diari

ACORD de 2 de juliol de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte de decret de declaració del Paisatge Protegit de l'Horta d'Alboraya, durant la tramitació d'aquest. [2004/M7027]

(DOGV núm. 4792 de 07.07.2004) Ref. Base de dades 3098/2004

ACORD de 2 de juliol de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte de decret de declaració del Paisatge Protegit de l'Horta d'Alboraya, durant la tramitació d'aquest. [2004/M7027]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 2 de juliol de 2004, va adoptar l'acord següent:
Per Ordre de 23 de juny de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, s'ha acordat la iniciació del procediment de declaració, mitjançant decret del Consell de la Generalitat, del Paisatge Protegit de l'Horta d'Alboraya.
Entretant culmina el procediment administratiu tendent a la declaració d'aquest espai protegit, cal assegurar que en l'àmbit territorial afectat no puguen realitzar-se accions que modifiquen o deterioren substancialment, de forma irreversible, la realitat territorial i ambiental l'ordenació i la gestió de la qual són objecte del decret, de conformitat amb el que estableix en matèria de protecció preventiva l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per aquesta raó, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer
En l'àmbit territorial afectat pel projecte de decret de declaració del Paisatge Protegit de l'Horta d'Alboraya regiran, durant el període transitori des de l'inici del procediment fins a l'aprovació d'aquest decret pel Consell de la Generalitat, amb les matisacions detallades en els apartats següents d'aquest acord, les mesures cautelars establides amb caràcter genèric per l'article 28.1 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Segon
1. Les mesures cautelars no afectaran els procediments administratius que, en el moment de la publicació d'aquest acord, es troben en curs en matèria de planificació urbanística, edificació i dotació d'infraestructures, gestió dels recursos naturals renovables i avaluació d'impacte ambiental, el quals atendran exclusivament els requisits establits en les respectives legislacions sectorials.
2. A partir de la publicació d'aquest acord quedaran sotmeses a informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de tramitació administrativa que afecte l'àmbit de l'Ordre de 23 de juny de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de l'Horta d'Alboraya, i queden excloses d'aquest precepte les actuacions urbanístiques que afecten el sòl urbà del referit projecte d'espai natural protegit.
Tercer
Les mesures cautelars a què es refereix el present acord estaran vigents fins a l'aprovació pel Consell de la Generalitat, del corresponent decret de declaració del Paisatge Protegit de l'Horta d'Alboraya, sense que en cap cas la vigència d'aquestes puga superar els tres anys.
Quart
El present acord tindrà efectes des del mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 2 de juliol de 2004
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

linea