diari

LLEI 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització, de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 2657 de 31.12.1995) Ref. Base de dades 3208/1995

LLEI 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de mesures fiscals, administratives i
d'organització, de la Generalitat Valenciana.
Sia notori i manifest, a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes, han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Atonomia, en nom del Rei promulgue la Llei següent:

PREàMBUL

Una millor consecució dels objectius de política pressupostària i econòmica recollits en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1996, requereix l'adopció d'un conjunt de mesures, de distinta naturalesa i que afecten una part fonamental dels sectors en què es desenvolupa l'activitat de la Comunitat, la finalitat bàsica de les quals és facilitar el compliment d'aquests objectius.
En aquest sentit, la Llei recull mesures, de diversa naturalesa i abast, que afecten sectors tals com el règim jurídic del personal al servei de la Generalitat, el patrimoni de la Generalitat, la contractació administrativa, el règim de determinades taxes, la gestió pressupostària, i l'administració institucional dependent de la Generalitat Valenciana.
En matèria del personal al servei de la Generalitat Valenciana, cal destacar, per una banda, la incorporació al text de determinats preceptes que tradicionalment s'inclouen en la Llei de Pressupostos, en considerar que situar-los en aquesta Llei és més correcte des d'un punt de vista tècnico-jurídic, per l'altra, tota una sèrie de modificacions puntuals en la normativa de funció pública, especialment pel que fa a la regulació de les comissions de servei, per considerar que cal precisar aspectes concrets que generaven disfuncionalitats en l'aplicació concreta d'aquesta.
En matèria de la gestió del patrimoni de la Generalitat s'han introduït igualment tota una sèrie de modificacions en la vigent Llei de Patrimoni de la Generalitat, dirigides a perfeccionar el règim jurídic de les alienacions del patrimoni moble i immoble.

En matèria de contractació, els preceptes introduïts estan condicionats principalment per la publicació, en el mes de maig de 1995, de la nova Llei de Contractes d'Administracions Públiques; en aquest sentit, el text autonòmic recull per una banda determinades concrecions en matèria de contractes menors i per l'altra l'interés de l'executiu per elaborar, abans del primer semestre de 1996, un text propi, que respectant les bases estatals, establisca per primera vegada un règim jurídic propi per als contractes en l'àmbit de la comunitat autònoma.
En matèria de normes financeres, cal destacar dos tipus de mesures, d'una banda les dirigides a tornar a la norma de capçalera, text refós de la Llei d'Hisenda Pública, determinats preceptes que tradicionalment es repetien en la Llei de Pressupostos, i de l'altra l'interés del Govern Valencià per presentar al llarg de l'exercici de 1996 un nou text de Llei en matèria d'Hisenda Pública, dirigit bàsicament a adequar la normativa a les noves necessitats de la gestió econòmica pressupostària.

En matèria tributària, les modificacions introduïdes estan vinculades bàsicament a la transferència pel Reial Decret 207/1995 de les funcions i serveis en matèria de defensa contra el frau i la qualitat agroalimentària i a determinades taxes en l'àrea educativa.

Finalment, en matèria d'administració institucional s'hi recullen dues mesures, una de tipus organitzatiu i que afecta l'Agència Valenciana del Turisme, anteriorment denominat Institut Turístic Valencià, que passa a dependre directament de la Presidència de la Generalitat, conseqüència directa de la revalorització i de les noves directrius que a la política en la matèria vol assignar el nou executiu valencià. D'altra banda, s'hi inclou la creació d'una nova entitat autònoma, l'Agència Valenciana de Formació Professional no Reglada, dirigida a gestionar de forma ordenada les competències que en la matèria té la Generalitat Valenciana. Amb la seua creació es pretén unificar la gestió d'una àrea d'activitat prioritària per a aquest Govern que fins ara patia importants disfuncionalitats en la gestió, derivades de la diversitat d'òrgans competents en la matèria.


