diari

Ordre de 27 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es regulen els horaris d'espectacles i establiments públics.

(DOGV núm. 2175 de 30.12.1993) Ref. Base de dades 3047/1993

Ordre de 27 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es regulen els horaris d'espectacles i establiments públics.
L'article 14 de la Llei 2/1991, de la generalitat Valenciana de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, estableix que l'horari general dels establiments públics, espectacles i activitats recreatives es determinarà mitjançant una ordre del departament de la Generalitat Valenciana competent en la matèria, segons les característiques dels establiments, els usos socials, les distintes estacions de l'any, les festes tradicionals i els dies laborals, festius i vespres de festius.
El Decret 210/1993, de 9 de novembre, ha desplegat reglamentàriament el precepte abans esmentat, que atribueix una major participació als ajuntaments en el tema de la determinació dels horaris dins del límit màxim fixat en aquesta ordre, on es preveu la possibilitat de concedir ampliacions a l'horari general en els supòsits assenyalats en l'esmentat decret.
També preveu la possibilitat de reduir l'horari en aquells locals que produïsquen molèsties al veïnat, etc.
L'administració, conscient de la problemàtica que hi ha en el sector i en concret en el tema dels horaris, dels nous costums i dels usos socials que com més va adquireix més i més la comunitat, pretén amb la regulació dels horaris que es concreten en aquesta ordre, adaptar-la a la realitat social, si bé intenta crear gradualment uns costums en relació amb l'horari destinat a l'oci, tenint en compte que la Comunitat Valenciana és una comunitat eminentment turística.
S'assenyala també que la finalitat principal de l'ordre és conciliar el dret a l'oci i el dret al descans, i aquest últim és el dret preferent; per això, serà d'aplicació el que disposa l'article 4 del Decret 210/93, en el supòsit que calga.
Aquesta ordre té vocació de futur, és a dir, s'espera que aquesta regulació no tinga la transitorietat anual de les ordres anteriors, i s'intenta que l'horari plasmat en- conjunt puga regir en anys venidors.
Es fixa un horari que denominem d'hivern, el qual abraçarà des de l'1 d'octubre al 30 d'abril, i un horari d'estiu, des de l'1 de maig al 30 de setembre.
Per tot això, i després de l'informe de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, en la reunió de data 22 de desembre de 1993, fent ús de les atribucions que tinc conferides,
ORDENE:
Article primer
Els espectacles, festes i establiments públics podran dur-se a terme la seua activitat, com a màxim, dins de la banda horària assenyalada en els següents grups i quadres:
Horari d'hivern
Des de l'1 d'octubre fins al 30 d'abril:
Grup Local o activitat Horari Horari
Obertura tancament
Des de fins a
A Cines, teatres, circs, frontons,
cinòdroms, boleres i pistes
de patinatge 10 h 0.30 h
B Restaurants, cafès, bars i cafeteries 6 h 1.00 h
C Pubs, cafès teatre, cafès concert,
cafès cantant 12 h 2.30 h
D Sales de jocs, recreatius:
Tipus A 10 h 23.30 h
Tipus B 10 h 1.00 h
E Gimnasis 6 h 0.30 h
F Discoteques, sales de ball i sales
de festes amb espectacle o desfilades
d'atraccions i entaulats flamencs 12 h 5.00 h
Horari d'estiu
Des de l'1 de maig al, 30 de setembre, Setmana Santa i Pasqua, i del 22 de desembre al 6 de gener (Nadal i Reis).
Grup Local o activitat Horari Horari
Obertura tancament
Des de fins a
A Cines, teatres, circs, frontons,
cinòdroms, boleres i pistes
de patinatge 10 h 1.30 h
B Restaurants, cafès, bars i cafeteries 6 h 2.00 h
C Pubs, cafès teatre, cafès concert,
cafès cantant 12 h 3.30 h
D Sales de jocs, recreatius:
Tipus A 10 h 0.30 h
Tipus B 10 h 2.00 h
E Gimnasis 6 h 1.30 h
F Discoteques, sales de ball i sales
de festes amb espectacle o desfilades
d'atraccions i entaulats flamencs 12 h 6.00 h
Article segon
Els divendres, dissabtes o vespres de festius s'aplicarà l'horari de tancament autoritzat per a la temporada d'estiu.
Article tercer
Per a sales de bingo s'autoritza l'obertura a les 15 hores i el tancament a les 4 hores els divendres, dissabtes i vespres de festius, i a les 2 hores la resta de dies, llevat els mesos de juliol, agost i setembre que serà a les 3 hores.
Article quart
Per als establiments denominats drugstore, pel que fa a les activitats de restaurant i cafeteria, regirà un horari normalitzat anual pel qual s'autoritza l'obertura a les 8 hores i el tancament a les 3 hores de l'endemà, sense cap altra distinció segons l'època de l'any.
Article cinqué
En els supòsits en què els ajuntaments facen ús de la faculfat que els atribueix l'article 5 del Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 210/1993, de 9 de novembre, pel qual es desplega reglamentàriament l'article 14 de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, la franja sobre la qual pot oscil·lar l'ampliació de l'horari de tancament dels locals, recintes o establiments, serà la següent:
Horari d'hivern i estiu:
Grups A, B, D i E, una hora com a màxim sobre les indicades en l'article primer com a horari de tancament en els grups esmentats.
Grups C i F, dues hores com a màxim sobre les indicades en l'article primer com a horari de tancament en els grups esmentats.
Article sisé
Els establiments al·ludits en aquesta ordre hauran de respectar l'horari d'obertura assenyalat, i haurà de transcórrer entre el tancament i. l'obertura d'aquests un període de temps mínim de quatre hores.
Article seté
En els supòsits de concessió d'horaris especials, d'acord amb el que indica l'article 3 del Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 210/1993, de 9 de novembre, després de rebudes les sol·licituds a la Direcció General d'Interior de la Conselleria d'Administració Pública:
1. Es demanarà un informe de l'ajuntament corresponent en què seran 6its els veïns, si n'hi ha, que residisquen en un radi de fins a 50 metres del local, per al qual se sol·licita horari especial, i també sobre la seua ubicació. En particular, si es troba fora del nucli urbà, si té aparcament, si el local disposa d'equip de seguretat i vigilància, i si l'últim any no ha estat objecte de sanció executiva, com a conseqüència d'alguna infracció a la legalitat vigent en matèria d'espectacles públics.
2. Se sol·licitarà de les forces i cossos de seguretat que emeten un informe motivat, relatiu a la possible incidència de la modificació de l'horari general en matèria d'ordre públic.
3. En qualsevol cas, es considerarà informe favorable quan, transcorreguts 30 dies des que es va sol·licitar, aquest no s'emeta.
4. Rebuts els informes o transcorregut el termini per emetre'ls, la Direcció General d'Interior de la Conselleria d'Administració Pública, resoldrà la sol·licitud, i es fixarà un termini màxim per a resoldre l'expedient de tres mesos.
Quan haja transcorregut l'esmentat termini sense haver resolució expressa, aquesta s'entendrà desestimada.
5. Les resolucions de la Direcció General d'Interior de la Conselleria d'Administració Pública, per les quals s'autoritzen l'ampliació de l'horari a què fa referència aquest article, es notificarà a la persona interessada, a l'ajuntament i al govern civil de la província.
6. Les autoritzacions d'ampliació d'horari no podran concedir-se per períodes superiors a un any. L'esmentada autorització podrà ser renovada per un període de temps igual, després de la petició de la persona interessada.
7. Les Autoritzacions d'ampliació d'horari podran ser objecte de revocació per causa degudament justificada i motivada, després de l'audiència de la persona interessada.
Article vuité
Si es comprova l'existència de molèsties veïnals tal i com indica l'article 4 del Decret 210/1993, de 9 de novembre, s'instruirà un procediment de reducció de l'horari de tancament per part de la Direcció General d'Interior de la Conselleria d'Administració Pública,
1. Es demanarà un informe de l'ajuntament corresponent a fi d'aconseguir plena convicció sobre les molèsties veïnals.
2. Se sol·licitarà un informe dels tècnics competents sobre els fets que puguen donar lloc a la reducció de l'horari.
3. Es concedirà un termini de 15 dies a l'interessat a fi que acredite el que considere convenient per a la seua defensa, i se li comunicarà l'expedient.
4. Rebuts els informes i després del termini de 15 dies concedit a la persona interessada, la Direcció General d'Interior de la Conselleria d'Administració Pública resoldrà sobre la reducció de l'horari. L'esmentada resolució haurà de ser notificada a la persona interessada, a l'ajuntament i al govern civil de la província.
5. En la resolució de reducció de l'horari constarà el termini d'aquesta. Transcorregut l'esmentat termini, el local tomarà a regir-se per l'horari establit en aquesta ordre.
Article nové
Els locals indicats en l'article primer de la present ordre hauran de col·locar en un lloc visible dins d'aquests, un cartell segons el model que es reprodueix en annex d'aquesta Ordre, diligenciat i segellat com cal per la Direcció General d'Interior de la Conselleria d'Administració Pública, en què s'expressarà l'hora de tancament vigent per a l'esmentat local i època de l'any. Si el local té una superfície major de 150 metres quadrats, es col·locarà un cartell en cada 150 metres quadrats o fracció, distribuïts convenientment per lot el local.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i entra en vigor l'1 de gener de 1994.
València, 27 de desembre de 1993
El conseller d'Administració Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER
ANNEX
Model de cartell
Nom del local
Activitat
Aquest local tancarà
H. Hivern Estiu/Cap de setmana
A partir d'aquesta hora no s'hi permetrà l'entrada de persones, s'encendran tots els llums i el local haurà de quedar desallotjat de públic en el termini màxim de mitja hora
Dimensions 422 x 298 mm (DIN A3)
Color: el fons serà blanc i els caràcters blau gama

linea