diari

LLEI 5/2004, de 13 de juliol, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 2/2001, d'11 de maig, de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes a la Comunitat Valenciana [2004/7273]

(DOGV núm. 4797 de 14.07.2004) Ref. Base de dades 3188/2004

LLEI 5/2004, de 13 de juliol, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 2/2001, d'11 de maig, de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes a la Comunitat Valenciana [2004/7273]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
Els municipis de Monserrat, Montroy, Real de Montroi, Alfarp, Catadau i Llombai patixen des de fa anys restriccions periòdiques en el subministrament d'aigua potable.
El creixement que es produix als nuclis urbans d'estes poblacions i les urbanitzacions del seus termes exigix la màxima urgència de la resolució definitiva d'este tema.
A partir de la situació actual cal acudir a la cooperació interadministrativa i col·laboració institucional, de la qual constituïxen un exemple clar les entitats metropolitanes, amb funcions de prestació comuna de servicis.
La Llei 2/2001, d'11 de maig, de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes a la Comunitat Valenciana, va crear l'entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics, a la qual correspon la competència del servici d'aigua en alta, la producció i subministrament fins al punt de distribució municipal, així com determinades facultats en matèria de sanejament d'aigües residuals.
En el marc d'una gestió eficient i solidària dels recursos i una planificació racional del territori cal la inclusió dels citats municipis de Monserrat, Montroy, Real de Montroy, Alfarp, Catadau i Llombai en esta Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics, amb el fi primordial de pal·liar, en el termini més breu possible, els greus problemes d'aigua que patixen i que han sigut anteriorment exposats.
Es tracta amb això d'avançar en la idea de solidaritat, i destacar la importància que té la col·laboració interadministrativa en la prestació d'un servici essencial per a la superació de desequilibris interterritorials existents i que pretén com a objectiu final l'augment de la qualitat de vida dels ciutadans, i en definitiva, el progrés social.
Per a procedir a l'esmentada inclusió cal tindre en compte que l'article 43.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, precepte de caràcter bàsic, establix entre altres qüestions que la modificació per una comunitat autònoma d'un àrea metropolitana ha de fer-se mitjançant llei i prèvia audiència de l'Administració de l'Estat i dels ajuntaments i diputacions afectats.
Per tant, en el present supòsit, per a procedir a la modificació de la Llei 2/2001, s'ha donat audiència a l'Administració de l'Estat, a la Diputació Provincial de València, als municipis que s'han d'integrar a l'àrea metropolitana i a l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics.
Article únic
Es modifica l'apartat 1 de la disposició addicional primera de la Llei 2/2001, d'11 de maig, de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes a la Comunitat Valenciana, el qual queda redactat de la forma següent:
«DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
1. Es crea l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics a l'àrea territorial integrada pels municipis d'Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Alfarp, Almàssera, Benetússer, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Catadau, Catarroja, Emperador, Foios, Godella, Lugar Nuevo de la Corona, Llombai, Manises, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Moncada, Monserrat, Montroy, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, la Pobla de Farnals, Puçol, Puig, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Real de Montroy, Rocafort, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Torrent, Valencia, Vinalesa i Xirivella».
DISPOSICIÓ FINAL
La present Llei vigirà el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 13 de juliol de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea