diari

ORDRE de 20 de setembre de 2000, del conseller de Medi Ambient, per la qual es dicten mesures complementàries per a la temporada de caça 2000-2001 al Parc Natural de l'Albufera. [2000/A7768]

(DOGV núm. 3845 de 27.09.2000) Ref. Base de dades 3113/2000

ORDRE de 20 de setembre de 2000, del conseller de Medi Ambient, per la qual es dicten mesures complementàries per a la temporada de caça 2000-2001 al Parc Natural de l'Albufera. [2000/A7768]
Mitjançant l'Ordre de 12 de juny de 1992, de la Conselleria de Medi Ambient, es va regular la caça, amb caràcter general, al Parc Natural de l'Albufera. Fins que no s'aprove el seu Pla Rector d'Ús i Gestió, cal arbitrar mesures de regulació de l'activitat cinegètica per a la temporada de caça de 2000-2001.
Per tot això, en virtut de les facultats que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article 1. Període hàbil
1.1 El període hàbil de caça als vedats declarats com d'aquàtiques i afectats pel Parc Natural de l'Albufera serà els dissabtes i diumenges des de l'1 d'octubre de 2000 fins al 28 de gener de 2001.
1.2 A més d'aquest període general, els titulars dels vedats d'aquàtiques podran sol·licitar al director territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València la caça durant els dies del 14 al 19 de gener del 2001, amb la condició següent:
– Presentar un plànol del vedat, com a mínim d'escala 1:25.000, on es fixe una zona, del 30% com a mínim, que haurà de restar inundada, en la qual no es practicarà la caça durant aquests dies, i que es senyalitzarà documentalment mitjançant croquis en els passes o permisos que es lliuren als caçadors i la llegenda: «Reserva de càbiles».
Article 2. Horari
2.1 D'acord amb el que disposa l'article 33 del Reglament de la Llei de Caça, l'horari de caça serà, de forma general, des d'una hora abans de l'eixida del sol fins a una hora després de la posta. Els titulars de vedats declarats com d'aquàtiques podran sol·licitar, a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València, l'augment de l'horari hàbil a dues hores abans de l'eixida del sol i fins a dues hores després de la posta del sol.
2.2 Igualment, els titulars de vedats d'aquàtiques podran sol·licitar a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València la realització de quatre tirades nocturnes en fase de lluna plena coincidents per a tots els vedats. Com a mínim dues de les tirades coincidiran amb dies hàbils de caça.
Article 3. Espècies
3.1 S'autoritza la caça de totes les espècies cinegètiques que es contenen en l'Ordre de 15 de juny de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i s'estableixen les vedes especials per a la temporada 2000-2001 a la Comunitat Valenciana (DOGV núm.3.796 de 19 de juliol de 2000).
3.2 Les espècies no considerades d'aus aquàtiques podran caçar-se durant els dies hàbils ressenyats, des del 12 d'octubre de 2000 fins al 6 de gener del 2001.
Article 4. Calendaris reduïts
Els titulars dels vedats que s'adapten a un calendari de caça més reduït (vedats tradicionals, vedats amb restriccions en la resolució de creació, vedats amb restriccions voluntàries, etc.) hauran de comunicar-ho a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València abans del dia 1 d'octubre de 2000.
Article 5. Zones de reserva
A més de les zones previstes en l'article 2 de l'Ordre de 12 de juny de 1992, s'estableixen les zones de reserva següents. En aquestes només es podran efectuar competicions de caça amb gossos de mostra i sense armes, després de la sol·licitud i l'autorització prèvia de la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València.
5.1 És reserva la zona lliure de Sollana:
Límit E: via del ferrocarril
Límit N: perímetre del Parc Natural
Límit O: perímetre del Parc Natural
Límit S: límit del terme municipal
5.2 És reserva la zona lliure de Sueca:
Límit E: via del ferrocarril
Límit N: límit del terme municipal
Límit O: límit del terme municipal
Límit S: perímetre del Parc Natural
5.3 És reserva la zona lliure de Sueca-Sollana:
Límit E: límit del terme municipal fins a la via del ferrocarril. Per la via del ferrocarril fins al límit del parc
Límit N: camí entre la séquia del Pla i la carretera Sueca-El Perelló
Límit O: perímetre del parc natural
Límit S: perímetre del parc natural.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Els aspectes no regulats en aquesta ordre s'hauran d'adaptar al que disposen el Decret 96/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Conca Hidrogràfica de l'Albufera; l'Ordre de 15 de juny de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i s'estableixen les vedes especials per a la temporada 2000-2001 a la Comunitat Valenciana, i l'Ordre de 12 de juny de 1992, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regula, amb caràcter general, la caça d'aus aquàtiques al Parc Natural de l'Albufera.
Segona
Es faculta el director territorial de la Conselleria de Medi Ambient a València per a l'aplicació d'aquesta ordre.
Tercera
Aquesta ordre entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 20 de setembre de 2000
El conseller de Medi Ambient,

linea