diari

ORDE de 8 de maig de 2003, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a 2003, per a realitzar determinades actuacions en els paratges naturals municipals. [2003/M7696]

(DOGV núm. 4532 de 27.06.2003) Ref. Base de dades 3228/2003

ORDE de 8 de maig de 2003, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a 2003, per a realitzar determinades actuacions en els paratges naturals municipals. [2003/M7696]
El territori valencià es caracteritza pels processos generalitzats d'intervenció humana al llarg de la història. Estos processos d'intervenció han donat com resultat un territori natural caracteritzat, d'una banda, per la riquesa i per la diversitat d'espècies i paisatges i, d'una altra, per la seua fragilitat, ja que la mateixa intervenció humana és la base de l'equilibri en què es mantenen gran part dels espais naturals mediterranis. Els usos i aprofitaments que es facen hauran de supeditar-se, per tant, a les limitacions imposades per la dinàmica dels ecosistemes implicats. Preservar dels usos degradants els espais naturals que encara conserven ecosistemes o elements de notable valor ambiental, és objectiu de les estratègies de conservació.
La Comunitat Valenciana disposa encara d'un bon nombre d'espais naturals significatius, 14 dels quals tenen ja un règim jurídic de protecció que s'han vist recentment ampliats amb la declaració de quatre espais naturals, amb la peculiaritat de ser zones que presenten valors naturals d'interés local. Estos nous espais són el Paratge Natural Municipal del Racó de Sant Bonaventura els Canalons, el Paratge Natural Municipal del Clot de la Mare de Déu, Paratge Natural Municipal de l'Arenal de l'Amorxó i el Paratge Natural Municipal dels Rodanes, creats d'acord amb el Decret 109/1998, de 27 de juliol, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals.
Això no obstant, la protecció d'estos espais naturals d'interés local no es resol dotant-los d'una figura jurídica de protecció o d'un instrument de planificació dels recursos naturals. Esta protecció, perquè siga efectiva, implica, a més de preservar-los d'usos degradants, la promoció d'aquells usos compatibles amb la conservació del medi natural.
Per tant, d'acord amb el que disposen l'article 35 de la Llei 5/1983, del Govern Valencià; el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i la Llei 12/2002, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Pressuposts per a l'exercici 2003 (DOGV número 4.409, de 31.12.2002),
ORDENE
Article 1
Convocar ajudes, per a l'any 2003, per a realitzar determinades activitats en els paratges naturals municipals, d'acord amb les bases que figuren com a annexos I, II i III de la present convocatòria.
Article 2
La dotació per a les ajudes serà de 89.950,00 euros, a càrrec del capítol VII, de la secció 14, Conselleria de Medi Ambient; servei 03, Direcció General de Planificació i Gestió del Medi; programa 442.30, Conservació del Medi Ambient; línia T1799.
Article 3
En tot allò no regulat en la present orde serà d'aplicació el que disposen el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, per pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals de la Comunitat Valenciana.
Disposicions finals
Primera
Per al desenvolupament i l'execució del que disposa esta orde, es faculta la directora general de Planificació i Gestió del Medi per a dictar les resolucions necessàries per a aplicar-la.
Segona
La present orde entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tercera
Contra la present orde, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Tot això d'acord amb el que preveu l'article 10 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i de l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
València, 8 de maig de 2003
El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO
ANNEX I
Bases per les quals es regula la convocatòria de subvencions per a la realització de determinades actuacions en els paratges naturals municipals
Primera. Finalitat
La finalitat de la present orde és la convocatòria de subvencions per a la realització de les següents activitats compatibles amb la conservació del medi natural:
1.1. Activitats que hauran de realitzar-se durant el període estacional de parada biològica:
a) Millora de la coberta vegetal mitjançant la sembra o plantació d'espècies de la vegetació madura en superfícies forestals o amb actuacions que repercutisquen en la millora.
b) Restauració de sòls i regeneració de la coberta vegetal (arbustiva o arbòria) de ribassos, pendents de barrancs i sòls amb alt risc erosiu.
c) Restauració d'àrees degradades mitjançant la neteja i la restauració d'abocadors, zones extractives i altres àrees degradades.
d) Conservació o creació de límits de camps de cultiu amb arbres i arbusts característics del paisatge tradicional.
