diari

DECRET 172/1999, de 5 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'aproven les bases que hauran de regir les convocatòries que es publicaran per a la concessió d'ajudes per raó de part múltiple, adopció o acolliment preadoptiu de menors. [1999/8688]

(DOGV núm. 3603 de 13.10.1999) Ref. Base de dades 3115/1999

DECRET 172/1999, de 5 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'aproven les bases que hauran de regir les convocatòries que es publicaran per a la concessió d'ajudes per raó de part múltiple, adopció o acolliment preadoptiu de menors. [1999/8688]
La Llei de la Generalitat Valenciana 5.1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de Serveis Socials inclou, dins de les responsabilitats d'aquesta, donar resposta a diferents problemes socials mitjançant l'aportació de recursos financers, tècnics, humans i organitzatius necessaris. En virtut de la mateixa Llei, l'administració de la Generalitat Valenciana pot establir prestacions econòmiques individualitzades, dirigides a la família o a un nucli convivencial donat i caldrà desplegar-ne reglamentàriament els requisits, les condicions i les seues quanties.
En el marc d'aquesta llei, la Generalitat Valenciana té entre els seus objectius, garantir l'atenció integral de la família i atendre tots els problemes que puguen incidir en el seu benestar, prevenint-los o esmenant-los. De la mateixa manera li escau fomentar, en l'àmbit dels serveis socials especialitzats, les actuacions tendents a la protecció i promoció de l'estructura familiar com a pilar social fonamental en el procés evolutiu dels seus membres amb l'objectiu social d'afavorir el desenvolupament harmònic de tots ells.
La Conselleria de Benestar Social té, entre les seues competències, les específiques de promoció de l'adopció, tant nacional com internacional, en el marc del Conveni de la Haia, ratificat per l'estat espanyol el 30 de juny de 1995, la Llei 21/1987, d'11 de novembre, per la qual es modifiquen determinats articles del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, en matèria d'adopció, la Llei 7/1994, de 5 de desembre, de la Infància, de la Generalitat Valenciana i la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.
En l'àmbit d'aquestes lleis, dins de les famílies a què es considera adequat donar suport estan aquelles en què ha existit un part múltiple, o bé que adopten o acullen diversos menors, reagrupant germans o bé xiquets sense vincles de parentesc entre ells, afavorint d'aquesta forma la normalització de la situació de tots ells, que passen a formar part d'un nucli familiar estable. Aquests esdeveniments vitals fan que concórreguen unes circumstàncies extraordinàries en un període concret, o bé una disminució d'ingressos per la necessitat que hi ha d'atendre els menors que passen a formar part de la unitat familiar. En aquest cas les famílies amb menor renda tenen major dificultat a enfrontar-los i, a més, es pot veure entrebancada la decisió d'algunes persones que desitgen adoptar, per acceptar alguns menors conjuntament.
El dret a la prestació econòmica de l'administració sorgiria amb el mateix naixement, adopció o acolliment amb caràcter preadoptiu dels menors, per la qual cosa, la sola acreditació d'aquesta serà justificació bastant de la generació del dret i també de la mateixa subvenció percebuda, amb independència de les concretes dificultats extraordinàries esdevingudes i la despesa econòmica que s'haurà enfrontat.
Per això, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, d'acord amb l'establert en l'Estatut d'Autonomia i fent ús de les facultats establertes en els articles 22.e i 35.c, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta de la consellera de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 5 d'octubre de 1999,
DECRETE
Ajudes amb ocasió de part múltiple, adopció o acolliment preadoptiu de diversos menors.
Article 1. Objecte
És objecte d'aquest Decret regular els requisits, condicions i quanties de les ajudes econòmiques dirigides a contribuir a atendre les dificultats extraordinàries que sobrevenen en una família quan s'incrementa el nombre de membres en tres o més menors com a conseqüència d'un part múltiple, un acolliment preadoptiu, o adopció múltiple en un o en diversos procediments judicials succeïts dins d'un període determinat.
Article 2. Beneficiaris
Podran sol·licitar i ser beneficiaris d'aquestes ajudes els següents:
2.1 Qualsevol dels pares, per filiació natural o adoptiva, que tinguen atribuïdes les funcions relatives a l'exercici de la pàtria potestat sobre els fills o filles haguts en el part múltiple o adoptats.
