diari

ORDE de 14 de juny de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per a 2002, l'Orde de 4 de novembre de 1998, de la conselleria de Medi Ambient, per la qual s'establix un règim d'ajudes per a la realització de determinades actuacions als parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, del Montgó i de la Serra d'Espadà i al Paratge Natural del Desert de les Palmes. [2002/X7613]

(DOGV núm. 4291 de 12.07.2002) Ref. Base de dades 3089/2002

ORDE de 14 de juny de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per a 2002, l'Orde de 4 de novembre de 1998, de la conselleria de Medi Ambient, per la qual s'establix un règim d'ajudes per a la realització de determinades actuacions als parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, del Montgó i de la Serra d'Espadà i al Paratge Natural del Desert de les Palmes. [2002/X7613]
L'Orde de 4 de novembre de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, va establir un règim d'ajudes destinades a la realització de treballs especialitzats de redacció i desenvolupament de plans de recuperació i maneig d'espècies amenaçades de flora i fauna silvestres (DOGV de 13.11.98).
En el seu article primer s'establix que les ajudes ho seran amb càrrec a la línia T1373, de l'aplicació pressupostària 14.03.442.30.7, i que la dotació anual serà la que figure en la corresponent llei de pressupostos.
Atès que en l'article 47.11 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu del 26 de juny de 1991, del Consell, s'exigix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana la fixació de l'import global màxim, així com la línia pressupostària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes
ORDENE
Article únic
L'import global màxim de la línia T1373, millora en espais naturals, en l'exercici 2002, serà de 117.958,36 euros.
DISPOSICIÓ FINAL
Esta orde vigirà des del sendemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 14 de juny de 2002
El conseller de Medi Ambient,

linea