1.2. Activitats que no requereixen realitzar-se en este període
a) Obres de conservació i de restauració d'infrastructures significatives del patrimoni arquitectònic rural.
b) Noves construccions necessàries per a la gestió i l'ús públic dels paratges naturals municipals.
c) Construcció d'àrees recreatives.
d) Obres de conservació o de construcció de marges de pedra seca en camps de cultiu tradicional en terrassa, sobre pendents amb alt risc erosiu.
e) Millora de les comunitats faunístiques
f) Conservació d'arbres singulars.
g) Obres de restauració i conservació de pistes forestals i de sendes.
1.3. Adquisició de terrenys en l'àmbit territorial del paratge natural municipal o en l'àrea d'influència.
1.4. Senyalització dels paratges naturals municipals.
1.5. Redacció del pla especial de protecció.
1.6. Compra de material informàtic per a la gestió exclusiva del paratge natural municipal, les despeses seran d'un 25% del cost del citat material informàtic.
Segona. Àmbit d'aplicació
L'àmbit d'aplicació de la present convocatòria és l'inclòs en els paratges naturals municipals del Racó de Sant Bonaventura els Canalons, el Clot de la Mare de Déu, l'Arenal de l'Amorxó i dels Rodanes i la seua àrea d'influència.
Tercera. Beneficiaris
Ajuntaments amb paratges naturals municipals declarats d'acord amb el Decret 109/1998, de 27 de juliol, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió.
Quarta. Quantia de les ajudes
La quantia de les ajudes serà com a màxim fins el 50% de l'import expressat en la memòria tècnica i el pressupost justificatiu presentats.
Cinquena. Sol·licitud i documentació
Les sol·licituds dirigides a la directora general de Planificació i Gestió del Medi es faran en el model d'instància que figura com a annex de la present orde.
Les sol·licituds podran presentar-se en el Registre General de la Conselleria de Medi Ambient, situat en el carrer de Francesc Cubells, 7, o en les direccions territorials d'esta a Alacant, carrer de Churruca, 29 (03003), telèfon 965900950; Castelló de la Plana, avinguda dels Germans Bou, 47 (12003), telèfon 964 35 80 00, i València, carrer de Gregori Gea, 27 (46009), telèfon 96 386 60 00, i en la resta de llocs i de les formes a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El termini per a presentar les sol·licituds serà d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la present orde.
L'admissió a tràmit d'una sol·licitud de subvenció no generarà cap compromís de concedir-la.
La documentació que han de presentar els ajuntaments interessats, juntament amb la instància, per a sol·licitar les ajudes serà la següent:
1) Certificat de l'acord adoptat pel ple o, si és procedent, per la comissió de govern quan acredite tenir esta facultat delegada, o per l'alcalde de la corporació, amb la posterior ratificació del ple o de la comissió, en el cas que tinga esta facultat delegada.
2) Memòria valorada dels treballs que s'han de fer, que haurà de contenir els següents apartats:
– Descripció de la finca amb la localització en el pla a escala 1:10.000 o superior i pla cadastral amb les parcel·les afectades amb la senyalització de les obres proposades o, si falta, qualsevol altre que permeta identificar-la sense cap tipus de dubte.
– Contingut mínim determinat en l'annex II. En el cas d'utilització de mà d'obra o maquinària pròpia, haurà d'estar prou detallada en el pressupost de cadascuna de les actuacions.
3) Quan la subvenció sol·licitada supere els sis mil euros i es tracta d'obres o plantacions, un projecte tècnic subscrit pel facultatiu corresponent.
Sisena. Valoració i tràmit
La valoració de les sol·licituds, la farà una comissió constituïda per:
Titulars
Presidenta: Paloma Gómez Osorio (directora general de Planificació i Gestió del Medi).
Secretari: Benjamí Rodrigo Aleixandre (cap del Servei de Coordinació).
Vocals:
– Antonio Ballester Potenciano (cap del Servei de Parcs Naturals).
– José Antonio Hernández Muñoz (tècnic de parcs naturals).
– Vicente Ramos Caplliure (assessor jurídic).
Suplents
Presidenta: Adoración de Rufino Ramón (secretària general administrativa).
Secretari: José Luis Pérez Sopena (cap de l'Àrea Gestió del Medi).