CAPíTOL I
Del personal al servei de la Generalitat Valenciana

Article primer. Relacions de llocs de treball
1. Correspon a la Conselleria d'Administració Pública, amb l'informe previ favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda, l'aprovació, mitjançant el procediment que reglamentàriament es determine, de:
a) Les modificacions, per variació en el nombre de llocs recollits en les relacions de llocs de treball.
b) Les modificacions del complement de destinació i específic dels llocs inclosos en les relacions de llocs de treball.
Les competències atribuïdes en aquest número a la Conselleria d'Administració Pública s'hauran d'entendre assignades a les Conselleries de Sanitat i Consum o de Cultura, Educació i Ciència, quan la seua execució afecte el personal sanitari o docent, respectivament. Per a aquests supòsits, igualment serà requisit inexcusable l'informe previ amb caràcter favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda per a qualsevol alteració de les plantilles vigents, l'incompliment d'aquest determinarà la nul.litat de les actuacions, i, si escau, l'exigència de responsabilitats, d'acord amb el que estableix el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
2. La provisió de llocs de treball que ha d'ocupar el personal funcionari, el nomenament de personal eventual i la formalització de nous contractes de personal laboral fix i personal laboral de duració determinada per un període igual o superior a un any, requeriran que els llocs esmentats es detallen en les relacions respectives. Aquest últim requisit no serà necessari quan la contractació de personal laboral de duració determinada es realitze per temps inferior a sis mesos, sense que en cap cas siga possible prorrogar-la.


Article segon. Ampliació de dotacions de personal i modificació de plantilles
Sense perjudici del que disposa el títol II del text refós de la Llei de la Funció Pública, no es tramitaran expedients d'ampliació de dotacions de personal ni disposicions o expedients de creació i/o reestructuració d'unitats, si l'increment de la despesa pública que se'n derive no queda compensat mitjançant la reducció de les mateixes despeses en altres unitats, o bé per generacions de crèdits consolidables per a exercicis futurs com a conseqüència de transferència d'unitats o serveis a la Generalitat Valenciana.

Article tercer. Indemnitzacions per raó de servei
Sense perjudici de la competència atribuïda al conseller d'Economia i Hisenda per a la resolució dels expedients per a la fixació de l'import de les indemnitzacions per assistència en supòsits concrets, les restants indemnitzacions que s'han de percebre per raó de servei a què fa referència el Decret del Consell 200/1985, de 23 de desembre, experimentaran anualment una variació percentual igual a la determinada en la Llei anual de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a las retribucions bàsiques.


Article quart. Requisits previs a l'inici de les negociacions col.lectives i a la modificació de les condicions retributives del personal no funcionari i laboral
1. Amb caràcter previ a l'inici de les negociacions de convenis i acords col.lectius que se subscriguen, s'haurà de sol.licitar a la Conselleria d'Economia i Hisenda la corresponent autorització de massa salarial, que quantifique el límit màxim de les obligacions que puguen contraure's com a conseqüència d'aquests pactes, a aquest efecte s'aportarà el certificat de les retribucions salarials satisfetes i meritades en l'exercici anterior al de la negociació.

2. Així mateix, quan es tracte de personal no subjecte a conveni col.lectiu, les retribucions del qual estiguen determinades en tot o en part mitjançant contracte individual, s'hauran de comunicar a la Conselleria d'Economia i Hisenda les retribucions satisfetes i meritades durant l'exercici anterior.

CAPíTOL II
De la modificació del text refós
de la Llei de Funció Pública

Article cinqué. Del funcionari interí
L'article 5.2, primer paràgraf, del text refós de la Llei de Funció Pública queda redactat en els termes següents:
El funcionari interí haurà de reunir els requisits legals i reglamentaris indispensables per a ocupar el lloc, i, mentre l'ocupe, les seues relacions jurídiques amb l'administració seran de naturalesa administrativa i es regiran pels preceptes d'aquesta Llei que li siguen aplicables. No obstant això, el seu nomenament no els atorgarà cap dret per a l'ingrés en l'administració pública i el seu cessament es produirà quan desapareguen les circumstàncies que donaren lloc al nomenament, es proveïsca per funcionari de carrera el lloc corresponent, per qualsevol dels procediments establits en els articles 20 i 21, o s'amortitze.

Article sisé. Dels llocs de treball
L'article 16.6 paràgraf tercer del text refós de la Llei de Funció Pública queda redactat en els termes següents:
Les relacions de llocs de treball podran preveure en llocs de lliure designació que el personal docent i sanitari ocupe llocs de treball en les administracions docent i sanitària, i excepcionalment en llocs d'assessorament tècnic o que impliquen representació, directament vinculats al nivell directiu de l'administració. Mentre ocupen aquests llocs se'ls aplicarà directament el contingut d'aquesta Llei i les seues normes de desplegament, excepte la consolidació de grau, i quedaran en les seues administracions d'origen en la situació administrativa que corresponga.