En el cas que un dels pares haguera sigut exclòs, privat o suspés en la titularitat o en l'exercici de la pàtria potestat sobre els fills o filles haguts en el part múltiple, només podrà sol·licitar l'ajuda i ser-ne beneficiari aquell dels pares que ostente les funcions relatives a l'exercici de la pàtria potestat sobre els dits fills o filles.
En els supòsits previstos en els dos paràgrafs anteriors, s'exigeix al sol·licitant i beneficiari de l'ajuda la convivència del sol·licitant amb els menors, en el moment de la sol·licitud.
Si ambdós pares hagueren sigut exclosos, privats, total o parcialment, o suspesos en l'exercici de la pàtria potestat, podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes el tutor o guardador legal o de fet, que detenint tal condició, convisca amb els menors en el moment de la sol·licitud.
2.2 Qualsevol de les persones que acullen, amb finalitat preadoptiva, a tres o més menors, i que convisquen amb ells.
2.3 Si el pare, tutor o acollidor preadoptiu que és el beneficiari inicial haguera perdut algun dels requisits indispensables per a ser reconegut com tal, podrà subrogar-se, per manifestació expressa, en les obligacions i drets d'aquest, un altre dels interessats enumerats en aquest article i que complisca els requisits establits en aquest Decret.
Article 3. Requisits
Per a poder ser beneficiari de les ajudes s'exigeix el compliment dels següents requisits:
3.1 En el cas de part múltiple:
Que entre l'infantament de tals xiquets i el 31 de desembre de l'any corresponent a la convocatòria no hagen transcorregut més de quinze mesos.
3.2 En els supòsits d'adopció o acolliment preadoptiu nacional i internacional:
3.2.1 En els supòsits d'adopció nacional o d'acolliment preadoptiu, hauran d'estar constituïts en virtut d'una decisió judicial ferma.
3.2.2 En els supòsits d'adopció internacional, caldrà el compliment d'un dels següents supòsits:
1) Certificació d'inscripció en el Registre Civil Central de l'adopció constituïda d'acord amb la legislació vigent en el país d'origen dels menors.
2) Decisió judicial ferma emesa per l'autoritat espanyola competent.
3) Resolució d'acolliment emesa per l'autoritat competent de l'estat d'origen dels xiquets i xiquetes en els supòsits que la seua legislació exigisca la constitució de l'adopció a Espanya.
En el cas que l'adopció dels menors es constituïsca en un país que haja ratificat el Conveni de la Haia, aquesta haurà d'estar certificada, d'acord amb l'esmentat Conveni, per l'autoritat competent.
3.2.3 Per a poder ser beneficiari serà requisit que no hagen transcorregut més de quinze mesos des de la constitució de l'adopció o el acolliment preadoptiu mitjançant interlocutòria judicial i el 31 de desembre de l'any corresponent a la convocatòria, excepte en els casos d'adopció internacional mencionats en el punt anterior, en els que el termini anterior es començarà a computar a partir de la data en què, als efectes d'aquest Decret, es considera realitzada l'adopció.
3.3 En ambdós supòsits:
3.3.1 Que la persona beneficiària de l'ajuda siga veïna d'algun municipi de la Comunitat Valenciana, en el moment de la sol·licitud.
3.3.2 Que la renda per càpita anual no siga superior en dues vegades el salari mínim interprofessional en còmput anual.
S'entendrà per renda per càpita anual la quantitat que resulte de dividir els ingressos anuals bruts de la unitat familiar pel nombre de persones que la componen, inclosos els nous integrants d'aquesta,.
3.3.3 No es perd el dret a la prestació econòmica quan una circumstància sobrevinguda, com la mort d'algun menor, suposara l'incompliment del requisit de la convivència establit en l'article 2.1 paràgraf 3r i 4t d'aquest Decret.
3.3.4 Als efectes d'aquest Decret, com a convivència s'entendrà inclòs el supòsit de fills que, encara que visquen eventualment fora de la llar, mantinguen la dependència econòmica dels seus pares
Article 4. Exclusions i incompatibilitats
No escaurà la concessió de l'ajuda als pares quan aquests hagen sigut exclosos, privats o suspesos en la titularitat o en l'exercici de la pàtria potestat.
