de desembre,
ORDENE
Article únic
Les tarifes per serveis generals i específics en els ports de la Generalitat Valenciana, s'aplicaran d'acord amb les regles generals fixades en l'annex d'aquesta ordre.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 9 de desembre de 1993
El conseller d'obres Públiques, Urbanisme i Transports,
EUGENIO BURRIEL DE ORUETA
ANNEX I
Gerència de Ports de la Generalitat Valenciana
Tarifas portuarias
CAPITOL I
Regles generals d'aplicació i definicions
Aigües del port
Es l'espai marítim, o fluvial, fins on es faça sensible l'efecte de les marees o siga apte per a la navegació, delimitat, a l'efecte d'aplicació de les tarifes corresponents, per a cada port per la Gerència de Ports de la Generalitat Valenciana. En aquest espai poden realitzar-se operacions d'ancoratge, transbord, varada o altres operacions comercials o portuàries.
Les aigües del port són la superfície d'aigua inclosa en la zona de servei d'aquest dividida en dues zones: zona I, específicament portuària, i una zona II, annexa a l'anterior, que es beneficia de la proximitat o del possible ús d'alguns dels serveis que es presten en el port.
I.II. Classes de navegació
La navegació, segons el seu àmbit, serà interior, de cabotatge, exterior i extranacional.
- Navegació interior és la que transcorre íntegrament dins de l'àmbit d'un determinat port o d'altres aigües interiors espanyoles.
- Navegació de cabotatge és la que no és navegació interior, però s'efectua entre ports o punts situats en zones en què Espanya exerceix sobirania, drets sobirans o jurisdicció.
- Navegació exterior és la que s'efectua entre ports o punts situats en zones en què Espanya exerceix sobirania, drets sobirans o jurisdicció i ports o punts situats fora d'aquestes zones.
- Navegació extranacional és la que s'efectua entre ports o punts situats fora de les zones en què Espanya exerceix sobirania, drets sobirans i jurisdicció.
La navegació, segons les condicions de prestació, es pot classificar en regular i no regular.
- Navegació de línia regular és la subjecta a itineraris, freqüències d'escales, tarifes i condicions de transport prèviament establertes.
- Navegació no regular és la que no està inclosa en els termes de l'apartat anterior.
I.III. Arqueig brut (GT)
Es el que figura en el certificat internacional, estès d'acord amb el Conveni Internacional sobre Arqueig de Vaixells, fet a Londres el 23 de juny de 1969 (Butlletí Oficial de l'Estat, de 15 de setembre de 1982). Si hi manca, el certificat d'arqueig vigent, emès per l'estat espanyol, en el cas de vaixells nacionals; en el cas de vaixells estrangers, el que figure en el Lloyd's Register of Shipping, i, a falta d'això, l'arqueig que li assigne l'autoritat portuària.
A iniciativa del consignatari o del representant de l'armador, l'autoritat portuària podrà efectuar un nou arqueig o acceptar, amb les comprovacions prèvies oportunes, els certificats oficials d'arqueig que presente que contradiguen les xifres que hi ha en els documents a què fa referència el paràgraf anterior, per modificacions introduïdes en el vaixell.
En qualsevol cas, la Gerència de Ports presentarà una liquidació per al pagament de les tarifes basades en els tonatges que figuren en els documents a què fa referència el paràgraf primer, sense perjudici de les devolucions que escaiguen.
I.IV. Creuers turístics
a) S'entendrà que un vaixell de passatgers està realitzant un creuer turístic, quan es donen les circumstàncies següents:
Que entre en port o siga despatxat amb aquest caràcter per les autoritats competents.
Que el nombre de passatgers en règim de creuer supere el 50 per 100 del total de passatgers.
b) Són passatgers en règim de creuer turístic aquells el port d'embarcament dels quals coincidesca amb la destinació final del viatge; ha d'estar emparat per un mateix contracte de transport.
c) En la declaració que s'ha de presentar, s'indicaran, a més de les característiques del vaixell i el temps d'estada previst en el port, l'itinerari del creuer, el nombre dc passatgers i les seues condicions de passatge.
I.V. Eslora màxima o total
Es la que figura en el Lloyd's Register of Shipping, en el certificat d'arqueig i, a falta de tot això, la que resulte de l'amidament que la Gerència de Ports practique directament.
En el cas d'embarcacions esportives i de recreació es Prendrà la màxima distància existent entre els extrems dels elements més sortints de proa i popa de l'embarcació i els seus mitjans auxiliars.
I.VI. Exempcions i bonificacions
No es concediran bonificacions ni exempcions en el pagament d'aquestes tarifes, llevat de les previstes en aquesta ordre com a regles d'aplicació d'aquestes.
Això no obstant, queden exempts del pagament de les tarifes generals:
Primer. Els vaixells de guerra i aeronaus militars nacionals. Igualment els estrangers que, en règim de reciprocitat, no realitzen operacions comercials i la seua visita tinga caràcter oficial, o d'arribada forçosa.
Segon. El material i les embarcacions de la Creu Roja Espanyola dedicats a les tasques pròpies que té encomanades aquesta institució.
Tercer. El material de la Gerència de Ports i les embarcacions de l'administració dedicades a tasques de vigilància, repressió del contraban i salvament, lluita contra la contaminació marítima i, en general, el material de l'administració pública o dels seus organismes autònoms en missions oficials de la seua competència.
Quart. La Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports podrà establir exempcions o bonificacions per a activitats d'interès humanitari o social rellevant.
I.VII. Prestació de serveis específics fora d'hora normal
La prestació de serveis específics en dies festius o fora de la jornada ordinària en els laborables, quedarà supeditada a la possibilitat i conveniència de la realització, segons el parer de la Gerència de Ports, i es pagaran amb els recàrrecs que en cada cas corresponguen.
I.VIII. Mesures per a garantir el cobrament de les tarifes
a) Suspensió temporal de la prestació de serveis: La Gerència de Ports podrà disposar la no prestació de serveis en els ports dependents de la Generalitat Valenciana a aquelles persones o entitats que resulten deutors morosos pel no pagament de preus, tarifes o cànons, després del requeriment a aquestes i la comunicació al capità marítim, si afectara els serveis de navegació marítima.
b) Es considerarà que el deutor incorre en morositat si, transcorreguts sis mesos des que va nàixer la obligació de pagament el deute no haguera estat satisfet. La negació de serveis inclourà tant els prestats directament per l'administració com els que es presten indirectament per concessionaris, a efectes dels quals aquests estaran obligats a complir les ordres i a adoptar les mesures necessàries per fer efectiva la no prestació, inclosa la posada en sec de les embarcacions el titular de les quals siga declarat morós.
I.IX. Prestació dels serveis portuaris
Es presumeix que els usuaris són coneixedors de les condicions de prestació dels serveis i de les característiques tècniques dels equips i elements que utilitzen, i és per això que seran responsables de les lesions, danys i avaries que ocasionen a la Gerència de Ports o a tercers com a conseqüència de la seua intervenció en la utilització del servei corresponent.
En els supòsits en què els usuaris dels serveis portuaris es facen càrrec de les funcions de direcció en la prestació d'aquests, els perjudicis i desperfectes produïts per avaries, maniobres o paralització del servei, no seran imputables a l'autoritat portuària.
Els usuaris i particulars seran responsables de les lesions, danys i avaries que ocasionen a l'autoritat portuària o a tercers com a conseqüència de la intervenció en la utilització del servei o instal·lacions portuàries.
I.X. Addicionals
1. Són intransferibles totes les autoritzacions que s'atorguen per a la utilització dels diferents serveis.
Tot peticionari del servei accepta conèixer els reglaments i les disposicions del port i queda obligat a facilitar amb temps a la Gerència de Ports aquelles dades que, en relació amb aquest servei, li siguen requerides.
La petició o acceptació de la prestació del servei presuposa la conformitat de l'usuari amb les condicions fixades en aquestes regles per a la prestació d'aquest.
2. Identificació fiscal: amb caràcter previ a la prestació de serveis portuaris o a la utilització del domini públic portuari en qualsevol de los seues modalitats, l'usuari haurà de presentar la targeta d'identificació fiscal expedida pel Ministeri d'Economia i Hisenda, o quan no se'n tinga, el DNI o el passaport.
El peticionari del servei haurà de declarar el seu domicili a l'efecte de notificacions.
Aquestes obligacions es mantindran en el cas que el servei siga prestat indirectament per un concessionari en qualsevol dels ports dependents de la Generalitat Valenciana.
Les disposicions d'aquest capítol I són d'aplicació a tots els ports dependents de la Generalitat Valenciana, inclosos els que es gestionen de manera indirecta i les instal·lacions en concessió.
CAPITOL II
Tarifes generals i regles per a l'aplicació
II.I. Tarifa G- 1. Entrada i estada de vaixells
Primera. Aquesta tarifa comprèn la utilització de les aigües del port, instal·lacions de senyals d'ajudes a la navegació, canals d'accés, rescloses (sense incloure l'amarratge, remolc o sirga en aquesta), i ponts mòbils, obres de protecció i zones d'ancoratge i serà d'aplicació en la quantia i les condiciones que s'indiquen més endavant, a tots els vaixells i plataformes fixes que entren i/o romanguen en les aigües del port.
Segona. Són subjectes passius obligats al pagament d'aquesta tarifa els armadors o els consignataris dels vaixells que utilitzen els serveis indicats en la regla anterior, i subsidiàriament els titulars de molls en concessió.
Tercera. Les bases per a la liquidació d'aquesta tarifa seran el tonatge d'arqueig brut (GT) del vaixell i el temps d'estada en el port.
Quarta. La quantia de la tarifa és la següent:
A) Zona I de les aigües del port: els vaixells situats en la zona I de les aigües del port pagaran les quanties reflectides en un dels quatre apartats següents que s consideren excloents entre ells:
1. Els vaixells pagaran per cada 100 unitats d'arqueig brut (GT) o fracció la quantitat en pessetes expressada en el quadre següent:
Taula barem
Arqueig brut Compresos Vaixells que
Vaixells fins entre passen de
Estada 1.500 TRB 1.500 y 3.000 TRB 3.000 TRB
Períodes complets
de vint-i-quatre
hores o fraccions
superiors
a sis hores 1.000 1.333 1.444
Per fracció
fins a sis hores 500 667 722
Als vaixells que efectuen exclusivament operacions d'avituallament se'ls podrà aplicar una reducció de fins al 25 per 100.
2. Els vaixells de bandera de país de la CEE i registrats en territori de la CEE que entren (isquen) amb llast realitzant navegació exterior i isquen (entren) amb càrrega realitzant navegació de cabotatge pagaran el 50% de la quantia establerta en el número 1 anterior.
3. Els vaixells de bandera de país de la CEE i registrats en territori de la CEE que efectuen navegació de cabotatge, tant a l'entrada com a l'eixida, i han efectuat en el port d'origen operacions d'embarcament, desembarcament o trànsit de mercaderies que no siguen per a l'avituallament del vaixell, per als mateixos arquejos i períodes d'estada pagaran: 189(94), 250(126), 272(137). Els valors entre parèntesi corresponen a la fracció de fins a 6 hores.
4. Els vaixells pesquers congeladors de bandera de país de la CEE i registrats en territori de la CEE pagaran aquesta tarifa segons les quanties establertes en el número 3 anterior.
B) Zona II de les aigües del port: els vaixells situats en zona II del port pagaran el 60 per 100 de la tarifa establerta per a la zona I.
Als vaixells que efectuen, exclusivament, operacions d'avituallament, i durant el temps de realització d'aquestes, se'ls podrà aplicar una reducció de fins al 25 per 100 en les quanties que resulten de l'aplicació de la tarifa, incloent-hi, si escau, la reducció per operar en zona II. Aquesta reducció és incompatible amb la fixada per a la navegació de cabotatge en la regla quarta.
Als vaixells que efectuen, exclusivament, operacions d'avituallament en ancoratge, en zona II del port, les quanties que figuren en la taula barem anterior s'aplicaran, respectivament, a: períodes complets de vint-i-quatre hores o fraccions superiors a dotze hores, i per la fracció de fins a dotze hores.
La quantia que s'ha d'aplicar als vaixells que entren en els ports en arribada forçosa serà la meitat de la que els corresponga per aplicació d'aquesta tarifa, sempre que no utilitzen cap dels serveis industrials o comercials de la Gerència de Ports o de particulars.
Cinquena. Als vaixells que efectuen més de dotze escales en les aigües del port durant l'any natural, se'ls aplicaran les tarifes següents:
- En les entrades 13a. a 24a.: 85 per 100 de la tarifa de la regla quarta.
- En les entrades 25a. a 40a.: 70 per 100 de la tarifa de la regla quarta.
- En les entrades 41 a. i següents: 50 per 100 de la tarifa de la regla quarta.
Sisena. En les línies de navegació amb qualificació de regulars i sempre que abans de la meritació de la tarifa aquesta condició estiga suficientment documentada davant la Gerència de Ports, les tarifes aplicables als vaixells que efectuen més de dotze escales en el port durant l'any natural podran ser:
- En les entrades 13a. a 24a.: 90 per 100 de la tarifa de la regla quarta.
- En les entrades 25a. a 50a.: 80 per 100 de la tarifa de la regla quarta.
- A partir de l'entrada 51a.: 70 per 100 de la tarifa de la regla quarta.
La denegació d'aquestes tarifes haurà de ser motivada.
Perquè en els vaixells que s'incorporen a una línia es puga optar per l'aplicació d'aquestes tarifes reduïdes, serà condició necessària que abans de l'entrada en port d'aquests vaixells es justifique aquesta circumstància documentalment davant la Gerència de Ports. En cap cas aquestes tarifes reduïdes tindran caràcter retroactiu.
A l'efecte de còmput d'escales, s'acumularan en cada port totes les entrades dels vaixells d'una companyia armadora i línia regular.
Les tarifes reduïdes d'escala, a què fan esment aquesta regla i l'anterior. seran excloents entre elles i amb qualsevol altra reducció de l'aquesta tarifa.
Setena. Aquesta tarifa es meritarà quan el vaixell haja entrat en les aigües de qualsevol de les zones del port. Les quantitats degudes seran exigibles en el moment en què s'efectue la liquidació.
Vuitena. L'autoritat portuària podrà establir concerts amb els vaixells inactius -o siga, aquells la dotació dels quals es limita al personal de vigilància- i els que estan en reparació flotant, bé siga en ancoratge o atracats a molls o boies del servei o de particulars.
En aquests concerts s'establirà el pagament d'aquesta tarifa amb el límit mínim de la cinquena part de la quantia de la tarifa per a la zona I i de la tercera part de la quantia de la tarifa per a la zona II establertes en la regla quarta A1 i B, respectivament.
En tot cas, per a l'aplicació del que conté aquesta regla serà indispensable que, prèviament, s'haja formulat la declaració corresponent a la direcció tècnica del port i que aquesta n'haja atorgat la conformitat.
Novena. Els vaixells en construcció, a partir de la seua avarada, i els que estan en desballestament flotant, pagaran el 10 per 100 de la tarifa que els corresponga per aplicació de la tarifa de la regla quarta. En cas de construcció, el tonatge d'arqueig brut serà el corresponent al vaixell acabat; en el cas de desballestament, el tonatge d'arqueig serà la meitat del de registre inicial.
Deu. Els vaixells destinats a tràfic interior, remolcadors, dragues, aljubs, gànguils, gavarres i artefactes anàlegs, pontons, vivers de musclos, etc., que romanguen en el port, encara que necessiten ser remolcats per al trasllat o ancoratge en aquest, pagaran el 10 per 100 de la tarifa general de navegació de cabotatge.
Onze. Totes les reduccions establertes respecte de les quanties de la taula barem de la regla quarta seran incompatibles amb la consideració d'un arqueig brut diferent del màxim.
Dotze. L'autoritat portuària podrà concedir una bonificació de fins al 2 per 100 en aquesta tarifa a aquells vaixells que acrediten haver descarregat els residus oliosos i/o químics de recepció en una instal·lació del port autoritzada per a expedir certificats MARPOL. Es consideraran només els residus oliosos procedents d'operacions de neteja de tancs de càrrega, combustible, olis, sentines d'espais de màquines etc.; amb exclusió, a efecte d'aquesta bonificació, dels llasts contaminats procedents dels espais de càrrega dels vaixells petroliers entregats en les plantes de desllastatge de les terminals petrolieres de les refineries corresponents i de qualssevol altres residus oliosos entregats en les esmentades terminals. Aquesta bonificació s'haurà de sol·licitar a la direcció tècnica del port en un termini màxim de tres dies, comptador a partir de la data d'eixida del vaixell o a partir de la data d'expedició del certificat.
II.II. Tarifa G-2. Atracada
Primera. Aquesta tarifa comprèn l'ús de les obres d'atracada i elements fixos d'ancoratge i defensa, i serà d'aplicació en la quantia i les condicions que s'indiquen més endavant a tots els vaixells què utilitzen les obres i elements abans indicats, construïts, totalment o parcialment, per l'administració portuària o que hi estiguen afectats.
Segona. Són subjectes passius obligats al pagament d'aquesta tarifa els armadors o els consignataris dels vaixells que utilitzen els serveis esmentats en la regla anterior.
Tercera. Les bases per a la liquidació d'aquesta tarifa seran: l'eslora màxima del vaixell, l'exigència de profunditat del moll i el temps de permanència en l'atracador.
En els casos en què, per transportar el vaixell mercaderies perilloses, siga necessari disposar unes zones de seguretat a proa i/o popa, o quan, pels dispositius de càrrega/descàrrega del vaixells, s'ocupen longituds d'atracada superiors a l'eslora del vaixell, es considerarà com a base de tarifació l'eslora màxima del vaixell incrementada en la longitud addicional ocupada.
Quarta. El vaixell pagarà per cada metre d'eslora o fracció, i durant el temps que romanga atracat, les quantitats del quadre següent:
Taula barem
Profunditat, P, del Per períodes complets de 24 hores
moll en BMVE (metres) o fracció major de 12 hores
P menor que 4 67
P igual o major que 4
i menor que 6 89
P igual o major que 6 111
Per a períodes d'atracada de tres hores o fracció les quantitats del quadre es multipliquen per 0,25.
Cinquena. Als vaixells que efectuen més de dotze escales en les aigües del port durant l'any natural se'ls aplicaran les tarifes següents:
- En les atracades 13a. a 24a.: 85 per 100 de la tarifa de la regla quarta.
- En les atracades 25a. a 40a.: 70 per 100 de la tarifa de la regla quarta.
- En les atracades 41a. i següents: 50 per 100 de la tarifa de la regla quarta.
Sisena. En les línies de navegació amb qualificació de regulars i sempre que abans de la meritacíó de la tarifa aquesta condició estiga suficientment documentada davant la Gerència de Ports, les tarifes aplicables als vaixells que efectuen més de dotze escales durant l'any natural podran ser:
- En les atracades 13a. a 24a.: 90 per 100 de la tarifa de la regla quarta.
_- En les atracades 25a. a 50a.: 80 per 100 de la tarifa de la regla quarta.
- A partir de l'atracada 51a.: 70 per 100 de la tarifa de la regla quarta.
