diari

DECRET 238/1997, de 9 de setembre, pel qual es constitueixen els òrgans consultius i d'assesso-rament en matèria de Drogodependències i altres Transtorns Addictius.

(DOGV núm. 3080 de 17.09.1997) Ref. Base de dades 3066/1997

DECRET 238/1997, de 9 de setembre, pel qual es constitueixen els òrgans consultius i d'assesso-rament en matèria de Drogodependències i altres Transtorns Addictius.
La Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Transtorns Addictius, diu que en el termini màxim de tres mesos comptadors des de l'entrada en vigor, que es va produir el dia 19 de juny de 1997, hauran de quedar constituïts tots els òrgans col·legiats i unipersonals de coordinació institucional i de participació social previstos en els capítols II i III del títol IV. Entre aquests òrgans, la Llei recull el Consell Assessor de la Generalitat Valenciana en matèria de drogodependències i altres transtorns addicitius, i el Comissionat del Govern Valencià en matèria de Drogodependències, tots dos adscrits a la Conselleria de Benestar Social.
El Consell Assessor de la Generalitat Valenciana en matèria de drododependències i altres transtorns addictius apareix definit en l'article 36 com un òrgan col·legiat de caràcter consultiu en què estaran representats les administracions públiques, les organitzacions no governamentals que treballen en la matèria, les universitats, les centrals sindicals, les associacions d'usuaris i usuàries i de consumidors i consumidores, les organitzacions empresarials i els col·legis professionals, amb l'objecte de promoure la participació de la comunitat i d'afavorir la coordinació i la racionalització en la utilització de recursos. Les característiques, la composició, les funcions i el règim de funcionament d'aquell es determinaran reglamentàriament, cosa que s'acompleix amb la promulgació d'aquesta disposició.
D'altra banda, l'article 35 de la Llei indica que el Comissionat del Govern Valencià en matèria de Drogodependències és l'òrgan unipersonal d'assessorament, de coordinació i de control de les actuacions que, en matèria de drogodependències i altres transtorns addicitius, es realitzen a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i de gestió dels recursos destinats específicament a aquesta finalitat. El Comissionat queda adscrit a la Conselleria de Benestar Social amb el rang de Direcció General, estarà dotat d'una Secretaria Tècnica per a l'exercici de les seues competències i quedarà pendent de determinació reglamentària el desplegament de les seues funcions. No obstant això, cal tenir en compte que l'article 31 de la Llei preveu l'existència de la Direcció General de Drogodependències, també adscrita a la Conselleria de Benestar Social, la qual, entre altres atribucions, té assignada la redacció del Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Transtorns Addictius, instrument per a la planificació i l'ordenació de recursos, d'objectius i d'actuacions en la matèria. Per tot això, seguint les previsions adoptades abans pel Govern Valencià, el qual amb el Decret 37/1997, de 26 de febrer, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, ja va atribuir en l'article 19 a la Direcció General de Drogodependències les funcions pròpies del Comissionat del Govern Valencià, esdevé necessari ratificar que les competències que la legislació vigent atribuïsca a aquest òrgan unipersonal seran exercides pel o per la titular de la citada Direcció General, aspecte que s'acompleix amb aquest decret.
En virtut de tot això, a proposta de la consellera de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 9 de setembre de 1997,
DECRETE
Article 1. El Consell Assessor
1. Es constitueix el Consell Assessor de la Generalitat Valenciana en matèria de drogodependències i altres transtorns addicitius, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, el qual queda adscrit a la Conselleria de Benestar Social.
2. El Consell Assessor, en matèria de drogodependències i altres transtorns addicitius, té assignades aquestes funcions específiques:
a) Conéixer, informar i assessorar sobre els programes d'actuació i les normes que promoga la Generalitat Valenciana.
b) Informar preceptivament l'avantprojecte del Pla Autonòmic sobre Drogodependències i Altres Transtorns Addictius.
c) Informar la programació anual de jornades, cursos i seminaris.
d) Proposar l'organització d'actes de caràcter social que afavorisquen una major informació i conscienciació de la societat valenciana.
e) Elevar altres propostes d'actuació als òrgans que componen l'estructura política administrativa.
f) Assessorar aquests òrgans sobre les qüestions que sotmeten a la seua consideració.
g) Ser informat de les accions realitzades i dels centres i serves públics d'atenció i prevenció de les drogodependències i d'altres transtorns addictius, i també dels programes terapèutics que es realitzen a la Comunitat Valenciana.
h) Elevar amb periodicitat anual a la Comissió Executiva en matèria de drogodependències i altres transtorns addicitius la memòria de l'activitat realitzada en l'exercici corresponent, acompanyada de totes les suggerències que es considere oportú amb vista al desplegament d'actuacions futures.
i) La resta de funcions que se li atribuïsca reglamentàriament o per la Conselleria de Benestar Social, i també totes les que es deduïsquen de la seua naturalesa com a òrgan assessor i de participació ciutadana i que tendisquen a afavorir la coordinació i la racionalització en la utilització dels recursos.
3. El Consell Assessor està compost pels membres següents:
a) President o presidenta: el conseller o la consellera de Benestar Social.
b) Vicepresident o vicepresidenta: el director o la directora general de Drogodependències.
c) Vocals:
- Quatre vocals designats pel conseller o per la consellera de Benestar Social, entre persones amb reconegut prestigi en matèria de drogodependències i altres transtorns addicitius.