Vocals:
– Salvador Palop Guillem (tècnic de coordinació parcs naturals).
– Anna Pons Frigols (tècnica mediambientalista).
– Patricia Rius Segarra (assessora jurídica).
La resolució definitiva dictada pel conseller de Medi Ambient serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra esta resolució pot interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Tot això d'acord amb el que preveuen l'article 10 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i de l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Si transcorregut el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació d'instàncies, no hi ha resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades.
Els beneficiaris de les ajudes podran renunciar expressament a estes en el termini de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució que les concedeix.
Setena. Obligació dels beneficiaris
Estes subvencions són incompatibles amb qualsevol altra de la Conselleria de Medi Ambient i d'altres organismes públics, amb la mateixa finalitat. La subvenció total no podrà en cap cas superar el cost de l'activitat que ha d'efectuar el beneficiari.
Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les condicions establides en la resolució que concedeix les subvencions. L'incompliment d'estes condicions podrà donar lloc a l'anul·lació de la concessió o a la reducció de l'ajuda concedida i, si és procedent, al reintegrament de les quantitats que corresponguen.
En el cas de subvencions per a la restauració d'àrees degradades, quan es tracte de neteja d'abocadors, s'haurà d'acreditar que la destinació dels materials ha sigut un abocador legal.
Vuitena. Termini d'execució
El termini d'execució de cadascun dels treballs descrits en la base primera es ressenyarà en la resolució que concedeix les ajudes. En el cas que no figurar s'entendrà que finalitza el 15 de novembre de 2003.
En el cas de no poder acabar els treballs en la data citada, i sempre amb antelació a esta, el beneficiari podrà demanar una pròrroga que es concedirà si hi ha raons suficients per fer-ho.
L'incompliment del termini establit sense la corresponent presentació de la sol·licitud de pròrroga referiu, i el no compliment del termini establit en esta, podrà fer decaure als beneficiaris en els seus drets.
Les activitats previstes en la sol·licitud no podran començar-se fins a la concessió de la subvenció. Els treballs iniciats amb anterioritat a esta aprovació no seran objecte de subvenció, i en tot cas en seran excloses les parts executades.
Novena. Justificació de les despeses
a) Una vegada efectuades les activitats o actuacions objecte de subvenció, haurà de comunicar-se a les corresponents direccions territorials de la Conselleria de Medi Ambient que s'han acabat. En cas de no comunicar-se, serà d'aplicació el que disposa la base vuitena.
b) Les inversions i despeses objecte d'ajuda seran revisades pels serveis tècnics de les direccions territorials de la Conselleria de Medi Ambient, la qual expedirà un certificat de la correcta aplicació d'estes, requisit necessari perquè els beneficiaris cobren les ajudes.
c) Els beneficiaris queden obligats a presentar la justificació de les despeses efectuades per a la realització de les activitats subvencionades fins a arribar almenys al pressupost total objecte d'ajuda per mitjà dels documents següents:
1. Factures i certificats d'obra, amb el corresponent justificant d'haver pagat, referents a totes les despeses efectuades d'acord amb el programa subvencionat. En cap cas pot ser objecte de subvenció l'IVA recuperable pel beneficiari.
2. En aquells casos en què es financen despeses de personal, còpia compulsada del contracte i de les nòmines firmades per les persones que hagen treballat en les activitats, i també els justificants corresponents de les cotitzacions de la Seguretat Social i de l'ingrés en la delegació d'Hisenda de les quantitats retingudes corresponents a l'impost sobre la renda de les persones físiques.
3. En el cas d'utilització de maquinària pròpia, certificat d'un tècnic de la Conselleria de les despeses imputades a este concepte, al qual haurà d'adjuntar-se una fotocòpia compulsada del rebut del pagament de l'impost de circulació referit a l'últim període impositiu o, en el cas de no estar subjecte a este impost, còpia contrastada d'un document acreditatiu de la propietat. El preu de la màquina pròpia serà el següent:
Unitat Descripció Preu simple de
la partida
Euros/hora
Maquinària (sense mà d'obra)
H Tractor rodes 31/70 CV 12,02
H Tractor rodes 71/100 CV 15,03
H Tractor rodes 101/130 CV 18,03
H Tractor eruga 31/70 CV 18,03
H Tractor eruga 71/100 CV 22,54
H Tractor eruga 101/130 CV 27,05
H Motocultor 2,25
H Remolc de capacitat 3 t 0,54
H Remolc de capacitat 5 t 0,78
H Remolc de capacitat 10 t 1,14
H Serra mecànica 1,65
H Desbrossadora mecànica 1,65
H Màquina aclotadora 3,53
H Podadora 5,11
H Plantadora 5,11
Els preus indicats en l'apartat 3 podran actualitzar-se mitjançant una orde de la Conselleria de Medi Ambient.