Article seté. De la provisió dels llocs de treball
Se suprimeix el punt dos de l'article 36 del text refós de la Llei de Funció Pública i s'introdueixen les modificacions següents en l'article 20 del text esmentat: dos nous apartats, c) i d), en el punt primer, i s'hi afegeix un nou punt vuit, amb el contingut següent:
c) Comissió de serveis: forma reglamentària temporal de provisió de llocs de treball que procedeix en els casos següents:

1. Quan aquests queden deserts en les convocatòries corresponents.
2. Quan estiguen subjectes a reserva per imperatiu legal o pendent de provisió definitiva.
3. Quan el personal de la Generalitat Valenciana siga autoritzat per a realitzar una missió per període no superior a sis mesos en programes de cooperació internacional.
4. Amb caràcter forçós, quan per necessitats del servei, siga d'urgent provisió i no hi haja personal voluntari, en aquest cas,es destinarà, en primer lloc, els funcionaris que reunint els requisits generals per a cobrir-la, establits en la plantilla corresponent, compten amb menys càrregues familiars, i en els casos d'igualtat, amb menys serveis. Aquesta última comissió de serveis, en cas de trasllat a localitat diferent d'aquella on ocupava un lloc de treball, donarà lloc a una contraprestació indemnitzatòria

d) Adscripció provisional: Forma temporal de provisió d'un lloc de treball, condicionada a les necessitats del servei i sempre que es reunisquen els requisits per a l'ocupació del lloc, i que procedisca en els casos previstos en els articles 45.2 i 52.2.
8. En tot cas, per a l'ocupació en comissió de serveis d'un lloc de treball, el funcionari designat haurà de reunir els requisits generals d'aquell reflectits en la corresponent relació de llocs de treball.


Article vuité. De l'excedència voluntària
L'article 37.1.A del text refós de la Llei de Funció Pública queda redactat en els termes següents:
A) Automàticament, quan el funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana es trobe en una d'aquestes situacions.
a) Que passe a prestar servei en altres administracions públiques com a funcionari de carrera i no procedisca, d'acord amb la llei, la declaració d'una altra situació administrativa.
b) Quan adquirisca la condició de funcionari de carrera d'un grup distint a aquell que pertany.
c) Si passa a prestar serveis en una empresa pública de la Generalitat Valenciana o d'una altra administració pública com a personal laboral fix.

Article nové. Normes sobre retribucions
En el cap'tol VI, del títol únic, del llibre segon del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, s'introdueix un nou article en els termes següents:
Article 55 bis
1. Quan, amb subjecció a la normativa vigent, el funcionari realitze una jornada inferior a la fixada per al lloc de treball que ocupe, es reduiran les seues retribucions 'ntegres en la proporció corresponent.
2. Les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris que es meriten amb caràcter fix i periodicitat mensual es liquidaran per dies, llevat dels triennis que es faran efectius d'acord amb la situació i els drets del funcionari el dia 1 del mes a què corresponguen i en el supòsit de cessament en el servei actiu per motius de defunció o jubilació, en aquest cas es faran efectives les mensualitats completes, excepte per a aquells funcionaris el règim de previsió social dels quals siga el Règim General de la Seguretat Social.

3. Sense perjudici del que disposa l'article anterior, les pagues extraordinàries que es meriten el dia u dels mesos de juny i desembre, ho seran amb referència a la situació i als drets del funcionari en aquestes dates, llevat en els casos següents:
a) Quan el temps de serveis prestats fóra inferior a la totalitat del període corresponent a una paga, aquesta es pagarà en la part proporcional que resulte segons els mesos i els dies de servei efectivament prestat.
b) Els funcionaris en servei actiu amb llicència sense dret a retribució meritaran pagues extraordinàries en les dates indicades, però la seua quantia experimentarà la reducció proporcional corresponent.
c) En el cas de cessament en el servei actiu, l'última paga extraordinària es meritarà el dia del cessament i amb referència a la situació i als drets del funcionari en aquesta data, però en quantia proporcional al temps de serveis efectivament prestats, llevat dels supòsits de jubilació o decès; en aquests casos, els dies del mes en què es produesca aquest cessament, es computaran com un mes sencer.
A l'efecte previst en el paràgraf anterior, el temps de duració de llicències sense dret a retribució no tindrà la consideració de serveis efectivament prestats.
4. Independentment del que preveu l'article anterior, la diferència, en còmput mensual, entre la jornada reglamentària de treball i l'efectivament realitzada pel funcionari donarà lloc, llevat justificació, a la corresponent deducció proporcional d'havers. De les deduccions que pertocaren s'informarà als representants sindicals periòdicament.
Per al càlcul del valor hora aplicable a aquesta deducció es prendrà com a base la totalitat de les retribucions íntegres mensuals que perceba el funcionari dividit per trenta, i aquest resultat pel nombre d'hores que el funcionari tinga obligació de complir, de mitjana, cada dia.

