diari

DECRET 174/1999, de 5 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'aproven les bases que hauran de regir les convocatòries per a l'atorgament d'ajudes econòmiques destinades a subvencionar el lloguer d'habitatge habitual a famílies en què convisquen un dels pares o tutors, amb un o més menors d'edat. [1999/8687]

(DOGV núm. 3603 de 13.10.1999) Ref. Base de dades 3116/1999

DECRET 174/1999, de 5 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'aproven les bases que hauran de regir les convocatòries per a l'atorgament d'ajudes econòmiques destinades a subvencionar el lloguer d'habitatge habitual a famílies en què convisquen un dels pares o tutors, amb un o més menors d'edat. [1999/8687]
En la societat actual es donen algunes combinacions de factors que provoquen especials dificultats en les famílies. Factors com el nivell de renda disponible, el nombre i la tipologia dels seus membres, poden fer problemàtica l'atenció i el suport que pogueren prestar-se entre si, i especialment l'obtenció d'ingressos necessaris per a la seua manutenció.
Aquestes famílies poden tenir inconvenients per a compaginar la vida familiar i la vida laboral, i per a accedir en condicions normalitzades al món laboral en haver de dedicar més temps a les tasques pròpies de la llar que altres famílies amb major nombre de membres que pogueren recolzar entre si.
El dret de les famílies a viure sota condicions favorables al seu desenvolupament ha sigut tractat jurídicament en diversos plans normatius.
La Carta Social Europea de 1961, per exemple, va fer substantives modificacions en el seu text al maig de 1996 per a adaptar-se als canvis socials produïts, i va assumir a partir d'aqueix moment el respecte a la igualtat de tracte i millora de les condicions de les famílies compostes per un dels pares només. A més d'altres pronunciaments en resolucions que, des de 1970, s'han preocupat de la protecció social de mares solteres i els seus fills –Resolució (70) 15–, sobre el desembossament, per part de l'Estat, de bestretes sobre els aliments deguts als menors –Resolució (82) 2–, o sobre les prestacions després del divorci –Resolució (89) 1.
En relació a les institucions europees, el Parlament Europeu ha adoptat dues resolucions relatives als problemes de política familiar i de la infància. Primer, el 8 de juliol de 1992 va acordar la Carta Europea dels Drets del Xiquet, i el 14 de desembre de 1994, es va pronunciar de nou en unes conclusions amb motiu de l'Any Internacional de la Família. Fins a la data, a més a més, han sigut aprovades per la Unió Europea Directives dirigides a la protecció de la dona embarassada o en període de lactància, sobre permisos parentals i per raons familiars i sobre distribució del temps de treball.
Quant a la protecció constitucional que la família, el menor i les seues condicions de vida reben en la nostra carta magna, són al·ludits en el capítol III del títol I, que versa sobre els principis rectors de la política social i econòmica. L'obligació dels poders públics d'assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família –i amb caràcter singular la dels menors–, és recollida en els articles 32 i 39 que han de ser interpretats en relació amb els 1.1, 9.2, 10.1, 14, 16.1 i 18.1. Però en concret ha de ressaltar-se, als efectes d'aquesta disposició l'article 47 del text constitucional, que preveu el dret dels espanyols a gaudir d'un habitatge digne i adequat.
El tracte legislatiu que en el nostre estat reben els distints tipus de famílies estarà d'acord amb el principi d'igualtat de l'article 14 de la Constitució i els valors superiors del nostre ordenament jurídic. El desenvolupament normatiu d'aquestes matèries buscarà a més a més l'adequació a la realitat social.
La Comunitat Valenciana en l'exercici de les seues competències va dictar la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de Serveis Socials, que inclou dins de les responsabilitats d'aquesta, la de donar resposta a diferents problemes socials mitjançant l'aportació dels recursos financers, tècnics, humans i organitzatius necessaris. En virtut de la mateixa Llei, l'administració de la Generalitat Valenciana pot establir ajudes dirigides la família o a un nucli convivencial donat, desenvolupant-se reglamentàriament els requisits, condicions i quanties d'aquestes.
