diari

ACORD de 26 de juliol de 2001, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana. [2001/7601]

(DOGV núm. 4054 de 31.07.2001) Ref. Base de dades 3151/2001

ACORD de 26 de juliol de 2001, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana. [2001/7601]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 26 de juliol de 2001, va adoptar l'acord següent:
La disposició addicional novena de la Llei 9/1999, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Gestió Administrativa i Financera i Organització de la Generalitat Valenciana, va establir en matèria de desenvolupament de l'energia eòlica i amb la finalitat d'optimar el potencial eòlic de determinades zones geogràfiques de la Comunitat Valenciana i aprofitar els avantatges de divers ordre que deriven de la producció d'energia elèctrica a partir del vent que, amb el caràcter de pla d'acció territorial sectorial, de conformitat amb el que s'ha previst en la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1989, de 7 de juliol, d'Ordenació del Territori, el Consell aprovaria el Pla Eòlic Valencià per a la instal·lació de parcs eòlics a la Comunitat Valenciana, i també el règim general de deures, obligacions i cessions que s'hagen de complir per a la instal·lació dels mencionats parcs.
En el procés de redacció tècnica del pla i a fi d'agilitar i simplificar la seua tramitació administrativa, les conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, d'Indústria i Comerç i de Medi Ambient van establir les bases que regirien el procediment d'autorització per a la instal·lació de parcs eòlics a la Comunitat Valenciana, en l'execució i el desenvolupament del Pla Eòlic Valencià.
La implantació i concreció del funcionament dels distints parcs eòlics que s'aproven per executar i desenvolupar el Pla Eòlic Valencià es realitzarà mitjançant la formulació de plans energètics i plans especials d'ordenació de les zones per a la protecció, integració i funcionalitat de les xarxes d'infraestructures eòliques, de conformitat amb el que s'ha establit en els articles 12.E, 24, 27, 37 i 38 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanística, en relació amb els articles 2.E, 86.2.B, 88, 91, 149 i 168 del Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Govern Valencià.
Els drets, les obligacions i les càrregues dels promotors de les actuacions en qualitat d'agents de l'administració de la Generalitat Valenciana seran els que s'especifiquen en els plans especials dels parcs eòlics i plans energètics que es formulen i s'aproven definitivament per a les àrees o les zones homogènies previstes en el Pla Eòlic Valencià.
Els plans especials d'ordenació de les zones per a la implantació de parcs eòlics com a instruments de planificació territorial i urbanística podran formular-se en qualsevol classe de sòl de les zones previstes en el Pla Eòlic Valencià, tot complint les comeses que li són pròpies, i en els termes previstos en l'article 24 de la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística (LRAU), i en aquests es resoldrà la concreta localització de la instal·lació de les xarxes d'infraestructures eòliques necessàries per a la producció d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana, s'especificarà el règim urbanístic aplicable dins de l'àrea ordenada i s'adaptaran les mesures de protecció territorial i mediambiental exigibles per al correcte funcionament.
Pel que s'ha exposat,
Vistos el projecte del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana i els documents que l'integren, de conformitat amb el que s'ha disposat en la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1989, de 7 de juliol, d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana, i la resta de normativa urbanística aplicable,
Vist l'estudi d'impacte ambiental elaborat de conformitat amb el que disposen la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, i el reglament de desplegament aprovat mitjançant Decret 162/1990, de 15 d'octubre,
Vistos el resultat de la informació pública, les al·legacions presentades i els informes i dictàmens emesos pels particulars i les administracions i els organismes públics interessats.
Atés el que s'ha disposat en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en la resta de normativa d'aplicació,
Atés que el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana i el corresponent estudi d'impacte ambiental han sigut objecte de declaració d'impacte ambiental favorable per la Conselleria de Medi Ambient el 25 de juliol de 2001,
Atés que s'han introduït en el pla totes les millores que resulten del tràmit d'informació pública i de la declaració d'impacte ambiental.
A proposta conjunta dels consellers d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, d'Indústria i Comerç i de Medi Ambient, el Govern Valencià, en virtut del que es disposa en l'article 43 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1989, de 7 de juliol, en relació amb la disposició addicional novena de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/1999, de 30 de desembre,
ACORDA
Primer
S'aprova el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana les normes i els plànols del qual s'adjunten com a annex al present acord.
Segon
La Comissió de Selecció de projectes de plans especials d'ordenació de zones per a la implantació de parcs eòlics, plans energètics i estudis d'impacte ambiental estarà integrada pels següents membres:
– El conseller d'Indústria i Comerç, com a president.
– El conseller de Medi Ambient, com a vicepresident.
– Vocals:
· El sotssecretari de Política Pressupostària i Tresor de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
· El director general d'Urbanisme i Ordenació Territorial de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
· El director general d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Indústria i Comerç.
· La directora general de Planificació i Gestió del Medi de la Conselleria de Medi Ambient.
ANNEX
NORMES DEL PLA EÒLIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA
CAPÍTOL I
Disposicions de caràcter general
Article 1. Naturalesa del pla
El Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana té la naturalesa de pla d'acció territorial de caràcter sectorial dels regulats en la Llei 6/1989, de 7 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana, i en el Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Objecte i àmbit d'aplicació
1. El Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana té per objecte regular la instal·lació de parcs eòlics en les zones qualificades com a aptes per a aquest fi, d'acord amb el que s'estableix en el capítol d'aquestes normes sobre classificació del territori de la Comunitat Valenciana, segons la seua aptitud per a ser suport d'instal·lacions eòliques.
2. Es considera parc eòlic el conjunt d'aerogeneradors que, amb independència de la seua titularitat, disten entre si una distància inferior a 2.000 metres amidats en projecció horitzontal, o que aboquen l'energia elèctrica generada sobrant a la mateixa central de transformació amb tensió d'eixida igual a la xarxa de distribució o transport a la qual han de connectar-se.
Article 3. Exclusions
Estan excloses de l'aplicació del que s'ha disposat en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana i es regiran per les disposicions generals en matèria urbanística, elèctrica i mediambiental, les instal·lacions eòliques amb potència total igual o menor a 3 MW, vinculades al consum propi del promotor.
CAPÍTOL II
Procediment per a l'execució i el desenvolupament
del Pla Eòlicde la Comunitat Valenciana
Secció primera
Desenvolupament del procediment
Article 4. Convocatòria pública
El conseller d'Indústria i Comerç procedirà a efectuar la convocatòria pública per a l'execució i el desenvolupament del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.