CAPíTOL III
De la gestió

Article deu. Preu ajornat en el Pla d'Ampliació del Metropolità i en el Programa d'Aplicació de la LOGSE
1. Durant el termini d'execució del Pla d'Ampliació del Metro, tots els contractes derivats d'aquest podran incloure clàusules de preu ajornat, sempre que el Consell ho autoritze expressament per a cada contracte, i l'ajornament no supere en dos anys el termini real d'execució de l'obra o projecte de què es tracte.

Igualment i amb l'acceptació prèvia del contractista, es podran modificar els contractes en vigor, en els termes i amb els requisits expressats en el paràgraf anterior.
Els ajornaments a què fan referència els paràgrafs anteriors meritaran, en tot cas, els interessos corresponents.
2. Durant el termini d'execució del Programa d'Aplicació de la LOGSE en la Comunitat Valenciana, tots els contractes que afecten centres docents públics no universitaris, subscrits en desenvolupament del Programa esmentat, i que siguen de nova construcció, d'ampliació i reforma dels ja existents, podran incloure clàusules de preu ajornat, sempre que el Consell ho autoritze expressament per a cada contracte, i l'ajornament no supere en un any el termini real d'execució de l'obra o projecte de què es tracte.
Els ajornaments a què fa referència el paràgraf anterior meritaran, en tot cas, els interessos corresponents.

CAPíTOL IV
De la modificació de la Llei de Patrimoni
de la Generalitat Valenciana

Article onze. Dels límits a l'alienació de béns immobles patrimonials
Es fa una nova redacció de l'article 32 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
Article 32.
1. La competència per a acordar l'alienació correspon al conseller d'Economia i Hisenda quan el valor de l'immoble, segons taxació pericial, no excedisca de dos-cents milions de pessetes, i al Consell quan, ultrapassant aquesta quantitat, no excedisca de mil milions de pessetes.
2. Els béns immobles el valor dels quals excedisca de mil milions de pessetes sols podran alienar-se en virtut de llei.

Article dotze. De l'alienació de béns
Es fa una nova redacció de l'article 33 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
Article 33.
1. L'alienació es realitzarà mitjançant subhasta pública.
2. No obstant això, el Consell, quan es tracte de béns el valor dels quals no excedisca de mil milions de pessetes, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, i mitjançant resolució motivada, podrà acordar-ne l'alienació directa en els supòsits següents:
a) Quan hi concórreguen excepcionals raons d'interés públics.
b) Quan l'adquirent siga una altra administració pública o qualsevol persona jurídica de dret públic o privat pertanyent al sector públic.
3. Quan l'alienació haja de ser aprovada per llei, aquesta podrà autoritzar que s'efectue de forma directa quan hi haja excepcionals raons d'interés públic.

Article tretze. De l'alienació a títol onerós i de la cessió gratuïta

Es fa una nova redacció de l'article 55 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
Article 55
1. La competència per a acordar i realitzar l'alienació a títol onerós, i la cessió gratuïta, per a fins d'utilitat pública o interés social de béns mobles correspon a la conselleria o organisme que els utilitza, quan el seu valor, segons taxació pericial, no excedisca de vint-i-cinc milions i al Consell quan ultrapassada aquesta quantitat no excedisca de cent milions.
Quan el valor excedisca de cent milions l'alienació sols podrà efectuar-se en virtut de llei.
2. La resolució per la qual s'acorda l'alienació a títol onerós o la cessió gratuïta implicarà la desafectació dels béns a què faça referència.
3. L'alienació es durà a efecte mitjançant subhasta llevat que per l'escassa quantia dels béns es considere procedent el concert directe.

Article catorze. Dels acords de cessió i alienació de béns immobles

S'inclou una nova disposició addicional, la cinquena, a la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, amb el contingut següent:
Disposició addicional cinquena
Els acords de cessió i alienació de béns immobles, quan per la quantia corresponga l'autorització al Consell de la Generalitat Valenciana, o al conseller d'Economia i Hisenda, podran disposar la declaració prèvia d'alienabilitat, la desafectació del domini públic i la immediata integració en el patrimoni privat de la Generalitat Valenciana.

CAPíTOL V
De la contractació administrativa

Article quinze. Projecte de Llei de Contractes de la Generalitat Valenciana
1. El Govern Valencià presentarà a les Corts Valencianes, en el termini de sis mesos des de l'aprovació d'aquesta Llei, un projecte de Llei de Contractes de la Generalitat Valenciana.
2. Mentre es promulga la Llei a què fa referència el número anterior, la contractació administrativa de la Generalitat Valenciana s'ajustarà a les prescripcions de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, llevat del que disposen els articles següents.

Article setze. Contractes menors
1. Tindran la consideració de contractes menors aquells els preus dels quals, IVA inclòs, no excedisquen de les quanties següents:
Contractes d'obres 5.000.000 pessetes.
Contractes de subministraments 2.000.000 pessetes.
Contractes de consultoria i assistència 2.000.000 pessetes.
Contractes de serveis 2.000.000 pessetes.
2. La tramitació de l'expedient sols exigirà, amb caràcter general, l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura que reunisca els requisits reglamentàriament establits.
3. En els contractes d'obres s'exigirà addicionalment el pressupost d'aquestes, sense perjudici de l'existència de projecte quan normes especials així ho requerisquen.
4. Els contractes menors, llevat els de subministrament, estaran sotmesos al sistema de fiscalització prèvia.

Article disset. Substitució del projecte en determinades obres
Per a aquelles obres el cost de les quals siga inferior als deu milions de pessetes, la memòria valorada podrà substituir el projecte, sempre que aquesta continga la informació suficient per a definir i valorar les obres que s'han d'executar.

Article divuit. De la contractació de les persones jurídiques vinculades, dependents o participades per l'administració de la Generalitat Valenciana
1. Els contractes que pretenguen subscriure les fundacions constituïdes per l'administració de la Generalitat, els consorcis i altres entitats de caràcter associatiu dels quals forma part la mateixa administració, se subjectaran a la legislació dels contractes de les administracions públiques, sempre que es tracte d'entitats l'activitat de les quals estiga majoritàriament finançada a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, o els òrgans d'administració, de direcció o de vigilància de les quals estiguen composts per més de la meitat de membres nomenats per l'administració de la Generalitat o altres persones jurídiques que conformen la seua administració institucional.

CAPíTOL VI
De la Hisenda de la Generalitat Valenciana

Article dinou. Projecte de Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana
El Govern Valencià presentarà a les Corts Valencianes, al llarg de 1996, un projecte de Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

Article vint. Repercussions pressupostàries de les normes i els convenis
En la secció II, del capítol únic, del títol II del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, s'introdueix un nou article en els termes següents:
"Article 28 bis:
Tot avantprojecte de llei, projecte de disposició administrativa o projecte de conveni, l'aplicació del qual puga comportar un increment de despesa, en l'exercici d'inici de la seua eficàcia o en qualsevol exercici posterior, haurà d'incloure, a més d'una memòria econòmica en la qual es posen de manifest les repercussions pressupostàries derivades de l'execució, un informe de la Conselleria d'Economia i Hisenda, preceptiu i vinculant, respecte a l'existència de crèdit adequat per afrontar aquest increment."


Article vint-i-u. Despeses plurianuals
Es fa una nova redacció del número 2 de l'article 29 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, en els termes següents:
"2. Aquestes despeses es podran efectuar, sempre que tinguen per objecte finançar alguna de les activitats següents:
a) Inversions reals i transferències de capital.
b) Contractes de subministraments, d'assistència tècnica i cient'fica i arrendaments de béns i serveis, sempre que no puguen ser estipulats per termini no superior a un any o que aquest termini no resulte més beneficiós per a la Generalitat Valenciana.
c) Arrendaments de béns immobles per a la Generalitat Valenciana o per a les entitats, institucions o empreses que en depenguen.

d) Càrregues financeres derivades de l'endeutament.
e) Càrregues financeres derivades de les ajudes d'aquesta naturalesa concedides pels distints òrgans de la Generalitat Valenciana".
Article vint-i-dos. De la reprogramació plurianual en les despeses de capital
S'afegeix un nou paràgraf, a l'apartat 4 de l'article 29 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, en els termes següents:
"5. Quan per causes justificades es posaren de manifest desajustaments entre les anualitats previstes en els plecs de clàusules administratives particulars i la realitat econòmica que l'execució demane, es podran reajustar les anualitats esmentades, sempre que els romanents crediticis ho permeten. Els reajustaments seran acordats pel Consell, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, o per aquest últim en els supòsits a què es refereix el número anterior. En qualsevol cas, i a l'efecte del que preveu l'article 100 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, les anualitats originals tindran cobertura pressupostària mitjançant la consideració com a crèdits de reconeixement preceptiu".


Article vint-i-tres. Transferències de capital i corrents
En la secció 3ª del cap'tol únic, del títol II del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, s'introdueix un nou article en els termes següents:
"Article 47 bis.
1. Les transferències corrents i de capital que s'hagen de realitzar com a conseqüència de subvencions o altres ajudes que ha de concedir la Generalitat Valenciana, excloses aquelles que es deriven de programes d'actuació d'àmbit estatal, una vegada establida l'aportació de la Generalitat Valenciana, se satisfaran en els termes següents:
a) A les transferències corrents s'aplicarà el règim següent:

- fins a un 40% de l'import d'aquesta podrà lliurar-se immediatament una vegada concedida;
- fins a un 20% es pagarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de la suma lliurada a l'actuació objecte de la subvenció; i
- la resta serà pagada per la Generalitat Valenciana una vegada que el beneficiari justifique el compliment d'allò convingut.
b) La concreció dels percentatges dins dels límits a què fan referència els punts anteriors, que correspon a l'òrgan competent per a la concessió, haurà de constar en les ordres de convocatòria d'aquestes, en els convenis i en els altres actes administratius que els donen suport, per a poder ser aplicats.
c) La modificació a l'alça, dels percentatges esmentats en els punts anteriors, haurà de ser autoritzada per a cada supòsit per acord motivat del Consell.
d) Les transferències de capital s'efectuaran contra certificació de l'obra expedida per tècnic competent, tot això sense perjudici que en l'acte jurídic del qual es derive la transferència puga incloure's la possibilitat d'avançar fins a un 15% de l'import total anual de la transferència, una vegada concedida.
En aquest últim supòsit, l'import avançat s'haurà de descomptar proporcionalment i en la forma que reglamentàriament es determine, dels successius lliuraments expedits contra certificació d'obra aprovada.
2. A l'efecte del que determina la lletra f) del número 11 de l'article anterior, i sense perjudici del que disposa la normativa específica d'aplicació a les entitats locals, les ordres de convocatòria hauran de fixar les garanties per bestreta de subvencions, indicant la quantia i la forma en què s'han de constituir. La no inclusió d'aquestes determinarà la impossibilitat d'efectuar les bestretes corresponents.
3. El que disposa el número anterior no s'aplicarà a les subvencions de naturalesa corrent lliurades a càrrec del programa pressupostari corresponent a "Serveis socials", sempre que hi concórreguen les circumstàncies següents:
a) Que sent-ne els beneficiaris persones físiques o fam'lies, l'import de l'ajuda o subvenció no supere les quatre-centes mil pessetes.
b) Quan els beneficiaris siguen institucions sense fins de lucre:

- L'exempció serà automàtica per a ajudes o subvencions que tinguen per objecte el manteniment dels centres i el concert de places.
- En el cas d'ajudes i subvencions que tinguen per objecte el finançament de programes d'actuació i activitats de serveis socials l'exempció sols serà aplicable a aquells l'import dels quals no supere simultàniament aquests dos límits: cinc milions de pessetes per programa d'actuació i 15 milions de pessetes per entitat.

- La resta d'ajudes o subvencions a institucions sense fins de lucre quedaran fora de l'àmbit de l'exempció esmentada.
4. No serà necessària l'autorització a què fa referència el número 1.c) d'aquest article, en tot cas se'n donarà compte al Consell, en totes aquelles ajudes o subvencions que així es determinen expressament en les lleis anuals de pressupostos".

Article vint-i-quatre. De la funció interventora
En el títol VI del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana s'introdueix un nou article en els termes següents:
"Article 91 bis
1. A l'efecte del que disposa l'article anterior, els interventors delegats, per mitjà de la Intervenció General, estaran obligats a comunicar totes aquelles infraccions del que disposa l'article 28.2 i 3 del text refós esmentat, a les autoritats competents per a la incoació d'expedients administratius de determinació de responsabilitats.

2. La comunicació a què fa referència el paràgraf anterior s'haurà de dur a terme en el termini màxim de 15 dies des que tinguera coneixement dels actes, contractes o documents que pogueren donar origen a la presumpta infracció."

CAPíTOL VII
Normes tributàries

Article vint-i-cinc. Preus públics per la prestació de l'ensenyament públic universitari
S'autoritza el Consell de la Generalitat Valenciana per a regular i fixar els imports corresponents als preus públics per la prestació del servei d'ensenyament en les universitats públiques del servei d'ensenyament en les universitats públiques dependents de la Generalitat Valenciana, dins dels límits que establisca el Consell d'Universitats.

Article vint-i-sis. De la modificació del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana
Es modifica el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana en els termes següents:
1. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 78, que quedarà redactat de la manera següent:
"3. Per expedició i impressió de títols, certificacions i diplomes acadèmics docents i professionals competència de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència:
3.1 títol de Batxillerat: 5.255 pessetes
3.2 títol tècnic: 2.145 pessetes
3.3 títol de tècnic superior: 5.256 pessetes
3.4 Certificat d'aptitud del cicle superior d'idiomes: 2.520 pessetes
4. Per expedició del Llibre de Qualificacions".
2. S'hi afegeixen els apartats següents a l'article 100:
"5. Inscripció en el Registre d'envasadors i embotelladors de vins i begudes alcohòliques, per nova instal.lació.
6. Canvi de titularitat (venda o arrendament) o de la denominació social d'empreses individuals o mercantils incloses en l'apartat anterior.
7. Inscripció en el Registre d'un producte enològic.
8. Expedició i visat de qualsevol dels llibres de registre exigibles al sector vitivin'cola."
3. S'hi afegeixen els apartats següents a l'article102.
"5. Inscripció en el Registre d'envasadors i embotelladors de vins i begudes alcohòliques per nova instal.lació, per cada inscripció: 3.380. pts.
6. Canvi de titularitat (venda o arrendament) o de la denominació social d'empreses individuals o mercantils incloses en l'apartat anterior, per cada canvi: 1.760 pts
7. Inscripció en el Registre d'un producte enològic,per cada producte: 3.380 pts
8. Expedició i visat de qualsevol dels llibres de registre exigibles al sector vitivin'cola, per cada llibre: 3.440 pts"
A les taxes que es creen per aquest article o les quanties de les quals es modifiquen, no se'ls aplicarà l'increment previst a l'efecte en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1996, ja que els imports recollits en aquest article corresponen a les quantitats que s'han de percebre durant l'exercici esmentat.

CAPíTOL VIII
De l'administració institucional

Article vint-i-set. De l'Institut Turístic Valencià
1. L'Institut Turístic Valencià (ITVA), entitat de dret públic, de les previstes en l'article 5.2 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, creada en la disposició addicional setena de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos per a 1994, queda adscrita a la Presidència de la Generalitat Valenciana, en els termes que reglamentàriament es determinen.
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, l'Institut Turístic Valencià (ITVA), passarà a denominar-se Agència Valenciana del Turisme.
2. L'entitat tindrà personalitat jurídica pròpia i tindrà per objecte:
a) L'execució, la coordinació i l'impuls d'accions de promoció i desenvolupament del sector turístic; la comercialització, la informació i la difusió del producte turístic; la formació, l'assistència tècnica i financera; la gestió i l'explotació d'oficines i establiments turístics, i en general, la realització de les activitats necessàries per a una millor promoció de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana.
Per al compliment d'aquests fins, l'Agència Valenciana del Turisme podrà també desenvolupar les seues activitats per mitjà de convenis, societats, fundacions o altres fórmules de col.laboració amb entitats públiques i privades.
Així mateix, podrà constituir o participar en el capital de tota classe d'entitats que adopten la forma de societat mercantil l'objecte social de la qual estiga vinculat amb els fins i els objectius d'aquella.
b) En desenvolupament i execució de la política de la Generalitat Valenciana en matèria de turisme, podrà exercir, entre altres, les funcions d'ordenació d'empreses i activitats turístiques, d'acord amb el que, si escau, es determine reglamentàriament.
Quan exercisca les funcions previstes en el número 2 d'aquest article, l'entitat es regirà per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú i disposicions de desplegament, i per les altres normes que resulten d'aplicació en l'exercici d'aquestes funcions.

Quant a la resta de la seua activitat, se subjectarà a l'ordenament jurídic privat, llevat d'allò on siga aplicable la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i quedarà exceptuada de la Llei d'Entitats Estatals Autònomes.
3. L'organització de l'entitat, i la composició, les facultats i el funcionament dels distints òrgans que la conformen seran determinats reglamentàriament.
4. El personal de l'entitat es regirà per les normes de dret laboral o privat que li siguen aplicables.
El personal funcionari que actualment presta serveis en l'entitat, procedent de l'extingida Direcció General de Turisme i dels Serveis Territorials de Turisme, passarà a dependre orgànicament de la Presidència de la Generalitat Valenciana encara que funcionalment dependran del màxim responsable executiu de l'Agència Valenciana del Turisme en els termes que reglamentàriament es determinen, i mantindrà la naturalesa funcionarial sense minva dels seus drets".
5. A l'efecte previst en l'article 109, d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, les resolucions que dicte el màxim responsable executiu de l'entitat, siga quina siga la denominació del càrrec que reglamentàriament es determine, posaran fi a la via administrativa.

