diari

DECRET 136/2001, de 26 de juliol de 2001, del Govern Valencià, de modificació del Decret 238/1997, de 9 de setembre, pel qual es constitueixen els òrgans consultius i d'assessorament en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius. [2001/X7733]

(DOGV núm. 4058 de 06.08.2001) Ref. Base de dades 3200/2001

DECRET 136/2001, de 26 de juliol de 2001, del Govern Valencià, de modificació del Decret 238/1997, de 9 de setembre, pel qual es constitueixen els òrgans consultius i d'assessorament en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius. [2001/X7733]
Amb l'aprovació del Decret 238/1997, de 9 de setembre, pel qual es constitueixen els òrgans consultius i d'assessorament en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, el Govern Valencià va donar compliment a l'article 36 de la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, per a fomentar la participació social en aquest camp, mitjançant la creació del Consell Assessor de la Generalitat Valenciana en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius.
El Consell Assessor és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, adscrit a la Conselleria de Benestar Social, l'objecte del qual és promoure la participació de la comunitat i afavorir la coordinació i racionalització en la utilització de recursos. En ell estan representades les Administracions Públiques, les Organitzacions No Governamentals i els professionals que treballen en aquest camp, les universitats de la Comunitat Valenciana, les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, les associacions d'usuaris/es i consumidors/es i els col·legis professionals, així com altres òrgans col·legiats de la Generalitat Valenciana que mantenen estreta relació amb els objectius del Consell Assessor.
Transcorreguts tres anys des de la seua constitució, la mateixa naturalesa dinàmica dels actors implicats en la matèria han produït modificacions en les circumstàncies que van motivar la composició inicial del Consell Assessor.
D'una banda, la Llei 7/1999, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Reconeiximent de la Universitat Cardenal Herrera-CEU, fa necessari ampliar la quota de vocals designats per les universitats valencianes. De la mateixa manera, els canvis sorgits al si d'algunes Organitzacions No Governamentals representades obliga, igualment, a realitzar certes matisacions en la composició del Consell Assessor. Així, la necessària participació d'aquelles entitats amb major implantació a la Comunitat Valenciana, o l'aclariment en la designació de representants en aquelles entitats que han demostrat dificultats en l'elecció d'aquests, han motivat la incorporació de noves alternatives en el text normatiu, sempre respectant l'objectiu i la naturalesa pròpies del Consell Assessor.
Cal destacar, per la seua especial rellevància quant a l'increment en la seua participació, l'augment de vocals designats per les Administracions Locals, tant per part de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies com per les tres diputacions provincials valencianes, que s'incorporen al Consell Assessor. Respecte d'això cal recordar que, tant els Ajuntaments i Mancomunitats, com la Federació i les mateixes Diputacions, tenen un paper especialment rellevant en la coordinació d'actuacions, segons el que disposen els articles 43 i 44 de la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius. Per aquesta raó s'entenia escassa la seua representació en la composició anterior del Consell Assessor, més encara quan les creixents demandes en el camp de l'atenció i prevenció de les drogodependències ha anat acompanyada d'una major participació activa d'aquestes administracions públiques.
Finalment, havia de regular-se el mandat com a membres del Consell Assessor, tant per a aquells integrants que adquiriren aquesta condició en virtut d'un procés previ d'elecció, com per als qui foren directament designats per les distintes entitats públiques i privades que estan representades en el Consell Assessor. Si en el primer cas és obvi esperar modificacions en els interessos dels electors representats, en el segon cas no ha d'oblidar-se la desídia que pot produir-se quan no es revisen periòdicament les representacions davant dels òrgans col·legiats.
En virtut de tot allò que s'ha exposat, d'acord amb el que estableix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Govern Valencià, d'acord amb el Consell Assessor de la Generalitat Valenciana en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, a proposta del conseller de Benestar Social, d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 26 de juliol de 2001,
DECRETE
Article 1
Es modifica l'article 1.3 del Decret 238/1997, de 9 de setembre, del Govern Valencià, que queda redactat com segueix:
«3. El Consell Assessor està compost pels següents membres:
a) President o presidenta: el conseller o la consellera de Benestar Social.
b) Vicepresident o vicepresidenta: el director o la directora general de Drogodependències.
c) Vocals:
– Quatre vocals designats pel conseller o la consellera de Benestar Social, d'entre persones amb reconegut prestigi en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius.
– Tres vocals, en representació de les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana, designats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
– Tres vocals, cada un d'ells en representació de cada diputació provincial de la Comunitat Valenciana, designats per la presidència d'aquestes.
– Un o una vocal designat pel delegat o la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana.
– Un o una vocal designat pel Consell Valencià de Benestar Social.
– Un o una vocal designat pel Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
– Tres vocals designats per la Federació Grup Valencià en Drogodependències i altres Trastorns Addictius.
– Tres vocals designats pel conseller o la consellera de Benestar Social, d'entre les organitzacions no governamentals que realitzen actuacions en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, en dues o més províncies de la Comunitat Valenciana, no integrats en la Federació d'Alcohòlics Rehabilitats de la Comunitat Valenciana ni en la Federació Grup Valencià en Drogodependències i altres Trastorns Addictius.
– Un o una vocal en representació de les organitzacions no governamentals que treballen en matèria d'atenció i/o prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, no representades en la Federació d'Alcohòlics Rehabilitats de la Comunitat Valenciana ni en la Federació Grup Valencià en Drogodependències i altres Trastorns Addictius, elegit per elles i entre aquestes.
– Un o una vocal per cada una de les universitats de la Comunitat Valenciana, designats pel corresponent rector.
– Dos vocals en representació de les societats científiques especialitzades en drogodependències amb major nombre de socis a nivell nacional, elegits per elles i d'entre elles.
– Dos vocals designats per i entre les centrals sindicals, que hauran obtingut la condició de més representatives en la Comunitat Valenciana, en proporció a la seua representativitat, d'acord amb el que disposen els articles 6.2 i 7.1 de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical.
– Dos vocals en representació dels professionals que presten serveis en les unitats de conductes addictives de titularitat pública, designats per ells i d'entre ells.
– Dos vocals en representació dels professionals que presten serveis en els centres, serveis o unitats d'atenció i/o prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, degudament acreditats, designats per ells i d'entre ells.
– Un vocal o una vocal en representació de les associacions d'usuaris i usuàries i consumidors i consumidores, designat pel Consell Assessor de Consum de la Comunitat Valenciana d'entre els seus membres pertanyents a tals associacions.
– Dos vocals designats un d'ells per l'organització veïnal més representativa de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el nombre d'associats a l'esmentat territori, i l'altre per la següent associació veïnal més representativa, d'acord amb el mateix criteri.
– Dos vocals designats per i entre les associacions empresarials d'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana que compten en aquesta amb un mínim del 15% de les empreses.
– Dos vocals designats per la Unió Col·legial de la Comunitat Valenciana, entre els col·legis professionals de sectors implicats en l'atenció i/o la prevenció de les drogodependències.
d) Secretari o Secretària: un/una funcionari/a de la Direcció General de Drogodependències, designat pel seu titular, que actuarà amb veu però sense vot».
Article 2
Es modifica l'article 1.6 del Decret 238/1997, de 9 de setembre, del Govern Valencià, que queda redactat de la següent manera:
«6. Els membres del Consell Assessor seran elegits o designats per a un període de quatre anys, sent reelegibles, per períodes d'igual duració, mitjançant la repetició dels corresponents procediments de designació a la conclusió de cada període. No obstant això, els membres del Consell Assessor podran ser remoguts quan ho decidisca la institució o l'òrgan que els va designar, o ben quan s'acredite, en expedient contradictori substanciat per la Direcció General de Drogodependències, major representativitat per part d'alguna altra organització o associació.
Tots els membres del Consell podran delegar per escrit en favor d'una altra persona l'assistència a les sessions».
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Tots els membres del Consell Assessor hauran de ser elegits i/o designats per les entitats o persones a qui representen, en el termini màxim de dos mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang s'oposen al que estableix aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller o la consellera de Benestar Social per a dictar totes les disposicions que calga en desenvolupament de les previsions d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 26 de juliol de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Benestar Social,

linea