La convocatòria s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari no oficial d'àmplia difusió a la Comunitat Valenciana.
Article 5. Presentació de sol·licituds
Els promotors interessats en la convocatòria presentaran les seues sol·licituds acompanyades dels següents documents:
A) Urbanístics: els projectes de plans especials de les zones eòliques a les quals es concorre per a la seua adjudicació.
B) Energètics: els projectes de plans energètics de les zones eòliques a les quals es concorre per a la seua adjudicació.
C) Mediambientals: l'estudi d'impacte ambiental de les zones eòliques a les quals es concorre per a la seua adjudicació.
El contingut dels mencionats documents s'exposa en la secció següent.
Article 6. Admissió a tràmit de sol·licituds
Rebuda la sol·licitud, el mateix òrgan que haja realitzat la convocatòria comprovarà que aquesta conté la documentació relativa a tots els punts pertinents, d'acord amb el que s'ha establit en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana i el que disposen les bases de la convocatòria. En el cas que siga necessari, es requerirà l'esmena i la millora de la sol·licitud, de conformitat amb el que s'ha disposat en l'article 71 de la Llei 30/1992.
Així mateix, es comprovarà que aquesta està referida a zones declarades aptes pel Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.
Si és conforme la sol·licitud amb el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana i és procedent l'aplicació dels mecanismes propis d'execució i desenvolupament, aquest mateix òrgan iniciarà la seua tramitació.
En cap cas es tindran en compte, als efectes del present procediment, els acords subscrits pels seus promotors amb els propietaris dels terrenys o els ens responsables de la seua administració, relatius a la disponibilitat d'aquests, amb la finalitat d'implantar parcs eòlics.
Article 7. Comissió de selecció de projectes de plans especials, plans energètics i estudis d'impacte ambiental
Acabat el termini per a la presentació de sol·licituds, en la seu de la Conselleria d'Indústria i Comerç es constituirà una comissió de selecció dels projectes, prevista en l'acord d'aprovació del pla pel Govern Valencià.
Aquesta comissió examinarà els distints projectes presentats i podrà sol·licitar l'ampliació de l'estudi d'impacte ambiental previst en l'article 23 del Decret 162/1990, i, si és el cas, una altra documentació o informes sectorials i de les altres administracions afectades. Motivadament valorarà i proposarà, d'acord amb els criteris que s'establisquen, a la Conselleria d'Indústria i Comerç, que sotmeta a informació pública els projectes de plans especials d'ordenació de les zones per a la implantació de parcs eòlics, plans energètics i estudis d'impacte ambiental presentats que es consideren més idonis per a cada una de les zones previstes pel Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana i, si és el cas, desestime els altres.
Els promotors dels plans seleccionats presentaran, si és el cas, les relacions d'interessats, béns i drets afectats per les instal·lacions a efectes d'expropiació forçosa i imposició de servitud, la relació d'organismes interessats, quan la instal·lació puga afectar béns de domini públic, ús o servei públic, o patrimonials, o obres i serveis atribuïts a les respectives competències; i els projectes per a l'evacuació conjunta –per lots de parcs– de l'energia produïda. Aquests plans especials acompanyats dels corresponents plans energètics i els estudis d'impacte ambiental d'aquells, i també dels avantprojectes de cada parc, seran sotmesos per la Conselleria d'Indústria i Comerç, conjuntament, a un període d'informació pública d'un mes de duració, i s'ajustaran a la tramitació legalment prevista en els articles 38 a 41 de la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística i els seus concordants articles 158 a 165 del Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana, i en el Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
Correspondrà al conseller d'Indústria i Comerç, l'aprovació provisional dels plans especials que es tramiten, de conformitat amb el que s'ha previst en l'article 168.1.B del Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana, i en l'article 13.1 del Reglament dels Òrgans Urbanístics de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret 77/1996, de 16 d'abril, del Govern Valencià.
Resolta l'aprovació provisional, amb introducció de les rectificacions que es consideren oportunes, es trametrà a la Conselleria de Medi Ambient per a la formulació de la corresponent Declaració d'Impacte Ambiental, i a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports demanant la seua aprovació definitiva.
Article 8. Declaració d'impacte ambiental i aprovació definitiva dels plans especials d'ordenació de les zones per a la implantació de parcs eòlics
Havent dictat l'òrgan mediambiental competent les corresponents declaracions d'impacte ambiental relatives als plans especials d'ordenació i plans energètics, el conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports aprovarà definitivament els plans especials d'ordenació de les zones per a la implantació de parcs eòlics, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 39.1 de la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística, en relació amb l'article 161, per remissió el 168.1 del Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana, i l'article 6.D del Reglament dels Òrgans Urbanístics de la Generalitat Valenciana.
L'aprovació definitiva d'aquests plans especials i la seua publicació oficial produiran els efectes previstos en els articles 58 i 59 de la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística, en relació amb els articles 179 a 182 del Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana, sobre executivitat, vigència, declaració d'utilitat pública, obligatorietat i entrada en vigor dels plans urbanístics.
L'aprovació definitiva portarà implícita l'adjudicació de l'actuació a favor del promotor de la iniciativa del projecte definitivament aprovat, el qual tindrà la condició de beneficiari de l'expropiació quan no siga propietari dels terrenys afectats per l'actuació, de conformitat amb el que s'ha previst en l'article 214 del Text Refós de la Llei del Sòl de 1992 (vigent segons la Llei 6/1998, de 13 d'abril), i anirà a càrrec seu el pagament dels preus justos que cal satisfer, amb independència de les obligacions assumides en el procediment d'autorització per a la implantació de parcs eòlics regulat en el present acord.
Article 9. Aprovació del pla energètic i autorització administrativa d'instal·lacions
Aprovat el pla especial pel conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, el conseller d'Indústria i Comerç aprovarà el pla energètic de zona i autoritzarà administrativament la instal·lació dels parcs eòlics de la zona.
L'autorització administrativa per a la instal·lació dels parcs eòlics comporta, si és el cas, la declaració d'utilitat pública de les instal·lacions a efectes d'expropiació i d'imposició de servitud, sense perjudici de la necessitat d'obtenir totes les llicències o autoritzacions que siguen exigibles de conformitat a dret.