6. L'entitat de dret públic es finançarà a càrrec dels recursos següents:
a) Les dotacions corresponents dels pressupostos de la Generalitat Valenciana.
b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris generats per l'exercici de les seues activitats i per la prestació dels seus serveis.
c) Els productes i les rendes derivats de la seua participació en altres societats.
d) Els crèdits, els préstecs, els emprèstits i altres operacions financeres que puga concertar.
e) Les subvencions i les aportacions que per qualsevol títol siguen concedides al seu favor per entitats públiques o privades, o per particulars.
f) Els productes, les rendes o els patrimonis que li siguen adscrits per qualsevol persona o entitat i per qualsevol títol.
g) Qualsevol altre recurs en les lletres anteriors.
7. Fins que s'aprove el desenvolupament reglamentari orgànic i funcional de l'Agència Valenciana del Turisme, continuarà vigent, en allò que no s'opose a aquesta llei, el Decret 30/1994, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut Turístic Valencià, si bé totes les referències que en el text s'efectuen a propòsit del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, s'entendran realitzades al director general de l'entitat, el qual acumularà les funcions i competències d'aquell, i serà, a l'efecte previst en aquesta llei, el màxim responsable executiu de l'Agència.

8. Són derogades la disposició addicional setena de la Llei 7/1991, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1992, l'article 49 de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos per a 1994, i qualsevol altra norma que s'opose al que estableix aquesta llei.

Article vint-i-vuit
El govern valencià presentarà a les Corts Valencianes un projecte de llei de Turisme al llarg de 1996.

Article vint-i-nou. De l'Agència Valenciana per a la Formació Professional no Reglada
1. Es crea l'Agència Valenciana per a la Formació Professional no Reglada, com a organisme autònom adscrit a la Conselleria de Treball i Afers Socials, que tindrà al seu càrrec la planificació, l'organització, el control i l'avaluació de la formació professional no reglada, en qualsevol de les seues varietats: ocupacional, cont'nua, especial, etc.
2. Es traspassaran a l'Agència totes les competències i les activitats de formació professional no reglada que fins ara es desenvolupaven en les diferents conselleries de la Generalitat Valenciana, i les partides pressupostàries assignades a aquestes.
3. L'estructura bàsica de l'Agència estarà constituïda pels òrgans següents: director, consell rector i serveis tècnics. En el consell rector s'integraran necessàriament, els directors generals d'Indústria, Comerç, Ocupació, Administració Pública i Formació Professional. També s'integraran en aquest consell rector representants de les organitzacions sindicals més representatives i de les organitzacions empresarials de caràcter intersectorial que tinguen representació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

4. Serà competència de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, la qualificació de la formació no reglada, en l'àmbit dels esquemes formatius previstos en la LOGSE i altra legislació vigent.

5. S'autoritza la Conselleria de Treball i Afers Socials perquè dicte les normes necessàries per al desenvolupament de l'Agència Valenciana per a la Formació Professional no reglada, i el Reglament Orgànic d'aquesta. Igualment s'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda per a realitzar les transferències de crèdits necessàries per al compliment d'aquest article.

CAPíTOL IX
De la disciplina en matèria de turisme

Article trenta De modificació del règim sancionador en matèria de disciplina turística
Els apartats un i tres de l'article 15 de la Llei 1/1989, de 2 de març, per la qual s'estableix el règim d'inspecció i procediment en matèria de disciplina turística, queden modificats i la nova redacció és la següent:
"U. Són òrgans competents per a la imposició de les sancions establides en aquest article:
a) El màxim responsable executiu de l'Agència Valenciana del Turisme per a les sancions de prevenció i multa fins a 5.000.000 de pessetes i les establides en l'article tretze, apartat tres.

b) El Consell de la Generalitat Valenciana per a la sanció de multa des de 5.000.001 pessetes fins a 10.000.000 de pessetes i les establides en l'article tretze, apartat quatre.
Tres. Les facultats sancionadores recollides en aquest article podran ser objecte de desconcentració, per via reglamentària, en òrgans jeràrquicament dependents."

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Del Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana
Les referències al Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana 1988-1995 incloses en l'article segon de la Llei 12/1994, de 28 de desembre, s'hauran d'entendre referides al II Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana.

Segona
Llei de Modificació de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
Les cooperatives valencianes disposaran d'un termini de sis mesos, des de la publicació del text refós de les lleis 11/85 i 3/95, per a l'adaptació estatutària.

Tercera
Els funcionaris interins del cos de funcionaris tècnics de l'estat al servei de la sanitat local transferits a la Comunitat Valenciana i integrats en els equips d'atenció primària, als quals se'ls reconeix una situació excepcional, adquiriran la condició de personal laboral fix, i romandran en les llocs de treball que exercien, sense perjudici de la declaració a extingir en la seua situació de funcionari interí.


DISPOSICIó FINAL

única. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.

València, 29 de desembre de 1995

El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO

linea