En el marc d'aquesta mateixa Llei, la Generalitat Valenciana té entre els seus objectius, garantir l'atenció integral de la família, que inclou tots els problemes que puguen incidir en el seu benestar i prevenir-los o esmenar-los. De la mateixa manera li escau fomentar, en l'àmbit dels Serveis Socials especialitzats, les actuacions tendents a la protecció i promoció de l'estructura familiar, com a pilar social fonamental en el procés evolutiu dels seus membres, amb l'objectiu social d'afavorir el desenvolupament harmònic de tots ells i en concret en aquelles qüestions relatives a la conciliació del treball i a la vida familiar pel que es refereix al seu impacte sobre les famílies i la infància.
En virtut d'això, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, d'acord amb allò que s'ha establit en l'Estatut d'Autonomia i fent ús de les facultats establides en els articles 22.e) i 35.c) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta de la consellera de Benestar Social, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 5 d'octubre de 1999,
DECRETE
Article 1. Objecte
És objecte d'aquest Decret establir les condicions, els requisits i les quanties de les ajudes econòmiques dirigides a facilitar el pagament del lloguer de l'habitatge de les famílies que compleixen els requisits previstos en aquesta norma i en les corresponents convocatòries, la composició de les quals comporta majors dificultats per a compaginar la vida familiar i la laboral i generar dificultats econòmiques que impedisquen el seu accés a l'habitatge.
Article 2. Beneficiaris
Podran sol·licitar i ser beneficiaris d'aquestes ajudes:
– El pare que convisca sol amb els seus fills.
– La mare que convisca sola amb els seus fills.
– El tutor que convisca sol o sola amb les persones respecte las que exercisca la seua tutela.
– L'acollidor que convisca sol o sola amb les persones que tinguen al seu càrrec.
En tots els casos, hauran de tindre encomanada l'atenció i manutenció d'almenys un menor.
2.2 Les unitats familiars determinades en aquest article poden generar el dret a la prestació econòmica, encara que es veja augmentada amb la convivència d'altres persones que siguen majors d'edat incapacitats o discapacitats amb una minusvalidesa igual o superior al 65%, siguen membres de la unitat familiar o no.
Article 3. Requisits
Per a sol·licitar les ajudes han de complir-se, a més a més, els següents requisits:
3.1 Requisits familiars:
a) El tutor o acollidor, haurà d'haver sigut designat mitjançant la corresponent resolució judicial o administrativa i queden exclosos de la possibilitat de sol·licitar i ser beneficiaris d'aquesta ajuda els guardadors de fet.
b) El sol·licitant haurà de conviure, a l'habitatge objecte de la subvenció, junt amb la persona o les persones que tinguera al seu càrrec, i en tot cas, amb el menor.
c) El sol·licitant no podrà ser propietari de cap habitatge
d) El beneficiari, i tots els altres components de la unitat de convivència hauran de tenir veïnatge administratiu a la Comunitat Valenciana.
3.2 Requisits econòmics:
a) La renda per càpita, en còmput anual, dels membres de la unitat de convivència resident a l'habitatge objecte de subvenció, la qual és definida en l'article 2 d'aquest Decret, no ha de superar en dues vegades la pensió mínima de viduïtat de la Seguretat Social per a majors de 65 anys, també quantificada en còmput anual.
b) Els pares separats o divorciats per sentència ferma que tinguen reconegut un dret de pensió o un dret d'aliments, al seu favor o a favor dels seus fills o de qualsevol d'ells, que és incomplit per l'obligat al pagament, hauran d'acreditar haver sol·licitat judicialment l'execució d'aquest dret.
3.3 Requisits de l'habitatge llogat:
a) Ha d'estar ubicada a la Comunitat Valenciana.
b) Ha d'estar destinada a habitatge habitual del nucli familiar.
Article 4. Incompatibilitats de l'ajuda
Per a la concessió de les ajudes regulades en aquest Decret, es respectaran les següents exclusions i incompatibilitats.
4.1 No escaurà la concessió d'aquesta ajuda als pares quan aquests hagen sigut privats totalment o parcialment de la pàtria potestat, o suspesos en el seu exercici.
Tampoc no escaurà la concessió d'aquesta ajuda els tutors als casos de remoció, excusa o extinció de la tutela. Ni als acollidors respecte dels quals haja cessat el acolliment.
4.2 És motiu d'exclusió l'existència de vincle matrimonial o relació d'afectivitat anàloga a la conjugal, o els llaços de parentiu de consanguinitat o afinitat, fins al tercer grau, entre algun dels membres del nucli familiar beneficiari de l'ajuda i el propietari de l'habitatge que es lloga.
No podran atorgar-se les ajudes a institucions, públiques o privades, que tinguen atribuïda la tutela o custòdia dels xiquets.
Article 5. Prioritats
Tindran prioritat en la concessió de les ajudes les famílies amb un menor nivell de renda per càpita.
A igual nivell de renda per càpita, hi tindran preferència els que tinguen major nombre de fills i filles.
Respectant les anteriors prioritats, les ordres que regulen aquestes ajudes podran introduir a més a més altres prioritats segons ho indicarà l'interés social.
Article 6. Determinació de la quantia de l'ajuda
Per a la determinació de les ajudes que cal concedir es respectaran els següents criteris:
6.1. Les ajudes aniran dirigides a sufragar, durant el període que s'establisca en les corresponents convocatòries, les despeses en lloguers de l'habitatge habitual, i no podran superar el percentatge màxim previst del 50% del cost del dit lloguer. En cap cas no podrà l'ajuda superar una quantia de 25.000 pessetes (150,25 euros) al mes.
Se n'exclouen les despeses pròpies de l'habitatge llogat de comunitat i administració, així com els que es produïsquen en concepte de contribucions i arbitris, encara que estiguen inclosos en el contracte de lloguer.
Quan s'estiguera percebent una altra subvenció pel mateix concepte i respecte al mateix habitatge en el mateix any, el percentatge màxim previst, es calcularà de la diferència entre l'import del lloguer i la quantitat ja subvencionada.
6.2. Per al càlcul de la quantia que es concedirà es tindran en compte, a més a més, els següents límits econòmics:
6.2.a) Quan la renda per càpita de la unitat familiar no supere una vegada i mitja la pensió mínima de viduïtat de la Seguretat Social per a majors de 65 anys establida es podran concedir fins a 25.000 pessetes (150,25 euros) mensuals.
6.2.b) Quan la renda per càpita de la unitat familiar estiga entre la quantia anterior i el doble de la pensió mínima de viduïtat de la Seguretat Social per a majors de 65 anys establida, es podran concedir fins a 15.000 pessetes (90,15 euros) mensuals.
6.3 S'entendrà per renda per càpita anual la quantitat que resulte de dividir els ingressos anuals bruts de la unitat familiar convivent pel nombre de persones que la componen.
6.4 L'import de les subvencions concedides en cap cas no podrà ser de tal quantia que, aïlladament o sumades a altres ajudes concedides per qualsevol administració pública o per qualsevol altre ens públic o privat, pel mateix concepte, supere el cost del lloguer.
Disposicions Addicionals
Primera
Les quanties mencionades com a límits màxims que percebran els beneficiaris de l'ajuda, així com la renda per càpita establida, podran ser actualitzades mitjançant una ordre de la Conselleria de Benestar Social o si s'escau, d'aquella que tinga atribuïdes les competències en matèria de famílies i adopcions.
Segona
La Conselleria de Benestar Social o, si s'escau, aquella que tinga atribuïdes les competències en matèria de família, menor i adopcions, publicarà anualment la convocatòria d'aquestes ajudes, amb expressió de l'import global màxim destinat a aquestes, la línia o línies de subvenció de l'exercici a càrrec de les quals hauran de finançar-se, així com el termini de presentació de les sol·licituds i qualssevol altres aspectes necessaris per a la seua efectivitat.
Tercera
Les sol·licituds presentades en el marc d'alguna convocatòria pública d'ajudes, que tinga el mateix objecte de subvenció que aquest Decret, es regiran pels efectes jurídics determinats en la seua ordre de convocatòria.
Disposicions Finals
Primera
Es faculta la consellera de Benestar Social o si s'escau, aquella que tinga atribuïdes les competències en matèria de família, menor i adopcions, en l'exercici de les seues competències, per al desenvolupament, interpretació i aplicació d'aquest Decret, mitjançant una ordre.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor, el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 5 d'octubre de 1999
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO.
La consellera de Benestar Social,

linea