Article 10. Execució de les instal·lacions eòliques
Els projectes d'execució material de les instal·lacions eòliques per desenvolupar els plans especials i energètics d'ordenació de les zones per a la implantació de parcs eòlics, requeriran, en tot cas, l'aprovació de la Conselleria d'Indústria i Comerç, i també l'obtenció de la llicència d'activitat qualificada, de conformitat amb el que s'ha previst en la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades, i la preceptiva llicència municipal d'obres, de conformitat amb el que s'ha disposat en l'article 84.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local (segons la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d'abril).
Secció segona
Contingut dels documents que han d'elaborar
els promotors en el procediment per a l'obtenció
de l'autorització administrativa
Article 11. Plans energètics de zona
1. Els plans energètics inclouran la següent documentació:
1) Sol·licitud d'autorització d'instal·lacions elèctriques per als parcs eòlics.
2) Memòria acreditativa de la capacitat legal, tècnica i econòmica del sol·licitant, adequada al tipus d'instal·lació i producció que desenvoluparà, de conformitat amb el que s'ha establit en l'article 121 del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
La participació en el capital social d'un soci accionista que puga acreditar la seua experiència durant els tres últims anys en l'activitat de producció d'energia elèctrica a què fa referència la norma esmentada, o qualsevol altre dels accionistes, no podrà superar el 25% quan el mateix accionista participe en altres empreses que concórrreguen a la convocatòria, a fi de salvaguardar la lliure competència que ha de regir l'exercici de les activitats destinades al subministrament d'energia elèctrica, de conformitat amb el que s'ha establit en l'article 1 de la Llei del Sector Elèctric.
3) Avantprojecte de cada parc eòlic proposat, integrat per la següent documentació:
– Emplaçament del parc, integrant-lo en l'estructura del territori, i ordenació d'aquest: superfície total, edificacions, superfícies pavimentades, distribució dels aerogeneradors, etc.
– Principals característiques tècniques i de seguretat de les instal·lacions (aerogeneradors, transformació, etc.).
– Descripció dels recursos eòlics presents mitjançant els mesuraments efectuats o estudi o modelització que confirme l'existència de recurs suficient per al funcionament del parc.
– Produccions previstes.
– Terminis d'execució.
– Pressupost orientador de les instal·lacions.
– Plànol de situació a escala 1:500.000, i d'emplaçament a escala 1:100.000.
– Plànols de planta general de l'estat actual dels terrenys afectats, a escala 1:10.000.
– Plànols de planta general de l'actuació, en els quals es reflectisca l'àrea afectada per la instal·lació, delimitada mitjançant coordenades UTM, ubicació dels aerogeneradors, edificis i instal·lacions auxiliars, accessos (diferenciant amb claredat els preexistents dels que es projecten de nova planta) i serveis previstos, a escala 1:10.000.
– Separata per a les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servei públic o de serveis d'interés general amb béns o serveis al seu càrrec afectats per la instal·lació.
4) Solució inicial proposada per a l'evacuació de l'energia elèctrica produïda pels parcs eòlics de la zona i justificació d'aquesta. Inclourà els estudis i les propostes inicials de traçat de les línies elèctriques d'evacuació fins a la seua interconnexió amb la infraestructura elèctrica existent, a escala 1:100.000 i 1:10.000.
5) Programa d'actuacions que es desenvoluparan, amb estimació de la inversió prevista en parcs i instal·lacions productives (industrials i serveis), tecnològiques o d'un altre tipus associades al pla, àrees en què es materialitzarà aquesta inversió, el seu impacte econòmic i sobre l'ocupació, el terminis, efectes sobre l'ordenació territorial, incidència mediambiental i, en general, qualssevol altres aspectes que contribuïsquen a avaluar l'abast de les actuacions projectades.
Aquestes actuacions, que es desenvoluparan en les zones eòliques, àrees d'ordenació homogènia o en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, s'estructuraran en tres apartats:
a) Actuacions de naturalesa industrial i tecnològica associada.
b) Actuacions d'impuls a l'activitat industrial local.
c) Actuacions de compensació, d'acord amb les estratègies d'actuació establides en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.
6) Programa de vigilància en el qual els promotors assumisquen el compromís d'elaborar i presentar periòdicament a la Conselleria d'Indústria i Comerç els informes acreditatius del grau de compliment de les determinacions del Pla Energètic.
7) Estudi economicofinancer de viabilitat de les actuacions i dels compromisos que el promotor adquirisca, i garanties del compliment d'aquests compromisos.
Article 12. Plans especials per a l'ordenació de les zones eòliques
1. Els plans especials per a l'ordenació de zones eòliques són els instruments de planejament que per desenvolupar i executar el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana ordenen els usos del sòl per a una zona específica, fent compatibles els existents amb els de producció d'energia elèctrica mitjançant aerogeneradors i la seua evacuació.
El contingut i la funció dels plans especials per a l'ordenació de les zones eòliques seran els que per a aquest tipus d'instruments de planejament estableix la normativa urbanística i d'ordenació del territori, amb inclusió de la següent documentació:
1) Memòria justificativa, en la qual s'indicaran els següents punts:
– Criteris de situació seguits per a realitzar l'elecció dels terrenys en els quals se situaran concretament les instal·lacions.
– Definició de l'àmbit territorial del pla especial, entenent per tal aquell sobre el qual es localitzen els parcs eòlics i les seues instal·lacions annexes.
– Relació del projecte amb el planejament urbanístic vigent i, en concret, les relacions amb altres instruments de planejament, fins i tot sectorials, que puguen resultar afectats, i amb els instruments d'ordenació municipals.
– Determinacions del planejament municipal modificades.
– Descripció i justificació de les dades referides a l'ordenació del parc eòlic i en concret:
– Superfície.
– Comunicacions interiors.
– Edificacions i instal·lacions complementàries.
– Descripció dels serveis existents i previstos relatius a:
– Accessos exteriors.
– Xarxes de serveis.
– Altres instal·lacions.
– Característiques formals i constructives a les quals s'ajustaran els edificis auxiliars, amb especificació de superfícies, alçàries i tipologies.
– Delimitació de les reserves de sòl per a l'establiment de servituds d'ús per a la producció d'energia elèctrica mitjançant aerogeneradors.
– Termini d'execució del projecte i calendari d'actuacions.
– Pressupostos globals de l'actuació, diferenciant el cost dels equips, el cost de les instal·lacions, el cost de l'obra civil, el cost de les mesures de correcció de l'impacte ambiental i la previsió dels procediments de gestió i finançament.
