diari

DECRET 208/1996, de 26 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es modifica la disposició transitòria cinquena del Decret 60/1995, de 18 d' abril, del Govern Valencià, de Creació del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana, relativa al termini d'adaptació d'estatuts a la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General.

(DOGV núm. 2878 de 27.11.1996) Ref. Base de dades 3156/1996

DECRET 208/1996, de 26 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es modifica la disposició transitòria cinquena del Decret 60/1995, de 18 d' abril, del Govern Valencià, de Creació del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana, relativa al termini d'adaptació d'estatuts a la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General.
I
La Llei 30/1994, de 24 de novembre (BOE del 25), de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General, preveu, en el número 1 de la disposició transitòria segona que les fundacions ja constituïdes hauran d'adaptar els seus estatuts a allò que estableix la llei esmentada i presentar-los al Registre de Fundacions en el termini de dos anys des de la seua entrada en vigor, és a dir, fins al 26 de novembre de 1996, d'acord amb el número 1 de la disposició final segona. Així mateix, determina un termini d'igual durada, comptador des de l'acabament de l'inicial, i amb la mateixa finalitat d'adaptació, sotmetent-ne la concessió pel Protectorat que els òrgans de govern de les fundacions ho sol·liciten raonadament i sempre que hi concórreguen circumstàncies acreditades que objectivament ho justifiquen. Aquest precepte, d'acord amb la disposició final primera de la llei esmentada, no constitueix legislació bàsica, la qual cosa permet la regulació d'aquesta matèria amb plena competència per part de la Generalitat Valenciana.
En l'exercici d'aquesta competència, el Decret 60/1995, de 18 d'abril (DOGV del 5 de maig), del Govern Valencià, de Creació del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana, a la disposició transitòria cinquena, es va referir al termini d'adaptació d'estatuts, si bé per remissió a la regulació general establida a la Llei 30/1994.
II
La normativa relativa a l'adaptació dels estatuts fundacionals exigeix que la modificació no siga merament formal, sinó que englobe una actualització total de la situació economicofinancera de les fundacions (elaboració dels comptes anuals relatius a diversos exercicis, sanejament financer, investigació i esbrinament del patrimoni actual de les fundacions, etc.), dels fins inicialment instituïts pel fundador i del seu patronat (exigència d'acceptacions de càrrecs, reestructuració integral d'aquest, simplificació o ampliació del seu nombre, designació, elecció o identificació de qui haja d'ocupar els seus càrrecs, etc.), fins i tot, i no menys rellevant, una regularització comptable i fiscal. Per últim, en certs supòsits, més que no pas d'una adaptació, es tracta d'obrir un autèntic procediment d'extinció, atesa la impossibilitat d'acomplir fins, d'inexistència de patrimoni fundacional o d'ambdues causes. I això afegit a les característiques especials de les fundacions beneficoassistencials, les quals fins ara s'han regit per disposicions que daten del segle passat.
Resulta necessari, per tant, que l'administració autonòmica atenga eficaçment la problemàtica singularitzada descrita, la qual cosa, des del punt de vista normatiu, exigeix l'aprovació d'aquest decret, configurant el segon termini d'adaptació d'estatuts a la Llei 30/1994 no com a termini requerit d'expressa i específica sol·licitud per les fundacions, sinó entenent concedida d'ofici aquesta segona pròrroga, la qual abastarà fins al 26 de novembre de 1998 inclusivament, data que coincideix amb l'establida per la Llei 30/1994 com a final del període total d'adaptació.
En definitiva, aquesta modificació implica de facto una ampliació qualitativa del termini, amb la qual cosa es facilita a les fundacions la tasca d'adaptació, o si escau, d'elaboració d'estatuts, si més no, evitant-los l'obligació de presentar sol·licituds de pròrroga del termini inicial.
Per tant, a proposta del conseller de Presidència i amb la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 26 de novembre 1996,
DECRETE
Article únic
Modificar la disposició transitòria cinquena del Decret 60/1995, del 18 d'abril (DOGV del 5 de maig), del Govern Valencià, de Creació del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana, que quedarà amb la següent redacció:
«Les fundacions constituïdes amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General, que es troben sotmeses al Protectorat de la Generalitat Valenciana, hauran d'adaptar els seus estatuts a allò disposat en aquella llei i presentar-los al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana abans del 27 de novembre de 1998.»
DISPOSICIó FINAL
Aquest decret vigirà el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 26 de novembre de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
El conseller de Presidència,
JOSÉ JOAQUíN RIPOLL SERRANO

linea