diari

ORDE de 14 de juny de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim per al 2002 de les ajudes previstes en l'Ordre de 25 d'octubre de 2000, per la qual s'establix un règim d'ajudes per a realitzar determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. [2002/X7850]

(DOGV núm. 4295 de 18.07.2002) Ref. Base de dades 3184/2002

ORDE de 14 de juny de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim per al 2002 de les ajudes previstes en l'Ordre de 25 d'octubre de 2000, per la qual s'establix un règim d'ajudes per a realitzar determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. [2002/X7850]
L'Orde de 25 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, establix un règim d'ajudes per a realitzar determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva i es convocava la concessió de les ajudes per a l'exercici 2000 (DOGV núm. 3.869 de 02.11.00).
L'article primer de l'esmentada ordre establix que la dotació anual estarà en funció de l'assignació que per a aqueix règim d'ajudes establisca la corresponent llei de pressuposts.
Atès que l'article 47.11.b del text Refós DE la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, exigix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana fixar l'import global màxim, així com la línia pressupostària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article únic
Les ajudes per a realitzar determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva convocades per l'Orde de 25 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient es finançaran a càrrec del capítol IV de la secció 14, servei 03, programa 442.30, línia T3344, dels pressuposts de la Generalitat Valenciana, amb un import global màxim de 137.521 euros, per al 2002.
DISPOSICIÓ FINAL
La present orde vigirà des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 14 de juny de 2002
El conseller de Medi Ambient,

linea