2) Plànols d'informació i ordenació relatius a l'àmbit del Pla Especial, amb les escales mínimes que a continuació s'indiquen:
– Plànols de situació a escala 1:500.000 i emplaçament a escala 1:100.000.
– Planta general de l'estat actual dels terrenys afectats pels parcs eòlics i les seues instal·lacions, a escala 1:10.000.
– Planta de les obres, instal·lacions i serveis previstos, a escala 1:10.000.
– Classificació i qualificació urbanística proposada per als terrenys afectats per les instal·lacions, a escala 1:10.000.
3) Determinacions del pla especial modificatives del planejament general municipal que estiguera vigent.
2. Pel que fa, en particular, als camins d'accés i intercomunicació dels parcs eòlics, formaran part del sistema viari de la Comunitat Valenciana fins a l'accés tancat a aquests, i hauran de ser classificats i incorporats a la xarxa corresponent, i aplicat el règim de limitacions dels usos del sòl i activitats en les zones contigües, segons la Llei 6/1991, de 27 de març, de la Generalitat Valenciana, de Carreteres de la Comunitat Valenciana.
3. En la mesura en què l'ordenació prevista pel pla puga afectar el sistema d'assentaments de població, haurà d'incorporar una zonificació específica per a aquests usos, on es delimiten zones vulnerables a riscos; per a la seua addició o reformulació de les que puga incloure el planejament municipal relatives als disseminats residencials de caràcter rural. S'elaborarà a escala 1:10.000.
4. Caldrà incloure el règim transitori d'aplicació del pla especial.
Article 13. Estudi d'impacte ambiental
L'avaluació d'impacte ambiental ha d'incloure la consideració dels efectes directes i indirectes derivats de l'execució del projecte, sobre la població, la fauna, la flora, la vegetació, la gea, el sòl, l'aigua, el clima, el paisatge, l'estructura i la funció dels ecosistemes, sobre el patrimoni historicoartístic, sobre vies pecuàries classificades, d'acord amb els continguts mínims exigits en els articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 del capítol segon del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental.
Bàsicament han de desenvolupar-se els següents apartats:
1) Descripció de l'actuació i les accions derivades que inclouran:
Una memòria justificativa i descriptiva que concrete les afeccions derivades de cada una de les accions inherents a la fase d'execució i de funcionament del projecte, acompanyada de documentació gràfica composta de plànols de localització a escala 1:50.000 i 1:10.000 on es reflectisquen totes les actuacions: perímetre del parc eòlic, traçat i disseny d'accessos, traçat i disseny de la xarxa elèctrica interior i exterior, etc.
2) Examen de les alternatives tècnicament viables i justificació de la solució adoptada:
L'estudi d'alternatives haurà de preveure diversos aspectes:
a) Anàlisi de les diferents localitzacions dins de la zona marcada en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, i també l'extensió del parc i la justificació de la solució adoptada.
b) Estudi dels traçats de les línies elèctriques d'evacuació i justificació de la solució adoptada.
c) Estudi dels traçats dels accessos necessaris i justificació de la solució adoptada.
d) Alternatives de disseny del mateix parc: distribució dels aerogeneradors, localització de la subestació, que al seu torn condicionen la xarxa d'interconnexió, i els vials interiors, etc.
L'estudi i l'anàlisi d'alternatives es consideren fonamentals per a l'elecció de l'opció que presente menors afeccions, i no s'admetrà en cap cas l'omissió d'aquest apartat.
3) Inventari ambiental i descripció de les interaccions ecològiques o ambientals claus.
Han d'identificar-se, fer el cens, inventariar-se, quantificar-se i, si és el cas, cartografiar-se tots els aspectes ambientals definits en l'article 6 del Reglament d'Impacte Ambiental.
En particular, per als projectes que ens ocupen, caldrà estudiar com a mínim els següents aspectes:
1r. Estudi climàtic
Haurà de contenir ineludiblement un estudi dels vents dominants, la seua intensitat i distribució, i també qualsevol altre paràmetre climàtic que puga resultar limitador per a la instal·lació de l'activitat. S'aportaran mesures in situ o, si de cas hi manca, un estudi teòric que confirme l'existència de recurs suficient per al funcionament del parc eòlic i consegüentment la seua localització.
2n. Sòls
Caldrà descriure els tipus de sòl, i també el risc d'erosió potencial i actual afectats pel conjunt de les accions del projecte, insistint en les àrees que s'ocupen temporalment a fi de poder determinar amb precisió les mesures protectores i/o correctores que s'aplicaran per a aconseguir una bona integració una vegada conclosa la fase de construcció.
3r. Geologia
S'estudiarà l'existència de punts d'interés geològic mereixedors de preservació (jaciments paleontològics, interés didàctic, etc.), sense perjudici de la caracterització geològica i geomorfològica de l'àrea acompanyada de la cartografia a escala adequada.
S'analitzaran també els riscos geològics que puguen agreujar-se per l'execució del projecte o bé que puguen constituir una limitació per a la instal·lació del parc eòlic o altres accions auxiliars.
4t. Vegetació
Es descriuran i cartografiaran les formacions vegetals afectades per les distintes accions del projecte (camins d'accés, fonaments, subestacions, xarxa elèctrica interior i exterior, etc.) tot determinant exactament si responen a zones declarades no aptes pel Pla Eòlic, formacions incloses en la Directiva d'Hàbitats, formacions singulars, si hi ha en l'àrea espècies endèmiques, rares o amenaçades, i també la importància que la vegetació de l'àrea té per a la fauna (refugi, aliment, cria, etc.).
5é. Fauna
L'estudi de fauna inclourà l'inventari de les espècies de fauna que utilitzen l'àrea, especialment l'existència d'espècies catalogades en qualsevol de les seues categories, analitzant i detallant les relacions que hi ha entre aquestes, amb la finalitat de determinar la repercussió sobre la cadena tròfica que pot derivar-se del desplaçament de l'àrea d'alguna espècie animal.
Es tindrà especial cura en l'inventari de les espècies d'aus, que descriurà la seua envergadura, les èpoques d'aparellament, nidificació i cria, hàbits d'alimentació i àrees de camp, tant del perímetre del parc com de l'àrea per la qual circula la línia elèctrica d'evacuació.
6é. Paisatge
S'analitzaran almenys els aspectes de:
– Visibilitat des dels nuclis de població i vies de comunicació més freqüentades, tant del parc eòlic (aerogeneradors) com de les activitats complementàries (línies elèctriques i accessos).
