diari

DECRET 106/2005, de 3 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es desenvolupa el procediment per a l'adaptació o canvi de lloc de treball del personal funcionari per motius de salut o especial sensibilitat als riscos laborals. [2005/F6548]

(DOGV núm. 5024 de 09.06.2005) Ref. Base de dades 3098/2005

DECRET 106/2005, de 3 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es desenvolupa el procediment per a l'adaptació o canvi de lloc de treball del personal funcionari per motius de salut o especial sensibilitat als riscos laborals. [2005/F6548]
El capítol III de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, aplicable al personal de les administracions públiques, estableix una sèrie de drets i obligacions derivades o correlatives del dret bàsic dels treballadors a la seua protecció, com també les mesures particulars a adoptar en relació amb categories específiques de treballadors per l'especial sensibilitat d'aquests als riscos laborals.
Per la seua banda, l'article 52 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, ha modificat el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat, en què estableix que «la disminució manifesta de la capacitat del personal funcionari per a l'exercici del lloc de treball, derivat de malaltia greu física i/o psíquica, que implique un rendiment insuficient per a l'exercici del lloc de treball, que no comporte inhibició i que impedisca realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc, produirà l'avaluació per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, el qual informarà sobre la necessitat d'adaptació o canvi de lloc de treball, davant de la capacitat disminuïda o especial sensibilitat de determinat risc del citat personal funcionari.
El canvi de lloc podrà efectuar-se amb destinació definitiva en les situacions que preveja el desplegament reglamentari del present article».
Ambdues regulacions legals coincideixen, perquè, en establir, com a part de les obligacions de l'administració en la matèria, l'adaptació del lloc de treball o l'assignació, dins de l'organització i quan això siga viable, de comeses alternatives, a totes aquelles persones funcionàries a qui els ha sobrevingut una determinada incapacitat física o psíquica per a desenvolupar el seu treball habitual, o una especial sensibilitat als riscos que se'n deriven, per tal que el seu esforç puga continuar sent útil i eficient, i evitar, en la mesura que es puga, la seua incapacitació laboral.
Per a això, s'instrumenta el procediment que es regula en el present decret, mitjançant el qual, quan un/a funcionari/ària es trobe en les circumstàncies descrites, es procedirà a adaptar les condicions del seu lloc de treball o, si això no fóra adequat o suficient, s'intentarà que es dedique a altres tasques que siguen idònies i en què puga continuar sent útil al servei públic, bé en el mateix lloc mitjançant un canvi temporal de funcions, o bé amb l'adscripció a un altre lloc vacant.
Per tant, havent sigut acordat en la Mesa Sectorial de Funció Pública amb els representants de les organitzacions sindicals, i a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, oït el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 3 de juny de 2005,
DECRETE
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. El present decret té com a objecte establir el procediment per a l'adaptació, canvi de funcions, o adscripció a un altre lloc de treball, per especial sensibilitat als riscos derivats del lloc de treball actual o disminució manifesta de la capacitat per a l'exercici de les funcions inherents a aquest, derivats de malaltia greu física o psíquica, que impliquen un rendiment insuficient per a l'exercici del lloc, que no comporten inhibició, i que impedisquen realitzar amb eficàcia dites funcions, en compliment del que disposa l'article 52 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, i el capítol III de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
2. El present decret s'aplicarà al personal funcionari al servei de l'administració del Consell de la Generalitat i els organismes autònoms que en depenen, exclòs el personal al servei de l'administració de Justícia, el dependent de les institucions sanitàries i el docent.
Article 2. Iniciació del procediment
El procediment d'adaptació, canvi de funcions, o adscripció a un altre lloc de treball, s'iniciarà a sol·licitud del funcionari o d'ofici, a proposta de la conselleria o organisme a què estiga adscrit el lloc o del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector d'Administració Pública, dirigides a la direcció general competent en matèria de funció pública.
Article 3. Informes
1. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals dictaminarà sobre la sensibilitat als riscos o la falta de capacitat al·legades, i proposarà, si fa el cas, les mesures que calguen per a l'adaptació del lloc que no impliquen el canvi de les seues funcions essencials i, si això no fóra possible, el canvi de les funcions o l'adscripció provisional de l'interessat a un altre lloc vacant, amb vista a fer compatibles les capacitats de la persona interessada amb la funció a desenvolupar.
2. En el cas que es propose el canvi temporal de funcions, o l'adscripció provisional a un altre lloc vacant, la conselleria o organisme afectat haurà d'emetre un informe raonat sobre la viabilitat de la mesura, en funció de la seua incidència en el funcionament del servei.
Article 4. Adaptació del lloc
En el cas que procedisca l'adaptació del lloc de treball, es trametrà l'informe del Servei de Prevenció a la conselleria o organisme corresponent, per tal que adopte les mesures oportunes.
Article 5. Canvi de funcions
En el cas que s'haja proposat el canvi de funcions i això siga viable, a la vista dels informes assenyalats en l'article 3, i oïda la persona interessada, la direcció general competent en matèria de funció pública resoldrà, i es pronunciarà sobre les noves comeses que s'assignaran al funcionari, sense que això supose cap canvi de les característiques del lloc de treball amb vista a retribucions, naturalesa, grup, categoria o col·lectiu a què estiga adscrit.
Article 6. Adscripció provisional per motius de salut
Si la proposta és de canvi de lloc, i hi haja vacant d'acord amb el que preveu l'article següent, a la vista dels informes assenyalats en l'article 3, i oïda la persona interessada, la direcció general competent en matèria de funció pública dictarà una resolució en què adscriurà, provisionalment per motius de salut, el/la funcionari/ària a aquest lloc.
Article 7. Criteris per a l'adjudicació provisional
L'assignació de lloc, en els supòsits de canvi d'adscripció, es durà a terme d'acord amb els criteris següents:
1. En primer lloc, i si és possible, s'assignarà un lloc de la mateixa localitat, i només en cas contrari, en localitat distinta, si ho accepta la persona interessada.
2. El canvi no ha de suposar cap increment retributiu, excepte quan això siga a causa de canvi de dedicació horària. La minva retributiva per qualsevol causa haurà de ser expressament acceptada per la persona interessada.
3. La persona interessada haurà de reunir els requisits del lloc i aquest haurà de trobar-se vacant i sense reserva.
Article 8. Adscripció definitiva
Transcorreguts dos anys, en el cas que s'haguera resolt l'adscripció provisional per motius de salut a un altre lloc, i amb un informe previ del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector d'Administració Pública, la direcció general competent en matèria de funció pública resoldrà sobre la seua adscripció al lloc que ocupe amb caràcter definitiu.
Article 9. Avaluacions del Servei de Prevenció
En qualsevol moment, el Servei de Prevenció realitzarà les avaluacions de salut que estime pertinents el personal afectat per qualsevol de les mesures regulades en el present decret, i basant-se en aquestes podrà procedir-se a la seua revisió, amb audiència a la persona interessada i amb un informe previ de la conselleria o organisme afectat.
Article 10. Incapacitat laboral permanent
Les mesures de canvi de funcions, i de lloc de treball que es preveuen en aquest decret són alternatives i incompatibles amb la declaració d'incapacitat laboral permanent. Per això, el fet que s'estiga tramitant a la persona interessada expedient d'incapacitat no impedirà la tramitació del procediment que ací es regula, però si recau una resolució en què es declare la incapacitat laboral permanent, això comportarà la pèrdua del seu dret, i es dictarà resolució en què es donarà per finalitzat el procediment, o deixarà sense efecte el canvi de funcions o l'adscripció que s'haguera efectuat, segons siga procedent. Tot això sense perjudici del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, i el seu desplegament reglamentari, sobre compatibilitat de les prestacions per incapacitat permanent, així com del que disposa l'article 34 de la Llei de la Funció Pública Valenciana sobre jubilació.
Article 11. Informació als comités de Seguretat i Salut i a la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball
1. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector d'Administració Pública proporcionarà informació semestral al Comité de Seguretat i Salut corresponent, sobre els expedients que es tramiten a instància de part en aquesta matèria. Quan l'expedient s'inicie d'ofici, s'informarà amb caràcter previ a la seua resolució.
2. Amb caràcter semestral, serà informada la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball de tots els expedients tramitats.
DisposiciÓ Final.
Única. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 3 de juny de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

linea