diari

ORDRE de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria de Medi Ambient, de modificació de les mesures cautelars del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó. [2001/7451]

(DOGV núm. 4053 de 30.07.2001) Ref. Base de dades 3126/2001

ORDRE de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria de Medi Ambient, de modificació de les mesures cautelars del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó. [2001/7451]
La Conselleria de Medi Ambient va acordar iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó mitjançant l'Ordre de 10 d'octubre de 2000.
D'acord amb el que estableixen els articles 7 i 24 de la Llei 4/89, de 27 de març, de Protecció d'Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, i en l'article 28 de la Llei 11/94, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, va establir-se un règim de protecció preventiva mitjançant l'adopció de mesures cautelars durant el procés d'elaboració del pla d'ordenació dels recursos naturals, a l'objecte d'impedir la realització d'actes que suposaren una transformació sensible de la realitat i que dificultaren o s'oposaren a la consecució dels objectius del pla.
D'igual forma, el Consell del Govern Valencià, mitjançant acord de 24 d'octubre de 2000, va determinar la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit comprés pel Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó durant la seua tramitació.
Una vegada elaborat el document del pla d'ordenació dels recursos naturals, i després d'haver-se completat la fase de concertació amb les administracions i agents socials implicats pel mateix, la Conselleria de Medi Ambient sotmetrà a informació pública el document d'ordenació.
La concreció i el grau de detall de l'ordenació proposada en l'actualitat, davant la situació d'indefinició existent en el moment de l'ordre d'inici del procés, exigeixen una adequació del règim de protecció preventiva establert en les mesures cautelars, a fi d'adaptar-lo a les circumstàncies presents amb idèntic objecte: impedir la realització d'actes que suposaren una transformació sensible de la realitat i que dificulten o s'oposen a la consecució dels objectius del pla.
Per tot això, i en exercici de les competències i atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental estatal i autonòmica que és d'aplicació al cas, procedeix modificar el règim de protecció preventiva de les mesures cautelars ordenades aplicar per l'Ordre de 10 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, i a tal efecte
ORDENE
Article 1
Als efectes d'allò que es disposa en l'article 2 de l'Ordre de 10 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, no es consideraran actes que suposen una transformació de la realitat física i biològica que pogueren arribar a fer impossible la consecució del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó, les actuacions en els sòls urbans i urbanitzables urbanitzats, ni les vinculades al cultiu que siguen adequades al projecte de Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó que se sotmet al tràmit d'informació pública.
Article 2
1. Als efectes del que estableix l'article 2 de l'Ordre de 10 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, no podrà atorgar-se cap autorització, llicència o concessió per part de les administracions públiques, que habilite per a la realització d'actes de transformació de la realitat física i biològica en els sòls de l'àmbit del pla la classificació urbanística dels quals siga sòl urbanitzable o no urbanitzable, sense que hi existisca, amb caràcter previ, informe favorable de la Conselleria de Medi Ambient. Aquest informe serà de caràcter preceptiu i vinculant, i haurà de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
2. Les mesures cautelars contingudes en els paràgrafs anteriors podran ser complementades, a proposta de la Conselleria de Medi Ambient, amb d'altres mesures de caràcter particular, en el cas que aquestes es consideren imprescindibles per a salvaguardar la consecució dels objectius fixats en Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 16 de juliol de 2001
El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO

linea