diari

ORDRE de 22 de setembre de 1997, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Parc Natural de la Serra d'Espadà. [

(DOGV núm. 3089 de 30.09.1997) Ref. Base de dades 3212/1997

ORDRE de 22 de setembre de 1997, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Parc Natural de la Serra d'Espadà. [
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, del Govern Valencià, d'Espais Naturals Protegits a la Comunitat Valenciana, estableix el procediment i la tramitació per a la protecció d'un espai natural. Amb aquest fi, i abans de la declaració d'un espai natural protegit, cal avaluar-ne els recursos naturals mitjançant un pla d'ordenació dels recursos naturals, instrument que facilita el coneixement de la realitat física, biològica, social i econòmica d'una zona proposada per a protegir-la.
Iniciada la tramitació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Espadà mitjançant l'Ordre de 2 de desembre de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, aquesta s'ha completat en ser aprovat l'esmentat Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals mitjançant el Decret 218/1997, de 30 de juliol, del Govern Valencià.
Aquest decret proposa, en l'article 62 de la normativa, la zona que considera més adequada per a la protecció amb la figura de parc natural.
Els articles 25, 26 i 27 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, assenyalen els tràmits per a la declaració d'un espai natural protegit, i que aquesta es produirà mitjançant un decret del Govern Valencià.
Vist el que s'ha exposat anteriorment, i sobre la base de les facultats disposades en el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient,
ORDENE
Article 1
S'acorda la iniciació de l'expedient de declaració del parc natural a la zona proposada en l'article 62 del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Espadà, delimitat territorialment en l'annex I, el qual s'adjunta a aquesta ordre.
Article 2
Per raó del que disposa l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, en tant no s'aprove la declaració de parc natural, no podran efectuar-se actes que impliquen una transformació sensible de la realitat física i biològica que pugen arribar a fer impossible o dificultar de forma important la consecució dels objectius de la declaració. Amb aquest fi, qualsevol actuació a la zona que es proposa com a parc natural estarà supeditada al que estableix el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals aprovat pel Decret 218/1997, de 30 de juliol, de Govern Valencià.
DISPOSICIONS FINAL
Primera
Es faculta la Direcció General per al Desenvolupament Sostenible perquè efectue la tramitació de l'expedient de declaració de l'espai natural protegit.
Segona
Aquesta ordre entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 22 de setembre de 1997
El conseller de Medi Ambient,
JOSÉ MANUEL CASTELLÁ ALMIÑANA

linea