La denegació d'aquestes tarifes haurà de ser motivada.
Perquè en els vaixells que s'incorporen a una línia es puga optar per l'aplicació d'aquestes tarifes reduïdes, serà condició necessària que abans, de l'entrada en port d'aquests vaixells es justifique aquesta circumstància documentalment davant la Gerència de Ports. En cap cas aquestes tarifes reduïdes tindran caràcter retroactiu.
A l'efecte del còmput d'atracades, s'acumularan en cada port totes les entrades dels vaixells d'una mateixa companyia armadora i línia regular.
Les tarifes reduïdes d'escales, a què fa esment aquesta regla i l'anterior, seran excloents entre elles i amb qualsevol altra reducció d'aquesta tarifa.
Setena. Aquesta tarifa es meritarà quan el vaixell haja atracat al moll. Les quantitats degudes seran exigibles en el moment en què s'efectue la liquidació.
Vuitena. L'atracada es comptarà des de l'hora per a la qual s'haja autoritzat fins el moment d'amollar l'última amarra del moll.
Novena. Si un vaixell realitzara diferents atracades dins del mateix període de vint-i-quatre hores, sense eixir de les aigües del port, es considerarà com una operació única, i s'aplicarà la tarifa corresponent al moll de major profunditat en què va estar atracat.
Si el consignatari o armador del vaixell sol·licita atracar en moll de profunditat superior a l'exigida pel vaixell, haurà de pagar la tarifa corresponent a la profunditat real del moll sol·licitat.
Deu. Els vaixells abarloats a un altre ja atracat de costat al moll o a uns altres vaixells abarloats, pagaran una tarifa la meitat de la que figura en la regla quarta, sempre que l'eslora siga igual o inferior a la del vaixell atracat al moll o a la dels altres vaixells abarloats a aquest. Si aquella fóra superior, pagarà a més l'excés d'eslora d'acord amb l'esmentada tarifa de la regla quarta.
Onze. Els vaixells atracats de punta als molls pagaran una tarifa igual al 50 per 100 de l'establerta en la regla quarta. Els vaixells que amarren a boies del servei pagaran el 50 per 100 de la tarifa que pagarien atracats en molls de quatre metres de calat.
Dotze. Si algun vaixell en prolongara l'estada en port per damunt del temps normal previst, sense causa que ho justifique, segons el parer de l'administració, se li fixarà un termini per a abandonar l'atracador, transcorregut el qual queda obligat a desatracar; si no ho fa així, pagarà la tarifa que es fixa en la regla següent.
Tretze. El vaixell que després d'haver rebut ordre de desatracada o d'esmena d'atracada demore aquestes maniobres pagarà, amb independència de les sancions que pertocaren, les quantitats següents:
- Per cada una de les dues primeres hores o fracció: import de la tarifa de vint-i-quatre hores de la regla quarta.
- Per cada una de les hores restants: cinc vegades l'import de la tarifa de vint-i-quatre hores de la regla quarta.
Catorze. Si per qualsevol circumstància es donara el cas que un vaixell atracara sense autorització, pagaria una tarifa igual a la fixada en la regla anterior, sense que això l'eximesca de l'obligació de desatracar només li ho ordenen, i amb independència de les sancions a què tal actuació donara lloc.
Quinze. La tarifa aplicable als vaixells dedicats a tràfic interior del port que atraquen habitualment en determinats molls i que així ho sol·liciten serà el 25 per 100 de, la tarifa.
II.III. Tarifa G-3. Mercaderies i passatgers
Primera. Aquesta tarifa comprèn la utilització per les mercaderies i passatgers de les aigües del port i dàrsenes, accessos terrestres, vies de circulació, zones de manipulació (exclosos els espais d'emmagatzematge o depòsit) i estacions marítimes i serveis generals de policia.
Queda exclosa d'aquesta tarifa la utilització de maquinària i elements mòbils necessaris per a les operacions d'embarcament i desembarcament, utilització que queda regulada en altres tarifes.
Segona. Són subjectes passius, obligats al pagament d'aquesta tarifa, els armadors o els consignataris dels vaixells que utilitzen el servei i els propietaris del mitjà de transport quan la mercaderia entre i isca del port per mitjans exclusivament terrestres. Subsidiàriament seran responsables del pagament de la tarifa els propietaris de la mercaderia i, si hi manca, els seus representants autoritzats, llevat que proven haver fet provisió de fons als responsables principals.
Tercera
a) Aquesta tarifa serà d'aplicació, en les condicions que s'especifiquen a continuació en els ports dependents de la Generalitat Valenciana, ja siguen gestionats directament per la Gerència de Ports o per particulars en règim de concessió o d'autorització, construïts o no per aquests.
b) La tarifa s'aplicarà a:
- Els passatgers que embarquen o desembarquen.
- Les mercaderies embarcades, desembarcades o transbordades.
- Les mercaderies que entren i isquen per terra en les zones portuàries sense ser embarcades, excloent-hi aquelles l'entrada de les quals en l'espai portuari tinga com a únic objecte la tramitació de documents de control duaner, sense que es produesquen ruptures de càrrega, descàrrega a terra ni estades en aquest espai superiors a dues hores, i el seu origen i destinació siguen països membres de la CEE.
c) La tarifa es meritarà quan s'inicien les operacions de pas de les mercaderies i passatgers pel port.
Les quantitats degudes seran exigibles en el moment en què s'efectue la liquidació.
Cinquena. La quantia de la tarifa de passatgers serà l'expressada en la taula següent:
Taula barem
Modalitat de passatge
Classe de trànsit Bloc II (PTA) Bloc I (PTA)
Interior 6,40 6,40
Cabotatge 93,30 311,10
Exterior 473,00 755,00
En el tràfic interior es pagarà la tarifa només a l'embarcament en el port d'origen.
S'aplicarà la tarifa del bloc I als passatgers de cabina de qualsevol nombre de places, ocupat per un o dos passatgers. A la resta de modalitats de passatge se'ls aplicarà la tarifa del bloc II.
En navegació exterior, quan l'origen i la destinació del passatger siga un port d'un país membre de la CEE, s'aplicaran les tarifes corresponents al règim de cabotatge.
Sisena. Als passatgers que viatgen en règim de creuer turístic se'ls aplicaran les tarifes que figuren en la regla cinquena, amb una reducció del 30 per 100.
En el cas de vaixells de creuer turístic, es podrà establir, abans de l'arribada del vaixell, entre els armadors o els seus representants i la Gerència de Ports, concerts per a la fixació del percentatge de passatgers en trànsit del total de places ocupades de cada bloc que defineix la regla cinquena d'aquesta tarifa, als quals els seran d'aplicació les tarifes indicades en aquesta regla. El límit inferior d'aquests concerts serà el 50 per 100 de les places ocupades de cada bloc.
Als passatgers que inicien o finalitzen viatge els seran d'aplicació les tarifes indicades en aquesta regla.
Setena. Es consideren passatgers en trànsit els que entren i ixen del port en el mateix vaixell i viatge en escala intermèdia entre el seu port d'origen i destinació, independentment que baixen o no del vaixell.
En el cas de vaixells de passatge als quals no siga d'aplicació la condició de creuer turístic, els passatgers de trànsit no pagaran la tarifa G-3. La resta pagaran les tarifes que assenyala la regla cinquena d'aquesta tarifa.
Vuitena. El pagament d'aquesta tarifa donarà dret a embarcar o desembarcar, lliure del pagament de la tarifa de mercaderies, l'equipatge de cabina. Els vehicles i la resta de l'equipatge pagaran la tarifa corresponent com a mercaderies.
Novena. La declaració del nombre de passatgers corresponent a cada bloc es realitzarà d'acord amb el format que establesca la Gerència de Ports i s'entregarà en el moment d'acabar-se l'embarcament i amb anterioritat al desembarcament.
En el cas d'inexactitud o ocultació en el nombre de passatgers,' classe de passatge o classe de tràfic, s'aplicarà una tarifa doble dels tipus que indica la regla cinquena per la totalitat de la partida mal declarada o no declarada.
Deu. La Gerència de Ports, quan les circumstàncies ho aconsellen, podrà establir concerts per al cobrament de la tarifa corresponent a passatgers en règim de navegació interior, per períodes anuals, i l'import no podrà ser inferior al 60 per 100 del que correspondria per la tarifa general de la regla cinquena aplicada al trànsit previst. Aquest concert es pagarà a la bestreta, sense dret a devolució total o parcial.
Onze. Les quanties de les tarifes aplicables a cada partida de mercaderies seran, per tona mètrica de pes brut o fracció i segon el grup a què pertanguen, d'acord amb el Repertori de Classificació de Mercaderies vigent aprovat pel Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, les que figuren en la taula barem següent:
Taula barem
Grupo de mercaderies Quantia de les tarifes en pessetes
Primer 29,2
Segon 41,7
Tercer 62,7
Quart 92,0
Cinqué 125,4
Sisé 167,3
Seté 209,1
Vuité 501,8
A aquestes quanties se'ls aplicarà el coeficient corrector definit en la regla dotze.
Per a partides amb un pes total inferior a una tona mètrica, la quantia serà per cada 200 quilograms o fracció, la cinquena part de la que correspondria pagar per una tona.
A efectes d'aquesta regla s'entendrà com a partida les mercaderies incloses en cada línia d'un mateix coneixement d'embarcament.
La classificació de les mercaderies no incloses en el repertori o els casos de dubte raonable es resoldran per la Gerència de Ports, que recorrerà a l'aranzel de duanes.
Dotze. Segons el tipus d'operació que es realitze en el port i la classe de navegació, a les quanties que hi ha en la taula barem se'ls aplicaran els coeficients del quadre següent:
Taula barem
Cabotatge Exterior
Embarcament 1,75 2,5
Desembarcament 2,5 4,0
Trànsit marítim 2,5 4,0
Transbord 2 3,0
Trànsit terrestre 1,75 2,5
S'entén per trànsit marítim l'operació que es realitza amb les mercaderies que, descarregades d'un vaixell al moll, tornen a ser embarcades en vaixell distint sense eixir del port, excepte per necessitats estrictes de transport terrestre, d'emmagatzematge especialitzat o conservació i sempre que hagen estat declarades en règim de trànsit des de l'origen.
S'entén per trànsit terrestre les entrades i eixides per via terrestre del port.
S'entén per transbord l'operació per la qual es traslladen les mercaderies d'un vaixell a un altre sense aturar-se en els molls i amb presència simultània dels dos vaixells durant les operacions.
A més es tindrà en compte el següent:
En el cas d'embarcament i/o desembarcament, trànsit o transbordament realitzat per vaixells en règim de navegació interior, s'aplicarà el coeficient 0.5 a les quanties que figuren en la taula barem.
Al trànsit marítim o transbord de mercaderies trasportades en vaixells en règim de navegació exterior a l'entrada en port i cabotatge a l'eixida o viceversa s'aplicarà un coeficient semisuma dels corresponents a ambdues navegacions.
Al desembarcament o embarcament de mercaderies que hagen utilitzat o vagen a utilitzar en el transport marítim conjuntament les navegacions d'exterior i cabotatge, s'aplicarà el coeficient corresponent a la navegació exterior.
Al trànsit marítim entre ports dependent de la Generalitat Valenciana s'aplicarà el coeficient zero, i haurà de pagar la tarifa de desembarcament o embarcament en el primer port on es realitze aquest trànsit marítim.
A la pesca capturada fora de les zones en què Espanya exerceix sobirania, drets sobirans i jurisdicció s'aplicaran els coeficients determinats per a la navegació exterior.
Al trànsit marítim i transbord de la pesca congelada es podrà aplicar una reducció del 70% als coeficients establerts anteriorment.
Tretze. En la tarifa prevista en la regla dotze per a les operacions de trànsit o transbord correspondrà el 50 per 100 a la descàrrega i l'altre 50 per 100 a la càrrega.
Tanmateix, quan s'opere en règim de concert, la Gerència de Ports podrà liquidar la tarifa completa de l'operació en el moment de la descàrrega de la mercaderia.
Catorze. Quan un paquet continga mercaderies a, les quals corresponguen tarifes de diferents quanties, s'aplicarà a la totalitat la major d'aquestes, llevat que aquelles puguen classificar-se amb les proves que presenten els interessats. En aquest cas s'aplicarà a cada partida la quantia que li corresponga.
Quinze. La Gerència de Ports està facultada per a procedir a la comprovació del pes i la classe de les mercaderies, i són a càrrec del subjecte passiu obligat al pagament de la tarifa les despeses que s'ocasionen com a conseqüència d'aquesta comprovació.
Setze. El desembarcament, al moll o a terra, i l'embarcament, des del moll o des de terra, que es realitze sense estar el vaixell atracat, mitjançant embarcacions auxiliars o qualsevol altre procediment, pagarà d'acord amb les quanties fixades en les regles onze i dotze.
Disset. Les mercaderies desembarcades en dipòsit flotant o pontó i que posteriorment es reembarquen en un altre vaixell sense passar per terra o moll, pagaran la mateixa tarifa indicada per al transbord.
Divuit. Quan les mercaderies desembarcades per raó d'estiba, avarià, calat o incendi siguen reembarcades en el mateix vaixell i en la mateixa escala, pagaran per l'operació completa la tarifa resultant d'aplicar el coeficient 1 a la taula barem arreplegada en la regla onze.
Dinou. En el tràfic de règim de trànsit internacional, és a dir, quan les mercaderies procedents de país estranger tomen a eixir amb destinació a un altre país estranger, es podran establir anualment per part de la Gerència de Ports, segons el volum de tràfic aportat per cada usuari, coeficients correctors de l'establert en la regla dotze per al pagament d'aquesta tarifa.
En el cas particular del tràfic de contenidors es podrà establir, a més, la simplificació de considerar totes les mercaderies transportades en aquests com a incloses en el grup de repertori de mercaderies que ponderadament els corresponga i d'un pes mitjà per unitat de càrrega. La consideració d'un grup igual o inferior al quart dels establerts en la regla onze, en què s'inclouen els contenidors buits, o d'un pes mitjà de la càrrega neta inferior a 10 tones per TEU, haurà de ser especialment comprovada i justificada, segons el tipus de mercaderia transportada, davant la Gerència de Ports.
Aquests règims especials hauran de ser aprovats per la Gerència de Ports, i, en tot cas, no podran comportar una reducció superior al 50 per 100 de la tarifa que correspondria pagar per l'aplicació estricta de la tarifa continguda en la regla onze.
Vint. En el tràfic internacional terrestre amb control duaner, les mercaderies que entren i isquen del recinte portuari sense utilitzar la via marítima estaran subjectes al pagament de la tarifa G-3 d'acord amb els criteris següents:
A) Els carregaments en règim de "gropatge" o purs que entren en el recinte portuari i siguen objecte de descàrrega i càrrega es consideraran inclosos en la seu totalitat en el grup sisé de la tarifa i s'aplicarà a la quantitat de vuit tones.
B) Aquells carregaments que només entren en el recinte portuari a efecte de tramitació duanera i possible reconeixement, sense que es produesca fraccionament de la càrrega o dipòsit d'aquesta fora del vehicle que la transporta, en un percentatge superior a un 5 per 100 en pes, pagaran la tarifa corresponent al grup sisé aplicada a la quantitat de tres tones per vehicle. Aquests carregaments estaran exempts del pagament d'aquesta tarifa quan el seu origen i la seua destinació siguen països de la CEE i la seua estada en l'espai portuari no supere les dues hores.
C) Aquells carregaments que només entren en el recinte portuari a efecte de reconeixement, pagaran la tarifa corresponent al grup sisé en trànsit terrestre aplicada a la quantitat de tres tones per vehicle.
D) En el cas que la càrrega o descàrrega siga parcial, és a dir, comporte una descàrrega superior al 5 per 100 en pes de la mercaderia, es pagarà la tarifa corresponent al grup sisé aplicada a la quantitat de cinc tones.
E) La Gerència de Ports establirà les normes pertinents perquè els concessionaris dels recintes sota control duaner realitzen la gestió de cobrament d'aquesta tarifa d'acord amb els criteris anteriors, i l'ingrés posterior en aquest organisme.
Vint-i-un. Les mercaderies i combustibles embarcats per a l'avituallament del vaixell directament des de terra, no estan subjectes al pagament d'aquesta tarifa, sempre que el combustible haja pagat la tarifa corresponent d'entrada en port.
En el subministrament en ancoratge amb barcasses, les mercaderies i combustibles embarcats en aquests per a l'avituallament, pagaran la tarifa corresponent a tràfic interior si el vaixell avituallat està situat en aigües del port. Si aquest vaixell està situat fora de les aigües del port, les mercaderies i combustibles d'avituallament pagaran la tarifa G-3, corresponent a comerç exterior.
Vint-i-dos. Per a la liquidació d'aquesta tarifa, el subjecte passiu obligat al pagament haurà de presentar, abans de començar la descàrrega o abans que transcórreguen vint-i-quatre hores des que va finalitzar la càrrega, el manifest de càrrega o una declaració de la totalitat de les mercaderies transportades o que ha de transportar, ha d'indicar el nombre de paquets, la classe i pes de les mercaderies i. l'origen i la destinació, tot això en la forma que determine la Gerència de Ports.
Vint-i-tres. Les tarifes aplicables a les mercaderies seran dobles de les indicades en les regles anteriors en cas de retard en la prestació de la declaració o manifest.
En cas d'ocultació de mercaderies en la declaració o manifest, o d'inexactitud, falsejant la classe de mercaderies, procedències o destinació d'aquestes (que puguen afectar l'aplicació de la tarifa) o disminució del pes en més d'un 10 per 100, s'aplicarà tarifa doble a totes les partides del coneixement o manifest de què forme part, a més de la sanció que, si escau, poguera correspondre.
Vint-i-quatre. Les mercaderies carregades o descarregades per molls, molls sobre pilons o boies que construesquen particulars en règim de concessió administrativa pagaran per aquesta tarifa la quantia que fixe en l'ordre d'atorgament. En cap cas aquestes quanties podran reduir-se, respecte de les establertes en aquestes regles, en proporció superior al 10 per100, quan les esmentades instal·lacions s'ubiquen en zona I de les aigües del port, o al 20 per 100 quan ho facen en zona II.
En ambdues zones, per a les concessions ja atorgades, s'aplicarà la tarifa d'acord amb el que estableixen les ordres corresponents de concessió, amb el manteniment de les tarifes reduïdes que en aquestes ordres s'establesquen.
Vint-i-cinc. La tarifa aplicable a l'aigua per al proveïment de poblacions, en règim de cabotatge, serà el 10 per 100 de la prevista en la regla onze per al grup primer.
TARIFA G-3 (MERCADERIES)
Classes de navegació
Exterior
Esbarcament Desembarcament
Grup de i trànsit i trànsit
mercand. Interior terrestre marítim Transbord.
1º 14,6 73,0 116,8 87,6
2º 20,9 104,3 166,8 125,1
3º 31,4 156,8 250,8 188,1
4º 46,0 230,0 368,0 276,0
5º 62,7 313,5 501,6 376,2
6º 83,7 418,3 669,2 501,9
7º 104,6 522,8 836,4 627,3
8º 250,9 1.254,5 2.007,2 1.505,4
Classes de navegació
Cabotatge
Embarcament Desembarcament
Grup de i trànsit i trànsit
mercand. terrestre marítim Transbord.
