diari

ACORD de 10 de juny de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte de declaració del Paisatge Protegit de la Serra de Benicadell, durant la tramitació d'aquest. [2005/X6824]

(DOGV núm. 5027 de 14.06.2005) Ref. Base de dades 3196/2005

ACORD de 10 de juny de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte de declaració del Paisatge Protegit de la Serra de Benicadell, durant la tramitació d'aquest. [2005/X6824]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 10 de juny de 2005, va adoptar l'acord següent:
Per Ordre de 30 de maig de 2005, la Conselleria de Territori i Habitatge va acordar iniciar el procediment per a la declaració del Paisatge Protegit de la Serra de Benicadell.
Mentre culmina el procediment administratiu de tramitació de la declaració, fins al moment de l'entrada en vigor, després de l'aprovació prèvia definitiva pel Consell de la Generalitat, cal assegurar que en l'àmbit territorial afectat per la declaració no puguen realitzar-se accions que modifiquen o deterioren substancialment, de forma irreversible, la realitat territorial i ambiental l'ordenació i gestió de la qual són objecte de l'esmentat projecte de declaració, de conformitat amb el que ha establit en matèria de protecció preventiva l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per això, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer
En l'àmbit territorial afectat pel Projecte de decret de declaració del Paisatge Protegit de la Serra de Benicadell regiran, durant el període transitori des de l'inici del procediment fins a l'aprovació d'aquest decret pel Consell de la Generalitat, les mesures cautelars establides amb caràcter genèric per l'article 28, apartat 1.a), de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Segon
1. A partir de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quedaran sotmeses a informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, les llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28, apartat 1, lletres b) a f), que afecten l'àmbit territorial establit en l'Ordre de 30 de maig de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es va acordar iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de la Serra de Benicadell.
2. Aquestes mesures cautelars no afectaran els procediments administratius en matèria de planificació urbanística, edificació, dotació d'infraestructures, gestió dels recursos naturals renovables i avaluació d'impacte ambiental que, en el moment de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es troben en tramitació, els quals s'hauran d'ajustar exclusivament als requisits i condicionants ambientals establits en les respectives legislacions sectorials.
Tercer
No podran autoritzar-se en l'àmbit territorial afectat, durant la tramitació del projecte de declaració de paisatge protegit de la Serra de Benicadell fins a l'aprovació, actuacions no previstes en els anteriors apartats.
Quart
Les mesures cautelars a què es refereix aquest acord estaran vigents fins a la declaració del Paisatge Protegit de la Serra de Benicadell, sense que, en cap cas, la vigència d'aquestes puga superar els tres anys.
Cinqué
Aquest acord tindrà efecte des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra aquest acord, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 10 de juny de 2005
La consellera secretària del Consell de la Generalitat, per substitució,
GEMA AMOR PÉREZ

linea