- Un vocal en representació de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, designat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
- Un vocal designat pel delegat del Govern a la Comunitat Valenciana.
- Un vocal designat pel president del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
- Un vocal designat pel Consell Valencià de Benestar Social.
- Un vocal designat pel Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
- Tres vocals designats per la Federació d'Alcohòlics Rehabilitats de la Comunitat Valenciana (FARCV).
- Tres vocals designats per la Unió Espanyola d'Associacions d'Assistència al Drogodependent (UNAD).
- Tres vocals en representació de tres organitzacions no governamentals que treballen en matèria d'atenció i/o prevenció de les drogodependències i altres transtorns addictius.
- Cinc vocals, un en representació de cadascuna de les cinc universitats de la Comunitat Valenciana, designats pel rector corresponent.
- Dos vocals en representació de les societats científiques especialitzades en drogodependències amb major implantació nacional.
- Dos vocals que pertanyen a les centrals sindicals més representatives.
- Quatre vocals en representació dels professionals que presten serveis als centres, serveis o unitats d'atenció i/o prevenció de les drogodependències i altres transtorns addictius, designats per ells mateixos i entre ells.
- Un vocal en representació de les associacions d'usuaris i usuàries i de consumidors i consumidores, designat pel Consell Assessor de Comsum de la Comunitat Valenciana entre els membres que pertanyen a les associacions citades.
- Dos vocals en representació de les organitzacions de veïns, designats per la Confederació d'Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana.
- Dos vocals en representació de les organitzacions empresarials més representatives.
- Dos vocals designats per les associacions professionals constituïdes a la Comunitat Valenciana pels col·legis de metges, de farmacèutics, de psicòlegs, d'advocats, de treballadors socials, de diplomats en infermeria i de periodistes, i designats entre ells. Aquests vocals actuaran en representació de totes les corporacions esmentades, i el mandat serà per períodes de dos anys amb caràcter rotatiu, amb l'ordre que decidisquen aquestes associacions.
d) Secretari: un funcionari de la Direcció General de Drogodependències, designat pel titular d'aquesta, qui actuarà amb veu però sense vot.
4. La secretaria administrativa del Consell Assessor serà exercida per l'Àrea del Gabinet de Coordinació Interdepartamental.
5. Podran assistir a les reunions del Consell Assessor les persones que l'òrgan mateix decidisca, amb dret de veu però sense vot.
6. Els membres del Consell Assessor podran ser remoguts quan així ho decidisca la institució o l'òrgan que els va designar, o bé quan s'acredite en expedient contradictori substanciat per la Direcció General de Drogodependències major representativitat per part d'alguna altra organització o associació.
Tots els membres del Consell podran delegar per escrit en favor d'una altra persona l'assistència a les sessions.
7. Sense perjudici que el Consell Assessor puga aprovar el seu propi reglament d'organització i de règim de funcionament, li seran d'aplicació les normes contingudes en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En tot cas, el Consell Assessor es reunirà amb caràcter ordinari, si més no, dues vegades a l'any, i amb caràcter extraordinari quan siga convocat per la presidència a iniciativa pròpia o per petició d'un terç dels membres titulars. La convocatòria i l'ordre del dia de cada reunió, juntament amb la documentació necessària, seran trameses als membres amb una antelació mínima de setanta-dues hores, llevat dels casos d'urgència justificada.
8. Les despeses de funcionament del Consell Assessor de la Generalitat Valenciana en matèria de drogodependències i altres transtorns addicitius seran a càrrec de les dotacions pressupostàries de la Direcció General de Drogodependències.
Article 2. El Comissionat del Govern Valencià en matèria de Drogodependències
1. De coformitat amb allò que disposa l'article 35 de la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Transtorns Addictius, el Comissionat del Govern Valencià en matèria de Drogodependències és l'òrgan personal d'assessora-ment, de coordinació i de control de les actuacions que, en matèria de drogodependències i altres transtorns addicitius, es realitzen a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, alhora que gestiona els recursos destinats específicament a aquesta finalitat.
El Comissionat, amb rang de director general, està adscrit a la Conselleria de Benestar Social, i disposa de la Secretaria Tècnica per a l'exercici de les seues competències.
2. El càrrec de Comissionat del Govern Valencià en matèria de Drogodependències serà exercit pel director o per la directora general de Drogodependències, qui exercirà personalment totes les atribucions que la normativa vigent assigne al Comissionat.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Decret 41/1994, de 21 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es va crear el Consell Assessor de la Generalitat Valenciana en matèria de Drogodependències, òrgan que s'extingirà en el moment que el Consell Assessor que es constitueix amb aquesta norma realitze la primera sessió.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller o la consellera de Benestar Social perquè dicte totes les disposicions que crega necessàries per al desplegament de les previsions d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 9 de setembre de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
La consellera de Benestar Social,
MARCELA MIRÓ PÉREZ

linea