1º 51,1 73,0 58,4
2º 73,0 104,3 83,4
3º 109,7 156,8 125,4
4º 161,0 230,0 184
5º 219,5 313,5 250,8
6º 292,8 418,3 334,6
7º 365,9 522,8 418,2
8º 878,2 1.245,5 1.003,6
II.IV. Tarifa G-4. Pesca fresca
Primera. Aquesta tarifa comprèn la utilització, per part dels vaixells pesquers en activitat i els productes de la pesca marítima fresca, de les aigües del port, instal·lacions d'abalisament, dels molls, dàrsenes, zones de manipulació i serveis generals de policia.
Segona . Es subjecte obligat al pagament l'armador del buc. El subjecte passiu podrà carregar l'import de la tarifa G-4 sobre el primer comprador de la pesca, si n'hi ha, i aquest queda obligat a suportar aquesta càrrega, que consignarà de manera expressa i separada en la factura o document equivalent.
Subsidiàriament seran responsables del pagament de la tarifa el primer comprador de la pesca, llevat que demostre haver suportat efectivament la càrrega, i el representant de l'armador.
Tercera. Les bases per a la liquidació d'aquesta tarifa seran:
a) El valor de la pesca obtingut per la venda en subhasta a les llotges portuàries.
b) El valor de la pesca no subhastada es determinarà pel valor mitjà obtingut en les subhastes de la mateixa espècie realitzades en el dia, o si no, successivament, en la setmana, mes o any anteriors.
c) En cas que aquest preu no es poguera fixar en la forma determinada en els paràgraf, anteriors, la direcció tècnica del port el fixarà tenint en compte les condicions habituals del mercat del peix.
Quarta. Aquesta tarifa es reportarà quan s'inicien les operacions d'embarcament, desembarcament o transbordament dels productes de la pesca en qualsevol punt de les aigües o en zona terrestre sota la jurisdicció de la Gerència de Ports.
Cinquena. La tarifa s'estableix en el 2 per 100 de la base fixada en la regla tercera. Les quantitats que es deuen es podran exigir en el moment en què es faça la liquidació.
Sisena. Els bucs bacallaners que facen per mitjans propis un principi de preparació industrial i que descarreguen en molls comercials (no pesquers) fent servir mitjans de descàrrega per a mercaderies, poden optar pel pagament de les tarifes generals G-1, G-2 i G-3 en lloc de la tarifa G-4. En aquest cas quedaran exclosos dels avantatges que estableixen les regles d'aplicació d'aquesta darrera tarifa. Si opten pel pagament de la tarifa G-4, pagaran el 50 per 100 de la tarifa establerta en la regla cinquena.
Setena. La pesca fresca transbordada de buc a buc en les aigües del port, sense passar pels molls, pagarà el 75 per 100,de la tarifa.
Vuitena. Els productes de la pesca fresca que autoritze la Gerència de Ports a entrar per mitjans terrestres en la zona portuària, per a la subhasta o utilització de les instal·lacions portuàries, pagaran el 50 per 100 de la tarifa, sempre que acrediten el pagament de la tarifa G-4 o equivalent en un altre port de descàrrega espanyol. En cas contrari, pagaran la tarifa completa.
Novena. Els productes frescos de la pesca descarregats que, per qualsevol causa, no s'hagen venut i tornen a ser carregats en el buc, pagaran el 25 per 100 de la tarifa, calculada sobre la base del preu mitjà de venda en aqueix dia, d'espècies similars.
Deu. Per a la liquidació d'aquesta tarifa, el subjecte passiu obligat al pagament haurà de presentar, abans de començar la descàrrega, la càrrega o el transbordament, una declaració o un manifest de pesca, i indicaran el pes de cada una de les espècies que s'hagen de manipular, d'acord amb un format elaborat per la direcció tècnica del port. En relació amb la determinació del pes de la pesca, serà obligació de l'armador fer passar aquesta per la llotja portuària o establiment que la Gerència de Ports establesca en el port.
Onze. Les tarifes aplicables als productes de la pesca seran dues voltes les assenyalades en les regles anteriors en els casos de:
a) Ocultació de quantitats de la declaració o manifest o retard en la presentació.
b) Inexactitud per falsejament d'espècies, qualitats o preus resultants de les subhastes.
c) Ocultació o inexactitud en els noms dels compradors.
Aquest recàrrec no serà carregat al comprador.
Dotze. Els industrials armadors que descarreguen habitualment en un mateix lloc productes de la pesca destinats a les fabriques o factories seues, sense passar per la llotja, podran pagar la tarifa per liquidacions mensuals a la Gerència de Ports.
Tretze. El pagament d'aquesta tarifa eximeix el buc pesquer del pagament de la resta de tarifes per serveis generals per un termini màxim d'un mes a partir de la data de començament de les operacions de descàrrega o transbordament. Aquest termini es pot ampliar als períodes d'inactivitat forçosa, per temporals, vedes costaneres o mancança de llicències referides a les seues activitats habituals, expressament i individualment acreditats per certificació de l'autoritat competent. En cada cas d'inactivitat forçosa prolongada, l'autoritat competent fixarà els llocs en què aquests vaixells hagen de romandre fondejats o atracats, d'acord amb les disponibilitats d'atracament i les exigències de l'explotació portuària. Després d'haver transcorregut el mes d'exempció sense que s'haja justificat davant la Gerència de Ports la causa de la inactivitat, meritaran a partir d'aquest termini les tarifes G-1 i G-2. Es pressuposarà que es dóna aquesta condició quan al llarg d'un mes no hi haja hagut moviments comercials en la llotja o en el centre de control del pes corresponent.
Catorze. Les embarcacions pesqueres, mentre estiguen subjectes a aquesta tarifa en la forma definida en la condició anterior, estaran exemptes del pagament de la tarifa G-3, "Mercaderies i passatgers", pel combustible, avituallaments, efectes navals i, de pesca, gel i sal que embarquen per al consum propi, bé en els molls pesquers o en altres molls habilitats amb aquesta finalitat.
Quinze. La Gerència de Ports està facultada per a comprovar el pes i la classe de les espècies i qualitats de la pesca, i seran a compte del subjecte passiu obligat al pagament de la tarifa les despeses que es produesquen com a conseqüència d'aquesta comprovació.
II.V. Tarifa G-5. Embarcacions esportives i recreatives
Primera. Aquesta tarifa comprèn la utilització per part de les embarcacions esportives o recreatives i per part dels sens tripulants i passatgers de qualsevol dels següents, béns o serveis:
- Aigües del port.
- Abalisament a càrrec de la Gerència de Ports.
- Ajudes a la navegació.
- Dàrsenes i zones d'ancoratge.
- Serveis generals de la policia.
- Instal·lacions d'amarratge, atracament i ancoratge.
Es considera serveis generals per a les embarcacions l'existència a càrrec de la Gerència de Ports de qualsevol dels següents, la utilització dels quals es fa sense necessitat de sol·licitud prèvia i es troben en disponibilitat lliure per als usuaris:
- Serveis generals d'abalisament a càrrec de la Gerència de Ports.
La utilitat del servei d'abalisament general deriva, amb independència del port en què l'embarcació entre o tinga la seua base, del conjunt de l'abalisament establert per la Gerència de Ports al llarg de la costa de la Comunitat Valenciana, que es fa servir sense necessitat de sol·licitud prèvia i beneficia totes les embarcacions que naveguen per aqueixa costa.
En relació amb això, la tarifa G-5 es descompon en:
Tarifa A, per serveis generals. Comprèn els descrits anteriorment, que s'utilitzen lliurement sense necessitat de sol·licitud prèvia.
Tarifa B, entrada i estada en ports adscrits a la Gerència de Ports.
Tarifa C, que comprèn els serveis utilitzats amb sol·licitud prèvia, que es descriuen en la regla sisena, i serà la suma dels imports parcials dels serveis utilitzats i els recàrrecs per serveis disponibles i d'utilització d'atracaments de dimensions majors que les necessàries.
La tarifa G-5 total aplicable a les embarcacions, la constituirà la suma dels imports parcials de les tarifes A) B) i C) que es fixen també en la regla sisena.
En els ports que depenen de la Gerència de Ports, la tarifa comprèn:
1) Entrada i estada en la zona del port.
2) Atracament i ancoratge, en les distintes modalitats.
3) Recàrrecs per disponibilitat de serveis i atracament de dimensions majors que les necessàries.
En les instal·lacions de gestió indirecta dins d'aquests ports dependents, es meritarà únicament la corresponent a l'apartat 1) anterior, sempre que l'atracament o ancoratge es faça dins de la superfície objecte de gestió indirecta, sense perjudici de l'aplicació general de la tarifa A), fins i tot si l'embarcació està en sec dins d'aquesta superfície.
Es considera ancoratge la disponibilitat de l'espill d'aigua, sense morts ni d'altres elements d'ancoratge que es redueixen als propis del vaixell.
Es considera mort i tren d'amarratge la disponibilitat d'un element d'amarratge fix a moll sobre pilons, moll, voreres o escullera que permeta fixar un dels extrems del vaixell.
Es considera atracament en punta la disponibilitat d'un element d'amarratge fix a moll sobre pilons, moll, vorera o escullera que permeta fixar un dels extrems (proa o popa) del vaixell.
La petició dels serveis implica l'acceptació de les condicions en què es presten per part de la Gerència de Ports. Aquesta no és responsable dels incidents que es puguen produir a causa de la configuració o disposició de les instal·lacions, així com dels efectes per causes meteorològiques.