4. Les entitats locals hauran de presentar un certificat del responsable de la intervenció de totes les despeses, i afegir còpies autenticades dels documents suport (factures, nòmines,…) juntament amb els justificants de pagament. Els certificats d'obra s'hauran de justificaran d'acord amb l'article 47.bis.1.d del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. Si els obres han sigut fetes per l'administració, d'acord amb l'article 152 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, haurà d'acreditar-se els costs d'execució.
5. Els honoraris professionals de l'elaboració i el visat de projectes podran ser justificats com a part de la subvenció.
6. Els peticionaris podran sol·licitar l'assessorament de la Conselleria de Medi Ambient en l'elaboració de les memòries i els projectes dels treballs objecte de subvenció.
7. En l'anvers dels originals dels documents descrits en els punts c.1, c.2 i c.5, d'esta base novena, el titular de la subvenció manifestarà, i firmarà, de manera indeleble; la ressenya següent: justificant de la subvenció d'actuacions en els paratges naturals municipals, convocada per l'orde de, de la CMA , (DOGV ). La ressenya haurà de ser visible en les còpies compulsades que es presenten.
Deu. Reintegrament de quantitats
1. Segons estableix l'article 47.9 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, correspon reintegrar les quantitats percebudes i s'exigirà interessos de demora des del moment del pagament de l'ajuda en els casos següents:
a. Incompliment de l'obligació de justificació.
b. Obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides amb este fi.
c. Incompliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció.
d. Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la subvenció.
2. Igualment, en el cas que l'import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat que s'ha de realitzar, haurà de reintegrar l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat efectuada quan la subvenció principal siga de la Generalitat Valenciana.
ANNEX II
Contingut mínim de la memòria valorada segons les actuacions objecte d'ajuda.
1. Activitats que s'han de realitzar en el termini de parada biològica
a) i b) Restauració de sòls i millora de la coberta vegetal i regeneració de la coberta vegetal de ribassos, vessants de barrancs i sòls amb alt risc erosiu.
1. Descripció de l'àrea d'actuació, indicant:
– Tipus de sòls i estat erosiu en què es troba.
– La vegetació actual, les espècies presents, la densitat de la coberta arbòria i arbustiva.
– El pendent
– Altres aspectes útils per a completar la caracterització.
2. Superfície de l'àrea d'actuació.
3. Descripció dels treballs que es faran, indicant:
– Pràctiques de restauració i conservació de sòls.
– Les espècies que s'utilitzaran.
– L'origen de la llavor, tant en sembra directa com en plantació.
– Si és plantació, les característiques dels plançons que s'introduiran tals com el nombre de sabes, el tipus de contenidor, etc.
– Les tècniques que s'usaran en la realització de les sembres o plantacions.
– Els treballs de manteniment.
4. Calendari d'actuacions.
5. Pressupost desglossat, ressenyant el que s'executarà durant l'any 2003.
6. Import de l'ajuda sol·licitada.
7. Es valoraran especialment els projectes que incloguen la realització d'un programa de seguiment del resultat dels treballs que presenten, entre altres dades, el percentatge de supervivència a factors climàtics, a rosegadors, etc.
b) Restauració d'àrees degradades.
1. Descripció de l'àrea de treball, indicant:
– Les causa i origen de la degradació.
– El tipus d'abocaments, si n'hi ha.
2. Superfície de l'àrea d'actuació.
3. Descripció dels treballs que s'han de fer, indicant:
– El volum dels residus que s'han de retirar, si és procedent.
– En el cas de neteja d'abocadors, la destinació dels residus. Per al cobrament d'estes subvencions, s'exigirà el document d'acceptació de l'abocador legal en què s'hagen depositat els residus.
– En cas de sembra o plantació, s'hauran d'incloure els supòsits indicats en l'apartat corresponent (punts a i b d'este annex).