Tampoc no escaurà la concessió d'aquesta ajuda als tutors que hauran vist resolta judicialment la seua remoció o extinció de la tutela. Ni als acollidors respecte des quals haurà cessat l'acolliment.
No podran atorgar-se les ajudes a institucions, públiques o privades, que tinguen atribuïda la tutela o custòdia dels xiquets.
Queden exclosos aquelles famílies que ja hagen sigut perceptors d'aquesta ajuda pel mateix supòsit de part múltiple, adopció o acolliment preadoptiu de diversos menors.
De la mateixa manera, queden excloses d'aquestes ajudes aquelles famílies que hagen percebut quanties econòmiques per tindre constituït un acolliment remunerat, respecte als mateixos menors.
Article 5. Prioritats
Tindran preferència en el pagament de les ajudes les famílies amb menor renda per càpita.
A igual nivell de renda per càpita tindran preferència els qui tinguen major nombre de fills i filles.
Respectant les anteriors prioritats, les ordres que regulen aquestes ajudes podran introduir a més a més altres prioritats segons ho indique l'interés social.
Article 6. Import de les ajudes
L'import de les ajudes serà el següent:
6.1 Les ajudes dirigides a sufragar les despeses extraordinàries ocorregudes amb motiu del naixement de tres o més fills o filles en un només part o per l'adopció o acolliment de tres o més menors tindran un import màxim de 200.000 pessetes (1.202,02 euros) per cada nounat en el dit part o menor adoptat o acollit.
6.2 Per cada fill, menor d'edat o incapacitat major d'edat la pàtria potestat del qual haja sigut prorrogada per ministeri de la llei, convivent en el nucli familiar beneficiari amb anterioritat al moment de la sol·licitud de l'ajuda, s'incrementarà aquesta quantia en 25.000 pessetes més (150,25 euros).
6.3 S'augmentarà l'ajuda fins a un import màxim de 100.000 pessetes (601,01 euros), per cada un dels menors nascuts en part múltiple, adoptats o en acolliment preadoptiu que tinga una minusvalidesa amb el percentatge que es determine en la corresponent ordre d'ajudes, una declaració d'incapacitat judicial, o necessitats especials degudament acreditades que comporten despeses extraordinàries.
Article 7. Sistema de pagament i justificació
L'ajuda s'abonarà en un únic pagament, una vegada aprovada la resolució de concessió, mitjançant transferència bancària a nom del beneficiari.
Article 8. Finançament
L'import global màxim destinat a les ajudes en cada un dels exercicis serà l'establit en les corresponents convocatòries anuals en atenció als crèdits previstos per a dita específica finalitat en les corresponents lleis de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Disposicions addicionals
Primera
Les quanties mencionades com a límits màxims que percebran els beneficiaris de l'ajuda, així com la renda per càpita establida, podran ser actualitzades mitjançant ordre de la consellera de Benestar Social, o si s'escau, aquella que tinga atribuïdes les competències en matèria de família, menor i adopcions.
Segona
La Conselleria de Benestar Social o, si s'escau, aquella que tinga atribuïdes les competències en matèria de família,.menor i adopcions, publicarà anualment la convocatòria d'aquestes ajudes expressant l'import global màxim destinat a aquestes, la línia o línies de subvenció de l'exercici a càrrec de les quals hagen de finançar-se, així com el termini i lloc de presentació de les sol·licituds i qualssevol altres aspectes necessaris per a l'efectivitat d'aquestes.
Tercera
S'autoritza la consellera de Benestar Social o, si s'escau, el titular del departament que tinga atribuïdes les competències en matèria de família, menor i adopcions, a modificar, mitjançant ordre, el nombre mínim de fills haguts en part múltiple o menors adoptats o acollits, necessaris per a accedir a aquestes ajudes.
Quarta
Les sol·licituds presentades en el marc d'alguna convocatòria pública d'ajudes, que tinga el mateix objecte de subvenció que aquest Decret, es regiran pels efectes jurídics determinats en la seua ordre de convocatòria.
Disposicions Finals
Primera
Es faculta la consellera de Benestar Social, o si s'escau, aquella que tinga atribuïdes les competències en matèria de família, menor i adopcions, per al desenvolupament, i l'aplicació d'aquest Decret, mitjançant una ordre.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 5 d'octubre de 1999
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO.
La consellera de Benestar Social,
MARÍA CARMEN MAS RUBIO

linea