Estan subjectes a aquesta tarifa, a més de les embarcacions pròpiament esportives o recreatives, totes les que, com les embarcacions auxiliars de pesca, atraquen o fondegen en les àrees portuàries destinades a embarcacions esportives o fora de les específicament determinades per a l'activitat que desenvolupen. Així mateix estaran subjectes al pagament de les tarifes A i B de la regla sisena les embarcacions que facen servir el port per a accedir a zones d'amarratge o ancoratge o per a emplaçar-se en sec fora de les zones del port.
Segona. Són subjectes obligats solidàriament al pagament el propietari de l'embarcació o el seu representant autoritzat, el capità o patró i el titular del dret d'ús preferent de l'amarratge.
Tercera. La base per a la liquidació de la tarifa serà la superfície en metres quadrats 0 la fracció que resulte del producte de l'eslora total de l'embarcació per la mànega màxima i el temps, en dies, d'estada. Sobre aquesta base s'aplicarà la tarifa en pessetes per metre quadrat i dia d'estada.
Quarta. Es condició indispensable per a l'aplicació d'aquesta tarifa que l'embarcació no faça transport de mercaderies i que els passatgers no viatgen subjectes a creuers o excursions turístiques, ja que aleshores s'aplicarien les tarifes G-1, G-2 i G-3.
Cinquena. Aquesta tarifa es meritarà quan l'embarcació entre en les aigües de la zona I dels ports adscrits a la Gerència de Ports de la Generalitat Valenciana, o dels ports en règim de concessió o altres instal·lacions sobre les quals exercesca competència la Generalitat Valenciana; la liquidació i exacció correspon, en tot cas, a la Gerència de Ports. Les quantitats degudes es podran exigir en el moment en què es faça la liquidació.
Sisena. La quantia d'aquesta tarifa per metre quadrat o fracció i per dia natural o fracció serà aquesta:
Taula barem
(En PTA x m2 i dia)
En tots els ports sobre els quals tinga competència la Generalitat Valenciana.
Tarifa A) Serveis generals 1
En els ports adscrits a la Gerència de Ports:
Tarifa B) Entrada i estada en la zona portuària 4
Tarifa C) Serveis utilitzats o disponibles.
C-1 Atracament en punta 6
C-2 Atracament de costat 18
C-3 Ancoratge sense mort o tren 2
C-4 Ancoratge amb mort o tren 4
C-5 Embarcacions abarloades 5
C-6 Atracament a voreres o esculleres 5
C-7 Embarcacions en sec en zona habilitada 1
Recàrrecs a la tarifa C)
1.º) Per disponibilitat de:
a) Connexió d'aigua 1,5
b) Connexió d'energia elèctrica 1,5
c) Recipient de deixalles 1,5
d) Avarada i fusa 1,5
Els recàrrecs corresponen a l'existència en la proximitat del punt d'atracament al moll o moll sobre pilons d'aquests serveis, sense perjudici de la liquidació de les tarifes per serveis específics.
2n.) Per utilització d'atracaments de dimensions majors que les necessàries per a l'embarcació:
Es considera coeficient d'atracament la relació entre la superfície calculada a la regla tercera com a base de liquidació i la superfície en metres quadrats de l'espai d'atracament definit en el projecte. Sobre els imports de les tarifes C-1 i C-2 s'aplicaran aquests recàrrecs segons el coeficient esmentat:
Coeficient Recàrrec
Menor o igual a 0,50 100%
Major que 0,50 i menor o igual a 0,60 50%
Major que 0,60 i menor o igual a 0,75 20%
Major que 0,75 Sense recàrrec
Setena. Són embarcacions de passada (transeünts) les que tenen autoritzada l'estada en el port per un període màxim d'un mes dins del semestre natural que corresponga.
Són embarcacions de base les que tenen autoritzada l'estada en el port durant un semestre natural o més.
Es considerarà que tenen autoritzada la seua estada com a embarcació de base les que d'aquesta manera figuren en els arxius de la Gerència de Ports.
Les embarcacions de passada tindran autoritzada l'estada sempre que figuren en les relacions que ha de formular el concessionari i aquestes hagen estat lliurades a l'administració.
La presència d'una embarcació dins de les aigües del port que no complesca els requisits anteriors com a embarcació de base o transeünt autoritzada produirà una tarifa doble, corresponent a cent dies d'estada. Del pagament d'aquesta tarifa serà solidari obligat el concessionari en el port o zona del qual entre o s'estiga l'embarcació.
El pagament de la tarifa es basa:
a) Per a embarcacions de passada en el port, per anticipat i pels dies d'estada que s'autoritzen. Si aquest termini s'haguera d'allargar, el subjecte passiu haurà de formular una nova petició i pagar un altre camí per endavant l'import inherent al termini prorrogat.
b) Per a embarcacions de passada amb la base en el port, per semestres naturals anticipats, independentment del nombre de dies que naveguen. Hauran de domiciliar el pagament en una entitat bancària si ho requereix la Gerència de Ports, i en aquest cas s'aplicarà una bonificació del 20 per 100 en les successives liquidacions que es facen.
Els subjectes passius, en els supòsits de l'apartat a) anterior, estan obligats a formular, a la seua arribada, l'autoliquidació i l'ingrés de la tarifa corresponent als dies d'estada autoritzats. En els supòsits de l'apartat b), caldrà formular una declaració relativa a les dades tècniques de l'embarcació amb indicació del port de base per ala seua corresponent alta en la tarifa.
Tant l'autoliquidació, per a les embarcacions de passada, com la declaració, per a les embarcacions amb base en qualsevol dels ports o instal·lacions expressades en la regla cinquena, s'hauran d'efectuar conformement als models i amb subjecció a les instruccions que dicte la Gerència de Ports de la Generalitat Valenciana. Els concessionaris no autoritzaran l'estada ni la permanència d'embarcacions els titulares de les quals no acrediten, prèviament, haver complit aquesta obligació. Quan una embarcació canvie la seua base a un altre port dependent de la Generalitat Valenciana, o d'una altra administració pública, ho haurà de comunicar a la Gerència de Ports per a la modificació o la baixa corresponent. L'incompliment d'aquesta prescripció obligarà el subjecte passiu a apagar la tarifa com si l'embarcació no haguera canviat la seua base, fins que formule la corresponent declaració.
Les baixes com a embarcació de base i les domiciliacions de pagament que es facen produiran efectes davant la Gerència de Ports des del semestre natural següent al de la seua presentació en el registre d'entrada de l'administració.
Les embarcacions que tinguen la seua base en els ports i instal·lacions esmentats a la regla cinquena, hagen formulat la declaració corresponent, i es troben al corrent del pagament, no pagaran la tarifa A) de la regla sisena quan estiguen de passada per qualsevol dels ports dependents de la Generalitat Valenciana, sense perjudici del pagament dels serveis corresponents a les tarifes B) i C).
Els concessionaris de ports esportius dependents de la Generalitat, o de concessions dins dels ports adscrits a la Gerència de Ports, estan obligats a facilitar a aquesta les dades necessàries per a la liquidació i exacció de la tarifa G-5, especialment els relatius a l'embarcació i identificació dels usuaris; tot això, d'acord amb els terminis i al model que establesca la Gerència de Ports.
Vuitena. Llevat dels serveis corresponents a la tarifa A) de la regla primera, tots els serveis han de ser demanats a la Gerència de Ports, i s'aplicarà la tarifa doble als serveis obtinguts sense autorització, independentment de la sanció que calga per infracció del Reglament de Servei, Policia i Règim del Port.
El pagament d'aquesta tarifa no lleva l'obligació de desatracar l'embarcació, de canviar de lloc d'amarratge o d'ancoratge o, fins i tot, d'abandonar el port si així ho ordenara perquè ho considerara convenient l'autoritat competent. En aquest darrer supòsit no es tindria cap altre dret sinó el de devolució de l'import dels serveis pagats per endavant.
Novena. La Gerència de Ports podrà concertar amb el concessionari el pagament de les tarifes, i aquest subrogarà l'obligació dels subjectes passius. La base del concert, calculada en metres quadrats d'ocupació continuada, s'establirà per a cada concessió i temporada per part de la Gerència de Ports d'acord amb les dades estadístiques de trànsit de la concessió disponibles, i es farà mensualment una liquidació global per l'import que corresponga a l'ocupació, composició i al port de la flota que s'haja concertat. L'import del concert no podrà ser inferior al 70 per 100 del que correspondria per l'aplicació de la tarifa a la superfície d'ocupació estimada.
Deu. Les embarcacions lleugeres que ocupen places en sec en una zona no habilitada produiran la tarifa G-5 d'embarcacions atracades de costat corresponent al 25 per 100 dels dies del període al qual correspon la liquidació, independentment del nombre de dies que navegue i del pagament de la tarifa E-2 o E-4 que pertoque.
Onze. A les embarcacions amb base en ports adscrits a la Gerència de Ports, que utilitzen instal·lacions pròpies d'aquesta i atraquen en voreres o esculleres o que fondegen en ancoratges de profunditat inferior a dos metres i superior a un metre, se'ls aplicarà una reducció del 25 per 100. Quan el calat siga igual o inferior a un metre, la reducció serà del 50 per 100. En tots dos casos, s'ha de donar la totalitat d'aquestes circumstàncies: -
a) Que l'eslora de l'embarcació siga inferior a sis metres.
b) Que la potència del motor siga inferior a 25 HP.
c) Que el pagament de la tarifa es faça per semestres naturals anticipats.
Dotze. L'import de la tarifa aplicable serà independent de les entrades, eixides o dies d'absència de l'embarcació, mentre se li haja assignat un lloc d'atracament.