– Qualitat paisatgística de les àrees directament afectades, de l'entorn immediat i del fons escènic.
– Fragilitat del paisatge, és a dir, la capacitat per a absorbir els canvis que s'hi produïsquen.
7é. Factors socioculturals
En aquest apartat caldrà descriure i cartografiar l'existència de jaciments arqueològics inventariats, tant mobles com immobles, d'elements etnològics i de vies pecuàries classificades, i àrees d'activitats col·lectives tradicionals.
Caldrà incloure, a més a més, un estudi sobre el grau d'acceptació de la població del projecte i sobre els sectors de l'activitat econòmica existent a la zona.
4) Identificació i valoració d'impactes, tant en la solució proposada com en les seues alternatives:
La identificació i valoració d'impactes es realitzarà utilitzant la metodologia que s'estime adequada, sempre incloent-hi una descripció de la metodologia usada i, en tot cas, procedint a una anàlisi explicativa de quines són les afeccions concretes que es produeixen sobre cada un dels factors analitzats.
Es realitzarà de forma detallada la incidència en la fase de construcció, i en la de funcionament, a fi de determinar la compatibilitat de l'activitat amb el medi natural, particularitzant les afeccions sobre cada un dels paràmetres descrits en l'inventari ambiental i sobre les seues interrelacions.
No es considerarà suficient esmentar que es produeixen afeccions, per exemple sobre la fauna, sinó que haurà de concretar-se sobre quin tipus d'espècies, la forma, el moment i la repercussió en el seu cicle vital (reproducció, cria, alimentació, etc.), superposant, per exemple, en la fase de funcionament la distribució dels vents efectius (augment del nivell sonor) amb les distintes fases del cicle vital de les espècies de fauna.
En cas d'afecció d'elements patrimonials (jaciments arqueològics, paleontològics, elements etnològics o arquitectònics), s'inclourà en l'estudi d'impacte ambiental informe respecte d'això elaborat per la Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic.
5) Establiment de les mesures protectores i correctores:
Les mesures que s'establisquen en la protecció mediambiental i per a la correcció d'impactes generats han de concretar-se i especificar-se per a cada afecció originada i per a les distintes fases de projecte (execució, funcionament i abandonament) i per a les distintes activitats complementàries.
La proposta de mesures de restauració i integració paisatgística haurà de quedar plasmada en documentació cartogràfica i a escala sobre els plans de planta de les obres projectades.
A més a més, ha de completar-se aquest apartat incloent-hi la valoració del cost de l'establiment d'aquestes mesures correctores, de manera que s'especifiquen les partides pressupostàries que han d'aportar-se per a la seua execució, cosa que no només inclou els treballs de revegetació i integració paisatgística, sinó, a més a més i si és necessari, les mesures d'anticol·lisió i antielectrocució d'aus en línies elèctriques, de prospecció i, fins i tot, d'intervenció arqueològica, etc.
Aquestes mesures inclouran la rehabilitació, en la mesura que siga possible, de l'estat original del medi, i també el compromís d'aplicar els programes de recuperació d'hàbitats necessaris per a restablir l'equilibri ecològic alterat que al moment oportú es determinaran mitjançant estudis detallats. Així mateix, incorporarà un projecte de desmantellament i restauració final degudament valorat, si aquest cas es produïra.
6) Programa de vigilància ambiental:
El programa ha d'incloure almenys allò previst en l'article 12 del Decret 162/1990, i específicament l'elaboració d'un estudi basat en dades reals sobre l'afecció derivada del funcionament dels aerogeneradors (sorolls, col·lisions, etc.) sobre la fauna.
7) Document de síntesi:
Recollirà en forma succinta però concreta les conclusions respecte de la viabilitat mediambiental de l'actuació amb referència a l'examen d'alternatives efectuat, les mesures protectores i correctores proposades i també la relació de tasques que cal realitzar per a la vigilància ambiental de les obres, tant en fase d'execució com de funcionament d'aquestes.
Secció tercera
Altres disposicions relatives a l'execució i el desenvolupament
del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana
Article 14. Camins, llits i rieres
En el cas que resulte necessari, els plans especials que elaboren els promotors, hauran d'incloure les mesures i solucions més adequades respecte als camins i servituds de pas, i per als llits i rieres per al vessament de les aigües, tant públiques com privades, que, com a conseqüència de l'ordenació establida per aquests instruments de desenvolupament del pla, queden és d'ordenació. En conseqüència, els promotors, a través dels esmentats plans, queden obligats a definir i localitzar altres alternatives que satisfacen la mateixa funcionalitat territorial o, si és el cas, a establir els criteris que justifiquen la seua supressió definitiva.
Les solucions que s'aporten en aquest sentit, hauran d'elaborar-se de conformitat amb el que s'ha establit en el Codi Civil i en les legislacions sectorials vigents que resulten d'aplicació, atenent la naturalesa i la titularitat dels béns i drets efectivament afectats per l'actuació, i es respectaran, en tot cas, les servituds legals fixades per la normativa de carreteres, camins i aigües.
Article 15. Procediment d'expropiació i servituds
Justificada legalment la utilitat pública de les instal·lacions de producció d'energia eòlica, han de preveure's, necessàriament, les prescripcions normatives en matèria d'expropiació, per a aquells que no hagueren convingut lliurement amb els promotors l'adquisició o qualsevol altre dret d'ús o utilització sobre les seues propietats.
La Llei 54/1997, de 27 de novembre, d'Ordenació del Sector Elèctric, en l'article 52.1 declara la utilitat pública de les instal·lacions elèctriques de generació, transport i distribució d'energia elèctrica “als efectes d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i l'exercici de servitud de pas”.
El règim d'expropiació es regula parcialment en la Llei d'Ordenació del Sector Elèctric, tot sent d'aplicació supletòria la legislació general sobre expropiació, segons el que estableixen l'article 55 de la Llei d'Ordenació del Sector Elèctric i l'article 2 del Reglament d'Expropiació Forçosa. Igualment, i d'acord amb el que s'ha establit en l'esmentat article 55, s'aplicarà el Codi Civil quan siga procedent.
Per la seua banda, el règim de les servituds s'inclou en els articles 56 i 57 de la Llei d'Ordenació del Sector Elèctric.
El procediment administratiu per a l'obtenció de l'autorització per a la instal·lació dels parcs eòlics preveu, expressament, que els promotors dels plans seleccionats presenten, quan siga procedent, la relació d'interessats i de béns i drets que queden afectats per les instal·lacions, als efectes d'expropiació forçosa i imposició de servituds, i també la relació d'organismes interessats, en els supòsits en què puguen quedar afectats béns de domini públic o patrimonials.
L'autorització administrativa per a la instal·lació dels parcs eòlics comportarà, si és el cas, la declaració d'utilitat pública de les instal·lacions a efectes d'expropiació i d'imposició de servituds, i també la necessitat d'urgent ocupació, sense perjudici de la necessitat d'obtenir totes les llicències o autoritzacions que siguen exigibles de conformitat a dret.
Article 16. Càrregues i obligacions derivades dels instruments d'execució i desenvolupament del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana
Els promotors de les actuacions estaran obligats al compliment de les obligacions i càrregues que s'especifiquen en els plans especials dels parcs eòlics i en els plans energètics que es formulen i s'aproven definitivament per a les àrees o zones homogènies previstes en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.
En concret, en els plans energètics els promotors hauran de determinar les mesures compensatòries que es proposen, i delimitar-ne el contingut, la quantia de la inversió i els terminis de l'execució, ja que pot tractar-se de mesures d'execució immediata o diferides en el temps. Per al seu desenvolupament, vigilància i execució serà exigible, si és el cas, la subscripció de convenis o acords amb les administracions o els organismes públics corresponents.
Article 17. Fiances
Amb caràcter general i com a garantia del compliment de la totalitat de les obligacions que corresponen al promotor, l'administració podrà exigir la constitució d'una fiança per l'import i amb les condicions següents:
– Del 2%, del pressupost total de les instal·lacions, que es tornarà quan s'expedisca l'acta de posada en marxa de les instal·lacions.
– Per l'import íntegre del cost de les instal·lacions d'evacuació conjunta per lots de zones, perquè en siga garantida l'execució subsidiària per l'administració, que es tornarà quan s'executen aquestes, amb un màxim del 3% del pressupost total de les instal·lacions.
A més a més, en virtut del que s'ha previst en l'article 6 de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, s'exigiran altres fiances a fi de garantir el correcte desenvolupament i el fidel compliment de les mesures correctores incloses en la declaració d'impacte i, fins i tot, amb la finalitat de garantir la correcta reposició a l'estat original del medi, en cas de desmantellament del parc, bé es produïsca aquest pel transcurs del termini o de manera anticipada, en els següents termes:
– Del 2% per a garantir el compliment del pla de vigilància ambiental i el desmantellament, si és el cas, de les instal·lacions, en el moment que s'expedisca l'acta de posada en marxa.
Article 18. Seguiment del desenvolupament i l'execució del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana
1. Les conselleries afectades pel desenvolupament i l'execució del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana arbitraran els procediments necessaris per a portar a cap el seguiment d'aquest procés, a fi de detectar les desviacions que es puguen produir respecte de les previsions inicialment plantejades pel pla i la seua declaració d'impacte ambiental, amb independència del procediment previst en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, apartat 9, estratègies d'actuació, punt 7, seguiment del compliment de cada una de les accions proposades per les empreses adjudicatàries de l'aprofitament eòlic a la Comunitat Valenciana.
2. Detectada qualsevol desviació en el desenvolupament i l'execució del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, tant si és conseqüència de causes sobrevingudes –canvis tecnològics en la producció d'energia elèctrica a partir de la força del vent, o d'altres–, com si es produeix com a conseqüència d'un major detall i precisió en l'anàlisi i el diagnòstic o en la enumeració minuciosa de les determinacions que correspon adoptar als instruments de desenvolupament i execució del Pla Eòlic, inclosos els corresponents estudis d'impacte ambiental, o projectes d'execució, es donarà compte a la Conselleria d'Indústria i Comerç, la qual promourà les modificacions que resulten pertinents o iniciarà les accions oportunes.
Article 19. Revisió i modificació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana i dels seus instruments de desenvolupament i execució
1. En aquells supòsits en què a conseqüència de canvis estructurals en el sector energètic, canvis en l'estructura del territori causats per l'execució d'obres d'infraestructura i equipament, canvis en el poblament o en les formes d'implantació de les activitats econòmiques, fins i tot en els factors caracteritzadors del medi físic a conseqüència d'un millor coneixement de les seues característiques degut a estudis i anàlisis que hi aprofundisquen, es podrà portar a cap la revisió del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.
La revisió del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana s'efectuarà seguint el mateix procediment que per a la seua formulació, elaboració i aprovació.
2. En aquells supòsits a què fa referència el número 2 de l'article anterior, sobre el seguiment del desenvolupament i l'execució del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, es podrà efectuar la modificació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.
Les modificacions del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana es podran portar a cap en el mateix instrument de desenvolupament amb ocasió de la formulació, l'elaboració i l'aprovació del qual s'hagen detectat les desviacions respecte de les previsions del Pla Eòlic, de conformitat amb el que s'ha establit en l'article 55 de la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística. En aquests supòsits l'adaptació del Pla Eòlic als canvis es portarà a cap, si es tracta de meres addicions, mitjançant l'annexió dels nous documents a aquest, i es tracta de rectificacions a determinacions adoptades, mitjançant la reformulació o refosa d'aquestes.
3. A iniciativa dels adjudicataris de l'execució dels plans energètics, plans especials per a l'ordenació de les zones eòliques i estudis d'impacte ambiental, se'n podrà promoure la modificació mitjançant estudi de detall o projecte d'execució. Per aquest procediment podran modificar-se aquelles determinacions dels plans energètics, plans especials per a l'ordenació de zones eòliques i estudis d'impacte ambiental que no afecten el que s'ha disposat en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana i el corresponent estudi d'impacte ambiental, quan com a conseqüència de les majors especificacions que s'hagen de realitzar amb ocasió de l'elaboració dels projectes d'execució, fins i tot el replantejament o l'execució material de les instal·lacions, es faça necessari introduir xicotetes modificacions en la delimitació de les zones o en les actuacions previstes en aquests.
CAPÍTOL III
Classificació del territori de la Comunitat Valenciana segons
la seua aptitud per a ser suport d'instal·lacions eòliques
Secció primera
Disposicions de caràcter general
Article 20. Aptitud del territori per a albergar instal·lacions eòliques en les àrees amb recurs aprofitable
Als efectes de determinar l'aptitud del territori de la Comunitat Valenciana per a albergar instal·lacions d'aprofitament eòlic, el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana efectua una distinció entre dos tipus d'espais: per una part, aquells sobre els quals hi ha recurs eòlic aprofitable, i per una altra els espais exteriors a aquests, que constitueixen la resta de la Comunitat Valenciana.
Sobre els espais en els quals hi ha recurs eòlic aprofitable, l'anàlisi ambiental efectuada en el pla és la que determina l'aptitud, i respecte d'això es poden distingir tres situacions diferenciades:
1r) Zones no aptes: són aquelles sobre les quals el pla no permet la implantació d'instal·lacions d'aprofitament eòlic, per incórrer en algun dels criteris d'exclusió fixats pel mateix pla. Es representen en color roig en els plans finals d'aptitud que formen part de la documentació gràfica del pla.
2n) Zones aptes amb compliment de prescripcions: són aquelles que, sense presentar interferència amb cap dels criteris d'exclusió assenyalats pel pla, incorren en algun dels criteris d'observança de prescripcions fixats per aquest. Es tracta de zones sobre les quals es considera compatible la implantació d'instal·lacions d'aprofitament eòlic, encara que a l'escala de treball del document s'han observat valors ambientals més rellevants que en les merament aptes. S'hi representen en color blau en els plànols finals d'aptitud que formen part de la documentació gràfica del pla. En l'estudi d'impacte ambiental es descriuen amb trama ratllada les zones més sensibles.
3r) Zones aptes: són aquelles que no incorren en cap dels criteris d'exclusió ni d'observança de prescripcions fixats pel pla. La documentació que permeta el desenvolupament d'instal·lacions eòliques en les dites zones haurà d'incloure els preceptius estudis d'impacte ambiental, d'acord amb la normativa vigent i amb el contingut específic que s'hi determina en el pla. Es representen en color verd en els plànols finals d'aptitud que formen part de la documentació gràfica del pla.
Article 21. Determinacions del pla sobre els espais exteriors a les àrees amb recurs teòricament aprofitable
Sobre els espais exteriors a les àrees que disposen de recursos eòlics teòricament aprofitables, el pla adopta dues determinacions.
1r) Zones no aptes per a ser suport d'instal·lacions eòliques: apareixen en color roig en els plànols i, per coherència amb els criteris d'exclusió aplicats en l'interior de les àrees eòliques potencials, inclouen els espais dotats d'alguna figura de protecció mediambiental, els espais catalogat com a ZEPA, les zones humides i les reserves nacionals de caça.
2n) Resta del territori: en els plànols apareixen en color groc, i sobre ells no s'ha determinat la seua aptitud per a ser suport d'instal·lacions d'aprofitament eòlic. Podran passar a ser declarats com a aptes per a la ubicació d'instal·lacions eòliques en el cas que, en un futur i, després de constatar-se l'existència de recurs eòlic, els canvis en els actuals escenaris aconsellaren la revisió o modificació del present Pla Eòlic, i del procés d'aquesta revisió o modificació i mitjançant anàlisis similars a les efectuades en aquest, es concloguera la seua aptitud.
Article 22. Condicions específiques suplementàries que s'han de complir en les zones aptes
En les zones aptes, els estudis d'impacte ambiental que formen part de la documentació de desenvolupament posterior, hauran d'estar d'acord amb la normativa vigent i amb el contingut específic que s'hi determina en l'estudi d'impacte ambiental.
Secció segona
Condicionaments urbanístics per a la implantació
d'instal·lacions eòliques
Article 23. Classificació del sòl susceptible d'albergar parcs eòlics
Els parcs eòlics podran implantar-se, exclusivament, sobre sòl classificat com a no urbanitzable, o bé sobre sòl urbanitzable o urbà, sempre que aquest es trobe qualificat com d'ús industrial. Això implica que tot l'àmbit del parc objecte de desenvolupament mitjançant el corresponent pla especial previst en el Pla Eòlic, sobre el qual es declararà compatibilitat d'usos, ha de trobar-se sobre sòl la classificació o qualificació del qual siga l'anteriorment indicada. En el cas d'implantacions sobre sòl no urbanitzable, es considera indistint que aquest siga de règim comú o protegit.
Article 24. Distància mínima dels parcs eòlics a espais classificats com a sòl urbà o urbanitzable prèviament a l'existència d'aquells
Es fixa en 1.000 metres la distància mínima a la qual hauran de trobar-se els parcs eòlics de qualsevol espai classificat com a sòl urbà o urbanitzable, segons el planejament urbanístic municipal vigent en la data d'aprovació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana. Queda exclòs d'aquesta norma el sòl urbà o urbanitzable d'ús exclusivament industrial, per al qual no s'estableix cap distància mínima.
La condició de distància es materialitzarà comprovant que aquesta és la que hi ha, com a mínim, entre qualsevol aerogenerador, subestació o edifici auxiliar del parc, i l'àrea que en el planejament urbanístic identifique els sòls classificats com a urbans o urbanitzables d'ús no industrial.
Sense perjudici d'això, en els estudis d'impacte ambiental que formen part de la documentació d'adjudicació dels parcs, s'acreditarà que les distàncies –sempre superiors a 1.000 metres, en compliment del present article–, no causen impacte acústic ni cap perjudici sobre la població resident.
Article 25. Distància mínima entre els parcs eòlics i les àrees classificades com a sòl urbà o urbanitzable amb posterioritat a aquests
Qualsevol sòl que es classifique com a urbà o urbanitzable i el seu ús haja de ser distint de l'industrial, amb posterioritat a l'aprovació d'un parc eòlic, haurà de mantenir una distància mínima de 1.000 metres des de qualsevol punt de la seua superfície, fins a qualsevol aerogenerador, subestació o edifici auxiliar del parc. Aquesta condició s'aplicarà també a les construccions aïllades de caràcter no industrial que pogueren promoure's sobre sòl no urbanitzable.
Amb independència de l'obligatòria observança de la condició imposada en el present article, en l'estudi d'impacte ambiental o, si de cas hi manca, en la documentació tècnica que forme part de la documentació que sostinga el canvi de classificació del sòl o l'actuació de la qual es tracte, s'acreditarà que les distàncies definitives –sempre superiors a 1.000 metres, tot complint el present article–, no causen impacte acústic ni cap perjudici sobre la futura població afectada.
