diari

ORDRE de 30 de maig de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de la Serra de Benicadell. [2005/X6535]

(DOGV núm. 5027 de 14.06.2005) Ref. Base de dades 3197/2005

ORDRE de 30 de maig de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de la Serra de Benicadell. [2005/X6535]
La serra de Benicadell és la serra que serveix de frontera natural entre les comarques de la Vall d'Albaida al nord i el Comtat al sud i constitueix el límit entre les províncies d'Alacant i València, s'alça sobre un aclarit paisatge, entre les dilatades valls d'Albaida i el Comtat.
Aquest espai natural destaca per posseir una allargada mola que dibuixa una bella silueta recognoscible a grans distàncies, delineada per una prolongada i elegant cresteria de grisenca calcària que en corona el cim.
La gran altitud que aconsegueix la serra, amb els 1.104 metres del pic de Benicadell, retenen els freds i humits vents del nord, i produeixen una precipitació notablement superior en la vessant d'ombria. Aquest fet, unit a una menor insolació, comporta una major disponibilitat de recursos hídrics per a la vegetació.
El pas del temps ha produït una constant alteració i erosió de la roca calcària, sensible a l'anhídrid carbònic dissolt en l'aigua de la pluja, fenomen que es coneix com carstificació, i que ha donat lloc a infinitat de formes geològiques molt capritxoses, i configura un espectacular sistema hidrogeològic que fa tan particular i agresta la serra de Benicadell, amb nombrosos fenòmens de surgència que fan possible l'existència d'un gran nombre de fonts i brolladors.
La serra de Benicadell és a més un espai utilitzat des de temps prehistòrics com a hàbitat de grups humans, que van trobar en les seues coves i vessants un lloc de refugi i caça. Ja en l'època romana i àrab es van realitzar construccions per a la captació i la canalització d'aigües per al reg d'hortes i abastiment de poblacions, mentre que a l'Edat Mitjana es van construir, en cingles de difícil accés, torres i castells, destaca el castell de Carbonera –antic castell andalusí– construït amb pedra calcària segons la tècnica de pedra engaltada.
Més recents, encara que d'elevat valor etnològic són les magnífiques neveres que es van excavar per a la conservació de la neu, entre les quals destaquen la nevera de Benicadell, de Dalt, de Baix, de la Lloma Solaneta, de Xamarra i del Corral de Diego.
En definitiva, la serra de Benicadell constitueix un espai natural apreciat pels habitants de la zona com a lloc d'oci i esplai, enriquit per paratges de profund significat social i cultural per als municipis. Un paisatge en la conformació del qual té molt a veure l'acció humana al llarg de la història, que ha configurat ambients nous i diversos.
El règim del paisatge protegit ha d'atendre la realitat territorial i, en conseqüència, no es configura en forma estàtica, sinó que assenta les bases per a un mecanisme de gestió activa basat en una atenció especial als processos econòmics, socials i territorials que són responsables de l'evolució del sistema i de la seua adaptació a les noves realitats històriques.
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, contempla la figura de paisatge protegit com l'especialment indicada per a la conservació i la gestió racional d'ambients significatius per la relació harmoniosa entre l'activitat humana i l'ambient físic.
El règim de gestió de l'espai protegit propugna l'ús sostenible dels recursos naturals, i inclou en aquest concepte una important funció social derivada de l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels seus valors ambientals i culturals.
Aquests criteris de gestió, que són la base del règim jurídic establit pel decret de declaració del paisatge protegit, seran desenvolupats detalladament en el Pla rector d'ús i gestió de l'espai protegit.
D'altra banda, l'article 28 de l'esmentada Llei 11/1994 articula un règim de protecció preventiva aplicable als àmbits territorials afectats pels projectes de declaració d'espai protegit, amb caràcter cautelar fins a l'aprovació del corresponent decret de declaració. Aquest règim permet habilitar les mesures necessàries per a evitar el deteriorament dels valors objecte de protecció durant aquest període. La forma d'aplicació d'aquestes mesures cautelars s'estableix per acord del Consell de la Generalitat.
Per tot això, en exercici de les competències i atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental estatal i autonòmica d'aplicació en el cas, correspon iniciar l'expedient de declaració del Paisatge Protegit de la Serra de Benicadell, i a l'efecte,
ORDENE
Article 1
1. S'acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de la Serra de Benicadell, l'àmbit territorial inicial del qual figura com a annex a la present ordre. Aquest àmbit inicial té una extensió de 2.158,81 hectàrees en els municipis d'Albaida, Atzeneta d'Albaida, Carrícola, el Palomar, Bufali, Bèlgida, Otos, Beniatjar, Ráfol de Salem i Salem.
2. Aquest àmbit inicial podrà ser objecte d'ampliació durant el procediment de declaració del Paisatge Protegit de la Serra de Benicadell, a proposta dels ajuntaments els municipis dels quals estiguen afectats territorialment per aquesta ampliació.
Article 2
1. De conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de març, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, dins d'aquest àmbit no poden atorgar-se per part de les administracions competents, autoritzacions, llicències o concessions, que habiliten per a la realització d'actes de transformació de la realitat física i biològica sense que existisca, amb caràcter previ, informe favorable de la Conselleria de Territori i Habitatge. Aquest informe serà de caràcter preceptiu i vinculant, i ha de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
2. Les mesures cautelars a què fa referència l'anterior apartat 1, de conformitat així mateix amb l'esmentat article 28 de la Llei 11/1994, tindran una vigència màxima de tres anys i podran ser complementades i especificades, per a un millor compliment dels objectius del paisatge protegit, mitjançant un acord del Consell de la Generalitat, a proposta del conseller de Territori i Habitatge.
Article 3
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar les actuacions que tendeixen a la declaració del Paisatge Protegit de la Serra de Benicadell, mitjançant la tramitació de l'oportú expedient administratiu conforme al procediment legal previst.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre tindrà efectes des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de maig de 2005
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea