diari

DECRET 240/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 27/1997, de 26 de febrer, del Govern Valencià pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 3085 de 24.09.1997) Ref. Base de dades 3143/1997

DECRET 240/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 27/1997, de 26 de febrer, del Govern Valencià pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat Valenciana.
El Decret 27/1997, de 26 de febrer, del Govern Valencià, va aprovar el vigent Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat Valenciana.
La creació de la Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic i l'assumpció per la Subdirecció del Gabinet del President de noves funcions, fan necessària la modificació parcial d'aquest reglament.
En conseqüència, i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 23 de setembre de 1997, a proposta del president de la Generalitat Valenciana, i en virtut de les atribucions conferides pels articles 35.f), 69 i 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,
DECRETE
Article únic
Es modifiquen els articles 4, 6, 7, 8 i el capítol III del Decret 27/1997, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat Valenciana, que quedaran redactats de la forma següent:
«Article 4
Els òrgans directius de suport de la Presidència de la Generalitat Valenciana, són els següents:
1. La Direcció del Gabinet del President.
2. La Secretaria de Turisme.
3. La Subdirecció del Gabinet del President.
4. La Direcció General de Coordinació i Seguiment Sectorial.
5. La Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic.
6. L'Oficina de Control Pressupostari Territorial.»
«Article 6
La Direcció del Gabinet del President s'estructura en els següents òrgans directius:
- Subdirecció del Gabinet del President.
- Direcció General de Coordinació i Seguiment Sectorial.
- Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic.
- Oficina de Control Pressupostari Territorial.»
«Article 7
1. La Subdirecció del Gabinet del President realitzarà les funcions de suport al Gabinet del President, les pròpies de l'oficina del portaveu, i les que el director de l'assumpte li assigne.
2. De la subdirecció del Gabinet del President dependran:
- L'Àrea de Programació Política.
- L'Àrea d'Organització i Gestió.
Article 8
La Subdirecció del Gabinet s'estructura en dues àrees:
1. L'Àrea de Programació Política, a la qual compet:
a) L'estudi i anàlisi de la viabilitat dels projectes o iniciatives a desplegar per la Presidència de la Generalitat.
b) El disseny i l'anàlisi dels treballs tècnics i estudis d'avaluació de l'eficàcia de la política informativa respecte al desplegament de l'acció de govern de la Generalitat Valenciana.
2. L'Àrea d'Organització i Gestió, que té atribuïda la coordinació interna de l'agenda del president, així com la direcció de protocol que requereixen els actes de caràcter representatiu del president de la Generalitat i dels consellers. Així mateix, gestionarà tots els assumptes que concernents a la Presidència de la Generalitat Valenciana.
CAPÍTOL III
De les direccions generals
Article 9
1. De la Direcció General de Coordinació i Seguiment Sectorial.
A la Direcció General de Coordinació i Seguiment Sectorial li correspon la coordinació interna en les relacions entre el ciutadà i la Presidència de la Generalitat, a través de la recopilació i estudi de la informació, d'una acció de seguiment i de la contestació d'aquesta. Així mateix, li compet el seguiment de les accions d'índole sectorial que se li assignen.
2. De la Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic.
La Direcció general per a la Racionalització del Sector Públic, el titular de la qual exercirà la secretaria de la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana, dotarà aquesta Comissió de la infraestructura necessària i afavorirà l'execució dels acords que adopte.»
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 23 de setembre de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

linea