– Altres aspectes útils per a completar la caracterització.
4. Calendari d'actuacions.
5. Pressupost desglossat.
6. Import de l'ajuda sol·licitada.
c) Conservació o creació de límits de camps de cultiu.
1. Descripció de l'àrea d'actuació, indicant la vegetació que existeix en el límit del bancal i el seu entorn, com també el tipus d'explotació.
2. Superfície de l'àrea d'actuació.
3. Descripció dels treballs que s'han de fer, indicant:
– Espècies que s'utilitzaran.
– Origen de la planta.
– Característiques dels plançons, per exemple el nombre de sabes, el tipus de contenidor, etc.
– Treballs de manteniment.
4. Calendari d'actuacions
5. Pressupost desglossat.
6. Import de l'ajuda sol·licitada.
2. Activitats que no requereixen realitzar-se en el període citat en el punt 1
a) Conservació i reconstrucció d'infrastructures del patrimoni arquitectònic rural.
1. Projecte de conservació o de restauració visat pel col·legi oficial corresponent.
2. Descripció de les obres a realitzar.
3. Calendari d'actuacions.
4. Pressupost desglossat.
5. Import de l'ajuda sol·licitada.
b) Noves construccions necessàries per a la gestió del PNM
1. Projecte de construcció visat pel col·legi oficial corresponent.
2. Descripció de les obres a realitzar.
3. Calendari d'actuacions.
4. Pressupost desglossat.
5. Import de l'ajuda sol·licitada.
c) Construccions d'àrees recreatives
1. Projecte de construcció visat pel col·legi oficial corresponent.
2. Relació de mobiliari a instal·lar.
3. Descripció de les obres a realitzar.
4. Calendari d'actuacions.
5. Pressupost desglossat.
6. Import de l'ajuda sol·licitada.
d) Construcció de marges de pedra.
1. Descripció de l'àrea de treball, indicant la situació actual dels marges.
2. Superfície de l'àrea d'actuació.
3. Descripció dels treballs que s'han de fer indicant les tècniques que s'usaran.
4. Calendari d'actuacions.
5. Pressupost desglossat.
6. Import de l'ajuda sol·licitada.
e) Millora de comunitats faunístiques
1. Descripció de l'àrea d'actuació en relació a la fauna.
2. Descripció dels treballs que s'han de fer.
3. Calendari d'actuacions.
4. Pressupost desglossat.
5. Import de l'ajuda sol·licitada.
6. Es valoraran especialment aquells projectes que incloguen la realització d'un programa de seguiment dels resultats dels treballs.
f) Conservació d'arbres singulars.
1. Descripció de l'estat de l'exemplar o exemplars que s'han de tractar: símptomes, diagnòstic, causes de la degradació, situació actual, evolució previsible,. etc.
2. Descripció de les intervencions de restauració, recuperació o manteniment que s'han d'efectuar: podes, abatiments, aportació de matèria orgànica al sòl, tractaments químics o biològics, etc.
3. Calendari d'actuacions.
4. Pressupost desglossat.
5. Import de l'ajuda sol·licitada.
g) Conservació i reconstrucció de pistes forestals i sendes.
1. Projecte de conservació o de restauració.
2. Descripció de les obres a realitzar.
3. Calendari d'actuacions.
4. Pressupost desglossat.
5. Import de l'ajuda sol·licitada.
3. Adquisicions de terrenys als PNM
1. Còpia compulsada de l'escriptura de compravenda registrada al registre.
2. Preu de la compra de les parcel·les adquirides.
3. Pla cadastral de les parcel·les adquirides.
4. Import de l'ajuda sol·licitada.
4. Senyalització en els paratges naturals municipals
1. Relació i preu del tipus de senyal utilitzat.
2. Plans d'ubicació dels senyals instal·lats.
3. Import de l'ajuda sol·licitada.
5. Redacció del pla especial de protecció
1. Nom de la consultoria que s'ha contractat per a la redacció del PEP
2. Índex del contingut del PEP
3. Termini de redacció del PEP
4. Import de l'ajuda sol·licitada.
6. Compra de material informàtic per a la gestió dels PNM
1. Relació de material informàtic i programari adquirit per a la gestió de PNM
2. Preus desglossats del material informàtic i programari adquirit.

linea