CAPITOL III
Tarifes específiques i regles per a la seua aplicació
III.I. Tarifa E-1. Grues i grues de pòrtic
Primera. Aquesta tarifa comprèn la utilització de les grues i grues de pòrtic convencionals o no especialitzades.
Segona. Són subjectes passius obligats al pagament d'aquesta tarifa els usuaris dels corresponents serveis, i seran responsables subsidiàriament del pagament els propietaris de les mercaderies i, si mancava, els seus representants autoritzats, llevat que proven que han fet a aquests provisió de fons.
Tercera. La base per a la liquidació d'aquesta tarifa serà el temps de disponibilitat de la corresponent grua, la seua capacitat o potència d'elevació i les dimensions dels elements manipulats.
Quarta. Les tarifes a aplicar són les contingudes en els quadres següents:
Taula barem
Manipulació de mercaderies
Capacitat d'elevació
de les grues Tarifa
Manual 139 PTA./hora o fracció
Elèctriques
Fins a 3 tones 4.771 "
De 3 - 6 tones 6.477 "
Més de 6 tones 7.460 "
Taula barem
Manipulació d'embarcacions
Operació Tarifa
Avarada 400 PTA./ML d'eslora
Fusa 400 "
Suspensió 5.000 PTA/ hora o fracció
Cinquena. La tarifa es produirà des del moment de posada a disposició de la corresponent grua. Les quantitats degudes s'exigiran en el moment en què es faça la liquidació.
Sisena. Els serveis de grues es prestaran amb la petició prèvia per escrit dels usuaris, i es consignarà:
a) Operació a realitzar i hora de començament.
b) Punt del moll en què ha d'utilitzar-se.
c) Temps sol·licitat.
El director tècnic del port decidirà, d'acord amb les disposicions vigents, segons el seu criteri i tenint en compte l'ordre que més afavoresca l'interès general, la distribució del material disponible.
Setena. La Gerència de Ports no serà responsable dels danys i perjudicis causats per paralitzacions del servei ni dels produïts per avaries, trencaments fortuïts o maniobres dolentes que puguen esdevenir-se durant la prestació dels serveis a què es refereix aquesta tarifa.
Vuitena. Els usuaris seran responsables dels desperfectes o avaries que hi haja a les grues i a la resta d'elements de manipulació per maniobres dolentes dels seus operaris, per haver-les carregat amb pesos majors que els corresponents a la força d'elles o per haver desatès ordres o advertiments que reben del personal de la Gerénci:4 de Ports encarregats del servei, el qual podrà recusar els operaris que no obeesquen les seus ordres.
Novena. Seran a compte i risc dels usuaris totes les operacions relacionades amb l'embarcament i desembarcament i la resta de maniobres que requereix la manipulació de les mercaderies. A aquestes darreres operacions s'hauran de destinar el material adequat i el personal capacitat i amb experiència suficient, el qual podrà ser recusat per la Gerència de Ports si no compleix les condicions escaients. L'usuari de la grua serà responsable de totes les lesions, dels danys i de les avaries que es produesquen al personal o als béns de la Gerència de Ports, o bé a terceres persones, com a conseqüència de les operacions que dirigesquen.
Deu. Aquestes tarifes es poden només aplicar a serveis prestats en dies laborables dins de la jornada ordinària establerta per a aquestes activitats per la Gerència de Ports. Els serveis prestats fora de la jornada ordinària es facturaran amb un recàrrec del 25 per 100, i del 50 per 100 en els dies festius; en aquest cas es facturarà un mínim de dues hores.
Onze. El temps d'utilització de la grua a l'efecte de la facturació serà el comprés entre l'hora en la qual s'haja posat a disposició del peticionari i la d'acabament del servei. La facturació es farà per hores completes.
Es descomptaran del temps d'utilització exclusivament les paralitzacions superiors a trenta minuts causades per avaria de la maquinària o per falta de fluid elèctric.
Dotze. La Gerència de Ports podrà establir concerts per a la utilització de grues amb els usuaris, la utilització mitjana mensual del tipus de grua considerat dels quals siga, com a mínim, de 120 hores per a les grues de potència igual o superior a 6 tones i de 90 hores per a les de mes de 6 tones de potència. En aquests supòsits, la tarifa serà el 75 per 100 de la que corresponga a aquest tipus de grua, aplicada sobre les hores realment utilitzades amb un mínim de 120 hores i 90 hores per grua i mes, respectivament.
De tota manera, per a l'ús de l'esmentada facultat discrecional, caldrà que els beneficiaris siguen persones físiques o jurídiques, amb personalitat jurídica individual, i quedaran excloses les agrupacions d'empresaris encara que es troben inserits en el registre Mercantil, com és el cas de les agrupacions d'interès econòmic.
Quan, per les causes que siga, la Gerència de Ports no dispose de cap maquinista de grues i ponts per a atendre les sol·licituds de lloguer de grues per a manipulació de mercaderies, es podrà autoritzar-ne la utilització i serà a càrrec de l'usuari el manipulador; en aquest cas la tarifa serà del 80 per 100 de la que corresponga. El manipulador a càrrec de l'usuari haurà d'haver demostrat prèviament davant la direcció tècnica del port la seua aptitud per a aquesta comesa. La manipulació d'embarcacions es podrà fer en aquest mateix supòsit mitjançant el sistema de gestió indirecta.
III.II. Tarifa E-2. "Utilització de superfícies, emmagatzematge, locals, edificis i instal·lacions".
Primera. La present tarifa comprèn la utilització d'esplanades, espill d'aigua, coberts, rafals, magatzems, dipòsits, locals, edificis i instal·lacions amb els seus serveis generals corresponents no explotats en règim de concessió.
Segona. Són subjectes passius obligats al pagament de la tarifa els usuaris dels serveis corresponents.
Tercera. Les bases per a la liquidació d'aquesta tarifa seran la superfície ocupada i el temps d'utilització.
Quarta. Aquesta tarifa es produirà des del moment en què s'inicie la prestació del servei. Es considerarà com a tal la data de reserva de l'espai sol·licitat a la Gerència de Ports o al titular de la gestió indirecta.
Les quantitats degudes es podran exigir en el moment en què es faça la liquidació.
Cinquena. La zona de servei dels ports es classifica d'una manera general en:
Zona de trànsit Zona d'emmagatzematge
La zona de maniobra immediata als atracaments dels vaixells no és zona de dipòsit de mercaderies, llevat d'excepcions amb l'autorització prèvia i explícita de la direcció tècnica del port.
La definició i extensió de cada una d'aquestes zones en els distints molls i parts de la zona de servei són les que s'especifiquen en les regles particulars de cada port.
Sisena. No es podran dipositar mercaderies sense l'autorització de la direcció tècnica del port, la qual es donarà d'acord amb les disposicions vigents i tenint en compte l'interès general.
Setena. La utilització de les superfícies, d'acord amb aquesta tarifa, implica l'obligació per a l'usuari que quan siguen retirades les mercaderies o els elements, la superfície alliberada haurà de quedar en les mateixes condicions de conservació i neteja que tenia en ocupar-se. Si no es fa, la Gerència de Ports ho podrà fer amb els seus mitjans propis i li passarà el càrrec corresponent. Les mercaderies es dipositaran en la forma i amb l'ordre i l'alçada d'estiba que determine la direcció tècnica del port, d'acord amb les disposicions vigents, i es tindran les precaucions necessàries per a assegurar l'estabilitat de les piles.
Vuitena. Els usuaris seran responsables dels danys, demèrits i avaries que es puguen produir a les instal·lacions portuàries o a terceres persones.
Novena. La Gerència de Ports no respondrà de robatoris, sinistres ni deterioraments que puguen patir les mercaderies.
Deu. La forma d'amidar els espais ocupats serà pel rectangle circumscrit exteriorment a la partida total de mercaderies o elements dipositats, definit de manera que dos dels seus costats siguen paral·lels a la vora del moll i els altres dos normals. S'arrodonirà el nombre de metres quadrats que resulte per a obtenir el nombre immediat sense decimals. D'igual manera s'actuarà en rafals i magatzems, locals o instal·lacions, i serviran de referència els seus costats.
Onze. El pagament de les tarifes, en la quantia establerta, no eximeix l'usuari del servei de la seua obligació de remoure a càrrec seu la mercaderia o els elements del lloc que ocupen quan, segons la direcció tècnica del port, constituesquen un entrebanc per a l'explotació normal del port.
Quan es produesca demora en el compliment de l'ordre de remoure, la tarifa durant el termini de demora serà el quíntuple de la que amb caràcter general li correspondria, sense perjudici que la Gerència de Ports puga procedir a la remoguda, i li passarà el corresponent càrrec i responent en tot cas del valor de les mercaderies de les despeses de transport i emmagatzematge.
Dotze. Les mercaderies o elements que estigueren un any sobre les esplanades i els dipòsits o aquells en què els drets meritats i no satisfets arriben a ser superiors al seu possible valor de venda es consideraran abandonats pels seus propietaris. Això sense perjudici de l'administració de duanes en la determinació d'abandonament de les mercaderies sotmeses a procediments de despatx, en relació a les quals, per als deutes duaneres i totes altres en favor de la hisenda pública, hom s'ajustarà al que estableix el Reglament General de Recaptació.
Tretze. La Gerència de Ports podrà exigir una fiança bastant per garantir el pagament d'aquesta tarifa.
Catorze. Per a les mercaderies desembarcades, el termini d'ocupació començarà a comptar-se des de la reserva de l'espai o a partir de l'endemà del dia que el vaixell acabà de descarregar, sempre que la descàrrega es faça ininterrompudament. Si la descàrrega s'interromp, les mercaderies descarregades fins a la interrupció començaran a meritar ocupació de superfície a partir d'aqueix moment i la resta a partir de la data de dipòsit.
Per a les mercaderies destinades a l'embarcament, el termini d'ocupació començarà a comptar-se des de la reserva de l'espai o el moment en què siguen dipositades en els molls o rafals encara i tot en el cas que siguen embarcades.
Quinze. Les mercaderies desembarcades i que tornen a ser embarcades en el mateix o diferent vaixell produiran ocupació de superfície segons el criteri corresponent al cas de mercaderies desembarcades.
Setze. En les superfícies' ocupades per mercaderies desembarcades es prendrà, com a base de la liquidació, la superfície ocupada al final de l'operació de descàrrega, amidada segons s'estableix en la regla deu.
La Gerència de Ports, atenent a la millor gestió de la tarifa i a la racionalitat de l'explotació, decidirà comptabilitzar la superfície per partides o bé pel carregament complet.
Aquesta superfície anirà reduint-se en alçar la mercaderia als efectes de pagament, per quartes parts, i es prendrà la totalitat fins que s'haja alçat el 25 per 100 de la superfície ocupada, el 75 per 100 quant l'alçament arribe al 25 per 100 sense arribar al 50 per 100, el 50 per 100 quan depasse el 50 per 100 sense arribar al 75 per 100 i el 25 per 100 quan depasse el 75 per 100 i fins al total alliberament de la superfície ocupada. En tot cas, aquest darrer quart s'haurà de comptabilitzar sempre per partides. Si la Gerència de Ports ho considera necessari es podrà establir un altre sistema de mesurament amb distints escalonaments, o bé continu, segons el procés d'alçament de la mercaderia.
En les superfícies ocupades per mercaderies destinades a ser embarcades s'aplicaran Criteris d'escalonaments creixents similars als anteriorment assenyalats per a les mercaderies desembarcades.
En qualsevol cas, sols es podrà considerar una superfície lliure, als efectes d'aquesta tarifa, quan haja quedat en les mateixes condicions de conservació i neteja en què es va ocupar i siga accessible i útil per a altres ocupacions.
Disset. La Gerència de Ports exigirà a aquells que resulten ser-ne els propietaris, d'acord amb les corresponents sentències o resolucions, els drets de la present tarifa meritats per l'ocupació de superfície per mercaderies o elements que per qualsevol causa es troben sotmesos a procediments legals o administratius. Amb aquesta finalitat no podrà fer la retirada d'aquestes mercaderies o d'aquests elements sense haver fet efectiva la liquidació corresponent.
L'aplicació per part de la Gerència de Ports de la regla dotze d'aquesta tarifa es podrà fer des del mateix moment en què s'esdevinga una sentència o resolució ferma.
Divuit. Quan la destinació de l'ocupació siga la realització d'activitats industrials, comercials o de servei al públic, la tarifa a aplicar serà:
Taula barem
Tarifa E-2 (PTA/m2 i dia)
Zona
Dies Trànsit Emmagatzematge
Ocupació desco. ma. ind. loc. com. desco. ma. ind. loc. com.
1º i 30º 12 18 20 6 10 14
Deseo. : Superfície descoberta.
Ma. ind. : Magatzems industrials, rafals, coberts.
Lec. com.: Locals comercials, oficines, despatxos.
Aquesta tarifa es liquidarà mensualment i per anticipat.
Dinou. La Gerència de Ports podrà modificar les franquícies màximes i les quanties mínimes de la tarifa en els distints períodes d'ocupació de superfície.
Vint. Per als estris de pesca es podran establir concerts mensuals. La tarifa corresponent serà:
Taula barem
Tarifa E-2 (magatzems de pertrechos de pesca)
200,00 PTA/m2 /mes
Vint-i-una. La tarifa a aplicar en instal·lacions sota terra que no impidesquen la lliure circulació per la superfície serà del 50% de les fixades per a 4'ocupació de superfície.
Vint-i-dues. La tarifa a aplicar quan la destinació de l'ocupació siga la d'usos pròpiament portuaris serà:
Taula barem
Tarifa E-2 (mercaderies PTA/m2 i dia)
Dies Trànsit Emmagatzematge
Ocupació desco. cube. cerr. desco. cube. cerra.
1º i 2º - - - - - -
3º a 10º 3 4 4,5 1 2 3
11º a 30º 12 16 18 5 9 13
Per a les modalitats d'ús no previstes en aquestes tarifes i que necessiten la utilització de molls sobre pilons, molls o camps d'ancoratge, se'ls aplicarà les tarifes d'aquesta taula:
Taula barem
Tarifa E-2 (instal·lacions d'atracament i ancoratge)
Molls sobre pilons 8 (PTA/metre lineal/dia)
Molls 4 (PTA./metre lineal/dia)
Camp d'ancoratge 1 (PTA/metre 2/dia)
III.III. Tarifa E-3. "Subministraments".
Primera. La present tarifa comprèn el valor dels productes de l'energia subministrats i la utilització de les instal·lacions per a la prestació d'aquests.
Segona. Són subjectes passius obligats al pagament d'aquesta tarifa els usuaris dels corresponents serveis i destinataris dels subministraments en la quantia exigida per la Gerència de Ports.
Tercera. La base per a l'aplicació d'aquesta tarifa, serà el nombre d'unitats subministrades i la seua quantia queda fixada en 1,5 voltes el preu que es facture al port per la companyia subministradora.
Per a potències elèctriques instal·lades superiors a 100 kW o, quan el subministrament tinga un caràcter regular i continu per a instal·lacions de titulars de concessions o autoritzacions dins de la zona de servei, la Gerència de Ports podrà establir concerts amb les persones interessades, i en aquest cas la tarifa convinguda es podrà fixar fins al límit de 1,15 T PTA/kW/hora, on T és el valor del kW/hora aplicat en la facturació que formule la companyia subministradora al port.
Quarta. Aquesta tarifa es produirà des del moment en què s'inicie la prestació del servei. Les quantitats degudes s'exigiran en el moment en què es faça la liquidació.
Cinquena. Els serveis es prestaran amb la petició prèvia per escrit dels usuaris, fent consignar les característiques i els detalls del servei a prestar.
Sisena. Els serveis se sol·licitaran amb l'antelació escaient i seran atesos tenint en compte les necessitats d'explotació del port i, a les disponibilitats de personal.
Setena. Els usuaris seran responsables dels desperfectes, avaries i accidents que es produesquen en les instal·lacions i els elements de subministrament en les seues pròpies o de tercers que es produesquen durant el subministrament de defectes o maniobres dolentes en les instal·lacions d'aquests usuaris.
Vuitena. La direcció tècnica del port es reserva el dret de prestació de serveis quan les instal·lacions dels usuaris no complesquen les condicions de seguretat que segons aquesta s'estimen necessàries.
Novena. La Gerència de Ports no serà responsable dels danys i perjudicis causats per paralitzacions del servei ni dels produïts per avaries, trencaments fortuïts o maniobres dolentes que puguen succeir durant la prestació dels serveis a què es refereix aquesta tarifa.
Deu. Aquestes tarifes es refereixen exclusivament a subministraments fets dins de la zona de servei del port.
Els que no complesquen aquesta condició es regularan per la tarifa E-4.
Onze. Si per qualsevol circumstància aliena a la Gerència de Ports, estant el personal en els sens llocs no es fa l'operació sol·licitada, l'usuari es veurà obligat a satisfer el 50 per 100 de l'import que hauria correspost si s'haguera efectuat el subministrament.
III.IV. Tarifa E-4. Serveis diversos
Primera. La present tarifa comprèn qualssevol altres serveis prestats per la Gerència de Ports no enumerats en la resta de tarifes i que s'establesquen específicament en cada port o es presten amb l'acceptació prèvia del pressupost per part dels peticionaris.
Segona. Són subjectes passius lligats al pagament d'aquesta tarifa els usuaris dels serveis corresponents.
Tercera. La base per a la liquidació d'aquesta tarifa serà el nombre d'unitats del servei prestat en cada cas.
Quarta. Aquesta tarifa es produirà des de la posada a disposició del servei o, si mancava, des del començament de la seua prestació. Les quantitats degudes s'exigiran en el moment en què es faça la liquidació.
Cinquena. La Gerència de Ports no serà responsable dels danys i perjudicis deguts a paralitzacions del servei ni dels produïts per avaries, trencaments fortuïts o maniobres dolentes que es puguen produir durant la prestació d'aquests.
Sisena. La Gerència de Ports es reserva el dret de prestació del servei quan per les característiques de la prestació es puga entrebancar la bona marxa de l'explotació o es pose en perill la seguretat de les instal·lacions. Els usuaris seran responsables dels danys que es produesquen al material.
Setena. Aquesta tarifa és exclusivament aplicable a la jornada normal de dies laborables. Fora d'aquesta i en dies festius tindrà els recàrrecs que s'assenyalen particularment en cada cas.
Vuitena. La tarifa que figura per a aparcaments en el següent quadre no inclou el servei de vigilància, que serà prestat, si les disponibilitats de personal ho permeten, amb la petició prèvia per part de l'usuari i facturat de forma independent.
Novena. Als vehicles del personal amb activitat portuària no se'ls aplicarà aquesta tarifa.
Taula barem
Aparcaments
En recints oberts
1 hora o fracc. Jornada
Vehicles 75 PTA 350 PTA
Autocars 350 PTA 1.500 PTA
En recints tancats i amb control d'accessos
1 hora o fracc. Jornada
Vehicles 100 PTA 650 PTA
Autocars 400 PTA 2.000 PTA
Per dia o fracció
Motos 150 PT
Bàscula
Per servei 300,00 PTA

linea