Article 26. Amplària dels camins d'accés a les instal·lacions eòliques
Els camins d'accés a les instal·lacions eòliques tindran una amplària, durant l'execució de les obres, delimitada a l'estrictament necessària per a la realització d'aquestes. Aquesta amplària es justificarà en l'estudi d'impacte ambiental que forme part de la documentació que cada promotor presentarà per a optar a l'adjudicació de les zones i en aquesta justificació es tindran en compte les condicions de seguretat necessàries per al desenvolupament de les esmentades obres. Finalitzades aquestes, l'amplària del camí es reduirà fins a 3,50 metres, i per a això es portaran a cap les necessàries tasques de remoguda de terres, revegetació i plantacions, que hauran de ser especificades i valorades en el mencionat estudi d'impacte ambiental.
Secció tercera
Zones eòliques i paràmetres de producció
Article 27. Divisió territorial per a l'explotació del recurs eòlic
Coherentment amb les estratègies d'actuació establides pel Pla Eòlic per al seu desenvolupament, el territori conjunt format per les zones aptes i aptes amb compliment de prescripcions, es divideix en zones susceptibles d'explotació. En són un total de quinze, i la seua delimitació respon a criteris de caràcter territorial, energètic i elèctric.
Article 28. Valors representatius de la capacitat de les zones eòliques
A cada una de les zones se li assignen, com a valors representatius de la seua capacitat, dos paràmetres: la potència de referència i el nombre màxim d'aerogeneradors. La potència de referència constitueix un valor orientatiu de la potència que s'instal·larà en la zona, mentre que el nombre màxim d'aerogeneradors és una dada prescriptiva, que no es pot excedir en cap cas, i que respon a consideracions de tipus mediambiental.
Article 29. Relació de zones previstes pel Pla Eòlic
La relació de zones previstes pel Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, amb el número d'identificació i l'assignació de potències de referència i el nombre màxim d'aerogeneradors, és la següent:
Zona Potència Nre. màxim
de referència d'aerogeneradors
1 95 MW 160
2 145 MW 230
3 145 MW 230
4 75 MW 120
5 145 MW 230
6 125 MW 200
7 75 MW 120
8 95 MW 160
9 175 MW 270
10 125 MW 200
11 125 MW 200
12 95 MW 160
13 75 MW 120
14 75 MW 120
15 125 MW 200
Total 1.695 MW 2.720
CAPÍTOL IV
Minimització de l'impacte ambiental i Pla de Vigilància Ambiental
Secció primera
Minimització de l'impacte ambiental
Article 30. Mesures per a la minimització de l'impacte ambiental
A fi d'eliminar o corregir els impactes que sobre el medi pot causar la implantació d'instal·lacions d'aprofitament eòlic, seran d'obligat compliment les mesures que, amb caràcter general, es recullen en l'estudi d'impacte ambiental del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.
Secció segona
Pla de Vigilància Ambiental
Article 31. Finalitat i fases del Pla de Vigilància Ambiental
El Pla de Vigilància Ambiental tindrà la finalitat de fixar les pautes per al control i el seguiment de les mesures protectores, correctores i compensatòries proposades en els estudis d'impacte ambiental que formen part de la documentació que haurà d'elaborar el contractista per a optar a l'adjudicació dels parcs eòlics. Constarà de tres fases: la primera fase es correspondrà amb el període d'execució de les mesures correctores i s'estendrà des de la data de l'acta de replantejament fins a la de recepció de les obres; la segona fase s'estén entre la recepció de les obres i el període de garantia; la tercera fase inclou el període d'explotació de les instal·lacions.
Article 32. Equip mínim per al desenvolupament del Pla de Vigilància Ambiental
L'equip mínim encarregat de portar a cap el present programa estarà compost per un titulat superior competent responsable d'aquest, que disposarà d'un ajudant i la resta de personal necessari per al seu correcte desenvolupament. Durant la primera fase, d'execució de les obres, es requerirà la presència a peu d'obra del tècnic competent, dedicat exclusivament a realitzar la vigilància ambiental d'aquestes durant tot el període d'execució, el qual registrarà els aspectes i les incidències més importants de l'evolució de les obres. Durant la segona, d'explotació, i durant el període de garantia, el seguiment serà de caràcter periòdic, mitjançant visites i informes, i serà, per tant, parcial la dedicació de l'indicat tècnic. Durant la tercera fase, no es necessita la presència d'un tècnic específic, serà suficient el control periòdic de determinades variables pels mateixos encarregats de la instal·lació.
Article 33. Tramesa dels informes derivats del Pla de Vigilància Ambiental
Els informes que es deriven del Programa de Vigilància hauran de trametre's a la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, que n'acreditarà el contingut i les conclusions.
Article 34. Mesures que s'aplicaran en el Pla de Vigilància Ambiental
Les mesures que formen part del Pla de Vigilància Ambiental són les que s'indiquen en l'estudi d'impacte ambiental del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Sol·licituds presentades abans de l'aprovació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana
Les entitats que tingueren en tràmit sol·licituds d'autorització per a la instal·lació de parcs eòlics podran optar per actualitzar les seues sol·licituds d'acord amb el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana o desistir-ne; en aquest cas podran sol·licitar la devolució de les taxes administratives pagades al seu dia, després de l'acreditació prèvia de l'esmentat pagament. En cap cas serà procedent l'abonament dels costos d'elaboració de la documentació presentada.
Sense perjudici d'això anterior, es podrà tornar a presentar una nova sol·licitud d'autorització, d'acord amb el procediment previst en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.
Segona. Informe de la Conselleria d'Indústria i Comerç respecte de les actuacions en l'interior de les zones eòliques i la seua zona d'influència, fins a l'adjudicació de les zones eòliques
En el període comprés entre l'aprovació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana i la informació pública dels plans energètics, plans especials per a l'ordenació de les zones eòliques i estudis d'impacte ambiental, que suspén l'aprovació de programes i l'atorgament de llicències, les modificacions del planejament que classifiquen sòl com a urbà o urbanitzable amb usos distints de l'industrial, i també l'aprovació de programes i l'atorgament de llicències en l'interior de les zones aptes per a la instal·lació de parcs eòlics i en la zona d'influència establida en les presents normes, s'ajustarà a informe preceptiu de la Conselleria d'Indústria i Comerç.
Valencia, 26 de juliol de 2001.
El conseller secretari del Govern Valencià

linea